Zarejestrowany związek partnerski a małżeństwo

-12%

Zarejestrowany związek partnerski a małżeństwo

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

87,12  99,00

Format: pdf

87,1299,00

cena zawiera podatek VAT

Książka stanowi monograficzne opracowanie dotyczące instytucji zarejestrowanego związku partnerskiego oraz małżeństwa osób tej samej płci. Omówiono w niej genezę oraz charakter prawny zarejestrowanego związku partnerskiego przez porównanie tej instytucji prawa cywilnego z małżeństwem. Rozważania prowadzone są na tle regulacji prawa obcego (m.in. Francja, Belgia, Niemcy, Szwajcaria, Irlandia, Holandia, Wielka Brytania, państwa nordyckie) oraz polskich projektów ustaw o związkach partnerskich. Analizie komparatystycznej poddano również charakter prawny małżeństwa, które może zostać zawarte przez dwie osoby, bez względu na ich płeć.


W monografii przedstawiono cywilnoprawne, międzynarodowe oraz konstytucyjne uwarunkowania instytucjonalizacji związków partnerskich w prawie polskim. Szeroko omówiono orzecznictwo sądów europejskich oraz konstytucyjnych, a przeprowadzone badania pozwoliły na sformułowanie postulatów de lege ferenda.


Adresaci:
Publikacja skierowana jest do pracowników naukowych, komparatystów oraz szerokiego kręgu osób zainteresowanych prawną regulacją związków osobistych alternatywnych wobec tradycyjnego małżeństwa. Opracowanie może okazać się pomocne dla osób, które za granicą zarejestrowały związek partnerski lub zawarły małżeństwo z osobą tej samej płci.


Liczba stron400
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-264-7412-5
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów    15
  Wstęp    23
  Rozdział I Prawo wobec związków osobistych na przełomie XX i XXI w.    29
  1. Od dekryminalizacji do "inflacji" prawa regulującego związki osobiste    29
  2. Geneza prawna zarejestrowanego związku partnerskiego    31
  2.1. Rejestracja partnerstw domowych w USA    31
  2.2. Rejestracja związków niemałżeńskich w państwach europejskich    35
  2.3. Duńskie zarejestrowane partnerstwo z 1989 r.    37
  2.3.1. Geneza duńskiego zarejestrowanego partnerstwa    37
  2.3.2. Duńska ustawa o zarejestrowanym partnerstwie z 1989 r.    38
  2.3.3. Zarejestrowane partnerstwo a małżeństwo w ustawodawstwie duńskim z 1989 r.    40
  2.3.4. Charakterystyka duńskiego zarejestrowanego partnerstwa z 1989 r.    41
  3. Geneza prawna "małżeństwa osób tej samej płci"    43
  3.1. Przesłanka różnicy płci nupturientów w końcu XX w.    43
  3.2. Geneza prawna "małżeństw osób tej samej płci" w systemach common law    43
  3.3. Geneza prawna "małżeństw osób tej samej płci" w systemach prawa cywilnego    46
  4. Regulacja prawna związków nieformalnych    49
  4.1. Pojęcie związku nieformalnego (faktycznego)    49
  4.2. Rozwój regulacji prawnej związków nieformalnych    52
  Rozdział II Społeczne oraz teoretyczno-prawne uwarunkowania regulacji związków osobistych    57
  1. Zarys uwarunkowań społecznych regulacji związków osobistych    57
  1.1. Rozwój alternatywnych form życia rodzinnego    57
  1.2. Upowszechnienie się kohabitacji (związków nieformalnych)    59
  1.3. Wzrost akceptacji społecznej związków osób tej samej płci oraz reakcja prawa na to zjawisko    61
  1.4. Zmiana charakteru relacji między małżonkami    65
  2. Zarys uwarunkowań teoretyczno-prawnych regulacji związków osobistych    68
  2.1. Indywidualizm oraz autonomia jednostki w prawie rodzinnym    68
  2.2. Funkcjonalne podejście prawa do związków osobistych    70
  2.3. Równościowe ("antydyskryminacyjne") podejście prawa do związków osobistych    73
  2.4. Tradycyjne (konserwatywne) podejście prawa do związków osobistych    75
  Rozdział III Charakter prawny zarejestrowanego związku partnerskiego    79
  1. Pojęcie oraz rozwój regulacji zarejestrowanego związku partnerskiego    79
  1.1. Pojęcie zarejestrowanego związku partnerskiego    79
  1.2. Zarejestrowany związek partnerski w ujęciu prawnoporównawczym    81
  2. Charakterystyka zarejestrowanego związku partnerskiego    82
  2.1. Definicje oraz cechy konstrukcyjne zarejestrowanego związku partnerskiego    82
  2.2. Zarejestrowany związek partnerski jako instytucja prawna    83
  2.3. Zarejestrowany związek partnerski jako związek formalny    86
  2.4. Zarejestrowany związek partnerski jako związek "niemałżeński", aczkolwiek oparty na modelu normatywnym charakterystycznym dla małżeństwa    87
  2.5. Zarejestrowany związek partnerski jako związek cywilny (instytucja prawa prywatnego)    88
  2.6. Zarejestrowany związek partnerski jako związek dwóch osób (monogamiczny)    90
  3. Typy zarejestrowanego związku partnerskiego    91
  3.1. Trzy typy zarejestrowanego związku partnerskiego    91
  3.2. Zarejestrowane związki partnerskie typu "kontraktowego"    92
  3.3. Zarejestrowane związki partnerskie typu "małżeństwo-minus"    92
  3.4. Zarejestrowane związki partnerskie typu "quasi-małżeństwo"    94
  4. Klasyfikacje związków osobistych    94
  4.1. Prawo związków (osobistych)    94
  4.2. Doktrynalne klasyfikacje związków osobistych    95
  4.3. Proponowana klasyfikacja związków osobistych    99
  Rozdział IV Zarejestrowane związki partnerskie typu "kontraktowego"    102
  1. Francuski cywilny pakt solidarności a małżeństwo    102
  1.1. Geneza oraz regulacja cywilnego paktu solidarności we Francji    102
  1.2. Cywilny pakt solidarności a małżeństwo w prawie francuskim    104
  1.2.1. Zawarcie (rejestracja) związku    104
  1.2.2. Stosunki osobiste oraz majątkowe między stronami    108
  1.2.3. Wymiar rodzicielski związku    118
  1.2.4. Ustanie związku    119
  1.3. Charakterystyka francuskiego cywilnego paktu solidarności    120
  2. Belgijska ustawowa kohabitacja a małżeństwo    125
  2.1. Geneza oraz regulacja ustawowej kohabitacji w Belgii    125
  2.2. Ustawowa kohabitacja a małżeństwo w prawie belgijskim    126
  2.2.1. Zawarcie (rejestracja) związku    126
  2.2.2. Stosunki osobiste oraz majątkowe między stronami    129
  2.2.3. Wymiar rodzicielski związku    135
  2.2.4. Ustanie związku    137
  2.3. Charakterystyka belgijskiej ustawowej kohabitacji    138
  Rozdział V Zarejestrowane związki partnerskie typu "małżeństwo-minus"    140
  1. Niemieckie zarejestrowane partnerstwo życiowe a małżeństwo    140
  1.1. Geneza oraz regulacja zarejestrowanego partnerstwa życiowego w Niemczech    140
  1.2. Zarejestrowane partnerstwo życiowe a małżeństwo w prawie niemieckim    142
  1.2.1. Zawarcie (rejestracja) związku    142
  1.2.2. Stosunki osobiste oraz majątkowe między stronami    145
  1.2.3. Wymiar rodzicielski związku    150
  1.2.4. Ustanie związku    153
  1.3. Charakterystyka niemieckiego zarejestrowanego partnerstwa życiowego    155
  2. Szwajcarskie zarejestrowane partnerstwo a małżeństwo    157
  2.1. Geneza oraz regulacja zarejestrowanego partnerstwa w Szwajcarii    157
  2.2. Zarejestrowane partnerstwo a małżeństwo w prawie szwajcarskim    159
  2.2.1. Zawarcie (rejestracja) związku    159
  2.2.2. Stosunki osobiste oraz majątkowe między stronami    162
  2.2.3. Wymiar rodzicielski związku    167
  2.2.4. Ustanie związku    169
  2.3. Charakterystyka szwajcarskiego zarejestrowanego partnerstwa    170
  3. Irlandzkie partnerstwo cywilne a małżeństwo    171
  3.1. Geneza oraz regulacja partnerstwa cywilnego w Irlandii    171
  3.2. Partnerstwo cywilne a małżeństwo w prawie irlandzkim    174
  3.2.1. Zawarcie (rejestracja) związku    174
  3.2.2. Stosunki osobiste oraz majątkowe między stronami    176
  3.2.3. Wymiar rodzicielski związku    179
  3.2.4. Ustanie związku    180
  3.3. Charakterystyka irlandzkiego partnerstwa cywilnego    182
  Rozdział VI Zarejestrowane związki partnerskie typu "quasi-małżeństwo"    183
  1. Nordyckie zarejestrowane partnerstwa a małżeństwo    183
  1.1. Geneza oraz regulacja zarejestrowanych partnerstw w państwach nordyckich    183
  1.2.2. Zarejestrowane partnerstwo a małżeństwo w ujęciu nordyckim    185
  1.2.1. Zawarcie (rejestracja) związku    185
  1.2.2. Stosunki osobiste oraz majątkowe między stronami    186
  1.2.3. Wymiar rodzicielski związku    187
  1.2.4. Ustanie związku    189
  1.3. Charakterystyka nordyckiego modelu zarejestrowanego partnerstwa    189
  2. Holenderskie zarejestrowane partnerstwo a małżeństwo    191
  2.1. Geneza oraz regulacja zarejestrowanego partnerstwa w Holandii    191
  2.2. Zarejestrowane partnerstwo a małżeństwo w prawie holenderskim    193
  2.2.1. Zawarcie (rejestracja) związku    193
  2.2.2. Stosunki osobiste oraz majątkowe między stronami    195
  2.2.3. Wymiar rodzicielski związku    197
  2.2.4. Ustanie związku    200
  2.3. Charakterystyka holenderskiego zarejestrowanego partnerstwa    203
  3. Brytyjskie partnerstwo cywilne a małżeństwo    203
  3.1. Geneza oraz regulacja partnerstwa cywilnego w Wielkiej Brytanii    203
  3.2. Partnerstwo cywilne a małżeństwo w prawie brytyjskim    206
  3.2.1. Zawarcie (rejestracja) związku    206
  3.2.2. Stosunki osobiste oraz majątkowe między stronami    211
  3.2.3. Wymiar rodzicielski związku    214
  3.2.4. Ustanie związku    216
  3.3. Charakterystyka brytyjskiego partnerstwa cywilnego    218
  Rozdział VII Zarejestrowany związek partnerski a małżeństwo w polskich projektach ustaw    221
  1. Uwagi wprowadzające    221
  2. Projekt ustawy o rejestrowanych związkach partnerskich z dnia 10 grudnia 2003 r.    222
  2.1. Geneza, założenia oraz kształt normatywny projektu    222
  2.2. Projektowany rejestrowany związek partnerski a małżeństwo    223
  2.2.1. Zawarcie (rejestracja) związku    223
  2.2.2. Stosunki osobiste oraz majątkowe między stronami    224
  2.2.3. Wymiar rodzicielski związku    226
  2.2.4. Ustanie związku    226
  2.3. Charakterystyka projektu ustawy o rejestrowanych związkach partnerskich z dnia 10 grudnia 2003 r.    228
  3. Senacki projekt ustawy o rejestrowanych związkach między osobami tej samej płci z dnia 22 grudnia 2004 r.    228
  3.1. Geneza, założenia oraz kształt normatywny projektu    228
  3.2. Projektowany rejestrowany związek między osobami tej samej płci a małżeństwo    230
  3.2.1. Zawarcie (rejestracja) związku    230
  3.2.2. Stosunki osobiste oraz majątkowe między stronami    231
  3.2.3. Wymiar rodzicielski związku    233
  3.2.4. Ustanie związku    233
  3.3. Charakterystyka projektu ustawy o rejestrowanych związkach między osobami tej samej płci z dnia 22 grudnia 2004 r.    234
  4. Poselski projekt ustawy o umowie związku partnerskiego z dnia 19 maja 2011 r.    234
  4.1. Geneza, założenia oraz kształt normatywny projektu    234
  4.2. Projektowana umowa związku partnerskiego a małżeństwo    236
  4.2.1. Zawarcie (rejestracja) związku    236
  4.2.2. Stosunki osobiste oraz majątkowe między stronami    237
  4.2.3. Wymiar rodzicielski związku    239
  4.2.4. Ustanie związku    239
  4.3. Charakterystyka projektu ustawy o umowie związku partnerskiego z dnia 19 maja 2011 r.    240
  5. Poselski projekt ustawy o związkach partnerskich z dnia 16 lutego 2012 r. (złożony ponownie dnia 1 lipca 2013 r.)    241
  5.1. Geneza, założenia oraz kształt normatywny projektu    241
  5.2. Projektowany związek partnerski a małżeństwo    242
  5.2.1. Zawarcie (rejestracja) związku    242
  5.2.2. Stosunki osobiste oraz majątkowe między stronami    244
  5.2.3. Wymiar rodzicielski związku    246
  5.2.4. Ustanie związku    247
  5.3. Charakterystyka projektu ustawy o związkach partnerskich z dnia 16 lutego 2012 r. (złożonego ponownie dnia 1 lipca 2013 r.)    248
  6. Poselski projekt ustawy o związkach partnerskich z dnia 22 maja 2012 r. (złożony ponownie dnia 29 stycznia 2013 r.)    249
  6.1. Geneza, założenia oraz kształt normatywny projektu    249
  6.2. Projektowany związek partnerski a małżeństwo    250
  6.2.1. Zawarcie (rejestracja) związku    250
  6.2.2. Stosunki osobiste oraz majątkowe między stronami    251
  6.2.3. Wymiar rodzicielski związku    253
  6.2.4. Ustanie związku    253
  6.3. Charakterystyka projektu ustawy o związkach partnerskich z dnia 22 maja 2012 r. (złożonego ponownie dnia 29 stycznia 2013 r.)    254
  7. Poselski projekt ustawy o umowie związku partnerskiego z dnia 29 sierpnia 2012 r.    255
  7.1. Geneza, założenia oraz kształt normatywny projektu    255
  7.2. Projektowana umowa związku partnerskiego a małżeństwo    256
  7.2.1. Zawarcie (rejestracja) związku    256
  7.2.2. Stosunki osobiste oraz majątkowe między stronami    258
  7.2.3. Wymiar rodzicielski związku    262
  7.2.4. Ustanie związku    263
  7.3. Charakterystyka projektu ustawy o umowie związku partnerskiego z dnia 29 sierpnia 2012 r.    263
  Rozdział VIII Małżeństwo zawarte przez osoby tej samej oraz różnej płci    265
  1. Małżeństwo zawarte przez osoby tej samej płci    265
  2. Regulacja "małżeństw osób tej samej płci"    267
  3. Podobieństwa i różnice między małżeństwem zawartym przez osoby tej samej oraz odmiennej płci    273
  3.1. Uwagi ogólne    273
  3.2. Zawarcie małżeństwa    274
  3.3. Wymiar rodzicielski małżeństwa    277
  4. Charakterystyka małżeństwa zawartego przez osoby tej samej płci    281
  Rozdział IX Podobieństwa i różnice między zarejestrowanym związkiem partnerskim a małżeństwem w prawie cywilnym    285
  1. Uwagi wprowadzające    285
  2. Miejsce i metoda regulacji związku    285
  2.1. Usytuowanie przepisów regulujących związek formalny a jego charakter prawny    285
  2.2. Stosowanie przepisów odsyłających    287
  3. Nazwa związku formalnego a jego charakter prawny    290
  4. Przesłanki oraz przeszkody zawarcia związku    294
  4.1. Przesłanka dotycząca płci stron związku    294
  4.2. Przeszkody zawarcia związku    295
  4.3. Brak przesłanki faktycznego wspólnego życia stron    298
  5. Sposób zawarcia (rejestracji) związku oraz zmiana stanu cywilnego    299
  5.1. Sposób zawarcia (rejestracji) związku    299
  5.2. Zmiana stanu cywilnego stron związku    301
  6. Stosunki osobiste między stronami    302
  7. Stosunki majątkowe między stronami    304
  8. Sytuacja stron związku w prawie spadkowym    307
  9. Wymiar rodzicielski związku    308
  9.1. Prawa i obowiązki względem dziecka drugiej strony związku    308
  9.2. Ustalenie pochodzenia dziecka oraz dostęp do medycznie wspomaganej prokreacji    310
  9.3. Prawo do przysposobienia    312
  10. Ustanie związku    315
  11. Zarejestrowany związek partnerski a małżeństwo w prawie cywilnym - uwagi podsumowujące    316
  Rozdział X Zakres swobody regulacyjnej ustawodawcy zwykłego w instytucjonalizacji związków partnerskich oraz postulaty de lege ferenda    320
  1. Uwagi wprowadzające    320
  2. Cywilnoprawne uwarunkowania instytucjonalizacji związków partnerskich    322
  2.1. Instytucjonalizacja związków partnerskich w świetle funkcji prawa cywilnego (rodzinnego)    322
  2.2. Zbliżanie zarejestrowanych związków partnerskich do małżeństwa jako skutek ich cywilnoprawnej natury    325
  3. Prawnomiędzynarodowe uwarunkowania instytucjonalizacji związków partnerskich    327
  3.1. Wpływ Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz orzecznictwa Trybunału w Strasburgu    327
  3.2. Wpływ prawa europejskiego oraz orzecznictwa Trybunału w Luksemburgu    334
  4. Konstytucyjne uwarunkowania instytucjonalizacji związków partnerskich    337
  4.1. Znaczenie norm konstytucyjnych    337
  4.2. Art. 18 Konstytucji RP jako gwarancja instytucjonalna małżeństwa    338
  4.3. Art. 18 Konstytucji RP jako norma programowa formułująca obowiązek prawodawczy w zakresie opieki i ochrony małżeństwa    343
  4.4. Konstytucyjna dopuszczalność instytucjonalizacji związków partnerskich osób różnej płci    346
  4.5. Konstytucyjna dopuszczalność instytucjonalizacji związków partnerskich osób tej samej płci    350
  4.6. Konstytucyjna dopuszczalność różnicowania praw i obowiązków zarejestrowanych partnerów oraz małżonków - zarys problematyki    357
  5. Model zarejestrowanego związku partnerskiego dla Polski - postulaty de lege ferenda    361
  Zakończenie    367
  Bibliografia    371
  Orzecznictwo    395
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia