Immunitet państwa w postępowaniu cywilnym

-18%

Immunitet państwa w postępowaniu cywilnym

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

86,10  105,00

Format: pdf

86,10105,00

cena zawiera podatek VAT

Książka zwyciężyła w III edycji konkursu na najbardziej przydatną książkę prawniczą w praktyce wymiaru sprawiedliwości, organizowanego przez LexisNexis i "Przegląd Sądowy".


Monografia poświęcona jest immunitetowi państwa jako instytucji międzynarodowego prawa procesowego cywilnego, rozumianemu jako przeszkoda do rozpoznania sprawy przeciwko państwu przed sądem zagranicznym oraz do wszczęcia egzekucji z jego majątku za granicą. Po omówieniu prawnomiędzynarodowej genezy immunitetu państwa oraz źródeł prawa w tej dziedzinie, rozważania skoncentrowane zostały na umiejscowieniu i charakterystyce funkcjonowania tej instytucji w polskim prawie procesowym cywilnym.


Obszerne uwagi poświęcono reżimowi procesowemu immunitetu państwa i jego procesowemu traktowaniu, w tym badaniu immunitetu przez sąd oraz konsekwencjom naruszenia immunitetu państwa po uprawomocnieniu się orzeczenia. Odrębnym przedmiotem opracowania są wybrane problemy procesowe związane z uczestnictwem państwa w postępowaniu cywilnym przed sądem zagranicznym, takie jak: zdolność sądowa i procesowa, reprezentacja, jurysdykcja krajowa, doręczenia i wyrokowanie zaoczne. Praca obejmuje również problematykę immunitetu państwa w europejskim prawie procesowym cywilnym.


Rok wydania2010
Liczba stron708
KategoriaPrawo cywilne
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-264-0842-7
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów    13
    
    Wprowadzenie     23
    
    Rozdział I. Ogólne zagadnienia immunitetów w postępowaniu cywilnym     33
    1. Immunitet w poszczególnych dziedzinach prawa     33
    2. Immunitet w postępowaniu cywilnym     50
    2.1. Zagadnienia terminologiczne     50
    2.2. Immunitet sądowy     57
    2.3. Immunitet egzekucyjny     65
    3. Władza jurysdykcyjna w postępowaniu cywilnym; charakter prawny immunitetu sądowego i egzekucyjnego     69
    4. Immunitet sądowy i egzekucyjny a jurysdykcja krajowa     77
    4.1. Uwagi wstępne     77
    4.2. Stan prawny po wejściu w życie ustawy nowelizującej z 2008 r.     79
    4.3. Ocena przyjętego rozwiązania    81
    5. Inne immunitety w postępowaniu cywilnym; określenie kierunku dalszych rozważań     91
    
    Rozdział II. Źródła prawa w dziedzinie immunitetu państwa, jego zakres i najnowsze tendencje rozwojowe     93
    1. Źródła prawa międzynarodowego w dziedzinie immunitetu państwa    93
    1.1. Uwagi wstępne i historyczne    93
    1.2. Obowiązujące prawo traktatowe    101
    1.2.1. Europejska konwencja o immunitecie państwa (konwencja bazylejska)     101
    1.2.1.1. Uwagi wstępne    101
    1.2.1.2. Podstawowe założenia    102
    1.2.1.3. Charakterystyka postanowień uchylających immunitet     105
    1.2.2. Konwencja międzynarodowa o ujednoliceniu niektórych zasad dotyczących immunitetów statków państwowych    109
    1.2.3. Inne wielostronne umowy międzynarodowe     110
    1.3. Prace nad ujednoliceniem reguł dotyczących immunitetu państwa na szczeblu międzynarodowym w ramach instytucji prywatnych     116
    1.3.1. Prace Instytutu Prawa Międzynarodowego (Institut de Droit International)     116
    1.3.2. Prace Towarzystwa Prawa Międzynarodowego (International Law Association)     118
    1.3.3. Pozostałe inicjatywy prywatne     120
    1.4. Ujednolicenie reguł dotyczących immunitetu państwa pod auspicjami organizacji międzynarodowych (prace Komisji Prawa Międzynarodowego ONZ)     121
    1.4.1. Uwagi wstępne     121
    1.4.2. Ogólna charakterystyka Konwencji NZ o immunitecie jurysdykcyjnym państw i ich majątku     124
    1.4.2.1. Struktura i zakres zastosowania konwencji NZ     124
    1.4.2.2. Ogólne reguły dotyczące immunitetu państwa     126
    1.4.2.3. Przebieg postępowania     130
    1.4.2.4. Znaczenie konwencji NZ i jej perspektywy     131
    1.5. Immunitet państwa jako norma międzynarodowego prawa zwyczajowego     133
    2. Immunitet państwa w prawie krajowym i praktyce państw obcych     136
    2.1. Uwagi wstępne     136
    2.2. Państwa, w których nie przyjęto wewnętrznych regulacji w dziedzinie immunitetu państwa     136
    2.3. Państwa, w których przyjęto odrębne regulacje ustawowe w dziedzinie immunitetu państwa     143
    2.4. Pozostałe państwa     154
    3. Zakres immunitetu państwa     158
    3.1. Uwagi wstępne     158
    3.2. Zakres podmiotowy     158
    3.3. Immunitet pełny czy ograniczony?     161
    4. Immunitet państwa jako ius dispositivum     194
    5. Najnowsze tendencje rozwojowe w dziedzinie immunitetu państwa     197
    6. Uzasadnienie immunitetu państwa     205
    
    Rozdział III. Podstawa prawna i miejsce immunitetu państwa w polskim prawie procesowym cywilnym     210
    1. Uwagi wstępne     210
    2. Podstawa prawna immunitetu państwa w polskim prawie procesowym cywilnym     211
    2.1. Stan nauki i orzecznictwa     211
    2.2. Umowy międzynarodowe jako podstawa prawna immunitetu państwa w prawie polskim     218
    2.3. Prawo unijne     224
    2.4. Kodeks postępowania cywilnego; państwo obce jako "inna osoba" w rozumieniu art. 1111 § 1 pkt 3 k.p.c.     225
    2.5. Odesłanie do międzynarodowego prawa zwyczajowego poza zakresem art. 1111 § 1 pkt 3 k.p.c.     233
    3. Reżim procesowy immunitetu państwa     239
    3.1. Uwagi prawnoporównawcze     239
    3.1.1. Prawo niemieckie     239
    3.1.2. Prawo szwajcarskie     242
    3.1.2.1. Immunitet państwa jako wyraz braku jurysdykcji sądów szwajcarskich     242
    3.1.2.2. Immunitet państwa a problem terytorialnego powiązania sprawy z forum (Binnenbeziehung)     244
    3.1.3. Prawo austriackie     246
    3.1.4. Prawo państw common law     249
    3.1.4.1. Koncepcja jurysdykcji w prawie procesowym państw common law     249
    3.1.4.2. Immunitet państwa a doktryny act of state i non-justiciability     255
    3.2. Reżim procesowy immunitetu państwa w kodeksie postępowania cywilnego     261
    3.2.1. Uwagi wstępne     261
    3.2.2. Stosowanie do immunitetu państwa przepisów o immunitecie sądowym i egzekucyjnym     263
    4. Immunitet państwa a wzajemność     271
    4.1. Uwagi wstępne     271
    4.2. Stan nauki i orzecznictwa     273
    4.3. Wzajemność w świetle międzynarodowego standardu immunitetu państwa     276
    5. Podsumowanie     283
    
    Rozdział IV. Immunitet państwa w świetle przesłanek procesowych postępowania cywilnego     287
    1. Uwagi wstępne     287
    2. Pojęcie i systematyka przesłanek procesowych     288
    3. Immunitet państwa na tle przesłanek procesowych w postępowaniu rozpoznawczym     299
    3.1. Uwagi wstępne     299
    3.2. Immunitet sądowy jako przesłanka procesowa     299
    3.3. Immunitet państwa a problem interesu w uzyskaniu sądowej ochrony prawnej w postępowaniu rozpoznawczym     310
    4. Immunitet państwa na tle przesłanek procesowych w postępowaniu egzekucyjnym     317
    
    Rozdział V. Procesowe traktowanie immunitetu państwa     340
    1. Uwagi wstępne     340
    2. Postępowanie rozpoznawcze     341
    2.1. Zasada badania immunitetu państwa z urzędu; doręczenie pozwu obcemu państwu     341
    2.2. Kolejność badania immunitetu państwa na tle przesłanek procesowych     353
    2.3. Podstawa faktyczna i prawna rozstrzygnięcia w przedmiocie immunitetu państwa     365
    2.3.1. Podstawa faktyczna; ciężar dowodu w stanie non liquet     365
    2.3.2. Podstawa prawna     377
    2.4. Czasowy aspekt badania immunitetu państwa     387
    2.5. Rozstrzygnięcie w przedmiocie immunitetu państwa i konsekwencje jego stwierdzenia dla biegu postępowania     397
    2.6. Immunitet państwa po uprawomocnieniu się orzeczenia     420
    2.6.1. Istota problemu     420
    2.6.2. Immunitet sądowy po uprawomocnieniu się orzeczenia w prawie polskim     426
    3. Postępowanie egzekucyjne     456
    3.1. Zezwolenie na wszczęcie egzekucji przeciwko obcemu państwu?     456
    3.2. Immunitet sądowy a immunitet egzekucyjny     461
    3.3. Klauzula wykonalności przeciwko obcemu państwu     468
    3.4. Immunitet egzekucyjny po złożeniu wniosku o wszczęcie egzekucji     481
    
    Rozdział VI. Przebieg postępowania z udziałem obcego państwa (zagadnienia wybrane)     493
    1. Uwagi wstępne     493
    2. Zdolność sądowa, procesowa i postulacyjna obcego państwa     494
    2.1. Zdolność sądowa     494
    2.2. Zdolność procesowa; zagadnienie reprezentacji obcego państwa     507
    2.3. Zdolność postulacyjna     515
    3. Jurysdykcja krajowa w sprawach przeciwko obcemu państwu     521
    3.1. Uwagi wstępne     521
    3.2. Problem wymagania "ściślejszego związku" w sprawach przeciwko obcemu państwu     523
    3.3. Podstawy jurysdykcji krajowej w sprawach przeciwko obcemu państwu w świetle kodeksu postępowania cywilnego     528
    4. Doręczenie obcemu państwu     541
    4.1. Państwo pozwane jako państwo wezwane     541
    4.2. Doręczenie obcemu państwu w umowach międzynarodowych i w ustawodawstwach obcych     542
    4.3. Określenie właściwego adresata i trybu doręczenia w braku regulacji szczególnych     546
    5. Terminy procesowe     559
    6. Wyrok zaoczny przeciwko obcemu państwu     562
    6.1. Uwagi wstępne; wyrok zaoczny przeciwko obcemu państwu w umowach międzynarodowych i w ustawodawstwach obcych     562
    6.2. Wyrok zaoczny przeciwko obcemu państwu w kodeksie postępowania cywilnego     565
    7. Udział w postępowaniu organów pozasądowych państwa fori celem zapobiegania błędnym rozstrzygnięciom     573
    
    Rozdział VII. Immunitet państwa w europejskim prawie procesowym cywilnym     581
    1. Uwagi wstępne     581
    2. Stosowanie przepisów europejskiego prawa procesowego cywilnego w sprawach z udziałem państw obcych     583
    3. Stosunek pomiędzy przepisami europejskiego prawa procesowego cywilnego ustanawiającymi jurysdykcję krajową państw członkowskich a normami dotyczącymi immunitetu państwa     597
    4. Immunitet państwa a uznawanie i wykonywanie zagranicznych orzeczeń     608
    4.1. Uznawanie i wykonywanie zagranicznych orzeczeń w europejskim prawie procesowym cywilnym - zagadnienia ogólne     608
    4.2. Naruszenie immunitetu państwa jako podstawa odmowy uznania lub stwierdzenia wykonalności zagranicznego orzeczenia     614
    4.2.1. Uwagi wstępne     614
    4.2.2. Naruszenie immunitetu jurysdykcyjnego jako podstawa odmowy uznania lub stwierdzenia wykonalności zagranicznego orzeczenia w krajowych systemach prawnych     616
    4.2.3. Naruszenie immunitetu państwa jako podstawa odmowy uznania lub stwierdzenia wykonalności zagranicznego orzeczenia w europejskim prawie procesowym cywilnym     622
    
    Uwagi końcowe     641
    
    Bibliografia     661
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia