Zaawansowana rachunkowość finansowa podmiotów leczniczych

-20%

Zaawansowana rachunkowość finansowa podmiotów leczniczych

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

79,20  99,00

Format: pdf

79,2099,00

cena zawiera podatek VAT

Książka stanowi kompendium wiedzy o systemie rachunkowości podmiotów leczniczych: publicznych, przedsiębiorców i non profit. Poruszono w niej zagadnienia rachunkowości jednostek gospodarczych z uwzględnieniem specyfiki działalności podmiotów leczniczych, zasad ich gospodarki finansowej oraz potrzeb informacyjnych różnych odbiorców. Przedstawiono najważniejsze i najbardziej aktualne kwestie, opierając się na obowiązujących regulacjach prawnych, takich jak prawo bilansowe, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, prawo podatkowe, prawo o działalności leczniczej, kodeks spółek handlowych.


Szczegółowo omówiono: cechy podmiotów leczniczych jako obiektów systemu rachunkowości, specyfikę i uwarunkowania systemu rachunkowości podmiotu leczniczego z uwzględnieniem formalnoprawnych podstaw jego funkcjonowania, podstawy pomiaru wartości w systemie rachunkowości stosowanym w podmiotach leczniczych, poszczególne grupy składników aktywów i pasywów bilansu, zasady ustalania i podziału wyniku finansowego, sprawozdawczość finansową. Adresaci:
Publikacja jest przeznaczona dla osób zajmujących się profesjonalnie prowadzeniem ksiąg rachunkowych: głównych księgowych, pracowników pionów finansowo-ekonomicznych, kontrolerów i audytorów wewnętrznych oraz kierownictwa podmiotów leczniczych, w tym przedstawicieli rad społecznych czy rad nadzorczych odpowiedzialnych za kształt systemu rachunkowości oraz przyjętą politykę w tym zakresie. Może stanowić cenną pomoc dla organów tworzących tych jednostek w sprawowaniu funkcji nadzoru i kontroli. Zainteresuje studentów i słuchaczy różnych form kształcenia zawodowego: studiów podyplomowych z zakresu zarządzania placówkami opieki zdrowotnej, studiów ekonomicznych, a także biegłych rewidentów badających księgi rachunkowe podmiotów leczniczych.


Liczba stron396
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-264-7524-5
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

POLECAMY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp     9
  Rozdział 1 Podmiot leczniczy jako obiekt systemu rachunkowości     13
  1.1. Istota i atrybuty podmiotu leczniczego     13
  1.2. Rodzaje podmiotów leczniczych     21
  1.3. Interesariusze podmiotu leczniczego, ich cele i potrzeby informacyjne     26
  Rozdział 2 Specyfika systemu rachunkowości podmiotów leczniczych     32
  2.1. Pojęcie, zakres i funkcje rachunkowości podmiotu leczniczego     32
  2.2. Ogólne zasady prowadzenia rachunkowości     40
  2.3. Podmiotowy zakres ustawy o rachunkowości a jednostki prowadzące działalność leczniczą     43
  2.4. Wewnętrzne regulacje dotyczące rachunkowości w podmiocie leczniczym     47
  2.5. Modele rachunkowości w podmiotach leczniczych     53
  Rozdział 3 Pomiar wartości w systemie rachunkowości podmiotu leczniczego     59
  3.1. Istota i zasady pomiaru wartości w systemie rachunkowości     59
  3.2. Kategorie pomiaru wartości w systemie rachunkowości     60
  3.3. Język opisu wyników pomiaru w systemie rachunkowości     66
  Rozdział 4 Rzeczowe i niematerialne aktywa trwałe podmiotu leczniczego     74
  4.1. Istota, klasyfikacja i wycena środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych     74
  4.2. Zasady amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych     79
  4.3. Aktualizacja wartości i odpisy z tytułu utraty wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych     87
  4.4. Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych     89
  4.5. Środki trwałe w budowie     98
  Rozdział 5 Aktywa inwestycyjne podmiotu leczniczego     101
  5.1. Istota i rodzaje aktywów inwestycyjnych     101
  5.2. Aktywa finansowe i niefinansowe i ich wycena     105
  5.3. Długoterminowe aktywa finansowe i niefinansowe w księgach rachunkowych     109
  5.4. Struktura krótkoterminowych aktywów finansowych i zasady ich ewidencji     116
  Rozdział 6 Aktywa pieniężne podmiotu leczniczego     122
  6.1. Istota, rodzaje i zasady gospodarowania aktywami pieniężnymi     122
  6.2. Środki pieniężne w kasie     126
  6.3. Środki pieniężne na rachunkach bankowych     130
  6.4. Kredyty bankowe     133
  6.5. Inne środki pieniężne     136
  Rozdział 7 Rzeczowe aktywa obrotowe w podmiocie leczniczym     141
  7.1. Zasady gospodarowania zapasami     141
  7.2. Klasyfikacja zapasów i zasady ich wyceny     143
  7.3. Leki i materiały medyczne w księgach rachunkowych     150
  7.4. Ewidencja innych materiałów     156
  7.5. Ewidencja towarów     158
  7.6. Specyfika inwentaryzacji leków i innych materiałów medycznych     164
  Rozdział 8 Rozrachunki i roszczenia w podmiocie leczniczym     168
  8.1. Pojęcie rozrachunków i ich rodzaje     168
  8.2. Zasady wyceny rozrachunków     171
  8.3. Rozrachunki z kontrahentami     176
  8.4. Rozrachunki publicznoprawne     181
  8.5. Rozrachunki z pracownikami     188
  8.6. Pozostałe rozrachunki     192
  8.7. Odpisy aktualizujące należności     193
  8.8. Rozliczenie niedoborów i nadwyżek     197
  8.9. Należności dochodzone sądownie     201
  8.10. Zasady inwentaryzacji rozrachunków     204
  Rozdział 9 Rezerwy w podmiocie leczniczym     207
  9.1. Ogólna charakterystyka rezerw     207
  9.2. Rezerwy na przyszłe zobowiązania i straty w księgach rachunkowych     210
  9.3. Rezerwy na świadczenia dla pracowników     212
  9.4. Rezerwy i aktywa z tytułu podatku dochodowego     220
  9.5. Ujawnienia informacji o rezerwach w sprawozdaniu finansowym     231
  Rozdział 10 Rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów w podmiocie leczniczym     232
  10.1. Rozliczenia międzyokresowe czynne     232
  10.2. Rozliczenia międzyokresowe bierne     239
  10.3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów     244
  Rozdział 11 Fundusze (kapitały) podmiotu leczniczego     248
  11.1. Istota i rodzaje funduszy (kapitałów)     248
  11.2. Fundusze (kapitały) podstawowe     250
  11.3. Fundusze (kapitały) zapasowe     259
  11.4. Fundusz (kapitał) z aktualizacji wyceny     260
  11.5. Pozostałe fundusze (kapitały) rezerwowe     262
  11.6. Fundusze specjalne     262
  Rozdział 12 Przychody i koszty działalności podmiotu leczniczego     266
  12.1. Istota i rodzaje przychodów oraz kosztów działalności     266
  12.2. Przychody i koszty dotyczące działalności medycznej     272
  12.3. Pozostałe przychody i koszty operacyjne     286
  12.4. Przychody i koszty finansowe     295
  12.5. Zyski i straty nadzwyczajne     300
  12.6. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego     302
  12.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych     304
  Rozdział 13 Wynik finansowy i jego podział w księgach rachunkowych podmiotu leczniczego     307
  13.1. Pojęcie wyniku finansowego i czynniki go kształtujące     307
  13.2. Procedury ustalania wyniku finansowego     310
  13.3. Bilansowe i podatkowe ustalanie podatku dochodowego     315
  13.4. Podział wyniku finansowego     321
  Rozdział 14 Sprawozdawczość finansowa podmiotu leczniczego     326
  14.1. Istota i zasady sporządzania sprawozdania finansowego     326
  14.2. Bilans     329
  14.3. Rachunek zysków i strat     333
  14.4. Informacja dodatkowa     339
  14.5. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym     344
  14.6. Rachunek przepływów pieniężnych     347
  14.7. Sprawozdanie z działalności podmiotu leczniczego     351
  14.8. Badanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego podmiotu leczniczego     353
  Załącznik nr 1 Zakładowy plan kont dla podmiotu leczniczego     359
  Literatura     375
  Wykaz aktów prawnych     379
  Spis ilustracji     383
  Spis schematów     385
  Spis tabel     389
  O autorach     393
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia