Niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową sprzedaży konsumenckiej

-20%

Niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową sprzedaży konsumenckiej

1 opinia

Autor:

Ewa Habryn

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

58,40  73,00

Format: pdf

58,4073,00

cena zawiera podatek VAT

Stan prawny na 1.11.2009 r. Efektem wejścia w życie ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i o zmianie Kodeksu cywilnego jest dualizm reżimów odpowiedzialności sprzedawcy za nienależytą jakość sprzedanego towaru. Ustawa bowiem, za dyrektywą 1999/44 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych aspektów sprzedaży towarów konsumpcyjnych i związanych z tym gwarancji i Konwencją wiedeńską, wprowadza nowe w polskim systemie prawnym pojęcie "braku zgodności towaru konsumpcyjnego z umową". Celem niniejszej książki jest porównanie poziomu ochrony konsumenta na gruncie nowej ustawy z ochroną gwarantowaną dotychczas przez rękojmię za wady rzeczy, uregulowaną w Kodeksie cywilnym. Skoncentrowano się w niej przede wszystkim na porównaniu zakresów dwóch pojęć - braku zgodności z umową z wadą fizyczną i prawną. Przedstawione zostały również uwagi de lege ferenda dotyczące regulacji pojęcia niezgodności towaru z umową.


Liczba stron260
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-264-5165-2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów     11
  Wstęp     13
  Rozdział 1. Pojęcie konsumenta     15
  Rozdział 2. Zgodność towaru konsumpcyjnego z umową     21
  1. Uwagi ogólne 21 2. Towar konsumpcyjny 23 3. Sposoby ustalania zgodności towaru konsumpcyjnego z umową 24 4. Konstrukcja przesłanek zgodności towaru z umową 26 5. Artykuł 4 ust. 2 i 3 ustawy o sprzedaży konsumenckiej - definicja, domniemanie czy reguła interpretacyjna? 32 6. Charakter prawny art. 6 u.s.k. 45 7. Domniemanie prawne braku zgodności towaru z umową 46 8. Wnioski     49
  Rozdział 3. Przesłanki zgodności towaru konsumpcyjnego z umową     51
  1. Przesłanki zgodności towaru z umową w przypadku indywidualnego uzgodnienia właściwości towaru 51 1.1. Zgodność z opisem, próbką lub wzorem 52 1.2. Przydatność towaru do określonego celu 58 2. Przesłanki zgodności towaru z umową w przypadku braku indywidualnych uzgodnień 65 2.1. Przydatność do zwykłego celu 67 2.2. Właściwości charakterystyczne dla rzeczy danego rodzaju 69 2.3. Spełnienie oczekiwań opartych na publicznych zapewnieniach 73 3. Prawidłowość zamontowania i uruchomienia towaru konsumpcyjnego 96 4. Spełnienie świadczenia innego niż umówione 101 5. Wydanie rzeczy w ilości mniejszej niż umówiona 106 6. Wnioski     109
  Rozdział 4. Pojęcie wady rzeczy sprzedanej na gruncie przepisów kodeksu cywilnego regulujących rękojmię     111
  1. Uwagi ogólne 111 2. Definicja wady 111 3. Wada a nienależyte wykonanie zobowiązania 112 4. Wada a wadliwość 113 5. Pojęcie wady fizycznej rzeczy sprzedanej 115 5.1. Definicja wady fizycznej 115 5.2. Kryterium wartości i użyteczności rzeczy 115 5.3. Wada fizyczna a spełnienie przez rzecz norm technicznych 119 5.4. Warunki konieczne dla uznania rzeczy za wolną od wad fizycznych 121 5.5. Brak estetyki jako wada fizyczna 123 5.6. Wady fizyczne rzeczy używanej 124 5.7. Brak zapewnionych właściwości 127 5.8. Wydanie rzeczy w stanie niezupełnym 130 5.9. Opakowanie rzeczy 132 5.10. Braki ilościowe 135 5.11. Aliud pro alio 136 6. Rodzaje wad fizycznych 139 6.1. Wady jawne i ukryte 139 6.2. Wady istotne i nieistotne 143 6.3. Wady usuwalne i nieusuwalne 147 7. Pojęcie wady prawnej rzeczy sprzedanej 148 8. Rozróżnienie wad fizycznych i prawnych 151 9. Wnioski     157
  Rozdział 5. Brak zgodności z umową a obciążenie rzeczy prawem lub roszczeniem osoby trzeciej     159
  1. Uwagi ogólne 159 2. Hipoteza włączenia do zakresu pojęcia braku zgodności z umową przypadku obciążenia rzeczy prawem lub roszczeniem osoby trzeciej 160 2.1. Literalna wykładnia przepisów ustawy o sprzedaży konsumenckiej 160 2.2. Obciążenie rzeczy prawem lub roszczeniem osoby trzeciej na tle konwencji wiedeńskiej 161 2.3. Treść umowy jako podstawa ustalenia zakresu pojęcia braku zgodności towaru z umową 164 2.3.1. Obciążenie rzeczy prawem własności osoby trzeciej 165 2.3.2. Obciążenie rzeczy roszczeniem bądź prawem innym niż prawo własności osoby trzeciej 167 2.4. Zakres przedmiotowy przepisów art. 4 ust. 2 i 3 u.s.k. a obciążenie rzeczy prawem lub roszczeniem osoby trzeciej 168 2.4.1. Obciążenie rzeczy prawem lub roszczeniem osoby trzeciej w sytuacji indywidualnego uzgadniania właściwości rzeczy 168 2.4.2. Obciążenie rzeczy prawem lub roszczeniem osoby trzeciej w sytuacji nieuzgadniania właściwości rzeczy 169 2.4.3. Wnioski 170 2.5. Funkcjonalna wykładnia braku zgodności z umową 171 3. Porównanie zakresu ochrony konsumenta w ramach ustawy o sprzedaży konsumenckiej z ochroną nabywcy rzeczy na podstawie art. 169 i 170 k.c. 175 3.1. Nabycie własności rzeczy w sytuacji przewidzianej w art. 169 § 1 k.c. 175 3.2. Wyłączenie odpowiedzialności sprzedawcy za brak zgodności towaru z umową w przypadku złej wiary nabywcy 179 3.3. Pojęcie dobrej wiary nabywcy rzeczy 180 3.4. Wzorzec rozsądnego konsumenta 183 3.5. Uprawnienia z tytułu braku zgodności rzeczy z umową a sytuacja konsumenta w przypadku stosowania art. 169 § 1 k.c. 187 3.6. Nabycie własności rzeczy w przypadku wskazanym w art. 169 § 2 k.c. 203 3.7. Uprawnienia z tytułu braku zgodności rzeczy z umową a sytuacja konsumenta w przypadku stosowania art. 169 § 2 k.c. 207 3.8. Nabycie własności rzeczy obciążonej innym niż własność prawem osób trzecich 211 3.8.1. Nabycie własności rzeczy w warunkach art. 170 k.c. 211 3.8.2. Uprawnienia z tytułu braku zgodności rzeczy z umową a sytuacja konsumenta w przypadku stosowania art. 170 k.c. 213 4. Wnioski     217
  Rozdział 6. Obciążenie rzeczy prawami i roszczeniami osób trzecich na tle innych niż sprzedaż umów z udziałem konsumentów     218
  1. Uwagi ogólne 218 2. Zastosowanie przepisów ustawy o sprzedaży konsumenckiej do innych niż sprzedaż umów z udziałem konsumentów 218 2.1. Zastosowanie przepisów ustawy o sprzedaży konsumenckiej do umowy sprzedaży komisowej z udziałem konsumentów 219 2.2. Zastosowanie przepisów ustawy o sprzedaży konsumenckiej do umowy o dzieło z udziałem konsumentów 220 2.3. Zastosowanie przepisów ustawy o sprzedaży konsumenckiej do umowy dostawy z udziałem konsumentów 223 3. Realizacja uprawnień z tytułu braku zgodności rzeczy z umową w ramach innych niż sprzedaż umów z udziałem konsumentów 224 3.1. Brak zgodności rzeczy z umową w ramach umowy sprzedaży komisowej z udziałem konsumentów 225 3.2. Brak zgodności rzeczy z umową w ramach konsumenckiej umowy o dzieło 226 3.3. Brak zgodności rzeczy z umową w ramach konsumenckiej umowy dostawy 4. Wnioski     232
  Rozdział 7. Wada a brak zgodności z umową     233
  1. Uwagi ogólne 233 2. Wada fizyczna a brak zgodności z umową 233 3. Wada prawna a brak zgodności z umową 239 3.1. Prawo osoby trzeciej 239 3.2. Roszczenie osoby trzeciej 242 4. Wnioski 244 5. Uwagi de lege ferenda     246
  Podsumowanie     247
  Bibliografia     249
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia