Finanse samorządowe. 580 pytań i odpowiedzi

Finanse samorządowe. 580 pytań i odpowiedzi

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

169,00

Format: pdf

169,00

cena zawiera podatek VAT

Książka jest kompendium wiedzy o regulacjach prawnych dotyczących finansów samorządowych oraz o problemach pojawiających się w praktyce i sposobach ich rozwiązywania. Publikacja ma formę pytań i odpowiedzi odnoszących się do najważniejszych kwestii z zakresu finansów samorządowych. Z książki czytelnik dowie się m.in.: o jakim wymogom muszą odpowiadać uchwały podatkowe jednostek samorządu terytorialnego, o jakie są obowiązki kierowników jednostek organizacyjnych związane z wykonywaniem budżetu jednostek samorządu terytorialnego, o w jakim zakresie odpowiedzialność za gospodarkę finansową jednostki samorządu terytorialnego ponosi skarbnik (główny księgowy), o jakich opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego nie zalicza się do opłat lokalnych i dlaczego. Atutem opracowania są zamieszczone w nim wzory pism (uchwał, decyzji, deklaracji), które mogą okazać się przydatne w praktyce. Publikacja jest przeznaczona przede wszystkim dla radnych oraz pracowników urzędów jednostek samorządu terytorialnego i regionalnych izb obrachunkowych, a także rzeczników dyscypliny finansów publicznych i członków komisji orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, jak również sędziów i członków samorządowych kolegiów odwoławczych. Książka jest dziełem specjalistów zajmujących się naukowo i praktycznie finansami samorządowymi.


Liczba stron1016
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-264-4713-6
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów    35
  Wstęp    41
  Część I Podstawy prawne gospodarki finansowej i działalności gospodarczej j.s.t.    43
  Rozdział 1 Regulacje prawne i zasady gospodarki finansowej j.s.t. (Cezary Kosikowski)    45
  1. Jakie są źródła regulacji prawnych gospodarki finansowej j.s.t.?    45
  2. Co uważa się za zasady gospodarki finansowej j.s.t. i jakie mają one znaczenie?    46
  3. Jak Konstytucja RP reguluje zasady gospodarki finansowej j.s.t.?    47
  4. Jakie ustawy zawierają regulacje gospodarki finansowej j.s.t.?    50
  5. Czy i jakimi aktami wykonawczymi może być regulowana gospodarka finansowa j.s.t.?    50
  6. Czy i w jakim zakresie prawo lokalne może regulować gospodarkę finansową j.s.t.?    51
  7. Czy i w jakim zakresie gospodarka finansowa j.s.t. jest regulowana przez międzynarodowe prawo finansowe?    52
  8. Czy prawo UE reguluje gospodarkę finansową j.s.t.?    53
  9. Jak być na bieżąco ze znajomością prawa finansów j.s.t.?    54
  10. Czy i dlaczego należy sięgać do orzecznictwa RIO, wojewody, SKO, sądów administracyjnych i GKO w sprawach dotyczących naruszenia dyscypliny finansów publicznych, a także NSA, SN i TK?    55
  Rozdział 2 Zarządzanie gospodarką finansową j.s.t. i związana z tym organizacja urzędów j.s.t. (Małgorzata Ofiarska)    56
  11. Na czym polega i czego dotyczy zarządzanie gospodarką finansową j.s.t. oraz jakie są jego sfery?    56
  12. Jaki jest zakres czynności podejmowanych w urzędzie j.s.t. w sprawach dotyczących jej gospodarki finansowej?    57
  13. Jakiej komórce organizacyjnej urzędu j.s.t. (urzędu gminy, starostwa powiatowego, urzędu marszałkowskiego) należy powierzyć wykonywanie zadań z zakresu gospodarki finansowej tej jednostki?    59
  14. Czy możliwe jest zorganizowanie w urzędzie j.s.t. tylko jednoosobowego lub wieloosobowego stanowiska pracy w celu wykonywania zadań z zakresu gospodarki finansowej tej jednostki?    65
  15. Jakie kwalifikacje powinni posiadać pracownicy i kierownik komórki organizacyjnej urzędu j.s.t. wykonującej zadania z zakresu gospodarki finansowej tej jednostki?    66
  16. Jaki jest zakres zadań skarbnika j.s.t. w odniesieniu do prowadzenia gospodarki finansowej tej jednostki?    70
  17. Jakie kwalifikacje powinien posiadać skarbnik j.s.t.?    73
  18. Według jakich zasad i kryteriów powinien zostać zorganizowany aparat pomocniczy skarbnika j.s.t.?    75
  19. Kto powinien przygotowywać projekty uchwał oraz projekty decyzji i postanowień wydawanych w sprawach dotyczących gospodarki finansowej j.s.t.?    78
  20. Jakie obowiązki wójta (burmistrza, prezydenta miasta), przewodniczącego zarządu j.s.t. wynikają ze standardów kontroli zarządczej stosowanych w sektorze finansów publicznych?    80
  21. Kiedy powstaje obowiązek prowadzenia audytu wewnętrznego w j.s.t.?    83
  22. Jaki jest status komórki audytu wewnętrznego w urzędzie j.s.t.?    84
  23. Jakie są zadania kierownika komórki audytu wewnętrznego oraz jego pozycja wobec kierownika urzędu j.s.t.?    85
  24. Jakie kwalifikacje formalne powinien posiadać audytor wewnętrzny?    87
  25. Czy kierownik urzędu j.s.t. musi wykonać zalecenia audytora wewnętrznego?    91
  Rozdział 3 Działalność gospodarcza j.s.t. i jej finansowanie    93
  1. Możliwość i formy organizacyjno-prawne wykonywania zadań j.s.t. w trybie własnej działalności gospodarczej (Cezary Kosikowski)    93
  26. Czy jest prawnie dopuszczalne prowadzenie przez j.s.t. własnej działalności gospodarczej?    93
  27. W jakich formach organizacyjno-prawnych j.s.t. mogą prowadzić własną działalność gospodarczą?    94
  28. Czy j.s.t. mogą lub powinny powierzać wykonywanie zadań własnych innym podmiotom gospodarczym niż jednostki im podporządkowane?    95
  29. W jakim zakresie możliwe jest prowadzenie własnej działalności gospodarczej przez gminę?    97
  30. Czy jest dopuszczalna własna działalność gospodarcza powiatu?    98
  31. Czy województwo samorządowe może prowadzić własną działalność gospodarczą?    99
  32. Czy są dopuszczalne działalność gospodarcza związku komunalnego oraz działalność w ramach porozumień komunalnych?    99
  33. Jaką formę organizacyjno-prawną działalności można zastosować do wykonywania zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez j.s.t.?    100
  34. Jaka forma organizacyjno-prawna najlepiej nadaje się do wykonywania zadań j.s.t. w zakresie ochrony zdrowia?    105
  35. Jaka forma organizacyjno-prawna jest optymalna do wykonywania zadań w zakresie dotyczącym zbiorowego zaopatrywania w wodę i odbioru ścieków oraz odbioru odpadów komunalnych?    110
  2. Finansowanie działalności gospodarczej prowadzonej przez samorządowe zakłady budżetowe (Cezary Kosikowski)    112
  36. Czym jest samorządowy zakład budżetowy?    112
  37. W jakiej formie j.s.t. finansuje tworzenie samorządowego zakładu budżetowego?    113
  38. W jakich formach j.s.t. może finansować działalność samorządowego zakładu budżetowego?    114
  39. Czy samorządowy zakład budżetowy podlega obowiązkom w zakresie podatków i opłat publicznych?    116
  40. W jaki sposób j.s.t. ma postępować z nadwyżkami lub niedoborami środków finansowych samorządowych zakładów budżetowych?    117
  41. Czy samorządowy zakład budżetowy podlega ustawie - Prawo upadłościowe i naprawcze oraz kto odpowiada za wymagające spłaty zobowiązania samorządowego zakładu budżetowego?    118
  42. Czy samorządowy zakład budżetowy może być przekształcony w inną jednostkę organizacyjną lub zlikwidowany oraz w jaki sposób postępuje się z mieniem i środkami finansowymi przekształconego lub zlikwidowanego samorządowego zakładu budżetowego?    118
  43. Co przemawia za wyborem samorządowego zakładu budżetowego jako formy organizacyjno-prawnej prowadzenia własnej działalności gospodarczej przez j.s.t., a co przeciw niemu?    120
  3. Finansowanie działalności gospodarczej j.s.t. prowadzonej w formie spółki prawa handlowego (Cezary Kosikowski)    121
  44. W jakich sytuacjach j.s.t. może wykonywać swoje zadania w formie spółki prawa handlowego i jakiego rodzaju mogą to być zadania?    121
  45. W jakiej formie j.s.t. finansuje utworzenie komunalnej spółki prawa handlowego w celu wykonywania zadań j.s.t.?    123
  46. W jakich formach j.s.t. może finansować działalność komunalnej spółki prawa handlowego?    124
  47. Czy j.s.t. uczestniczy w podziale zysku komunalnej spółki prawa handlowego?    124
  48. Czy j.s.t. ma obowiązek finansowania strat (deficytu) komunalnej spółki prawa handlowego?    125
  49. W jaki sposób j.s.t. postępuje z mieniem i środkami finansowymi zlikwidowanej (rozwiązanej) komunalnej spółki prawa handlowego?    125
  50. Co przemawia za wyborem spółki prawa handlowego jako formy organizacyjno-prawnej prowadzenia własnej działalności gospodarczej przez j.s.t., a co przeciw niemu?    126
  4. Wykonywanie zadań j.s.t. w trybie zamówień publicznych (Marek Szorc, Katarzyna Zaczeniuk)    128
  51. Na czym polegają zamówienia publiczne i jakie mają pełnić funkcje?    128
  52. Jakie są podstawowe tryby udzielania zamówień publicznych?    129
  53. W jakim zakresie tryb zamówień publicznych stosuje się do zamówień udzielanych przez j.s.t.?    129
  54. W jakich sytuacjach, udzielając zamówienia publicznego, nie stosuje się przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych dotyczących przesłanek wyboru trybu negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego oraz licytacji elektronicznej?    130
  55. Kiedy, udzielając zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, można odstąpić od żądania wadium?    131
  56. Jakie informacje zamawiający zobowiązany jest zamieszczać na stronie internetowej, prowadząc przetarg nieograniczony?    131
  57. Co to są usługi o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym i jaki jest wpływ tego podziału na sposób udzielenia zamówienia publicznego?    133
  58. Czy zamawiający w każdym przypadku może udzielić zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego?    135
  59. W jakich okolicznościach zamawiający może udzielić zamówienia publicznego w trybie negocjacji bez ogłoszenia?    135
  60. Jakie są obowiązki zamawiającego związane z wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji bez ogłoszenia?    137
  61. Kiedy i w jakich sytuacjach zamawiający może udzielić zamówienia publicznego w trybie dialogu konkurencyjnego?    138
  62. Kiedy zamawiający może udzielić zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki?    139
  63. Jak należy rozumieć zwrot "w przypadku pilnej potrzeby udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki"?    142
  64. W jakich przypadkach zamawiający może udzielić zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę?    143
  65. Kiedy zamawiający może udzielić zamówienia publicznego w trybie licytacji elektronicznej?    143
  66. Czy przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych mają zastosowanie przy zatrudnianiu osób świadczących pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej?    144
  67. W jaki sposób, zgodnie z ustawowymi wytycznymi, powinien być określony przedmiot zamówienia publicznego?    144
  68. Jak na etapie badania ofert można sprawdzić, czy oferowany przedmiot spełnia wymogi zamawiającego?    146
  69. W jaki sposób należy szacować wartość zamówienia, aby nie narazić się na zarzut dzielenia zamówienia?    147
  70. Jak określić warunki udziału w postępowaniu, aby nie naruszały zasad uczciwej konkurencji?    150
  71. Jak ustalić, czy złożona oferta zawiera rażąco niską cenę (i jakie skutki wywołuje takie ustalenie)?    152
  72. Kiedy można lub należy unieważnić postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego?    154
  73. Czy udzielając zamówienia publicznego na usługi szkoleniowe, jako kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty, obok kryterium ceny, można wskazać również kryterium ustalone na podstawie właściwości wykonawcy?    156
  74. Co to jest zamówienie dodatkowe, kiedy i na jakich warunkach oraz w jakim trybie może być udzielane?    157
  75. Kiedy prawa wyłączne uzasadniają udzielenie zamówienia z wolnej ręki?    158
  76. W jakich okolicznościach i pod jakimi warunkami można udzielić zamówień uzupełniających?    159
  77. W jakich przypadkach można dokonać zmiany umowy o zamówienie publiczne?    160
  78. Czy prawidłowo opracowany wykaz zrealizowanych lub realizowanych zamówień zawsze musi być potwierdzony dołączonymi referencjami?    162
  79. Czy w wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, zawsze trzeba żądać wskazania podstawy dysponowania zasobami?    163
  80. W jakiej formie możliwe jest udostępnienie wiedzy i doświadczenia w postaci podwykonawstwa?    164
  81. Jakie osoby wymienia się w protokole postępowania jako biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu postępowania oraz kiedy osoby te winny złożyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu?    166
  82. Jaka odpowiedzialność ciąży na osobie ujawniającej tajemnicę przedsiębiorstwa zastrzeżoną w złożonej ofercie?    168
  83. Jaka odpowiedzialność ciąży na osobie odmawiającej dostępu do informacji publicznej związanej z zamówieniem publicznym?    169
  84. Czy sankcje wynikające z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji mogą mieć zastosowanie - a jeśli tak, to w jakim przypadku - w stosunku do osób realizujących zamówienia publiczne?    170
  85. Czy i w jakiej sytuacji pracownik j.s.t. prowadzący postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego może podlegać sankcji z tytułu odpowiedzialności za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu?    170
  86. Co to są korekty finansowe za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE?    172
  87. Jakie są wysokość i metodologia naliczania korekt finansowych za naruszenia przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE?    172
  88. Jakie środki odwoławcze przysługują beneficjentowi (j.s.t.), wobec którego zastosowano korekty finansowe za naruszenia ustawy - Prawo zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE?    173
  5. Wykonywanie zadań j.s.t. w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego (Maciej Perkowski)    175
  89. Czym jest PPP oraz jakie są uwarunkowania prawno -ekonomiczne rozwoju partnerstwa międzysektorowego w Polsce?    175
  90. Jakich korzyści mogą oczekiwać od PPP strony tej umowy?    178
  91. Jakie zadania j.s.t. najlepiej nadają się do realizacji w formule PPP?    180
  92. Jak powstaje PPP oraz jakie są obowiązki j.s.t. i partnerów prywatnych?    183
  93. Jakie problemy występują w praktyce tworzenia i funkcjonowania PPP?    188
  6. Wykonywanie zadań j.s.t. na obszarze objętym specjalną strefą ekonomiczną    189
  94. W jakim celu i w jaki sposób tworzy się SSE? (Maciej Etel, Alicja Żukowska)    189
  95. Jakie korzyści dla j.s.t. przynosi powstanie i funkcjonowanie SSE na obszarze ich właściwości? (Alicja Żukowska)    192
  96. Kto zarządza SSE oraz jakie są relacje zarządu SSE z organami j.s.t.? (Maciej Etel)    194
  97. Na jakie korzyści mogą liczyć przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą na terenie SSE? (Maciej Etel)    196
  98. Czym jest i kto wydaje zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE uprawniające do korzystania z pomocy publicznej oraz jaki jest udział organów j.s.t. w wydawaniu takich zezwoleń? (Maciej Etel)    198
  99. W jaki sposób się ustala i od czego uzależnia wysokość pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcy z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na terenie SSE? (Alicja Żukowska)    201
  Rozdział 4 Organizacja i finansowanie wspólnych przedsięwzięć związków międzykomunalnych (Małgorzata Ofiarska)    204
  100. Jakie są istota, cele i sposoby tworzenia związków międzykomunalnych?    204
  101. Jakie są podstawowe formy prawne realizacji wspólnych przedsięwzięć przez związki międzykomunalne?    206
  102. Jaki jest podział kompetencji między organy związku międzykomunalnego w zakresie podejmowania i realizacji wspólnych przedsięwzięć na rzecz uczestników związku?    208
  103. Jakie są główne źródła finansowania wspólnych przedsięwzięć związków międzykomunalnych?    210
  104. Jakie są zasady rozliczeń i udziału w kosztach wspólnych przedsięwzięć związku międzykomunalnego?    213
  105. Jak zorganizowana jest gospodarka finansowa związku międzykomunalnego?    214
  106. Czy finansowanie wspólnych przedsięwzięć związków międzykomunalnych podlega nadzorowi i kontroli regionalnych izb obrachunkowych? 219 Rozdział 5 Współpraca gospodarcza i finansowa j.s.t. z organami lokalnymi państw sąsiednich (Małgorzata Ofiarska)    222
  107. Na czym polega współpraca zagraniczna i jakie są sposoby jej nawiązywania przez j.s.t.?    222
  108. Jakie są zasady organizacji i funkcjonowania europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej?    227
  109. Jaki jest tryb przystępowania j.s.t. do europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej?    231
  110. Jaki jest charakter prawny Europejskiej konwencji ramowej o współpracy transgranicznej między wspólnotami i władzami terytorialnymi oraz jakie są jej podstawowe regulacje dotyczące współpracy zagranicznej j.s.t.?    235
  111. Na czym polega współpraca transgraniczna i jakie umowy mogą zawierać j.s.t. w celu jej prowadzenia?    237
  112. Jakie są zasady i tryb przystępowania j.s.t. do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych?    239
  113. Jakie są istota i standardowe elementy treści umów miast partnerskich?    243
  Część II Dochody oraz wydatki i rozchody j.s.t.    247
  Rozdział 6 Dochody własne j.s.t.    249
  1. Uwagi ogólne (Leonard Etel)    249
  114. Co to są dochody własne j.s.t.?    249
  115. Jakie są dochody własne gmin, powiatów i województw?    250
  116. Jakie są możliwości wpływu samorządu terytorialnego na wielkość dochodów własnych?    252
  2. Podatki lokalne (Leonard Etel, Mariusz Popławski)    253
  117. Jakie podatki zasilają budżet gminy?    253
  118. Dlaczego wpływów z podatków nie mają powiaty i województwa?    254
  119. Dlaczego niektóre dochody podatkowe (podatek od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, karta podatkowa) są realizowane przez państwowe organy podatkowe?    255
  120. Jakie jest znaczenie fiskalne dochodów podatkowych j.s.t.?    256
  121. Jakie są kompetencje organów j.s.t. w zakresie podatków i opłat zaliczanych do ich dochodów podatkowych?    257
  122. Czego mogą dotyczyć uchwały podatkowe j.s.t.?    259
  123. Jakim wymogom muszą odpowiadać uchwały podatkowe j.s.t.?    261
  124. Jaka jest procedura podejmowania uchwał podatkowych j.s.t.?    265
  125. W jakich terminach uchwały powinny być podejmowane?    270
  126. Jak są ogłaszane uchwały podatkowe j.s.t.?    272
  127. Jak należy oznaczać moment wejścia w życie uchwał podatkowych j.s.t.?    274
  128. Kto i w jaki sposób sprawuje nadzór nad legalnością uchwał podatkowych j.s.t.?    275
  129. Jak długo obowiązuje uchwała podatkowa?    278
  3. Opłaty lokalne (Grzegorz Liszewski)    279
  130. Jakie daniny publiczne zalicza się do opłat lokalnych i na jakich podstawach prawnych są one oparte?    279
  131. Jakich opłat pobieranych przez j.s.t. nie zalicza się do opłat lokalnych i dlaczego?    281
  132. Jakie są uprawnienia i obowiązki organów j.s.t. w zakresie opłat lokalnych przewidzianych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych?    282
  133. Jakie problemy i spory powstają w związku z nakładaniem i poborem opłat lokalnych przewidzianych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych?    284
  134. Jakie są uprawnienia i obowiązki organów j.s.t. w zakresie nakładania i pobierania opłat innych niż opłaty lokalne w rozumieniu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych?    287
  135. Za co i jak j.s.t. pobierają opłatę skarbową oraz jakie powstają w tym zakresie wątpliwości i spory?    291
  136. Co to jest opłata adiacencka, na jakiej podstawie prawnej się ją pobiera i jakie w tym zakresie wyłaniają się problemy?    294
  137. Co to jest opłata planistyczna, na jakiej podstawie prawnej się ją pobiera i jakie w tym zakresie wyłaniają się problemy?    299
  138. Czy do opłat stanowiących dochody j.s.t. innych niż opłaty lokalne należy stosować przepisy ordynacji podatkowej?    301
  139. Jakie opłaty pobierają j.s.t. w związku z ochroną środowiska i gospodarczym korzystaniem ze środowiska (podstawy prawne i problemy)?    303
  140. Jakie opłaty pobierają j.s.t. w związku z parkowaniem, zajęciem pasa drogowego oraz innymi formami korzystania z dróg (podstawy prawne i problemy)?    306
  141. Jakie opłaty pobierają j.s.t. w związku z utrzymywaniem czystości i porządku w gminach oraz w związku z gospodarką odpadami (podstawy prawne i problemy)?    309
  4. Udziały i inne dochody j.s.t. (Marcin Tyniewicki)    310
  142. Jakie są zasady ustalania udziałów j.s.t. w podatkach dochodowych oraz na jakich zasadach j.s.t. mogą dochodzić roszczeń z tego tytułu?    310
  143. Które z dochodów uzyskiwanych przez samorządowe jednostki budżetowe nie muszą być odprowadzane do budżetów j.s.t. i na jakich warunkach?    312
  144. Na jakich zasadach samorządowe zakłady budżetowe są zobowiązane do dokonywania wpłat na rzecz budżetów j.s.t. i kiedy będą z tego obowiązku zwolnione?    314
  145. Z jakich tytułów pobiera się dochody z majątku j.s.t.?    315
  146. Jakie są zasady ustalania wysokości należności z majątku j.s.t.?    316
  147. Jakie problemy mogą się pojawić w związku z dochodami j.s.t. z tytułu spadku, zapisu i darowizny?    317
  148. Jakie kary pieniężne pobierają j.s.t. w związku z ochroną środowiska?    318
  149. Jakie kary pieniężne stanowią dochód budżetów j.s.t. w związku z zarządzaniem drogami publicznymi?    319
  150. Na jakich zasadach j.s.t. mogą otrzymywać dotacje od innych j.s.t. oraz jak przedstawia się kwestia dochodzenia ewentualnych roszczeń z tego tytułu (podstawy prawne i problemy)?    320
  151. Które dochody j.s.t. należy uznać za należności cywilnoprawne, a które za niepodatkowe należności budżetowe oraz jakie są skutki tego rozróżnienia?    321
  152. Na jakich zasadach są udzielane ulgi w spłacie należności cywilnoprawnych stanowiących dochody j.s.t. (podstawy prawne i problemy)?    323
  153. Jaka jest istota niepodatkowych należności budżetowych, w tym dotacji podlegających zwrotowi?    323
  154. Na jakich zasadach można dokonać potrącenia z tytułu dochodów j.s.t. stanowiących niepodatkowe należności budżetowe (podstawy prawne i problemy)?    325
  155. Na jakich zasadach są przyznawane ulgi w spłacie niepodatkowych należności budżetowych stanowiących dochody j.s.t. (podstawy prawne i problemy)?    326
  5. Udzielanie pomocy publicznej jako forma rezygnacji z dochodów własnych (Leonard Etel, Rafał Dowgier)    327
  156. Do kogo jest skierowana pomoc publiczna?    327
  157. Kiedy wsparcie dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą stanowi pomoc publiczną?    328
  158. Jakie są rodzaje pomocy publicznej udzielanej przez j.s.t.?    330
  159. W jakiej formie może być udzielana pomoc publiczna w zakresie podatków i opłat lokalnych?    331
  160. Jakie obowiązki ciążą na gminnym organie podatkowym udzielającym pomocy de minimis w formie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych?    333
  161. Jakie obowiązki ciążą na radzie gminy podejmującej uchwałę w sprawie zwolnień z podatku lub obniżenia stawek podatkowych, stanowiącą podstawę udzielania pomocy de minimis?    335
  162. Jakie obowiązki ciążą na podatniku ubiegającym się o pomoc publiczną?    335
  163. W jaki sposób dokumentuje się udzielenie pomocy de minimis (zaświadczenia)?    336
  164. Kiedy dotacja udzielana z budżetu j.s.t. jest pomocą publiczną?    337
  165. Jakie są zasady opodatkowania środków dotacyjnych?    338
  Rozdział 7 Dochody budżetu j.s.t. z subwencji (Zbigniew Ofiarski)    341
  166. Jakie cechy odróżniają subwencję ogólną od dotacji celowej?    341
  167. Jakie są gwarancje prawne właściwego planowania i wydatkowania środków w ramach subwencji ogólnej?    347
  168. Jaka jest wewnętrzna struktura subwencji ogólnej dla j.s.t.?    352
  169. Według jakich zasad ustalana jest część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin?    353
  170. Według jakich zasad ustalana jest część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów?    355
  171. Według jakich zasad ustalana jest część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw?    357
  172. Jakie są zasady tworzenia i podziału części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin?    358
  173. Jakie są zasady tworzenia i podziału części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów?    361
  174. Jakie funkcje pełni część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin?    365
  175. Jaki jest tryb ustalania uprawnień gmin do części rekompensującej subwencji ogólnej?    366
  176. Jaka jest struktura części regionalnej subwencji ogólnej dla województw?    368
  177. Jakie są ustawowe kryteria ustalania i podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla j.s.t.?    371
  178. Jaka jest rola ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w procedurze podziału części oświatowej subwencji ogólnej?    373
  179. Jakie są zasady wyodrębniania oraz wykorzystania rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej?    375
  180. Jakie są zasady tworzenia i wykorzystywania rezerwy subwencji ogólnej?    375
  181. Czy obowiązkowe wpłaty dokonywane przez j.s.t. o ponadprzeciętnych dochodach ze źródeł podatkowych mają związek z równoważeniem budżetów j.s.t. w ramach procesu subwencjonowania?    376
  182. Jakie obowiązki spoczywają na Ministrze Finansów w procesie subwencjonowania j.s.t.?    379
  183. Na czym polega obowiązujący tryb rozliczania nienależnie pobranych przez j.s.t. kwot w ramach subwencji ogólnej?    381
  184. W jakim zakresie przepisy ordynacji podatkowej stosuje się do nienależnie otrzymanych przez j.s.t. kwot części subwencji ogólnej?    384
  185. Czy naruszenie zasad rozliczenia subwencji może zostać zakwalifikowane jako przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe?    384
  186. Według jakich zasad ustalane są poszczególne części subwencji ogólnej dla nowych j.s.t.?    385
  187. Czy udział subwencji ogólnej w dochodach j.s.t. nie jest zagrożeniem dla ich samodzielności finansowej?    386
  188. Na czym polegają obiektywizacja i systemowość kryteriów ustalania oraz podziału poszczególnych kwot w ramach subwencji ogólnej?    389
  189. Czy istnieje niebezpieczeństwo upodobnienia subwencji ogólnej do dotacji celowej?    391
  190. Jaka jest rola RIO w procesie subwencjonowania j.s.t.?    392
  Rozdział 8 Dochody budżetu j.s.t. z dotacji (Anna Ostrowska)    395
  191. Czym jest dotacja jako dochód j.s.t. i jakie są jej rodzaje?    395
  192. Jakie jest znaczenie finansowe dotacji otrzymywanych przez j.s.t.?    396
  193. Jakie są rodzaje dotacji celowych otrzymywanych przez j.s.t.?    397
  194. Jaki jest charakter prawny dotacji celowej dla j.s.t. na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej?    398
  195. Czy j.s.t. przysługuje roszczenie z tytułu nieotrzymania dotacji celowej?    399
  196. Jaki sąd jest właściwy w sprawach dotyczących dotacji dla j.s.t.?    401
  197. Jaki jest charakter prawny dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących i inwestycyjnych j.s.t.?    402
  198. Jaka jest istota dotacji celowych na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich?    405
  199. Jaka jest struktura prawna dotacji celowej otrzymywanej przez j.s.t. na podstawie porozumień zawieranych z organami administracji rządowej oraz z innymi j.s.t.?    407
  200. Jaki charakter mają środki otrzymywane przez j.s.t. z państwowych funduszy celowych (np. FP, PFRON)?    408
  Rozdział 9 Wydatki i rozchody budżetowe j.s.t. - zagadnienia podstawowe (Joanna M. Salachna)    411
  201. Czym w świetle prawa są wydatki i rozchody j.s.t. oraz jaka jest różnica między nimi?    411
  202. Jaki jest i od czego zależy zakres planowanych w budżecie j.s.t. wydatków?    413
  203. Jakie są zasady klasyfikowania wydatków j.s.t. oraz kto je ustala?    417
  204. Czy rezerwa budżetowa j.s.t. jest wydatkiem?    418
  205. W jakich formach prawnych realizowane są wydatki j.s.t.?    419
  206. Co to są wydatki bieżące i jaki jest ich wpływ na konstrukcję budżetu j.s.t.?    420
  207. Z jakich źródeł mogą być finansowane wydatki bieżące j.s.t.?    421
  208. Co to są wydatki majątkowe i jaki mają wpływ na konstrukcję budżetu j.s.t.?    422
  209. Z jakich źródeł mogą być finansowane wydatki majątkowe j.s.t.?    422
  210. Jakie zasady obowiązują przy dokonywaniu wydatków przez j.s.t. lub ich jednostki organizacyjne?    423
   211. Z jakich źródeł mogą być finansowane rozchody budżetowe?    425
  212. Czy j.s.t. mają pełną swobodę w zakresie udzielania pożyczek innym podmiotom?    425
  Część III Gospodarka budżetowa j.s.t.    427
  Rozdział 10 Wieloletnia prognoza finansowa j.s.t. (Ewa Czołpińska, Joanna M. Salachna)    429
  213. Czym jest WPF j.s.t. i jaki jest jej prawny charakter? (Joanna M. Salachna)    429
  214. Jaki jest zakres ustaleń zawieranych w WPF? (Joanna M. Salachna)    430
  215. Jak powinna być skonstruowana WPF (jakie są jej części oraz załączniki do niej)? (Ewa Czołpińska)    432
  216. Jak należy rozumieć ustawowy nakaz realności WPF i do kogo jest on kierowany? (Joanna M. Salachna)    432
  217. Od czego zależy okres, na który ma być ustalana WPF? (Joanna M. Salachna)    434
  218. Jakie ustalenia zawiera część normatywna (tekstowa) WPF? (Ewa Czołpińska)    435
  219. Jaki jest zakres ustaleń dotyczących wielkości budżetowych przyjętych w WPF? (Ewa Czołpińska)    437
  220. Jak interpretować nakaz zawarcia w WPF objaśnień prognozowanych wartości i gdzie winny być one zamieszczane? (Joanna M. Salachna)    437
  221. Co powinien uwzględniać załącznik wieloletnich przedsięwzięć? (Ewa Czołpińska)    438
  222. Z jaką szczegółowością można sporządzać wykaz przedsięwzięć wieloletnich i jakie są skutki przyjęcia poszczególnych wariantów? (Ewa Czołpińska)    439
  223. Jakie dane powinna zawierać prognoza kwoty długu będąca częścią WPF? (Ewa Czołpińska)    440
  224. Na jaki okres sporządzana jest zawarta w WPF prognoza kwoty długu? (Joanna M. Salachna)    442
  225. Jak należy rozumieć nakaz zgodności wartości (danych) ujętych w WPF i w budżecie j.s.t.? (Joanna M. Salachna)    443
  226. Jak kształtują się kompetencje organów j.s.t. w zakresie opracowywania i uchwalania WPF? (Joanna M. Salachna)    445
  227. Jakie terminy obowiązują w procedurze opracowywania i uchwalania WPF? (Ewa Czołpińska)    446
  228. Który organ i w jakim zakresie dokonuje zmian WPF? (Joanna M. Salachna)    446
  229. Jakie są warunki dokonywania zmian w załączniku przedsięwzięć wieloletnich? (Ewa Czołpińska)    447
  230. Jaka relacja występuje pomiędzy WPF a budżetem j.s.t. na etapie uchwalania i wykonywania uchwały budżetowej? (Joanna M. Salachna)    448
  231. W jakim zakresie projekt WPF lub projekt zmian w WPF podlega opiniowaniu przez RIO? (Joanna M. Salachna)    450
  232. Jakie kryteria stosuje RIO przy opiniowaniu projektu WPF lub projektu zmiany WPF? (Joanna M. Salachna)    451
  233. Jakie skutki wywołuje negatywna opinia RIO o projekcie WPF lub o projekcie zmian w WPF? (Ewa Czołpińska)    452
  234. Jak sprawowany jest nadzór RIO nad uchwaloną WPF lub jej zmianami? (Ewa Czołpińska)    453
  235. W jakich przypadkach RIO stwierdza nieważność uchwały w sprawie WPF lub jej zmian i jakie są tego skutki dla j.s.t.? (Ewa Czołpińska)    453
  Rozdział 11 Budżet j.s.t. i jego tworzenie    456
  1. Budżet j.s.t. - zagadnienia podstawowe (Cezary Kosikowski)    456
  236. Czym jest budżet j.s.t. i jakie są jego funkcje?    456
  237. Na jakich zasadach opierają się tworzenie, wykonywanie i kontrola budżetu j.s.t.?    457
  238. Co obejmuje proces tworzenia budżetu j.s.t. i do kogo należą zadania z tym związane?    459
  239. Co powinna regulować uchwała organu stanowiącego j.s.t. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej (uchwały o prowizorium budżetowym) i uchwały o zmianie uchwały budżetowej oraz kto powinien przygotować jej projekt?    460
  2. Fundusz sołecki (Rafał Trykozko)    465
  240. Czym jest i czemu służy fundusz sołecki?    465
  241. Czy tworzenie funduszu sołeckiego jest obowiązkowe?    465
  242. Kto i na czyj wniosek uchwala fundusz sołecki?    466
  243. Czy wniosek sołectwa określający przeznaczenie funduszu sołeckiego może być odrzucony, jeśli tak, to z jakich powodów i czy można odwoływać się od takiej decyzji?    466
  244. Kto dysponuje funduszem sołeckim i odpowiada za jego gospodarkę?    468
  245. Czy fundusz sołecki jest funduszem celowym w rozumieniu ustawy o finansach publicznych?    469
  246. Czy fundusz sołecki dotyczy tylko sołectw, czy też innych jednostek pomocniczych gminy?    469
  3. Zasady planowania budżetu j.s.t. (Ewa Czołpińska)    469
  247. Kto i w jakiej formie określa założenia do projektu budżetu j.s.t. i jakim podmiotom są one przekazywane?    469
  248. Jakie zadania należą do skarbnika i służb finansowych przy planowaniu budżetowym j.s.t.?    470
  249. Jaka jest rola kierowników jednostek organizacyjnych j.s.t. w procesie planowania budżetu j.s.t.?    471
  250. Jakie wskaźniki, w tym makroekonomiczne, powinny być brane pod uwagę przy planowaniu budżetu j.s.t. na kolejny rok i gdzie są one publikowane?    472
  251. Jakie są zasady planowania dochodów j.s.t. i na podstawie jakich danych dochody te są planowane?    473
  252. Jakie są zasady planowania wydatków budżetowych j.s.t. i na jakich parametrach jest ono oparte?    474
  253. Kiedy i w jakiej formie j.s.t. otrzymuje potwierdzenie planowanych kwot dotacji i subwencji oraz planowanych kwot udziału w podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych?    476
  4. Projekt uchwały budżetowej (uchwały o prowizorium budżetowym, uchwały o zmianie uchwały budżetowej) (Cezary Kosikowski)    477
  254. Do kogo należy inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej (uchwały o prowizorium budżetowym, uchwały o zmianie uchwały budżetowej) i jego opracowanie?    477
  255. Co powinien zawierać projekt uchwały budżetowej?    478
  256. Jak należy sporządzać plan dochodów budżetu j.s.t.?    479
  257. Jak należy sporządzać plan wydatków budżetu j.s.t.?    480
  258. Jak planuje się dochody i wydatki budżetu j.s.t. związane ze szczególnymi zasadami wykonywania tego budżetu?    481
  259. Czy w projekcie uchwały budżetowej obowiązkowe jest planowanie rezerw budżetowych?    482
  260. Czy projekt uchwały budżetowej musi przewidywać równowagę budżetu j.s.t.?    482
  261. Czy projekt uchwały budżetowej powinien uwzględniać postanowienia WPF i w jakim zakresie?    483
  262. Czy projekt uchwały budżetowej może zawierać postanowienia niezwiązane z budżetem j.s.t.?    483
  263. Jakie dokumenty i materiały załącza się do projektu uchwały budżetowej?    483
  264. Jak należy sporządzać uzasadnienie projektu uchwały budżetowej?    484
  265. W jakim czasie należy zakończyć prace nad projektem uchwały budżetowej i komu trzeba go przedłożyć?    486
  266. Czy możliwe jest dokonywanie autopoprawek w projekcie uchwały budżetowej po przedstawieniu go organowi stanowiącemu j.s.t. i RIO?    487
  267. Jakie są konsekwencje prawne przedstawienia projektu uchwały budżetowej w wyznaczonym terminie lub w terminie późniejszym?    488
  268. Czy projekt uchwały budżetowej jest jawny i podlega ogłoszeniu?    489
  269. Czy przygotowanie projektu uchwały o prowizorium budżetowym jest fakultatywne, czy obowiązkowe, oraz czy zwalnia z obowiązku przygotowania projektu uchwały budżetowej?    490
  270. Jakie wymagania powinien spełniać projekt uchwały o prowizorium budżetowym oraz kiedy i komu należy go przedstawić?    491
  271. Czy projekt uchwały o prowizorium budżetowym podlega opiniowaniu przez RIO?    492
  272. Jakie okoliczności uzasadniają przygotowanie projektu uchwały o zmianie uchwały budżetowej?    492
  273. Jakim wymaganiom powinien odpowiadać projekt uchwały o zmianie uchwały budżetowej?    493
  274. Czy projekt uchwały o zmianie uchwały budżetowej podlega opiniowaniu przez RIO?    494
  275. Czy projekt uchwały o prowizorium budżetowym oraz projekt uchwały o zmianie uchwały budżetowej są jawne i podlegają ogłoszeniu?    494
  276. Jakie błędy popełnia się najczęściej przy sporządzaniu projektu uchwały budżetowej (uchwały o prowizorium budżetowym, uchwały o zmianie uchwały budżetowej)?    494
  5. Kontrola planowania budżetowego j.s.t. przez RIO (Agnieszka Gerasimiuk)    495
  277. Jakie kryteria (formalne i merytoryczne) są stosowane przez składy orzekające RIO przy opiniowaniu projektu uchwały budżetowej j.s.t.?    495
  278. W jakim zakresie projekt budżetu j.s.t. opiniowany jest poprzez pryzmat ustaleń zawartych w projekcie lub uchwale w sprawie WPF?    498
  279. Pod jakim kątem RIO ocenia dochody i przychody zawarte w projekcie budżetu j.s.t.?    499
  280. Pod jakim kątem RIO ocenia wydatki i rozchody zawarte w projekcie budżetu j.s.t.?    501
  281. Na podstawie jakich kryteriów RIO ocenia prawidłowość części tekstowej (artykułowej) projektu uchwały budżetowej?    502
  282. Jakie znaczenie dla oceny przez RIO projektu budżetu j.s.t. ma prawidłowość stosowanej w nim klasyfikacji budżetowej?    504
  283. Czy RIO opiniuje tylko pierwotny projekt uchwały budżetowej, czy także przedłożone w późniejszym terminie autopoprawki organu wykonawczego?    505
  284. Jakiego rodzaju błędy w projektach uchwał budżetowych j.s.t. stwierdza najczęściej RIO?    506
  285. W jakich sytuacjach RIO wydaje negatywną opinię o projekcie budżetu j.s.t. i jakie są skutki prawne takiej opinii?    508
  6. Uchwała budżetowa (uchwała o prowizorium budżetowym) oraz jej uchwalanie i ogłaszanie (Cezary Kosikowski)    509
  286. Co powinna określać uchwała budżetowa i z jaką szczegółowością?    509
  287. Jak powinna wyglądać poprawna redakcja uchwały budżetowej?    510
  288. Co powinna zawierać część tekstowa (artykułowa) uchwały budżetowej (elementy obowiązkowe i fakultatywne)?    510
  289. Czy plan dochodów i plan wydatków budżetu j.s.t. oraz inne plany finansowe zawarte w części tabelarycznej (rachunkowej) uchwały budżetowej mogą być nazywane załącznikami do uchwały budżetowej?    510
  290. Co należy traktować jako załączniki do uchwały budżetowej?    511
  291. Czy część artykułowa (tekstowa) i tabelaryczna (rachunkowa) uchwały budżetowej oraz załączniki do niej mają tożsamą, czy też różną moc prawną?    511
  292. Czego nie powinna i nie może zawierać uchwała budżetowa?    511
  293. Do kogo należy uchwalanie uchwały budżetowej i czy możliwe są odstępstwa od tej zasady?    512
  294. W jakim terminie powinno nastąpić podjęcie uchwały budżetowej i jakie są konsekwencje prawne przekroczenia tego terminu?    512
  295. Czy organ stanowiący j.s.t. musi podjąć uchwałę budżetową w wersji projektu przedstawionego przez zarząd j.s.t., czy też może ją zmienić?    513
  296. Czy uchwała budżetowa powinna uwzględniać opinię RIO dotyczącą projektu uchwały budżetowej?    513
  297. Czy organ stanowiący j.s.t. może nie podjąć uchwały budżetowej w ogóle i jakie wywołuje to konsekwencje prawne?    514
  298. Czy do podejmowania uchwały budżetowej jest wymagana lub dopuszczalna odrębna procedura postępowania przed organem stanowiącym j.s.t.?    515
  299. Jak w uchwale budżetowej oznacza się datę wejścia w życie i obowiązywania tego aktu?    516
  300. Kto i jak ogłasza uchwałę budżetową?    516
  301. Jak powinna wyglądać prawidłowa redakcja uchwały o prowizorium budżetowym?    516
  302. Czy uchwała o prowizorium budżetowym podlega innej procedurze uchwalania i ogłaszania niż uchwała budżetowa?    517
  303. Jak długo obowiązuje uchwała o prowizorium budżetowym i jakie wywiera skutki prawne?    517
  304. Jakie wady mają najczęściej uchwały budżetowe j.s.t.?    517
  7. Zmiana uchwały budżetowej (Cezary Kosikowski)    518
   305. Czy podjęcie uchwały o zmianie uchwały budżetowej podlega ograniczeniom, a jeżeli tak, to jakim?    518
  306. Jak powinna wyglądać prawidłowa redakcja uchwały o zmianie uchwały budżetowej?    519
  307. Czym różni się zmiana uchwały budżetowej od zmian dokonywanych w planie dochodów i wydatków budżetu j.s.t. przez zarząd j.s.t. w toku wykonywania budżetu j.s.t.?    519
  308. W jakim czasie można dokonać zmiany uchwały budżetowej oraz jak oznacza się wejście w życie i obowiązywanie uchwały o zmianie uchwały budżetowej?    520
  309. Czy kompetencje i procedura podejmowania uchwały o zmianie uchwały budżetowej są inne niż w odniesieniu do uchwały budżetowej?    520
  310. Jakie wady mają najczęściej uchwały o zmianie uchwały budżetowej?    520
  311. Kto ponosi odpowiedzialność za gospodarkę finansową j.s.t. prowadzoną na podstawie dotychczasowej lub zmienionej uchwały budżetowej?    521
  Rozdział 12 Wykonywanie i obsługa kasowa budżetu j.s.t.    523
  1. Zasady wykonywania budżetu (Ewa Czołpińska)    523
  312. Co należy rozumieć przez pojęcie wykonywania budżetu j.s.t.?    523
  313. Jakie są ogólne zasady wykonywania budżetu j.s.t.?    524
  314. Na jakich zasadach j.s.t. pobierają i przekazują dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej?    526
  2. Podział kompetencji w zakresie wykonywania budżetu j.s.t. (Ewa Czołpińska)    527
  315. Jaka jest rola organu stanowiącego j.s.t. w procesie wykonywania budżetu?    527
  316. Jakie uprawnienia ma organ wykonawczy j.s.t. w stosunku do jednostek organizacyjnych w kontekście wykonywania budżetu?    529
  317. Jakie są obowiązki kierowników jednostek organizacyjnych związane z wykonywaniem budżetu j.s.t.?    530
  318. Jakie uprawnienia i kiedy organ wykonawczy może przekazać kierownikom jednostek organizacyjnych?    530
  319. Kto i w jakim zakresie decyduje o realizacji zadań przekraczających zakres zwykłego zarządu?    531
  320. Kiedy i kto może postanowić o niewygasaniu wydatków budżetu j.s.t. z końcem roku budżetowego?    532
  321. Na czym polega blokowanie wydatków i jakie wywołuje skutki?    533
   3. Zaciąganie pożyczek i kredytów bankowych na działalność j.s.t. (Ewa Czołpińska)    534
  322. Kto i na jakich zasadach może zaciągać kredyty i pożyczki na finansowanie potrzeb j.s.t.?    534
  323. Kto dokonuje czynności prawnych związanych z podpisaniem umowy o kredyt bankowy lub o pożyczkę?    535
  324. Jakie znaczenie ma odmowa kontrasygnaty skarbnika w przypadku umów kredytowych?    536
  325. Na jakie cele j.s.t. mogą zaciągać kredyty, pożyczki lub emitować papiery wartościowe?    536
  326. Kiedy j.s.t. musi uzyskać opinię RIO o możliwości spłaty kredytu?    537
  4. Dysponenci budżetowi oraz ich funkcje i odpowiedzialność (Ewa Czołpińska)    538
  327. Kto jest dysponentem środków budżetowych j.s.t.?    538
  328. Jaką rolę w dysponowaniu środkami budżetowymi odgrywają kierownicy jednostek organizacyjnych?    539
  329. Czy możliwe jest dysponowanie środkami budżetowymi j.s.t. przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych?    540
  5. Udzielanie i rozliczanie dotacji budżetowych przez j.s.t. (Anna Ostrowska)    541
  330. Jakie są istota i rodzaj dotacji udzielanych z budżetu j.s.t.?    541
  331. Jakie są istota i rodzaje dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu j.s.t.?    543
  332. Jaką strukturę prawną powinna mieć dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego?    546
  333. Jaki jest tryb udzielania pomocy finansowej innej j.s.t. w formie dotacji celowej?    547
  334. Jakie są zasady udzielania dotacji celowych na zadania realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych?    548
  335. Jaki charakter prawny i jaką treść ma umowa dotacyjna?    552
  336. Jakie są generalne zasady rozliczania dotacji udzielanych z budżetu j.s.t.?    554
  337. Jaką konstrukcję prawną ma decyzja w sprawie zwrotu dotacji?    555
  338. Jakie są terminy zwrotu dotacji do budżetu j.s.t.?    556
  339. Jakie są terminy naliczania odsetek od dotacji podlegających zwrotowi do budżetu j.s.t.?    558
  6. Obsługa kasowa budżetu j.s.t. (Ewa Czołpińska)    559
  340. Co to jest obsługa kasowa budżetu?    559
  341. Jak realizowana jest zasada oddzielenia dyspozycji środkami pieniężnymi od kasowej obsługi budżetu?    559
  342. Kto i na jakich zasadach wybiera bank do obsługi budżetu j.s.t.?    560
  343. Jakie wyróżnia się rachunki bankowe dla obsługi budżetu j.s.t.?    561
  Rozdział 13 Finansowanie deficytu i długu publicznego j.s.t.    565
  1. Deficyt budżetowy j.s.t. i zasady jego pokrywania (Joanna M. Salachna)    565
  344. Co to jest deficyt budżetowy j.s.t. i na jakich etapach prowadzenia gospodarki finansowej może występować?    565
  345. Na czym polega przejściowy deficyt budżetu j.s.t. i czym się różni od deficytu budżetowego?    566
  346. Jakie są prawnie dopuszczalne granice deficytu budżetowego j.s.t.?    566
  347. Jakie są konsekwencje występowania deficytu budżetowego części bieżącej oraz części majątkowej budżetu j.s.t.?    568
  348. Jakie są źródła i zasady pokrywania (finansowania) deficytu budżetowego j.s.t.?    569
  349. Jakie są źródła i zasady pokrywania (finansowania) przejściowego deficytu budżetu j.s.t.?    571
  350. Jakie zobowiązania są zaliczane do długu j.s.t.?    571
  351. Od jakich czynników zależy możliwość zaciągania długu przez j.s.t.?    572
  352. Jakie pułapy zadłużenia j.s.t. obowiązują do 2013 r.?    573
  353. Jak będą obliczane dopuszczalne granice długu j.s.t. od 2014 r.?    574
  354. Jakie zobowiązania i pod jakimi warunkami nie są uwzględniane przy obliczaniu wskaźnika dopuszczalnego zadłużenia j.s.t.?    577
  355. Jakie zasady obowiązują przy obliczaniu spłat zadłużenia członków związków j.s.t.?    578
  356. Na jakiej podstawie RIO ocenia możliwość sfinansowania deficytu budżetowego j.s.t.?    580
  357. Jakie są konsekwencje przekroczenia wskaźników zadłużenia j.s.t.?    581
  358. Z jakich źródeł jest pokrywana (finansowana) spłata zadłużenia j.s.t.?    582
  359. Jak są klasyfikowane w budżecie spłaty zadłużenia j.s.t.?    582
  2. Zarządzanie długiem i finansowanie długu j.s.t. (Marzanna Poniatowicz)    583
  360. Na czym polega istota i jakie są cele procesu zarządzania długiem j.s.t.?    583
  361. Na czym polega specyfika zarządzania długiem w przypadku kredytów i pożyczek zaciąganych przez j.s.t.?    584
  362. Na czym polega specyfika zarządzania długiem j.s.t. w przypadku obligacji komunalnych?    587
  363. Jakie rodzaje ryzyka występują przy korzystaniu z instrumentów zwrotnego finansowania przez j.s.t.?    588
  364. Jakie instrumenty j.s.t. mogą wykorzystywać w celu ograniczania ryzyka zadłużenia?    590
  365. Jaka jest rola kontroli zarządczej w zarządzaniu długiem j.s.t.?    591
  366. Jaką rolę odgrywa WPF w zakresie procesu zarządzania długiem j.s.t.?    593
  367. Na czym polega rating komunalny jako instrument zarządzania długiem lokalnym?    594
  368. Jaką rolę w zakresie zarządzania długiem j.s.t. odgrywają instrumenty organizacyjno-instytucjonalne?    595
  369. Jaką rolę w zakresie zarządzania długiem j.s.t. odgrywają instrumenty informacyjno-promocyjne (komunikacji marketingowej)?    596
  Część IV Fundusze celowe i środki unijne w gospodarce finansowej j.s.t.    599
  Rozdział 14 Finansowanie zadań j.s.t. ze środków funduszy celowych (Jolanta Szołno-Koguc)    601
  1. Uwagi ogólne    601
  370. Dlaczego j.s.t. nie mogą tworzyć funduszy celowych?    601
  371. Z jakich państwowych funduszy celowych mogą korzystać j.s.t.?    601
  2. Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej    603
  372. Jaki jest status prawny i organizacja funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej?    603
  373. Czy i w jakim zakresie j.s.t. mogą korzystać ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej?    604
  374. Jakie są zasady udzielania dofinansowania w formie pożyczki, dotacji lub dopłaty do oprocentowania kredytu bankowego?    605
  375. Czy i w jakim zakresie j.s.t. mogą korzystać ze środków wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej?    607
  376. Jak należy rozliczać dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej?    608
  3. Fundusz Rozwoju Inwestycji Komunalnych oraz Fundusz Termomodernizacji i Remontów    610
  377. Jakie są podstawy prawne, finansowanie oraz cele FRIK?    610
  378. Jakie są szczegółowe warunki i tryb uzyskania kredytu preferencyjnego ze środków FRIK?    610
  379. Jakie są zasady funkcjonowania Funduszu Termomodernizacji i Remontów oraz pod jakimi warunkami można uzyskać finansowanie z jego środków?    612
  Rozdział 15 Finansowanie j.s.t. ze środków Unii Europejskiej oraz z innych bezzwrotnych środków zagranicznych    614
  1. Źródła i zasady finansowania (Marzanna Poniatowicz)    614
  380. Z jakich funduszy europejskich j.s.t. może uzyskać wsparcie finansowe w ramach perspektywy finansowej 2007-2013?    614
  381. Jakie są zasady i priorytety wsparcia finansowego w ramach EFRR?    616
  382. Jakie są zasady i priorytety wsparcia finansowego w ramach EFS?    618
  383. Jakie są zasady i priorytety wsparcia finansowego w ramach FS?    619
  384. Na czym polega innowacyjność mechanizmów finansowania inwestycji samorządowych w ramach inicjatyw wspólnotowych JESSICA, JEREMIE, JASPER?    620
  385. Jakie są możliwości i zasady uzyskania przez j.s.t. wsparcia finansowego w ramach funduszy Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego?    622
  386. Jakie są możliwości i zasady uzyskania przez j.s.t. wsparcia finansowego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy?    623
  387. Jakie dokumenty strategiczne (unijne/krajowe) określają priorytety i obszary wykorzystania oraz system wdrażania funduszy unijnych w Polsce?    625
  388. W jaki sposób zorganizowany jest instytucjonalny system zarządzania programami operacyjnymi w Polsce?    625
  389. Jakie zmiany w zakresie wdrażania środków funduszy europejskich wprowadziła ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych?    627
   2. Pozyskiwanie środków unijnych przez j.s.t. - zasady postępowania (Hubert Ostapowicz)    629
  390. Co obejmuje pojęcie projektu współfinansowanego ze środków unijnych?    629
  391. Jaki jest typowy model (schemat) projektu realizowanego przez j.s.t.?    630
  392. W jaki sposób w j.s.t. powinien zostać zorganizowany proces formułowania projektów europejskich?    631
  393. W jaki sposób należy zarządzać projektem w j.s.t. (struktura zarządzania, podział zadań i odpowiedzialności, system przepływu informacji)?    632
  394. Na jakich zasadach j.s.t. może realizować projekty europejskie w partnerstwie z innym podmiotem, w tym podmiotem zagranicznym?    633
  395. W jaki sposób j.s.t. powinna przeprowadzać analizę problemową stanowiącą podstawę i punkt wyjścia w procesie projektowania przedsięwzięć rozwojowych?    634
  396. Jak należy określać zadania projektowe?    634
  397. W jaki sposób należy planować produkty i rezultaty projektu na etapie jego formułowania?    635
  398. W jaki sposób j.s.t. powinna kształtować budżet projektu, aby spełnić wymogi niezbędności i racjonalności wydatków?    636
  399. Co to znaczy, że wydatek projektowy poniesiony przez j.s.t. jest kwalifikowalny?    637
  400. Na czym polega specyfika zarządzania finansowego w projektach europejskich realizowanych przez j.s.t., ze szczególnym uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych?    637
  401. Na czym polega proces monitorowania przebiegu realizacji projektu w j.s.t.?    638
  402. Jakie są cele i kryteria ewaluacji projektów realizowanych przy udziale środków UE?    639
  3. Zasady kontroli rozliczania środków pomocowych (Hubert Ostapowicz)    640
  403. Jaka jest różnica pomiędzy monitorowaniem, ewaluacją a kontrolą rozliczania środków pomocowych?    640
  404. Jakie akty prawne regulują proces kontroli rozliczania środków pomocowych?    641
  405. Jakie instytucje są uprawnione do dokonywania kontroli rozliczania środków unijnych w j.s.t.?    642
  406. Jakie są rodzaje i zasadnicze cele dokonywania kontroli projektów realizowanych przez j.s.t.?    643
  407. Jaki jest tryb przeprowadzania kontroli projektów w siedzibie j.s.t.?    644
  408. Jaki jest typowy zakres kontroli prawidłowości rozliczeń finansowych w projektach j.s.t.?    645
  409. Jaki jest typowy zakres kontroli prawidłowości realizacji działań merytorycznych w projektach j.s.t.?    645
  410. Jaki jest typowy zakres kontroli udzielania zamówień publicznych w projektach realizowanych przez j.s.t.?    646
  411. Jaki jest typowy zakres kontroli poprawności udzielania pomocy publicznej w projektach realizowanych przez j.s.t.?    646
  412. Na czym polegają tzw. kontrole krzyżowe?    647
  413. Jakie mogą być ustalenia przeprowadzonych kontroli rozliczania środków unijnych?    648
  414. Jakie mogą być przesłanki rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu realizowanego przy udziale środków UE w wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych?    649
  Część V Sprawozdawczość, kontrola i nadzór oraz dyscyplina finansów publicznych w j.s.t.    651
  Rozdział 16 Sprawozdawczość finansowa i budżetowa oraz absolutorium budżetowe w j.s.t. (Ewa Czołpińska)    653
  1. Sprawozdawczość finansowa    653
  415. Jakie przepisy regulują zasady sporządzania sprawozdań finansowych j.s.t.?    653
  416. Co składa się na sprawozdanie finansowe j.s.t.?    653
  417. Co to jest bilans skonsolidowany j.s.t.?    654
  418. Jakie są terminy sporządzania i przekazywania sprawozdań finansowych oraz bilansu skonsolidowanego j.s.t.?    654
  419. Jakie znaczenie dla konstrukcji budżetu j.s.t. ma bilans z wykonania budżetu?    655
  420. Jaka jest różnica między sprawozdawczością finansową a budżetową j.s.t.?    655
  421. Czy przepisy przewidują możliwość korygowania sprawozdań finansowych?    656
  2. Sprawozdania budżetowe oraz w zakresie długu j.s.t.    656
  422. Jakie akty prawne regulują zasady sporządzania i przekazywania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań z zakresu operacji finansowych j.s.t.?    656
  423. Jakie rodzaje sprawozdań budżetowych muszą sporządzać j.s.t.?    657
  424. Jakie są sposoby, formy i terminy przekazywania poszczególnych sprawozdań?    657
  425. Kto jest zobligowany do sporządzania i przekazywania sprawozdań?    658
  426. Jakie są zasady agregowania danych w sprawozdaniach?    659
  427. Jakie są ogólne zasady sporządzania sprawozdań budżetowych?    660
  428. Na co należy zwrócić szczególną uwagę, sporządzając sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych j.s.t.?    660
  429. Jakie reguły kontrolne obowiązują przy sporządzaniu sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych j.s.t.?    663
  430. Dlaczego prawidłowość danych wykazanych w sprawozdaniu Rb-PDP z wykonania dochodów podatkowych gminy i miasta na prawach powiatu jest tak istotna dla finansów j.s.t.?    664
  431. Jak powinno się bilansować sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce (deficycie) j.s.t. i o czym świadczą dane wykazane w tym sprawozdaniu?    665
  432. Jak powinno się sporządzać sprawozdanie Rb-27ZZ z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t.?    667
  433. Jakie są zasady sporządzania sprawozdania Rb-30S z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych?    669
  434. Co należy wykazać w sprawozdaniu Rb-34S z wykonania dochodów i wydatków na wyodrębnionym rachunku dochodów przy jednostkach budżetowych funkcjonujących na podstawie ustawy o systemie oświaty?    670
  435. Jakie informacje zawiera sprawozdanie Rb-ST o stanie środków na rachunkach bankowych j.s.t. i dlaczego jest ono istotne?    670
  436. Dlaczego j.s.t. i ich jednostki organizacyjne sporządzają sprawozdanie Rb-WSa o wydatkach strukturalnych poniesionych przez j.s.t.?    671
   437. Jakie są ogólne zasady sporządzania i rodzaje sprawozdań z zakresu operacji finansowych j.s.t.?    672
  438. Jakie rodzaje sprawozdań z zakresu operacji finansowych są sporządzane na poszczególnych szczeblach jednostek?    673
  439. Czym różnią się zasady wykazywania należności j.s.t. w sprawozdaniu Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów od zasad dotyczących sprawozdania Rb-27S?    673
  440. Jakiego rodzaju należności są wykazywane w sprawozdaniu Rb-N?    674
  441. Dlaczego sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jest ważne z punktu widzenia sposobu liczenia długu publicznego?    676
  442. Jaką definicję kredytów i pożyczek należy stosować, sporządzając sprawozdanie Rb-Z, i co mówi o tym instrukcja do sporządzania sprawozdań?    677
  443. Czym muszą się charakteryzować umowy, w wyniku realizacji których powstały zobowiązania, aby móc je wykazać w danych uzupełniających sprawozdania Rb-Z?    678
  444. Co oznaczają pojęcia pierwotnego terminu zapadalności i pozostałego terminu zapadalności dla potrzeb sporządzania sprawozdania Rb-UZ uzupełniającego o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych i jaki mają one wpływ na sposób wykazywania danych w tym sprawozdaniu?    679
  445. Dlaczego j.s.t. sporządzają sprawozdania Rb-ZN o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez j.s.t. zadań zleconych?    680
  3. Absolutorium budżetowe i jego skutki prawne    681
  446. Co to jest absolutorium budżetowe i jakie jest jego znaczenie?    681
  447. Jaka jest rola komisji rewizyjnej organu stanowiącego j.s.t. w procesie absolutoryjnym?    682
  448. Jak przebiega proces zatwierdzania sprawozdania z wykonania budżetu j.s.t. i sprawozdania finansowego j.s.t. przez organ stanowiący j.s.t.?    682
  449. Czym powinien się kierować organ stanowiący j.s.t., podejmując decyzję w przedmiocie absolutorium?    684
  450. Jakie są zadania RIO w procesie absolutorium budżetowego j.s.t.?    684
  451. Czy brak bezwzględnej większości w głosowaniu nad udzieleniem absolutorium jest równoznaczny z nieudzieleniem absolutorium?    685
  452. Co się dzieje w razie nieudzielenia absolutorium organowi wykonawczemu j.s.t.?    686
  Rozdział 17 Nadzór i kontrola gospodarki finansowej j.s.t.    687
  1. Nadzór i kontrola sprawowana przez RIO (Agnieszka Gerasimiuk)    687
  453. Jaka jest różnica pomiędzy nadzorem a kontrolą sprawowaną przez RIO?    687
  454. Na podstawie jakiego kryterium sprawowany jest nadzór nad aktami finansowymi j.s.t. i co ono oznacza w praktyce?    688
  455. Na podstawie jakich kryteriów RIO przeprowadza kontrolę gospodarki finansowej j.s.t.?    689
  456. W jakich przypadkach kolegium RIO decyduje o sporządzeniu raportu o stanie gospodarki finansowej j.s.t. i jaką pełni on funkcję?    690
  457. Co może stanowić podstawę zastrzeżeń do wniosków pokontrolnych i jak w prawidłowy sposób sporządzić takie zastrzeżenia?    692
  458. Jaki charakter prawny mają wyniki kontroli RIO i czy przysługuje na nie środek zaskarżenia do sądu administracyjnego?    694
  459. Jakiego rodzaju opinie wydają składy orzekające RIO?    694
  460. W jakim terminie RIO zobligowana jest do wydania opinii?    695
  461. W jakim trybie i do kogo składane jest odwołanie od opinii wydanej przez skład orzekający RIO?    695
  462. Jakie typy uchwał i zarządzeń podlegają nadzorowi RIO?    696
  463. Kto i w jakim terminie przedkłada RIO uchwały (zarządzenia) j.s.t.?    697
  464. Jakie skutki wywołuje zaniechanie przedłożenia RIO uchwały (zarządzenia)?    698
  465. Kto, w jakim czasie i trybie podejmuje decyzję o wszczęciu postępowania nadzorczego wobec uchwały (zarządzenia) j.s.t.?    698
  466. Jak oblicza się termin, w którym RIO może wydać rozstrzygnięcie nadzorcze?    699
  467. W jakich przypadkach RIO może zaskarżyć uchwałę (zarządzenie) j.s.t. do sądu administracyjnego?    700
  468. Kiedy kolegium RIO orzeka o istotnym, a kiedy o nieistotnym naruszeniu prawa?    700
  469. Jakiego rodzaju błędy występują najczęściej w praktyce sprawowania przez RIO nadzoru nad aktami j.s.t.?    702
  470. Jakie skutki prawne i faktyczne wywołuje rozstrzygnięcie nadzorcze zawarte w uchwale kolegium RIO (w zależności od rodzaju rozstrzygnięcia)?    705
  471. Co dla j.s.t. oznacza wstrzymanie wykonania uchwały budżetowej, w stosunku do której stwierdzono istotne naruszenie prawa?    706
  2. Kontrola skarbowa (Wojciech Stachurski)    707
  472. Czym jest kontrola skarbowa?    707
  473. Jakich obszarów działalności j.s.t. może dotyczyć kontrola skarbowa?    708
  474. W jakim zakresie kontrola skarbowa może obejmować gospodarowanie przez j.s.t. środkami publicznymi?    709
  475. W jakich formach procesowych kontrola skarbowa może być wykonywana wobec j.s.t.?    710
  476. Jak ustalić właściwość organów kontroli skarbowej wobec j.s.t.?    712
  477. Jak przebiega postępowanie kontrolne wobec j.s.t.?    715
  478. Jakie akty kończą postępowanie kontrolne i jakie przysługują od nich środki zaskarżenia?    716
  479. Jak wygląda procedura audytu wykonywanego przez kontrolę skarbową?    719
  480. Na czym polega kontrola skarbowa oświadczeń majątkowych składanych przez pracowników j.s.t.?    721
  481. Jakie pozaprocesowe obowiązki ciążą na j.s.t. wobec kontroli skarbowej?    723
  3. Kontrola sądowa oraz quasi-sądowa aktów finansowych j.s.t. (sądy administracyjne, samorządowe kolegia odwoławcze) (Piotr Pietrasz)    724
  482. Jakie są zadania SKO w systemie kontroli indywidualnych aktów finansowych j.s.t.?    724
  483. Jakie są zasady poddawania kontroli SKO indywidualnych aktów finansowych j.s.t. z zastosowaniem zwyczajnych środków prawnych?    725
  484. Jakie są zasady poddawania kontroli SKO indywidualnych aktów finansowych j.s.t. w przypadku wznowienia postępowania?    728
  485. Jakie są zasady poddawania kontroli SKO indywidualnych aktów finansowych j.s.t. w przypadku stwierdzenia nieważności decyzji (postanowienia)?    731
  486. Na czym polega zasada sądowej ochrony samodzielności j.s.t.?    733
  487. Jakie formy działania organów administracji publicznej związane ze sferą finansów publicznych j.s.t. podlegają zaskarżeniu do sądu administracyjnego?    735
  488. Jakie wyroki może wydawać wojewódzki sąd administracyjny?    739
  489. Czy j.s.t. może zaskarżyć wyrok wojewódzkiego sądu administracyjnego do NSA?    742
  490. Jakie są skutki orzeczeń sądów administracyjnych w odniesieniu do prowadzonych przez j.s.t. postępowań, w których są wydawane indywidualne akty finansowe?    744
  Rozdział 18 Odpowiedzialność za gospodarkę finansową j.s.t. oraz z tytułu dyscypliny finansowej    749
  1. Odpowiedzialność organów j.s.t. za gospodarkę finansową j.s.t. (Joanna M. Salachna, Rafał Trykozko)    749
  491. Czy organ stanowiący j.s.t. odpowiada za podjęcie uchwały niezgodnej z prawem?    749
  492. Za co jest odpowiedzialny organ wykonawczy j.s.t. w zakresie wykonywania ogólnego nadzoru nad realizacją budżetu j.s.t.?    749
  493. Czy można pociągnąć do odpowiedzialności karnej organy j.s.t. z tytułu prowadzenia gospodarki finansowej j.s.t. w sposób niezgodny z prawem?    750
  494. Czy organy j.s.t. mogą ponosić odpowiedzialność cywilną z tytułu skutków niezgodnego z prawem prowadzenia gospodarki finansowej j.s.t.?    750
  495. Na jakich przesłankach oparta jest odpowiedzialność z tytułu naruszenia zasad lub trybu udzielania dotacji, a także zasad rozliczania przekazanych dotacji?    753
  496. Jakie skutki wywołuje niezłożenie oświadczeń majątkowych przez osoby wchodzące w skład organu wykonawczego j.s.t. oraz przez radnego?    756
  497. Czy przekroczenie limitu zadłużenia j.s.t. jest przesłanką odpowiedzialności?    757
  498. Czy nieuchwalenie w roku budżetowym stawek podatków i opłat lokalnych jest podstawą odpowiedzialności organów j.s.t.?    759
  499. Czy zaniżenie ceny sprzedawanej nieruchomości stanowi przesłankę odpowiedzialności organu wykonawczego j.s.t.?    759
  500. Jaki rodzaj odpowiedzialności może powodować nieprawidłowy wybór wykonawcy zamówienia publicznego?    760
  501. Kto odpowiada za nieprawidłowości przy udzieleniu zamówienia publicznego - zawierający umowę czy komisja przetargowa?    761
  502. Kto odpowiada za wydatkowanie funduszu sołeckiego na zadania uchwalone przez zebranie wiejskie?    762
  503. Czy przesłankę odpowiedzialności stanowi wypłacenie wynagrodzeń pracownikom mimo braku środków w planie finansowym?    763
  504. Co stanowi przesłankę odpowiedzialności kierownika jednostki za nieprawidłowości w zorganizowaniu kontroli zarządczej w jednostce?    764
  505. Czy niewykonywanie zaleceń pokontrolnych (np. RIO) powoduje odpowiedzialność, a jeśli tak, to jaką i czyją?    766
  2. Odpowiedzialność pracowników urzędu j.s.t. w zakresie gospodarki finansowej j.s.t. (Joanna M. Salachna, Rafał Trykozko)    767
  506. Czy pracownik urzędu j.s.t. ponosi odpowiedzialność za gospodarkę finansową j.s.t.?    767
  507. W jakim zakresie odpowiedzialność za gospodarkę finansową j.s.t. ponosi skarbnik (główny księgowy)?    767
  508. Jakie konsekwencje dla skarbnika powoduje odmowa udzielenia kontrasygnaty?    768
  509. Czy podpis skarbnika złożony na fakturze lub umowie mimo braku w budżecie środków na ich realizację powoduje powstanie odpowiedzialności?    770
  510. Czy pracownik urzędu wykonujący polecenie przełożonego ponosi odpowiedzialność za nieprawidłowości w zakresie gospodarki finansowej j.s.t.?    770
  511. Czy pracownik urzędu ponosi odpowiedzialność z tytułu wykonania czynności nienależącej do zakresu jego obowiązków?    771
  512. Czy pracownik urzędu może być pociągnięty do odpowiedzialności na podstawie przepisów działu V kodeksu pracy za szkodę wyrządzoną dla gospodarki finansowej j.s.t.?    772
  513. Jakie skutki prawne wywołuje niezłożenie oświadczenia majątkowego przez zobowiązanego do tego pracownika urzędu?    773
  514. Czy pracownik urzędu może odpowiadać własnym majątkiem za spowodowanie nieprawidłowości w gospodarce finansowej j.s.t.?    774
  515. Czy pracownik urzędu może odpowiadać z tytułu przekroczenia upoważnienia do dokonywania wydatków?    774
  516. Czy pracownik urzędu może być zobowiązany do zwrotu otrzymanego wynagrodzenia za pracę, jeżeli zostało ono ustalone niezgodnie z przepisami?    775
  517. Czy pracownik urzędu ponosi odpowiedzialność za czyny popełnione podczas wykonywania zastępstwa za innego pracownika?    776
  518. Który z pracowników j.s.t. ponosi odpowiedzialność i jakiego rodzaju za naliczenie należności j.s.t. w kwocie niższej niż należna?    777
  519. Czy pracownik, który dokonał inwentaryzacji niezgodnie z zasadami ustawy o rachunkowości bądź zarządzeniem przełożonego w tym zakresie, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności, a jeśli tak - to jakiej?    778
  520. Czy kierownik jednostki może uczynić głównego księgowego odpowiedzialnym za wszystkie obowiązki w zakresie rachunkowości?    779
  521. Czy pracownik urzędu j.s.t. ma obowiązek zawiadomienia właściwego organu o naruszeniu przez kierownika urzędu dyscypliny finansów publicznych i czy ponosi konsekwencje w razie niezawiadomienia?    780
  3. Odpowiedzialność innych podmiotów w zakresie dotyczącym gospodarki finansowej j.s.t. (Joanna M. Salachna, Rafał Trykozko)    781
  522. Jaką odpowiedzialność ponosi kierownik jednostki budżetowej w zakresie gospodarki finansowej j.s.t.?    781
  523. Czy podmioty pobierające środki stanowiące dochody budżetów j.s.t. ponoszą odpowiedzialność za nieterminowe przekazanie lub nieprzekazanie tych środków?    782
  524. Czy istnieje możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności Skarbu Państwa z tytułu nieprzekazania subwencji i dotacji należnych j.s.t.?    783
  525. O czym świadczy akceptacja czynności przez radcę prawnego j.s.t. i czy zwalnia ona inne osoby z odpowiedzialności z tytułu realizacji tej czynności?    783
  526. Czy osoba pełniąca społecznie funkcję w j.s.t. może ponosić odpowiedzialność za niezgodne z prawem działania j.s.t., a jeśli tak - to jakiego rodzaju?    784
  527. Czy sołtys ponosi odpowiedzialność za nieterminowe przedłożenie wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) wniosku w sprawie wykorzystania funduszu sołeckiego?    785
  528. Czy kierownik jednostki organizacyjnej j.s.t. odpowiada za wykazanie w sprawozdaniu danych niezgodnych z ewidencją, jeżeli księgi rachunkowe prowadzi osoba niebędąca jego pracownikiem (np. główny księgowy zespołu obsługi szkół)?    785
  529. Za co i jak odpowiada inkasent podatków i opłat lokalnych?    786
  530. Czy można pociągnąć do odpowiedzialności inspektora nadzoru za odebranie wadliwie wykonanej inwestycji?    787
  531. Czy kolegium RIO może ponieść konsekwencje niezgodnego z prawem wykonywania nadzoru nad uchwałami organów j.s.t.?    788
  4. Odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych (Joanna M. Salachna, Rafał Trykozko)    788
  532. Jakie akty prawne i w jakim zakresie regulują odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych?    788
  533. W jakich przypadkach nie stosuje się zasad odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych?    790
  534. Czy i ewentualnie w jakim zakresie odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych jest zależna od innych rodzajów odpowiedzialności prawnej?    792
  535. Kto (jakie kategorie podmiotów) podlega odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych?    792
  536. Jakie ogólne przesłanki powodują możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych?    794
  537. Jak należy rozumieć stwierdzenie, że odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych jest ponoszona za zachowania zawinione?    794
  538. Czy możliwe jest przypisanie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych zarówno organowi wykonawczemu jednoosobowemu, jak i organowi kolegialnemu (zarządowi) j.s.t.?    796
  539. Czy możliwe jest przypisanie radnemu odpowiedzialności z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych?    797
  540. Kto podlega odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych jako kierownik jednostki i jakie są lub mogą być skutki takiej odpowiedzialności?    797
  541. Kiedy kierownik jednostki może wypełnić znamiona czynów związanych z nieprawidłowościami w organizacji kontroli zarządczej?    798
  542. Co jest decydujące dla ponoszenia odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych przez podmioty spoza sektora finansów publicznych?    798
  543. Czy i w jakich przypadkach odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych może być ponoszona za cudze zachowania?    799
  544. Na jakich przesłankach oparta jest odpowiedzialność w przypadku wydania polecenia lub upoważnienia do działania?    801
  545. Co oznacza zgłoszenie sprzeciwu wobec uchwały zawierającej polecenie lub upoważnienie do popełnienia czynu karalnego i jakie powoduje skutki?    802
  546. Czy odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ponoszą osoby wstrzymujące się od głosowania za uchwałą zawierającą polecenie lub upoważnienie do popełnienia czynu karalnego?    803
  547. Które czyny może popełnić tylko główny księgowy lub osoba przez niego upoważniona?    803
  548. Jakie zachowania dotyczące należności j.s.t. lub ich jednostek organizacyjnych stanowią naruszenia dyscypliny finansów publicznych?    805
  549. Czy nieustalenie w umowie cywilnoprawnej kar umownych lub odsetek może być traktowane jako naruszenie dyscypliny finansów publicznych?    806
  550. Co oznacza niedochodzenie należności, które powoduje odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych?    807
  551. Czy wójt (burmistrz, prezydent miasta) może zostać pociągnięty do odpowiedzialności przed komisją orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych z tytułu nieprawidłowości w pobieraniu należności podatkowych gminy?    807
  552. W jakich przypadkach odpowiedzialnością objęte są rozliczenia pomiędzy j.s.t. a jej jednostkami organizacyjnymi?    808
  553. Kiedy (w jakich przypadkach) zaistnieje naruszenie dyscypliny finansów publicznych w związku z udzielaniem dotacji przez j.s.t.?    809
  554. Kiedy (w jakich przypadkach) powstaje odpowiedzialność w związku z wykorzystywaniem dotacji udzielonej przez j.s.t.?    809
  555. Jakie zmiany planów finansowych j.s.t. lub jej jednostek organizacyjnych skutkują odpowiedzialnością za naruszenie dyscypliny finansów publicznych?    811
  556. Kiedy i w jakich okolicznościach czynem karalnym będzie dokonanie wydatku przez j.s.t. lub jej jednostkę organizacyjną?    813
  557. W jakich przypadkach dysponowanie rezerwą wywoła odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych?    814
  558. Kiedy zaniechanie realizacji zobowiązań wywoła odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych i kto ją będzie ponosił?    815
  559. Jakie nieprawidłowości w zakresie trybu postępowania o zamówienie publiczne będą powodować odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych i kto ją będzie ponosił?    816
  560. Jakie nieprawidłowości w związku z zawieraniem umów o zamówienie publiczne będą powodować odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych i czyja to będzie odpowiedzialność?    816
  561. W jakich przypadkach odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych mogą ponieść osoby uczestniczące w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego?    817
  562. Jakie nieprawidłowości w związku z zawieraniem umów koncesji będą powodować odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych i czyja będzie to odpowiedzialność?    819
  563. W jakich okolicznościach i kto będzie ponosił odpowiedzialność za zaniechanie przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji?    819
  564. Kto ponosi odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w związku z nieprawidłowościami w zakresie sprawozdawczości finansowej?    820
  565. W jakich przypadkach popełnienie czynu określonego w ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych nie będzie wywoływać odpowiedzialności?    823
  566. Kto ocenia znikomość szkodliwości czynu, który skutkuje niedochodzeniem odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych?    824
  567. Jakie organy i w jakim zakresie orzekają o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w związku z funkcjonowaniem j.s.t.?    824
  568. Kto pełni funkcje oskarżycielskie w postępowaniu w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych i jakie ma w związku z tym kompetencje?    825
  569. Czy organy j.s.t. lub kierownicy jednostek organizacyjnych mają obowiązek zawiadamiania właściwego organu o podejrzeniu popełnienia w ich jednostkach naruszenia dyscypliny finansów publicznych?    826
  570. Jakie są strony postępowania w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych i jakie przysługują im w związku z tym kompetencje?    827
  571. Jakie uprawnienia przysługują obwinionemu w trakcie postępowania w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych?    827
  572. Jakiego rodzaju dowody są uwzględniane w trakcie postępowania w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych i jaką mają moc?    828
  573. Jakiego rodzaju orzeczenia wydają komisje orzekające w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych?    830
  574. Jakie kary grożą za naruszenie dyscypliny finansów publicznych i jakie są zasady ich wymiaru?    831
  575. Kiedy można złagodzić karę lub odstąpić od jej wymierzenia?    832
  576. Jakie konsekwencje może powodować ukaranie pracownika j.s.t. lub jej jednostki organizacyjnej za naruszenie dyscypliny finansów publicznych?    833
  577. Co oznaczają, kiedy następują i jakie wywołują skutki przedawnienie karalności oraz zatarcie ukarania?    833
  578. Do kogo, w jakim terminie i kto może złożyć odwołanie od orzeczenia wydanego przez komisję orzekającą?    834
  579. Jakie orzeczenia i w jakich sprawach wydaje GKO?    835
  580. Kiedy, komu przysługuje i jakie wywołuje skutki skarga do sądu administracyjnego na orzeczenie wydane w postępowaniu o naruszenie dyscypliny finansów publicznych?    836
  Część VI Wzory uchwał, decyzji, umów i innych dokumentów stosowanych przez j.s.t.    839
  1. Wzory dotyczące form organizacyjno-prawnych działalności gospodarczej j.s.t.    841
  Wzór 1. Uchwała Rady Gminy (Rady Miejskiej) w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego (Cezary Kosikowski)    841
  Wzór 2. Uchwała Rady Miejskiej w sprawie likwidacji komunalnego zakładu budżetowego (Cezary Kosikowski)    844
  Wzór 3. Uchwała Rady Miejskiej w sprawie przekształcenia komunalnego zakładu budżetowego w jednoosobową spółkę akcyjną gminy (Cezary Kosikowski)    845
  Wzór 4. Uchwała Rady Gminy w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki z o.o. dla prowadzenia działalności gminy poza sferą użyteczności publicznej (Cezary Kosikowski)    847
  Wzór 5. Uchwała Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia miasta do spółki akcyjnej (Cezary Kosikowski)    849
  Wzór 6. Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym (Maciej Perkowski)    850
  2. Wzory dotyczące współpracy j.s.t. (Małgorzata Ofiarska)    872
  Wzór 7. Typowy statut związku międzykomunalnego    872
  Wzór 8. Utworzenie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej    892
  Wzór 9. Porozumienie o współpracy transgranicznej    894
  Wzór 10. Umowa o współpracy przygranicznej    896
  3. Wzory uchwał dotyczących danin lokalnych (Leonard Etel, Mariusz Popławski)    899
  Wzór 11. Uchwała w sprawie stawek podatku od nieruchomości    899
  Wzór 12. Uchwała w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości    901
  Wzór 13. Uchwała w sprawie stawek podatku od środków transportowych    902
  Wzór 14. Uchwała w sprawie opłaty od posiadania psów    904
  Wzór 15. Uchwała w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego    906
  Wzór 16. Uchwała w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna    907
  Wzór 17. Uchwała w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso    908
  Wzór 18. Uchwała w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych    910
  Wzór 19. Uchwała w sprawie stawek opłaty targowej    913
  Wzór 20. Uchwała w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową    915
  Wzór 21. Uchwała w sprawie opłaty miejscowej    916
  Wzór 22. Uchwała w sprawie opłaty uzdrowiskowej    918
  Wzór 23. Uchwała w sprawie opłaty prolongacyjnej    920
  Wzór 24. Uchwała w sprawie zwolnienia gruntów, na których zaprzestano produkcji rolnej    921
  4. Wzory aktów dotyczących innych dochodów j.s.t. (Marcin Tyniewicki)    923
  Wzór 25. Uchwała w sprawie wydzielonego rachunku dochodów w samorządowych oświatowych jednostkach budżetowych    923
  Wzór 26. Uchwała w sprawie przekazania nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego    926
  Wzór 27. Uchwała w sprawie zasad umarzania, odraczania terminów spłaty i rozkładania na raty należności cywilnoprawnych    927
  Wzór 28. Postanowienie w sprawie potrącenia niepodatkowych należności budżetowych    931
  Wzór 29. Decyzja w sprawie odmowy potrącenia niepodatkowych należności budżetowych    933
  5. Wzory uchwał w sprawie WPF (Ewa Czołpińska)    935
  Wzór 30. Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (część tekstowa)    935
  Wzór 31. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej (część tekstowa)    938
  6. Wzory uchwał w sprawach budżetowych (Cezary Kosikowski)    941
  Wzór 32. Uchwała w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej (uchwały o prowizorium budżetowym, uchwały o zmianie uchwały budżetowej)    941
  Wzór 33. Uchwała budżetowa    946
  Wzór 34. Uchwała o prowizorium budżetowym    951
  Wzór 35. Uchwała o zmianie uchwały budżetowej    956
  Wzór 36. Uchwała w sprawie absolutorium budżetowego    958
  7. Wzory uchwał i decyzji dotyczących dotacji (Anna Ostrowska)    961
  Wzór 37. Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych    961
  Wzór 38. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej innej j.s.t.    970
  Wzór 39. Umowa o powierzenie realizacji zadania publicznego    971
  Wzór 40. Decyzja w sprawie zwrotu dotacji    981
  8. Wzory aktów dotyczących funduszu sołeckiego (Rafał Trykozko)    984
  Wzór 41. Uchwała w sprawie wyrażenia (lub niewyrażenia) zgody na utworzenie funduszu sołeckiego    984
  Wzór 42. Wniosek sołectwa w sprawie przeznaczenia funduszu sołeckiego    985
  9. Wzory dokumentów dotyczących finansowania z państwowych funduszy celowych (Jolanta Szołno-Koguc)    986
  Wzór 43. Wniosek o pożyczkę (dotację) z Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych    986
  Wzór 44. Wniosek o przyznanie środków z wojewódzkiego lub Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej    992
  10. Wzory dokumentów dotyczących pozyskiwania środków unijnych lub ze źródeł zagranicznych (Hubert Ostapowicz)    995
  Wzór 45. Umowa wewnątrzprojektowa o udzielenie pomocy publicznej zawieranej pomiędzy j.s.t. a beneficjentem pomocy publicznej    995
  Wzór 46. Deklaracja uczestnictwa w projekcie na przykładzie operacji realizowanej przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego    999
  Wzór 47. Przykładowy zakres czynności osób zaangażowanych w zarządzanie projektem w j.s.t.    1000
  11. Wzory pism procesowych w sprawach dotyczących naruszenia dyscypliny finansów publicznych (Joanna M. Salachna)    1002
  Wzór 48. Zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych    1002
  Wzór 49. Wniosek Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o ukaranie    1005
  Wzór 50. Orzeczenie komisji orzekającej przy regionalnej izbie obrachunkowej    1009
  autorzy    1013
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia