Skomercjalizowane szpitale w obrocie gospodarczym

Skomercjalizowane szpitale w obrocie gospodarczym

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

59,00

Format: pdf

59,00

cena zawiera podatek VAT

Celem publikacji jest przedstawienie w przystępny sposób podstawowych informacji dotyczących funkcjonowania skomercjalizowanego szpitala w obrocie gospodarczym. Autorzy omawiają następujące zagadnienia szczegółowe: pojęcie komercjalizacji szpitali i jej przebiegu według przepisów ustawy o działalności leczniczej, regulacje dotyczące spółek kapitałowych w kontekście ich wykorzystania w procesie przekształceń szpitali, prywatyzację skomercjalizowanych szpitali i emisję akcji lub obligacji, problematykę postępowania upadłościowego i naprawczego wobec skomercjalizowanych szpitali, reklamę produktów leczniczych i czynów nieuczciwej konkurencji w tym zakresie oraz wybrane aspekty zarządzania skomercjalizowaną placówką służby zdrowia. .. Książka skierowana jest przede wszystkim do pracowników służby zdrowia, zwłaszcza kadry zarządzającej szpitalami, praktyków i teoretyków prawa związanych z sektorem ochrony zdrowia, pracowników jednostek samorządu terytorialnego zaangażowanych w proces przekształceń w służbie zdrowia.


Liczba stron400
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-264-5158-4
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów    13
  Wstęp    15
  Rozdział 1 Zagadnienia ogólne    19
  1. P Pojęcie komercjalizacji szpitali    19
  2. Skomercjalizowane szpitale jako przedsiębiorcy prowadzący działalność leczniczą    23
  2.1. P Pojęcie skomercjalizowanego szpitala    23
  2.2. P Pojęcie przedsiębiorcy i działalności gospodarczej    24
  2.3. Szpital jako przedsiębiorca?    26
  2.4. P Pojęcie działalności leczniczej i podmiotu leczniczego    27
  3. P Podstawowe skutki komercjalizacji szpitala    30
  Rozdział 2 Przesłanki i przebieg komercjalizacji szpitali według przepisów ustawy o działalności leczniczej    34
  1. P Przepisy ustawy o działalności leczniczej mające skłonić podmioty tworzące do komercjalizacji szpitali    34
  1.1. Dwa podejścia    34
  1.2. Trzy opcje    35
  1.3. Przewidziana w ustawie o działalności leczniczej pomoc finansowa dla podmiotów przejmujących zobowiązania komercjalizowanych szpitali    37
  1.4. Terminy składania wniosków    40
  2. Zarys procedury komercjalizacji szpitali według przepisów ustawy o działalności leczniczej    43
  2.1. Zagadnienia ogólne    43
  2.2. Etapy komercjalizacji szpitala według przepisów ustawy o działalności leczniczej    44
  2.3. Ustalenie wskaźnika zadłużenia komercjalizowanego szpitala i ewentualne przejęcie zobowiązań przez podmiot tworzący    45
  2.4. Porozumienie w sprawie przekształcenia kilku SPZOZ-ów w jedną spółkę kapitałową    47
  2.5. Akt przekształcenia    48
  2.6. Wpis do KRS-u    51
  2.7. Wpis spółki do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą    52
  Rozdział 3 Spółki kapitałowe w prawie polskim i ich wykorzystanie w procesie komercjalizacji szpitali według przepisów ustawy o działalności leczniczej    54
  1. P Pojęcie spółki i rodzaje spółek występujących w prawie polskim    54
  2. Spółki kapitałowe - ogólna charakterystyka    57
  3. Szczególne rodzaje spółek    60
  Rozdział 4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadząca skomercjalizowany szpital    64
  1. Spółka z o.o. prowadząca skomercjalizowany szpital - podstawy ustroju i funkcjonowania    64
  2. Ogólna charakterystyka spółki z o.o.    67
  3. Kapitał zakładowy spółki z o.o. prowadzącej skomercjalizowany szpital    69
  3.1. Źródła i wysokość kapitału zakładowego spółki z o.o. prowadzącej skomercjalizowany szpital    69
  3.2. Udziały w spółce z o.o. prowadzącej skomercjalizowany szpital    74
  4. Wspólnicy spółki z o.o. prowadzącej skomercjalizowany szpital    74
  4.1. P Podmioty mogące być wspólnikami spółki z o.o. prowadzącej skomercjalizowany szpital    74
  4.2. P Prawa i obowiązki wspólników spółki z o.o.    76
  4.2.1. P Prawa wspólników spółki z o.o.    76
  4.2.2. Obowiązki wspólników spółki z o.o. - możliwość zastrzeżenia w umowie obowiązku dopłat lub świadczeń niepieniężnych na rzecz spółki    78
  5. Organy spółki z o.o. prowadzącej skomercjalizowany szpital    80
  5.1. Zarząd spółki z o.o. prowadzącej skomercjalizowany szpital    80
  5.1.1. Skład zarządu spółki z o.o. prowadzącej skomercjalizowany szpital    80
  5.1.2. P Prowadzenie spraw spółki z o.o. przez zarząd    82
  5.1.3. R Reprezentacja spółki z o.o.    84
  5.1.4. Odpowiedzialność cywilnoprawna członków zarządu spółki z o.o.    85
  5.2. Rada nadzorcza i komisja rewizyjna w spółce z o.o. utworzonej w celu prowadzenia skomercjalizowanego szpitala    86
  5.3. Zgromadzenie wspólników spółki z o.o. utworzonej w celu prowadzenia skomercjalizowanego szpitala    91
  6. Rozwiązanie i likwidacja spółki z o.o. prowadzącej skomercjalizowany szpital    97
  Rozdział 5 Spółka akcyjna prowadząca skomercjalizowany szpital    99
  1. Spółka akcyjna prowadząca skomercjalizowany szpital - podstawy ustroju i funkcjonowania    99
  2. Ogólna charakterystyka spółki akcyjnej    100
  3. Akcjonariusze spółki akcyjnej prowadzącej skomercjalizowany szpital    102
  4. Organy spółki akcyjnej prowadzącej skomercjalizowany szpital    104
  4.1. Zarząd spółki akcyjnej prowadzącej skomercjalizowany szpital    104
  4.2. Rada nadzorcza spółki akcyjnej prowadzącej skomercjalizowany szpital    107
  4.3. Walne zgromadzenie akcjonariuszy    110
  5. Rozwiązanie i likwidacja spółki akcyjnej prowadzącej skomercjalizowany szpital    113
  Rozdział 6 Przekształcanie, łączenie się i podział spółek prowadzących skomercjalizowane szpitale    115
  1. P Przekształcanie spółek prowadzących skomercjalizowane szpitale    115
  2. Łączenie się spółek prowadzących skomercjalizowane szpitale    118
  3. P Podział spółek prowadzących skomercjalizowane szpitale    120
  Rozdział 7 Problematyka prywatyzacji skomercjalizowanych szpitali i emisji akcji lub obligacji - wybrane zagadnienia    122
  1. Wprowadzenie    122
  2. Sposoby prywatyzacji skomercjalizowanych szpitali    123
  3. Akcje i obligacje jako papiery wartościowe emitowane przez spółki prowadzące skomercjalizowane szpitale    126
  3.1. Akcje    126
  3.2. Obligacje    131
  3.2.1. C Charakterystyka obligacji - podstawowe regulacje    131
  3.2.2. Wykorzystanie obligacji dla pozyskiwania środków finansowych przez spółki prowadzące skomercjalizowane szpitale    134
  Rozdział 8 Postępowanie upadłościowe i naprawcze wobec skomercjalizowanych szpitali - zagadnienia ogólne    137
  1. Zdolność upadłościowa i naprawcza skomercjalizowanego szpitala jako skutek jego przekształcenia w spółkę    137
  2. P Pojęcie prawa upadłościowego i naprawczego oraz rodzaje postępowań upadłościowych    141
  2.1. Prawo upadłościowe i naprawcze - pojęcie i źródła    141
  2.2. Rodzaje postępowań uregulowanych w ustawie - Prawo upadłościowe i naprawcze    142
  Rozdział 9 Podstawy ogłoszenia upadłości i wszczęcie postępowania upadłościowego    149
  1. P Podstawy ogłoszenia upadłości    149
  2. Wszczęcie postępowania upadłościowego wobec skomercjalizowanego szpitala    152
  2.1. Wniosek o ogłoszenie upadłości. Sąd prowadzący postępowanie    152
  2.2. Podmioty uprawnione do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości skomercjalizowanego szpitala    153
  2.3. Treść wniosku o ogłoszenie upadłości    155
  3. Postępowanie zabezpieczające majątek dłużnika    159
  4. Postanowienie sądu w przedmiocie ogłoszenia upadłości    161
  Rozdział 10 Skutki ogłoszenia upadłości skomercjalizowanego szpitala    166
  1. Skutki ogłoszenia upadłości - zagadnienia ogólne    166
  2. Masa upadłości    167
  3. Bezskuteczność czynności skomercjalizowanego szpitala dokonanych przed ogłoszeniem jego upadłości    173
  4. Skutki ogłoszenia upadłości dla zobowiązań upadłego skomercjalizowanego szpitala    176
  4.1. R Regulacje ogólne    176
  4.2. Skutki ogłoszenia upadłości likwidacyjnej skomercjalizowanego szpitala co do jego zobowiązań    177
  4.3. Skutki ogłoszenia upadłości likwidacyjnej dla umów zawartych przez skomercjalizowany szpital    179
  4.4. Skutki ogłoszenia upadłości układowej skomercjalizowanego szpitala co do jego zobowiązań i zawartych umów    186
  4.5. Dopuszczalność potrącania wierzytelności w postępowaniu upadłościowym    187
  5. Skutki ogłoszenia upadłości skomercjalizowanego szpitala dla prowadzonych w stosunku do niego postępowań sądowych i administracyjnych    188
  Rozdział 11 Przebieg upadłości likwidacyjnej skomercjalizowanego szpitala    191
  1. Lista wierzytelności    191
  2. Likwidacja masy upadłości    194
  3. P Podział funduszów masy upadłości    199
  3.1. P Plan podziału funduszów masy upadłości    199
  3.2. Zaspokajanie wierzytelności zabezpieczonych prawami rzeczowymi - prawo odrębności    201
  3.3. Zaspokajanie pozostałych wierzytelności - podział na kategorie    203
  4. Zakończenie i umorzenie upadłości likwidacyjnej skomercjalizowanego szpitala    205
  4.1. Zakończenie upadłości likwidacyjnej skomercjalizowanego szpitala    205
  4.2. Umorzenie upadłości likwidacyjnej skomercjalizowanego szpitala    208
  Rozdział 12 Przebieg upadłości układowej skomercjalizowanego szpitala    209
  1. C Cele upadłości układowej skomercjalizowanego szpitala    209
  2. P Propozycje układowe    211
  3. Wierzytelności objęte układem    213
  4. Głosowanie nad przyjęciem układu przez wierzycieli    214
  5. Zatwierdzenie układu i jego skutki    218
  6. Zmiana i uchylenie układu    219
  Rozdział 13 Postępowanie naprawcze wobec skomercjalizowanego szpitala    221
  1. Postępowanie naprawcze - zagadnienia ogólne    221
  2. Zdolność naprawcza skomercjalizowanego szpitala    222
  3. Wszczęcie postępowania naprawczego wobec skomercjalizowanego szpitala    224
  4. Skutki wszczęcia postępowania naprawczego wobec skomercjalizowanego szpitala    226
  5. Plan naprawczy    228
  6. Przebieg postępowania naprawczego wobec skomercjalizowanych szpitali    229
  6.1. Ustanowienie nadzorcy sądowego    229
  6.2. Zgromadzenie wierzycieli i zawarcie układu    230
  6.2.1. Zgromadzenie wierzycieli    230
  6.2.2. Zawarcie układu    231
  6.2.3. Zatwierdzenie układu przez sąd    233
  6.3. Skutki zawarcia układu    235
  6.4. Uchylenie układu    235
  Rozdział 14 Reklama produktów leczniczych - pojęcie i ogólne zasady prowadzenia    237
  1. Uwagi wstępne    237
  2. Wyjaśnienie podstawowych pojęć    238
  2.1. Reklama    238
  2.2. Produkt leczniczy    240
  2.3. Podmioty prowadzące reklamę    245
  3. Pojęcie i rodzaje reklamy produktu leczniczego    247
  4. Reklama a informacja i sponsorowanie    251
  5. Zasady prowadzenia reklamy produktów leczniczych    255
  6. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów w zakresie reklamy    260
  7. Podsumowanie    262
  Rozdział 15 Charakterystyka wybranych form reklamy produktu leczniczego    264
  1. Uwagi wprowadzające    264
  2. Reklama publiczna i zamknięta    265
  2.1. Reklama kierowana do publicznej wiadomości    265
  2.2. Reklama kierowana do profesjonalistów    273
  2.2.1. Reguły ogólne    273
  2.2.2. Działalność przedstawicieli    277
  2.2.3. Dostarczanie próbek    279
  3. Reklama pełna i skrócona    282
  4. Reklama audiowizualna, dźwiękowa i wizualna    283
  5. Reklama produktów leczniczych w aptekach    284
  6. Reklama produktów leczniczych w telewizji i internecie - wzmianka    286
  7. Podsumowanie    288
  Rozdział 16 Reklama produktu leczniczego jako czyn nieuczciwej konkurencji i nieuczciwa praktyka rynkowa    290
  1. Zagadnienia wprowadzające    290
  2. Reklama jako czyn nieuczciwej konkurencji    291
  2.1. Reklama sprzeczna z przepisami prawa, dobrymi obyczajami, uchybiająca godności człowieka    294
  2.2. Reklama wprowadzająca w błąd    298
  2.3. Reklama nierzeczowa    299
  2.4. Reklama uciążliwa    301
  3. Reklama jako nieuczciwa praktyka rynkowa    301
  3.1. Reklama jako praktyka wprowadzająca w błąd    303
  3.2. Reklama jako agresywna praktyka rynkowa    305
  4. Odpowiedzialność za nieuczciwą reklamę    305
  5. Podsumowanie    308
  Rozdział 17 Zarządzanie skomercjalizowaną placówką służby zdrowia - zagadnienia ogólne    310
  1. Wprowadzenie    310
  2. Elementy zarządzania publicznego skomercjalizowanym szpitalem    311
  3. Zarządzanie strategiczne jako istotny element zarządzania skomercjalizowanym szpitalem    320
  Rozdział 18 Zarządzanie skomercjalizowaną placówką służby zdrowia - zasoby ludzkie    331
  1. Zarządzanie zasobami ludzkimi w skomercjalizowanym szpitalu    331
  2. P Polityka kształtowania zatrudnienia w skomercjalizowanych podmiotach służby zdrowia    339
  2.1. Istota stosunku pracy. Zatrudnienie klasyczne    339
  2.2. Etaty rezydenckie    342
  2.3. Elastyczne formy zatrudnienia w skomercjalizowanych placówkach służby zdrowia    343
  2.3.1. Pozapracownicze zatrudnienie na podstawie umów cywilnoprawnych    345
  2.3.2. Umowy nienazwane    348
  3. Czas pracy w skomercjalizowanym szpitalu    355
  3.1. Regulacje czasu pracy w Unii Europejskiej    355
  Rozdział 19 Zarządzanie skomercjalizowaną placówką służby zdrowia - wybrane zagadnienia szczegółowe    361
  1. Partnerstwo publiczno-prywatne    361
  2. Outsourcing - szansa dla skomercjalizowanego szpitala    363
  3. Procedura kontraktowania świadczeń z NFZ    364
  Podsumowanie    367
  Bibliografia    371
  Materiały źródłowe    387
  Indeks rzeczowy    393
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia