Zakazy reklamy towarów w prawie europejskim i polskim

-20%

Zakazy reklamy towarów w prawie europejskim i polskim

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

84,00  105,00

Format: pdf

84,00105,00

cena zawiera podatek VAT

Niniejsza publikacja dotyczy problematyki zakazów reklamy towarów sensytywnych - wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych i produktów leczniczych. Zagadnienie to przedstawione jest na tle uregulowań prawa europejskiego i polskiego. Publikacja jest bogato ilustrowana orzecznictwem sądów unijnych oraz polskich, a przytoczone przykłady pozwalają na zrozumienie praktycznych aspektów działalności reklamowej. Praca składa się z dwóch części: w pierwszej przedstawiono ogólne rozważania dotyczące reklamy oraz zakazów jej dotyczących, a także analizę zakazów reklamy z punktu widzenia swobody przepływu towarów, druga część dotyczy regulacji zakazów poszczególnych produktów - wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych oraz produktów leczniczych przeznaczonych dla ludzi.


Adresaci
Publikacja adresowana jest do: prawników praktyków, przedsiębiorców, specjalistów branży reklamowej, pracowników naukowych, studentów i wszystkich zainteresowanych prawem reklamy.


Liczba stron400
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-264-0915-8
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów     13
  Wstęp     17
  CZĘŚĆ OGÓLNA
  Rozdział I Reklama w systemie prawa     25
  1. Wprowadzenie     25
  2. Pojęcie reklamy     26
  2.1. Definicje reklamy     26
  2.2. Cel i funkcje reklamy     28
  2.3. Klasyfikacja reklamy     30
  2.3.1. Reklama w środkach masowego przekazu     30
  2.3.2. Reklama poza środkami masowego przekazu     35
  2.3.3. Reklama bezpośrednia a reklama pośrednia     36
  3. Reklama a pojęcia pokrewne     38
  3.1. Informacja a reklama     38
  3.2. Sponsorowanie     40
  3.3. Public relations     42
  3.4. Telesprzedaż (telezakupy)     43
  4. Klasyfikacja zakazów reklamy towarów     43
  4.1. Uwagi wstępne     43
  4.2. Zakazy bezwzględne     44
  4.3. Zakazy względne     44
  5. Źródła prawa. Charakterystyka ogólna     45
  5.1. Prawo międzynarodowe     45
  5.2. Prawo europejskie     49
  5.3. Prawo polskie     63
  Rozdział II Zakazy reklamy a swoboda przepływu towarów     73
  1. Wprowadzenie     73
  2. Pojęcie ograniczenia ilościowego     75
  3. Pojęcie środka o skutku podobnym do ograniczenia ilościowego     78
  3.1. Dyrektywa Komisji Europejskiej 70/50/EWG     78
  3.2. Formuła Dassonville     79
  3.3. Formuła Cassis de Dijon     83
  3.4. Doktryna Keck - zagadnienia ogólne     87
  3.4.1. Geneza orzeczenia Keck     87
  3.4.2. Stan faktyczny sprawy Keck i Mithouard     95
  3.4.3. Opinie rzecznika generalnego     96
  3.4.4. Rozstrzygnięcie Trybunału     98
  3.4.5. Stanowisko doktryny wobec orzeczenia Keck i Mithouard     101
  3.5. Formuła Keck w orzecznictwie ETS     104
  3.5.1. Regulacje dotyczące produktu a regulacje dotyczące sposobów sprzedaży     105
  3.5.2. Sposoby sprzedaży     109
  3.5.2.1. Uwagi wstępne     109
  3.5.2.2. Ograniczenia reklamy     110
  3.5.2.3. Ograniczenia dotyczące czasu sprzedaży towarów     125
  3.5.2.4. Ograniczenia dotyczące miejsca sprzedaży oraz podmiotów uprawnionych do dokonywania sprzedaży     127
  4. Wyjątki od zakazu przewidzianego w art. 34 TFUE (art. 28 TWE)     135
  4.1. Uwagi wstępne     135
  4.2. Zakres art. 36 TFUE (art. 30 TWE)     135
  4.3. Wymogi konieczne     137
  4.4. Test proporcjonalności     140
  5. Wnioski 144 CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA
  Rozdział III Zakazy reklamy wyrobów tytoniowych     149
  1. Wprowadzenie     149
  2. Prawo europejskie     150
  2.1. Dyrektywa 98/43/WE z dnia 6 lipca 1998 r.     150
  2.1.1. Geneza dyrektywy     150
  2.1.2. Podstawa prawna harmonizacji     154
  2.1.3. Charakterystyka dyrektywy 98/43/WE     156
  2.1.4. Stwierdzenie nieważności dyrektywy 98/43/WE - wyrok ETS z dnia 5 października 2000 r. w sprawie C-376/98, RFN przeciwko Parlamentowi Europejskiemu i Radzie     158
  2.1.4.1. Uwagi wstępne     158
  2.1.4.2. Opinia rzecznika generalnego     161
  2.1.4.3. Rozstrzygnięcie ETS     167
  2.2. Dyrektywa 2003/33/WE z dnia 26 maja 2003 r.     172
  2.2.1. Uwagi wstępne     172
  2.2.2. Podstawa prawna dyrektywy 2003/33/WE     173
  2.2.3. Cel dyrektywy 2003/33/WE     174
  2.2.4. Podstawowe definicje     176
  2.2.4.1. Wyroby tytoniowe     176
  2.2.4.2. Reklama     177
  2.2.4.3. Sponsorowanie     178
  2.2.4.4. Usługi społeczeństwa informacyjnego     179
  2.2.5. Zakres zakazów reklamy i sponsorowania wyrobów tytoniowych w dyrektywie 2003/33/WE     180
  2.2.5.1. Zakazy reklamy     180
  2.2.5.2. Zakazy sponsorowania     181
  2.2.6. Charakter harmonizacji oraz implementacja dyrektywy 2003/33/WE     183
  2.2.7. Postępowanie o stwierdzenie nieważności dyrektywy 2003/33/WE - wyrok ETS z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie C-380/03, RFN przeciwko Parlamentowi Europejskiemu i Radzie     185
  2.2.7.1. Uwagi wstępne     185
  2.2.7.2. Opinia rzecznika generalnego     186
  2.2.7.3. Rozstrzygnięcie ETS     190
  2.3. Reklama i sponsorowanie wyrobów tytoniowych w ramach usług audiowizualnych - dyrektywa 2010/13/UE     192
  2.4. Dyrektywa 2001/37/WE dotycząca produkcji, prezentowania oraz sprzedaży wyrobów tytoniowych     194
  2.4.1. Ewolucja regulacji     194
  2.4.2. Zasady etykietowania wyrobów tytoniowych     196
  3. Prawo międzynarodowe - Ramowa Konwencja Światowej Organizacji Zdrowia o Ograniczeniu Użycia Tytoniu     199
  3.1. Uwagi wstępne     199
  3.2. Cele Konwencji     202
  3.3. Reklama, promocja i sponsorowanie wyrobów tytoniowych w świetle przepisów Konwencji     203
  3.3.1. Podstawowe definicje     203
  3.3.2. Zakazy reklamy, promocji i sponsorowania wyrobów tytoniowych     204
  3.4. Pakowanie i oznakowanie wyrobów tytoniowych w świetle przepisów Konwencji     207
  3.5. Problem bezpośredniej skuteczności przepisów Konwencji o reklamie, sponsorowaniu oraz etykietowaniu wyrobów tytoniowych     208
  4. Prawo polskie     209
  4.1. Uwagi wstępne     209
  4.2. Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych     212
  4.2.1. Podstawowe definicje     212
  4.2.1.1. Wyroby tytoniowe oraz rekwizyty tytoniowe     212
  4.2.1.2. Reklama wyrobów tytoniowych     213
  4.2.1.3. Informacja o wyrobach tytoniowych     216
  4.2.1.4. Promocja wyrobów tytoniowych     219
  4.2.1.5. Sponsorowanie     221
  4.2.2. Zakres zakazów reklamy i promocji wyrobów tytoniowych     223
  4.2.2.1. Zakaz reklamy i promocji bezpośredniej     223
  4.2.2.2. Zakaz reklamy pośredniej     224
  4.2.3. Zakaz sponsorowania     226
  4.3. Reklama i sponsorowanie wyrobów tytoniowych w świetle ustawy o radiofonii i telewizji     228
  4.4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie badania zawartości niektórych substancji w dymie papierosowym oraz informacji i ostrzeżeń zamieszczanych na opakowaniach wyrobów tytoniowych     229
  4.5. Sankcje za naruszenie przepisów o reklamie, promocji, sponsorowaniu oraz znakowaniu wyrobów tytoniowych     231
  Rozdział IV Zakazy reklamy napojów alkoholowych     232
  1. Wprowadzenie     232
  2. Prawo europejskie     233
  2.1. Prawo pierwotne     233
  2.2. Prawo wtórne - dyrektywa 2010/13/UE     235
  2.3. Reklama napojów alkoholowych w orzecznictwie ETS     236
  2.3.1. Sprawa C-152/78 - Komisja przeciwko Francji (reklama alkoholu)     236
  2.3.2. Sprawy połączone C-1/90 i C-176/90 - Aragonesa     239
  2.3.3. Sprawa C-405/98 - Gourmet     240
  2.3.4. Sprawa C-429/02 - Bacardi     243
  3. Prawo polskie     245
  3.1. Geneza obowiązującej regulacji     245
  3.2. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi     249
  3.2.1. Podstawowe definicje     249
  3.2.1.1. Napoje alkoholowe     249
  3.2.1.2. Reklama napojów alkoholowych     250
  3.2.1.3. Informacja handlowa     252
  3.2.1.4. Promocja napojów alkoholowych     253
  3.2.1.5. Sponsorowanie i informowanie o sponsorowaniu     254
  3.2.2. Reklama piwa     256
  3.2.2.1. Regulacja ustawowa     256
  3.2.2.2. Kodeks Reklamowy Browarów Polskich     260
  3.2.3. Zakres zakazów reklamy i promocji napojów alkoholowych innych niż piwo     262
  3.2.3.1. Zakaz reklamy i promocji bezpośredniej     262
  3.2.3.2. Zakaz reklamy i promocji pośredniej     263
  3.2.3.3. Zakaz reklamy w wydawnictwach reklamowo-promocyjnych     268
  3.2.4. Reklama i promocja napojów alkoholowych w punktach sprzedaży     268
  3.2.5. Sponsorowanie przez producentów i dystrybutorów napojów alkoholowych     270
  3.2.5.1. Uwagi wstępne     270
  3.2.5.2. Informowanie o sponsorowaniu przez producentów lub dystrybutorów napojów o zawartości alkoholu od 0,5% do 8%     271
  3.2.5.3. Informowanie o sponsorowaniu przez producentów lub dystrybutorów napojów o zawartości alkoholu od 8% do 18%     272
  3.2.5.4. Informowanie o sponsorowaniu przez producentów lub dystrybutorów napojów o zawartości alkoholu powyżej 18%     274
  3.3. Reklama i sponsorowanie napojów alkoholowych w świetle ustawy o radiofonii i telewizji     275
  3.4. Sankcje za naruszenie przepisów o reklamie, promocji, sponsorowaniu napojów alkoholowych     277
  3.5. Ocena zgodności polskich przepisów o reklamie napojów alkoholowych z prawem UE     277
  Rozdział V Zakazy reklamy produktów leczniczych     283
  1. Wprowadzenie     283
  2. Prawo europejskie     286
  2.1. Ewolucja regulacji dotyczącej reklamy produktów leczniczych w prawie UE     286
  2.2. Dyrektywa 2001/83/WE - Kodeks dotyczący produktów leczniczych     288
  2.2.1. Cel dyrektywy 2001/83/WE     288
  2.2.2. Podstawowe definicje     289
  2.2.2.1. Produkt leczniczy     289
  2.2.2.2. Reklama produktu leczniczego     294
  2.2.3. Sposoby prowadzenia reklamy produktów leczniczych     298
  2.2.3.1. Generalne zasady reklamowania produktów leczniczych     298
  2.2.3.2. Reklama kierowana do ogółu społeczeństwa     300
  2.2.3.3. Reklama kierowana do profesjonalistów     303
  2.3. Reklama i sponsorowanie produktów leczniczych w dyrektywie 2010/13/UE     305
  2.4. Reklama produktów leczniczych a reklama suplementów diety     306
  2.5. Reklama produktów leczniczych w orzecznictwie ETS     308
  2.5.1. Sprawa C-320/93 - Lucien Ortscheit     308
  2.5.2. Sprawa C-322/01 - Deutscher Apothekerverband     311
  2.5.3. Sprawa C-374/05 - Gintec     313
  2.5.4. Sprawa C-143/06 - Ludwigs - Apotheke     315
  2.5.5. Sprawa C-421/07 - Damgaard     316
  3. Prawo polskie     317
  3.1. Uwagi wstępne     317
  3.2. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne     320
  3.2.1. Podstawowe definicje     320
  3.2.1.1. Produkt leczniczy     320
  3.2.1.2. Charakterystyka Produktu Leczniczego     321
  3.2.1.3. Reklama produktu leczniczego     321
  3.2.1.4. Informacje dotyczące produktu leczniczego     325
  3.2.2. Formy zjawiskowe reklamy produktu leczniczego     326
  3.2.2.1. Reklama kierowana do publicznej wiadomości a reklama kierowana do lekarzy lub farmaceutów     326
  3.2.2.2. Reklama polegająca na dostarczaniu próbek     330
  3.2.2.3. Reklama pełna a reklama skrócona     331
  3.2.3. Zakazy reklamy produktów leczniczych     333
  3.2.3.1. Generalne zakazy i ograniczenia reklamy produktów leczniczych     333
  3.2.3.2. Ograniczenia dotyczące reklamy kierowanej do publicznej wiadomości     341
  3.2.3.3. Ograniczenia dotyczące reklamy kierowanej do profesjonalistów     347
  3.2.4. Reklama produktów leczniczych w aptekach     351
  3.3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie reklamy produktów leczniczych     353
  3.4. Reklama i sponsorowanie produktów leczniczych w świetle ustawy o radiofonii i telewizji     355
  3.5. Reklama produktów leczniczych a reklama suplementów diety     356
  3.6. Sankcje za naruszenie przepisów o reklamie produktów leczniczych     358
  Wnioski     360
  Bibliografia     365
  Wykaz orzeczeń     389
  Inne źródła     397
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia