Zakazy reklamy towarów w prawie europejskim i polskim

Zakazy reklamy towarów w prawie europejskim i polskim

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

105,00

Format: pdf

105,00

cena zawiera podatek VAT

Niniejsza publikacja dotyczy problematyki zakazów reklamy towarów sensytywnych - wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych i produktów leczniczych. Zagadnienie to przedstawione jest na tle uregulowań prawa europejskiego i polskiego. Publikacja jest bogato ilustrowana orzecznictwem sądów unijnych oraz polskich, a przytoczone przykłady pozwalają na zrozumienie praktycznych aspektów działalności reklamowej. Praca składa się z dwóch części: w pierwszej przedstawiono ogólne rozważania dotyczące reklamy oraz zakazów jej dotyczących, a także analizę zakazów reklamy z punktu widzenia swobody przepływu towarów, druga część dotyczy regulacji zakazów poszczególnych produktów - wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych oraz produktów leczniczych przeznaczonych dla ludzi.


Adresaci
Publikacja adresowana jest do: prawników praktyków, przedsiębiorców, specjalistów branży reklamowej, pracowników naukowych, studentów i wszystkich zainteresowanych prawem reklamy.


Liczba stron400
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-264-0915-8
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów    13
  Wstęp    17
  Rozdział I Reklama w systemie prawa    25
  1. Wprowadzenie    25
  2. Pojęcie reklamy    26
  2.1. Definicje reklamy    26
  2.2. Cel i funkcje reklamy    28
  2.3. Klasyfikacja reklamy    30
  2.3.1. Reklama w środkach masowego przekazu    30
  2.3.2. Reklama poza środkami masowego przekazu    35
  2.3.3. Reklama bezpośrednia a reklama pośrednia    36
  3. Reklama a pojęcia pokrewne    38
  3.1. Informacja a reklama    38
  3.2. Sponsorowanie    40
  3.3. Public relations    42
  3.4. Telesprzedaż (telezakupy)    43
  4. Klasyfikacja zakazów reklamy towarów    43
  4.1. Uwagi wstępne    43
  4.2. Zakazy bezwzględne    44
  4.3. Zakazy względne    44
  5. Źródła prawa. Charakterystyka ogólna    45
  5.1. Prawo międzynarodowe    45
  5.2. Prawo europejskie    49
  5.3. Prawo polskie    63
  Rozdział II Zakazy reklamy a swoboda przepływu towarów    73
  1. Wprowadzenie    73
  2. Pojęcie ograniczenia ilościowego    75
  3. Pojęcie środka o skutku podobnym do ograniczenia ilościowego    78
  3.1. Dyrektywa Komisji Europejskiej 70/50/EWG    78
  3.2. Formuła Dassonville    79
  3.3. Formuła Cassis de Dijon    83
  3.4. Doktryna Keck - zagadnienia ogólne    87
  3.4.1. Geneza orzeczenia Keck    87
  3.4.2. Stan faktyczny sprawy Keck i Mithouard    95
  3.4.3. Opinie rzecznika generalnego    96
  3.4.4. Rozstrzygnięcie Trybunału    98
  3.4.5. Stanowisko doktryny wobec orzeczenia Keck i Mithouard    101
  3.5. Formuła Keck w orzecznictwie ETS    104
  3.5.1. Regulacje dotyczące produktu a regulacje dotyczące sposobów sprzedaży    105
  3.5.2. Sposoby sprzedaży    109
  3.5.2.1. Uwagi wstępne    109
  3.5.2.2. Ograniczenia reklamy    110
  3.5.2.3. Ograniczenia dotyczące czasu sprzedaży towarów    125
  3.5.2.4. Ograniczenia dotyczące miejsca sprzedaży oraz podmiotów uprawnionych do dokonywania sprzedaży    127
  4. Wyjątki od zakazu przewidzianego w art. 34 TFUE (art. 28 TWE)    135
  4.1. Uwagi wstępne    135
  4.2. Zakres art. 36 TFUE (art. 30 TWE)    135
  4.3. Wymogi konieczne    137
  4.4. Test proporcjonalności    140
  Rozdział III Zakazy reklamy wyrobów tytoniowych    149
  1. Wprowadzenie    149
  2. Prawo europejskie    150
  2.1. Dyrektywa 98/43/WE z dnia 6 lipca 1998 r.    150
  2.1.1. Geneza dyrektywy    150
  2.1.2. Podstawa prawna harmonizacji    154
  2.1.3. Charakterystyka dyrektywy 98/43/WE    156
  2.1.4. Stwierdzenie nieważności dyrektywy 98/43/WE - wyrok ETS z dnia 5 października 2000 r. w sprawie C-376/98, RFN przeciwko Parlamentowi Europejskiemu i Radzie    158
  2.1.4.1. Uwagi wstępne    158
  2.1.4.2. Opinia rzecznika generalnego    161
  2.1.4.3. Rozstrzygnięcie ETS    167
  2.2. Dyrektywa 2003/33/WE z dnia 26 maja 2003 r.    172
  2.2.1. Uwagi wstępne    172
  2.2.2. Podstawa prawna dyrektywy 2003/33/WE    173
  2.2.3. Cel dyrektywy 2003/33/WE    174
  2.2.4. Podstawowe definicje    176
  2.2.4.1. Wyroby tytoniowe    176
  2.2.4.2. Reklama    177
  2.2.4.3. Sponsorowanie    178
  2.2.4.4. Usługi społeczeństwa informacyjnego    179
  2.2.5. Zakres zakazów reklamy i sponsorowania wyrobów tytoniowych w dyrektywie 2003/33/WE    180
  2.2.5.1. Zakazy reklamy    180
  2.2.5.2. Zakazy sponsorowania    181
  2.2.6. Charakter harmonizacji oraz implementacja dyrektywy 2003/33/WE    183
  2.2.7. Postępowanie o stwierdzenie nieważności dyrektywy 2003/33/WE - wyrok ETS z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie C-380/03, RFN przeciwko Parlamentowi Europejskiemu i Radzie    185
  2.2.7.1. Uwagi wstępne    185
  2.2.7.2. Opinia rzecznika generalnego    186
  2.2.7.3. Rozstrzygnięcie ETS    190
  2.3. Reklama i sponsorowanie wyrobów tytoniowych w ramach usług audiowizualnych - dyrektywa 2010/13/UE    192
  2.4. Dyrektywa 2001/37/WE dotycząca produkcji, prezentowania oraz sprzedaży wyrobów tytoniowych    194
  2.4.1. Ewolucja regulacji    194
  2.4.2. Zasady etykietowania wyrobów tytoniowych    196
  3. Prawo międzynarodowe - Ramowa Konwencja Światowej Organizacji Zdrowia o Ograniczeniu Użycia Tytoniu    199
  3.1. Uwagi wstępne    199
  3.2. Cele Konwencji    202
  3.3. Reklama, promocja i sponsorowanie wyrobów tytoniowych w świetle przepisów Konwencji    203
  3.3.1. Podstawowe definicje    203
  3.3.2. Zakazy reklamy, promocji i sponsorowania wyrobów tytoniowych    204
  3.4. Pakowanie i oznakowanie wyrobów tytoniowych w świetle przepisów Konwencji    207
  3.5. Problem bezpośredniej skuteczności przepisów Konwencji o reklamie, sponsorowaniu oraz etykietowaniu wyrobów tytoniowych    208
  4. Prawo polskie    209
  4.1. Uwagi wstępne    209
  4.2. Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych    212
  4.2.1. Podstawowe definicje    212
  4.2.1.1. Wyroby tytoniowe oraz rekwizyty tytoniowe    212
  4.2.1.2. Reklama wyrobów tytoniowych    213
  4.2.1.3. Informacja o wyrobach tytoniowych    216
  4.2.1.4. Promocja wyrobów tytoniowych    219
  4.2.1.5. Sponsorowanie    221
  4.2.2. Zakres zakazów reklamy i promocji wyrobów tytoniowych    223
  4.2.2.1. Zakaz reklamy i promocji bezpośredniej    223
  4.2.2.2. Zakaz reklamy pośredniej    224
  4.2.3. Zakaz sponsorowania    226
  4.3. Reklama i sponsorowanie wyrobów tytoniowych w świetle ustawy o radiofonii i telewizji    228
  4.4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie badania zawartości niektórych substancji w dymie papierosowym oraz informacji i ostrzeżeń zamieszczanych na opakowaniach wyrobów tytoniowych    229
  4.5. Sankcje za naruszenie przepisów o reklamie, promocji, sponsorowaniu oraz znakowaniu wyrobów tytoniowych    231
  Rozdział IV Zakazy reklamy napojów alkoholowych    232
  1. Wprowadzenie    232
  2. Prawo europejskie    233
  2.1. Prawo pierwotne    233
  2.2. Prawo wtórne - dyrektywa 2010/13/UE    235
  2.3. Reklama napojów alkoholowych w orzecznictwie ETS    236
  2.3.1. Sprawa C-152/78 - Komisja przeciwko Francji (reklama alkoholu)    236
  2.3.2. Sprawy połączone C-1/90 i C-176/90 - Aragonesa    239
  2.3.3. Sprawa C-405/98 - Gourmet    240
  2.3.4. Sprawa C-429/02 - Bacardi    243
  3. Prawo polskie    245
  3.1. Geneza obowiązującej regulacji    245
  3.2. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi    249
  3.2.1. Podstawowe definicje    249
  3.2.1.1. Napoje alkoholowe    249
  3.2.1.2. Reklama napojów alkoholowych    250
  3.2.1.3. Informacja handlowa    252
  3.2.1.4. Promocja napojów alkoholowych    253
  3.2.1.5. Sponsorowanie i informowanie o sponsorowaniu    254
  3.2.2. Reklama piwa    256
  3.2.2.1. Regulacja ustawowa    256
  3.2.2.2. Kodeks Reklamowy Browarów Polskich    260
  3.2.3. Zakres zakazów reklamy i promocji napojów alkoholowych innych niż piwo    262
  3.2.3.1. Zakaz reklamy i promocji bezpośredniej    262
  3.2.3.2. Zakaz reklamy i promocji pośredniej    263
  3.2.3.3. Zakaz reklamy w wydawnictwach reklamowo-promocyjnych    268
  3.2.4. Reklama i promocja napojów alkoholowych w punktach sprzedaży    268
  3.2.5. Sponsorowanie przez producentów i dystrybutorów napojów alkoholowych    270
  3.2.5.1. Uwagi wstępne    270
  3.2.5.2. Informowanie o sponsorowaniu przez producentów lub dystrybutorów napojów o zawartości alkoholu od 0,5% do 8%    271
  3.2.5.3. Informowanie o sponsorowaniu przez producentów lub dystrybutorów napojów o zawartości alkoholu od 8% do 18%    272
  3.2.5.4. Informowanie o sponsorowaniu przez producentów lub dystrybutorów napojów o zawartości alkoholu powyżej 18%    274
  3.3. Reklama i sponsorowanie napojów alkoholowych w świetle ustawy o radiofonii i telewizji    275
  3.4. Sankcje za naruszenie przepisów o reklamie, promocji, sponsorowaniu napojów alkoholowych    277
  3.5. Ocena zgodności polskich przepisów o reklamie napojów alkoholowych z prawem UE    277
  Rozdział V Zakazy reklamy produktów leczniczych    283
  1. Wprowadzenie    283
  2. Prawo europejskie    286
  2.1. Ewolucja regulacji dotyczącej reklamy produktów leczniczych w prawie UE    286
  2.2. Dyrektywa 2001/83/WE - Kodeks dotyczący produktów leczniczych    288
  2.2.1. Cel dyrektywy 2001/83/WE    288
  2.2.2. Podstawowe definicje    289
  2.2.2.1. Produkt leczniczy    289
  2.2.2.2. Reklama produktu leczniczego    294
  2.2.3. Sposoby prowadzenia reklamy produktów leczniczych    298
  2.2.3.1. Generalne zasady reklamowania produktów leczniczych    298
  2.2.3.2. Reklama kierowana do ogółu społeczeństwa    300
  2.2.3.3. Reklama kierowana do profesjonalistów    303
  2.3. Reklama i sponsorowanie produktów leczniczych w dyrektywie 2010/13/UE    305
  2.4. Reklama produktów leczniczych a reklama suplementów diety    306
  2.5. Reklama produktów leczniczych w orzecznictwie ETS    308
  2.5.1. Sprawa C-320/93 - Lucien Ortscheit    308
  2.5.2. Sprawa C-322/01 - Deutscher Apothekerverband    311
  2.5.3. Sprawa C-374/05 - Gintec    313
  2.5.4. Sprawa C-143/06 - Ludwigs - Apotheke    315
  2.5.5. Sprawa C-421/07 - Damgaard    316
  3. Prawo polskie    317
  3.1. Uwagi wstępne    317
  3.2. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne    320
  3.2.1. Podstawowe definicje    320
  3.2.1.1. Produkt leczniczy    320
  3.2.1.2. Charakterystyka Produktu Leczniczego    321
  3.2.1.3. Reklama produktu leczniczego    321
  3.2.1.4. Informacje dotyczące produktu leczniczego    325
  3.2.2. Formy zjawiskowe reklamy produktu leczniczego    326
  3.2.2.1. Reklama kierowana do publicznej wiadomości a reklama kierowana do lekarzy lub farmaceutów    326
  3.2.2.2. Reklama polegająca na dostarczaniu próbek    330
  3.2.2.3. Reklama pełna a reklama skrócona    331
  3.2.3. Zakazy reklamy produktów leczniczych    333
  3.2.3.1. Generalne zakazy i ograniczenia reklamy produktów leczniczych    333
  3.2.3.2. Ograniczenia dotyczące reklamy kierowanej do publicznej wiadomości    341
  3.2.3.3. Ograniczenia dotyczące reklamy kierowanej do profesjonalistów    347
  3.2.4. Reklama produktów leczniczych w aptekach    351
  3.3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie reklamy produktów leczniczych    353
  3.4. Reklama i sponsorowanie produktów leczniczych w świetle ustawy o radiofonii i telewizji    355
  3.5. Reklama produktów leczniczych a reklama suplementów diety    356
  3.6. Sankcje za naruszenie przepisów o reklamie produktów leczniczych    358
  Wnioski    360
  Bibliografia    365
  Wykaz orzeczeń    389
  Inne źródła    397
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia