Ustawa o stosunku Państwa do gmin wyznaniowych żydowskich w Polsce. Komentarz

Ustawa o stosunku Państwa do gmin wyznaniowych żydowskich w Polsce. Komentarz

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

149,00

Format: pdf

149,00

cena zawiera podatek VAT

Publikacja stanowi pierwszy na rynku wydawniczym komentarz do ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do gmin wyznaniowych żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej,wyjaśniający postanowienia ustawy w kontekście powszechnie obowiązujących przepisów prawa i uwzględniający orzecznictwo sądowe oraz literaturę przedmiotu.


Akt ten wyróżnia się swą specyfiką na tle uchwalonych po zmianie ustroju państwa w 1989 r. ustaw indywidualnych normujących sytuację prawną poszczególnych kościołów i innych związków wyznaniowych w Polsce. Jednocześnie budzi on szerokie zainteresowanie, zwłaszcza ze względu na regulowanie przezeń spraw majątkowych żydowskich wyznaniowych osób prawnych oraz wolności wykonywania judaistycznych praktyk religijnych. Uregulowanie kwestii majątkowych określone w ustawie z 1997 r. wzbudza wielkie zainteresowanie osób będących w posiadaniu mienia pożydowskiego, jak i obecnych oraz potencjalnych wnioskodawców postępowań restytucyjnych.


Adresaci:
Komentarz jest skierowany w szczególności do przedstawicieli zawodów prawniczych, pracowników samorządu terytorialnego i administracji rządowej, wykładowców i studentów prawa, administracji, nauk humanistycznych i innych dyscyplin nauki, a także przedstawicieli podmiotów będących w posiadaniu dawnego mienia żydowskiego oraz zabiegających o zwrot nieruchomości żydowskich.


Liczba stron324
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-264-3606-2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów    11
  Słowo wstępne    15
  Od autorów    21
  Geneza ustawy o stosunku Państwa do gmin wyznaniowych żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej    25
  Ustawa z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do gmin wyznaniowych żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej    33
  Rozdział 1. Przepisy ogólne    33
  Art. 1. [Przedmiot regulacji, relacja między ustawą wyznaniową a innymi przepisami prawa, struktura ustawy i kwalifikowany tryb jej zmiany]    33
  Art. 2. [Członkostwo w gminach żydowskich, przynależność gmin do Związku Gmin]    44
  Art. 3. [Autonomia gmin żydowskich w sprawach własnych]    48
  Art. 4. [Niezależność organizacyjna gmin żydowskich i Związku Gmin od podmiotów zagranicznych]    58
  Rozdział 2. Osoby prawne i ich organy    60
  Art. 5. [Osobowość prawna rodzajowo i imiennie wskazanych jednostek organizacyjnych, ich organy i reprezentacja prawna]    60
  Art. 6. [Nabywanie osobowości prawnej przez inne jednostki organizacyjne]    65
  Art. 7. [Tryb tworzenia, przekształcania i znoszenia gmin żydowskich oraz nabywania przez nie osobowości prawnej]    67
  Art. 8. [Odpowiedzialność za zobowiązania wyznaniowych osób prawnych]    69
  Rozdział 3. Działalność gmin żydowskich    71
  Art. 9. [Swoboda kultu publicznego]    71
  1. Istota kultu publicznego    71
  2. Kult publiczny jako sprawa własna gmin żydowskich    74
  3. Wolność wykonywania czynności religijnych specyficznych dla judaizmu    76
  4. Ochrona prawnokarna kultu publicznego    80
  Art. 9a. [Wyznaniowa forma zawarcia małżeństwa cywilnego]    82
  1. Fakultatywność wyznaniowej formy zawarcia małżeństwa cywilnego    82
  2. Przesłanki powstania skutków cywilnych małżeństwa wyznaniowego    84
  3. Duchowny jako świadek kwalifi kowany formy wyznaniowej małżeństwa cywilnego    87
  4. Elementy formy wyznaniowej pozostające w gestii gmin żydowskich    89
  5. Ustanie małżeństwa cywilnego zawartego w formie wyznaniowej    91
  6. Małżeństwa wyznaniowe niewywołujące skutków cywilnych    91
  Art. 10. [Swoboda organizowania wyznaniowych ceremonii pogrzebowych i żałobnych na cmentarzach komunalnych]    92
  Art. 11. [Prawo do zwolnień z pracy i nauki w cotygodniowe i okazjonalne święta żydowskie]    95
  Art. 12. [Katecheza i nauczanie religii w szkołach publicznych]    101
  1. Wyłączenie katechezy i nauczania religii spod reżimu ustawy wyznaniowej    101
  2. Konstytucyjne i ustawowe podstawy nauki religii w szkole publicznej i przedszkolu publicznym    103
  3. Dobrowolny charakter nauki religii w szkole publicznej    105
  4. Podjęcie nauki religii i rezygnacja z niej    107
  5. Szczegółowe zasady organizacji nauki religii    110
  6. Nauczyciele religii    112
  7. Ocena z nauki religii    113
  8. Inne niż nauka religii formy ekspresji religijnej w publicznym systemie oświaty    114
  9. Obowiązki władz szkolnych w zakresie podtrzymywania tożsamości religijnej uczniów    118
  Art. 13. [Prawo zakładania i prowadzenia przez gminy żydowskie szkół i innych instytucji oświatowych oraz zakładów socjalnych]    119
  Art. 14. [Prawo żołnierzy do zwolnień w celu odbycia praktyk religijnych]    125
  Art. 15. [Sprawa służby wojskowej duchownych i kandydatów na duchownych]    129
  Art. 16. [Posługi religijne dla osób przebywających w zakładach o obostrzonym rygorze pobytu]    134
  Art. 17. [Organizacje wyznaniowe żydowskie]    138
  Art. 18. [Działalność charytatywna osób prawnych działających na podstawie ustawy]    143
  Art. 19. [Zwolnienie wybranych jednostek organizacyjnych z opłat za użytkowanie wieczyste]    145
  Art. 20. [Prawo do emitowania nabożeństw i programów w publicznych środkach masowego przekazu]    146
  Art. 21. [Współdziałanie organów władzy publicznej i wyznaniowych osób prawnych w zakresie ochrony i promocji dóbr kultury]    149
  Rozdział 4. Sprawy majątkowe    152
  Art. 22. [Prawa majątkowe gmin żydowskich, Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego]    152
  1. Uprawnienia gmin wyznaniowych żydowskich i Związku Gmin w sprawach majątkowych    152
  2. Światowa Żydowska Organizacja Restytucji i jej aspiracje do udziału w restytucji mienia żydowskiego w Polsce    154
  3. Podstawy prawne i działalność Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego    158
  Art. 23. [Zakaz wywłaszczenia i inne formy ustawowej ochrony cmentarzy żydowskich]    163
  Art. 24. [Sukcesja majątku zniesionej gminy żydowskiej i osoby prawnej z art. 6]    165
  Art. 25. [Zwolnienia gmin żydowskich i Związku Gmin z niektórych danin publicznych]    166
  Art. 26. [Zwolnienie Związku Gmin i gmin żydowskich z niektórych należności celnych]    169
  Art. 27. [Wolność zbierania ofiar na działalność własną gmin żydowskich i Związku Gmin]    171
  Rozdział 5. Przepisy przejściowe i końcowe    174
  Art. 28. [Tożsamość związku wyznaniowego z ustawy wyznaniowej i zarejestrowanego Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich]    174
  Art. 29. [Podstawy prawne i procedura uwłaszczenia]    176
  Art. 30. [Przesłanki materialnoprawne postępowania regulacyjnego]    180
  1. Pojęcie i cel postępowania regulacyjnego    181
  2. Przesłanki materialnoprawne postępowania regulacyjnego wobec nieruchomości na terenie Polski z wyjątkiem Ziem Zachodnich i Północnych    189
  2.1. Kategorie nieruchomości objęte postępowaniem regulacyjnym    189
  2.2. Data własności nieruchomości    194
  2.3. Przedwojenne podmioty własności nieruchomości objęte postępowaniem    195
  2.4. Przejęcie nieruchomości przez państwo    206
  3. Przesłanki materialnoprawne postępowania regulacyjnego wobec nieruchomości na Ziemiach Zachodnich i Północnych    208
  4. Zasoby nieruchomości służące zaspokajaniu roszczeń w postępowaniu regulacyjnym    214
  5. Ochrona praw nabytych osób trzecich    217
  Art. 31. [Sposoby zaspokajania roszczeń w postępowaniu regulacyjnym]    220
  1. Przeniesienie własności nieruchomości w naturze    220
  2. Przyznanie nieruchomości zamiennej lub odszkodowania    223
  3. Sposób regulacji wobec nieruchomości na Ziemiach Zachodnich i Północnych oraz cmentarzy    225
  Art. 32. [Przesłanki formalnoprawne postępowania regulacyjnego, organizacja i zasady działania Komisji Regulacyjnej do Spraw Gmin Wyznaniowych Żydowskich]    226
  1. Organizacja Komisji Regulacyjnej w świetle ustawy i zarządzenia w sprawie szczegółowego trybu jej działania    227
  2. Wymogi formalne wniosku o wszczęcie postępowania regulacyjnego i kwestia dopuszczalności wniosku    232
  3. Środki dowodowe w postępowaniu regulacyjnym    236
  Art. 33. [Specyfika ugód i orzeczeń w postępowaniu regulacyjnym]    242
  1. Ugody i ich znaczenie w postępowaniu regulacyjnym    243
  2. Orzeczenia Komisji jako przejaw działania władzy publicznej    246
  3. Brak instancyjności postępowania    250
  4. Krytyka art. 33 ust. 6 jako niezgodnego z Konstytucją i problem trybu nowelizacji ustawy w sprawach majątkowych    252
  Art. 34. [Nieuzgodnienie orzeczenia]    265
  1. Procedura i skutki nieuzgodnienia orzeczenia    265
  2. Przyczyny nieuzgodnienia orzeczenia    266
  Art. 35. [Koszty postępowania regulacyjnego]    267
  Art. 36. [Uchylenie przepisów obowiązujących]    268
  Art. 37. [Termin wejścia ustawy w życie]    272
   Bibliografia    275
  Aneks Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 października 1927 r. o uporządkowaniu stanu prawnego w organizacji gmin wyznaniowych żydowskich na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej z wyjątkiem województwa śląskiego    287
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 1999 r. w sprawie określenia państwowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek samorządu terytorialnego, z których mienia mogą być wyłączone nieruchomości zamienne, oraz określenia państwowej jednostki organizacyjnej, na którą może być nałożony obowiązek zapłaty odszkodowania na rzecz gmin wyznaniowych żydowskich lub Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich    301
  Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 października 1997 r. w sprawie szczegółowego trybu działania Komisji Regulacyjnej do Spraw Gmin Wyznaniowych Żydowskich    303
  Ustawa z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do gmin wyznaniowych żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej    311
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia