Elementy metodyki pracy sędziego w sprawach karnych

-20%

Elementy metodyki pracy sędziego w sprawach karnych

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

125,60  157,00

Format: pdf

125,60157,00

cena zawiera podatek VAT

"Książka niniejsza, choć w lej tytule figuruje wyraz "metodyka", nie aspiruje do roli opracowania, które miałoby kogokolwiek "nauczać" przedmiotu określonego mianem prawidłowego sądzenia. Próbowaliśmy jedynie zestawić swoiste kompendium zasad, które mogą się okazać przydatne przy pełnieniu służby przez sędziów orzekających w sprawach karnych. Ponieważ jednak omówienie wszystkich zagadnień istotnych w codziennej pracy sędziego było wręcz niemożliwe - ograniczyliśmy się do niektórych z nich (i stąd w tytule wyraz "elementy"), próbując za to omówić je dogłębniej. Obok metodyki, pojmowanej jako zbiór zasad postępowania, podjęliśmy próbę "zmieszczenia" w tym opracowaniu także, a może nawet przede wszystkim, wskazówek dotyczących tego, co w pracy sędziego najbardziej frapujące, ale zarazem i najtrudniejsze, to jest przebiegu procesu decyzyjnego oraz wskazówek kształtujących szeroko pojmowaną "osobowość sędziego", i to sędziego XXI wieku."


Piotr Hofmański, Stanisław Zabłocki


Liczba stron588
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-264-2100-6
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów     13
  Wprowadzenie do I wydania     17
  Wprowadzenie do II wydania     21
  CZĘŚĆ PIERWSZA - OGÓLNA     23
  1. Przygotowanie do sprawy     25
  1.1. uwagi ogólne     25
  1.2. zbadanie przez sędziego możliwości osobistego podejmowania czynności w sprawie     26
  1.3. zbadanie właściwości sądu     26
  1.4. niektóre aspekty kontroli warunków formalnych wniosków incydentalnych i skarg etapowych     27
  1.5. kontrola warunków dopuszczalności postępowania. Badanie przesłanek procesowych     28
  1.5.1. Przesłanki o charakterze materialnoprawnym     30
  1.5.2. Śmierć oskarżonego     34
  1.5.3. Przedawnienie     35
  1.5.4. Rzecz osądzona i zawisłość sprawy     38
  1.5.5. Brak podległości sprawcy orzecznictwu polskich sądów karnych     42
  1.5.6. Brak skargi uprawnionego oskarżyciela     44
  1.5.7. Brak wymaganego zezwolenia na ściganie lub wniosku o ściganie pochodzącego od osoby uprawnionej     45
  1.5.8. Inne przesłanki procesowe     53
  1.6. inne czynności podejmowane przed skierowaniem sprawy na rozprawę w sądzie pierwszej instancji     54
  1.7. inne czynności podejmowane przed skierowaniem sprawy na rozprawę w sądzie drugiej instancji     60
  1.8. metoda czytania akt sprawy     66
  1.8.1. Metoda czytania akt z uwzględnieniem specyfiki przygotowania do orzekania w związku z głównym przedmiotem procesu w sądzie pierwszej instancji     68
  1.8.2. Metoda czytania akt z uwzględnieniem specyfiki przygotowania do orzekania w związku z wniesioną apelacją     74
  1.8.3. Metoda czytania akt z uwzględnieniem specyfiki przygotowania do orzekania w związku ze złożeniem wniosku incydentalnego albo zażalenia     77
  2. Czynności procesowe     79
  2.1. doręczenia     79
  2.1.1. Zagadnienia ogólne     79
  2.1.2. Metody doręczania     79
  2.1.3. Skutki niedoręczenia lub doręczenia wadliwego     84
  2.2. Terminy     86
  2.2.1. Zagadnienia ogólne     86
  2.2.2. Rodzaje terminów     86
  2.2.3. Zachowanie terminu     87
  2.2.4. Sposoby liczenia     90
  2.2.5. Skutki niezachowania     93
  2.2.6. Przywrócenie terminu     94
  2.3. postępowanie z quasi-wnioskami składanymi na podstawie art. 9 § 2 k.p.k.     96
  2.3.1. Zagadnienia ogólne     96
  2.3.2. Zasada oficjalności a zasada skargowości w działaniu sądu     97
  2.3.3. Zakaz obchodzenia formalnych rygorów wniosku przez składanie quasi-wniosków na podstawie art. 9 § 2 k.p.k.     98
  2.3.4. Sposoby reakcji organów sądu na quasi-wnioski stron     101
  2.3.5. Sposób postępowania sądu w wypadku wadliwego skierowania przez prezesa quasi-wniosku na posiedzenie     105
  2.4. udział stron w rozprawach i posiedzeniach sądu     106
  2.4.1. Zagadnienia ogólne     106
  2.4.2. Udział stron w rozprawach     107
  2.4.2.1. Rozprawa główna     107
  2.4.2.2. Rozprawa odwoławcza     111
  2.4.3. Udział stron w posiedzeniach sądu     113
  3. Jawność zewnętrzna procesu     119
  3.1..Jawność rozprawy     120
  3.1.1. Rozprawa niejawna     122
  3.1.2. Wyłączenie jawności     125
  3.1.2.1. Zakłócenie spokoju publicznego     125
  3.1.2.2. Obraza dobrych obyczajów     125
  3.1.2.3. Ujawnienie okoliczności, które ze względu na ważny interes państwa powinny być zachowane w tajemnicy     126
  3.1.2.4. Naruszenie ważnego interesu prywatnego     126
  3.1.2.5. Wniosek osoby, która złożyła wniosek o ściganie     127
  3.1.2.6. Nieletniość oskarżonego lub wiek świadka     128
  3.1.2.7. Złożenie wniosku o wyłączenie jawności rozprawy     129
  3.1.2.8. Narażenie świadka. (lub osoby najbliższej) na hańbę     129
  3.1.2.9. Przesłuchanie świadka koronnego     130
  3.2..Jawność posiedzeń sądowych     132
  3.2.1. Posiedzenia niejawne     133
  3.2.2. Wyłączenie jawności posiedzenia     134
  3.3. mężowie zaufania     134
  3.4..Jawność ogłoszenia wyroku     136
  3.5. udział środków społecznego przekazu w procesie karnym     137
  4. Proces decyzyjny     141
  4.1. ustalanie faktów sprawy     142
  4.1.1. Dowodzenie - podstawy     142
  4.1.2. Dopuszczalność dowodów i zakazy dowodowe     147
  4.1.2.1. Bezwzględne zakazy dowodzenia tezy     149
  4.1.2.2. Względny zakaz dowodzenia okoliczności tajnych i ściśle tajnych     154
  4.1.2.3. Bezwzględne zakazy korzystania ze źródła i środka dowodowego     158
  4.1.2.4. Względne zakazy korzystania ze źródła i środka dowodowego     167
  4.1.2.5. Zakaz stosowania określonych metod dowodzenia     173
  4.1.3. Dowodzenie z urzędu i postępowanie z wnioskami dowodowymi     178
  4.1.4. Poszczególne dowody     183
  4.1.4.1. Dowód z wyjaśnień oskarżonego     184
  4.1.4.2. Dowód z zeznań świadka     189
  4.1.4.3. Dowód z zeznań świadka anonimowego     199
  4.1.4.4. Konfrontacja i okazanie     201
  4.1.4.5. Dowód z ekspertyzy biegłego (biegłych)     203
  4.1.4.6. Eksperyment procesowy     215
  4.1.4.7. Dowód z dokumentu     216
  4.1.4.8. Dowody rzeczowe     217
  4.1.5. Ocena dowodów i dokonanie ustaleń faktycznych     218
  4.1.5.1. Ustalenie przedmiotu oceny     219
  4.1.5.2. Ocena     225
  4.1.5.3. Ustalenie faktów sprawy     226
  4.2. wykładnia prawa     227
  4.2.1. Cel wykładni w procesie decyzyjnym     227
  4.2.2. Wykładnia dokonywana przez inne podmioty i jej wpływ na proces decyzyjny     228
  4.2.2.1. Wykładnia autentyczna     228
  4.2.2.2. Wykładnia legalna     229
  4.2.2.3. Wykładnia operatywna     230
  4.2.2.4. Wykładnia doktrynalna     231
  4.2.3. Wykładnia dokonywana przez sąd podejmujący konkretną decyzję     231
  4.2.3.1. Wykładnia językowa     231
  4.2.3.2. Wykładnia systemowa     233
  4.2.3.3. Wykładnia funkcjonalna i celowościowa     236
  4.2.3.4. Wykładnia logiczna - wnioskowania prawnicze     237
  4.3. reguły kolizyjne - istotne dla podjęcia decyzji, który przepis poddajemy wykładni     240
  4.3.1. Reguły chronologiczne     240
  4.3.2. Reguły hierarchiczne     242
  4.3.3. Reguły merytoryczne     242
  4.4. czy istnieją w ogóle przepisy niewymagające wykładni     244
  4.5. dyrektywy preferencji - pierwszeństwo wykładni językowej i warunki do odstąpienia od jej rezultatów     244
  4.6. subsumcja czynu zarzucanego     246
  5. Uzasadnianie rozstrzygnięć przez sąd i jego organy     248
  5.1..Jakie rozstrzygnięcia wymagają uzasadnienia     249
  5.1.1. Bezwzględny obowiązek ustnego uzasadnienia każdego rozstrzygnięcia ogłoszonego publicznie     249
  5.1.2. Wypadki obligatoryjnego uzasadniania na piśmie wyroków, postanowień i zarządzeń     251
  5.2. specyfika rozstrzygnięcia organu pierwszoinstancyjnego w porównaniu z rozstrzygnięciem organu odwoławczego z punktu widzenia treści i formy uzasadnienia     254
  5.3. specyfika podania tzw. ustnych motywów rozstrzygnięcia w porównaniu z jego uzasadnieniem na piśmie     254
  5.4. Treść i forma uzasadnień pisemnych postanowień i zarządzeń, ze szczególnym uwzględnieniem treści postanowień o charakterze dowodowym oraz postanowień w przedmiocie stosowania środków zapobiegawczych     257
  5.5. uzasadnianie wyroków     271
  5.5.1. Ustne uzasadnienie wyroku     271
  5.5.2. Pisemne uzasadnienie wyroku sądu pierwszej instancji     275
  5.5.2.1. Język uzasadnienia wyroku sporządzonego na piśmie     277
  5.5.2.2. Plan wewnętrzny uzasadnienia - dostosowany do rodzaju rozstrzygnięcia     279
  5.5.2.3. Dokładne ustalenie podstawy faktycznej     282
  5.5.2.4. Opis i ocena dowodów, zarówno przyjętych za podstawę ustaleń, jak i przeciwnych     288
  5.5.2.5. Wyjaśnienie podstawy prawnej rozstrzygnięcia - uzasadnianie tzw. decyzji interpretacyjnych     296
  5.5.2.6. Uzasadnienie płaszczyzny zastosowanej reakcji prawnokarnej     300
  5.5.2.7. Uzasadnienie rozstrzygnięć o charakterze akcesoryjnym     307
  5.5.2.8. Uzasadnienie wyroku skazującego     308
  5.5.2.9. Uzasadnienie wyroku warunkowo umarzającego postępowanie     309
  5.5.2.10. Uzasadnienie wyroku umarzającego postępowanie     312
  5.5.2.11. Uzasadnienie wyroku uniewinniającego     317
  5.5.2.12. Uzasadnienie wyroku łącznego     319
  5.5.3. Pisemne uzasadnienie wyroku sądu odwoławczego     321
  5.5.3.1. Uzasadnienie rozstrzygnięcia o charakterze kasatoryjnym     329
  5.5.3.2. Uzasadnienie rozstrzygnięcia o charakterze reformatoryjnym     330
  5.5.3.3. Uzasadnienie rozstrzygnięcia akceptującego wyrok sądu pierwszej instancji     333
  6. Sędzia wobec wyzwań współczesności     335
  6.1. refleksje ogólne     335
  6.2. sprawa z udziałem świadka koronnego     336
  6.3. dowody o charakterze naukowym. nowe techniki kryminalistyczne i postęp technik tradycyjnych     355
  6.4. sędzia wobec prawa międzynarodowego i wspólnotowego     364
  6.4.1. Wprowadzenie     364
  6.4.2. Sędzia krajowy a traktaty międzynarodowe o prawach człowieka     364
  6.4.3. Współpraca międzynarodowa w sprawach karnych     366
  6.4.3.1. Współpraca z państwami spoza unii europejskiej     368
  6.4.3.2. Współpraca w ramach unii europejskiej     369
  6.5. pytanie prawne do Trybunału konstytucyjnego     373
  6.6. pytanie prawne. (prejudycjalne) do Trybunału sprawiedliwości unii Europejskiej     380
  CZĘŚĆ DRUGA - AKCJE     387
  Akcja nr 1. Absorpcyjne umorzenie postępowania. (art. 11 § 1 k.p.k..)     389
  Akcja nr 2. Zawieszenie postępowania z uwagi na możliwość absorpcyjnego umorzenia postępowania. (art. 11 § 2 k.p.k..)     394
  Akcja nr 3. Zawieszenie postępowania. (art. 22 § 1 k.p.k..)     397
  Akcja nr 4. Wniosek o przekazanie sprawy sądowi okręgowemu ze względu na jej szczególną wagę lub zawiłość. (art. 25 § 2 k.p.k..)     402
  Akcja nr 5. Badanie właściwości. (art. 35 § 1 k.p.k..)     404
  Akcja nr 6. Przekazanie sprawy innemu sądowi równorzędnemu w trybie art. 36 k.p.k.     407
  Akcja nr 7. Wystąpienie o przekazanie sprawy innemu sądowi równorzędnemu w trybie art. 37 k.p.k.     410
  Akcja nr 8. Wyłączenie sędziego. (art. 42 § 4 k.p.k..) w związku z okolicznościami określonymi w art. 40 § 1-3 oraz art. 41 k.p.k.     412
  Akcja nr 9. Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej lub rachunkowej (art. 105 § 1 k.p.k..)     417
  Akcja nr 10. Rozpoznanie zażalenia na postanowienie lub zarządzenie o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej lub rachunkowej. (art. 105 § 4 k.p.k..)     420
  Akcja nr 11. Reakcja na wpłynięcie pisma nieodpowiadającego warunkom formalnym. (art. 120 § 1 k.p.k..)     422
  Akcja nr 12. Rozpoznanie wniosku o przywrócenie terminu. (art. 126 § 2 k.p.k..)     425
  Akcja nr 13. Rozpoznanie zażalenia na postanowienie o odmowie przywrócenia terminu bądź pozostawieniu bez rozpoznania wniosku o przywrócenie terminu lub na zarządzenie o odmowie przyjęcia takiego wniosku. (art. 126 § 3 k.p.k..)     428
  Akcja nr 14. Sprostowanie protokołu rozprawy lub posiedzenia. (art. 153 k.p.k..)     430
  Akcja nr 15. Wystąpienie o zwolnienie świadka od obowiązku zachowania tajemnicy informacji tajnych lub ściśle tajnych. (art. 179 § 3 k.p.k..)     432
  Akcja nr 16. Decyzja w przedmiocie zezwolenia na przesłuchanie osoby zobowiązanej do zachowania tajemnicy notarialnej, adwokackiej, radcy prawnego, doradcy podatkowego, lekarskiej lub dziennikarskiej w toku postępowania przygotowawczego. (art. 180 § 2 k.p.k..)     434
  Akcja nr 17. Decyzja w przedmiocie przesłuchania osoby zobowiązanej do zachowania tajemnicy informacji poufnych i zastrzeżonych oraz tajemnicy zawodowej lub funkcyjnej. (art. 180 § 1 k.p.k..), w tym notarialnej, adwokackiej, radcy prawnego, doradcy podatkowego, lekarskiej lub dziennikarskiej, w toku postępowania sądowego. (art. 180 § 2 k.p.k..)     437
  Akcja nr 18. Rozpoznanie zażalenia na postanowienie o przesłuchaniu lub zezwoleniu na przesłuchanie wydane na podstawie art. 180 § 2 k.p.k.. (art. 180 § 2 zdanie trzecie k.p.k..)     440
  Akcja nr 19. Zachowanie w tajemnicy okoliczności umożliwiających ujawnienie tożsamości świadka, w tym danych osobowych. (art. 184 § 1 k.p.k..)     442
  Akcja nr 20. Rozpoznanie zażalenia na postanowienie w przedmiocie zachowania w tajemnicy okoliczności umożliwiających ujawnienie tożsamości świadka, w tym danych osobowych. (art. 184 § 1 k.p.k..), albo na wydane na podstawie art. 184 § 7 lub.8 k.p.k.. postanowienie o jego uchyleniu. (art. 184 § 5 k.p.k..)     445
  Akcja nr 21. Uchylenie postanowienia o zachowaniu w tajemnicy okoliczności umożliwiających ujawnienie tożsamości świadka, w tym danych osobowych. (art. 184 § 7 i.8 k.p.k..)     448
  Akcja nr 22. Przesłuchanie w toku postępowania przygotowawczego osoby, która w chwili przesłuchania nie ukończyła.15 lat, pokrzywdzonej w sprawie o przestępstwo określone w rozdziałach XXV i XXVI k k. (art. 185a k.p.k..) oraz przesłuchanie świadka, który w chwili przesłuchania nie ukończył.15 lat w sprawie o przestępstwo określone w rozdziale XXV k k. albo popełnione z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej. (art. 185b k.p.k..)     450
  Akcja nr 23. Zatwierdzenie postanowienia prokuratora o zarządzeniu kontroli i utrwalania rozmów telefonicznych. (art. 237 § 2 k.p.k..)     453
  Akcja nr 24. Zarządzenie na wniosek prokuratora kontroli i utrwalania rozmów telefonicznych. (art. 237 § 1 k.p.k..)     455
  Akcja nr 25. Rozpoznanie zażalenia na zatrzymanie. (art. 246 § 1 k.p.k..)     457
  Akcja nr 26. Decyzja w przedmiocie zastosowania tymczasowego aresztowania w toku postępowania przygotowawczego. (art. 250 § 2 k.p.k..)     460
  Akcja nr 27. Rozpoznanie zażalenia na postanowienie w przedmiocie zastosowania tymczasowego aresztowania w postępowaniu przygotowawczym. (art. 252 § 1 k.p.k..)     464
  Akcja nr 28. Rozpoznanie zażalenia na postanowienie w przedmiocie zastosowanego w postępowaniu przygotowawczym innego niż tymczasowe aresztowanie środka zapobiegawczego. (art. 252 § 1 k.p.k..)     466
  Akcja nr 29. Decyzja w przedmiocie przedłużenia stosowania tymczasowego aresztowania w toku postępowania przygotowawczego. (art. 263 § 2 k.p.k..)     468
  Akcja nr 30. Orzeczenie przepadku przedmiotu poręczenia majątkowego (art. 270 § 1 k.p.k..)     471
  Akcja nr 31. Rozpoznanie zażalenia na orzeczenie w przedmiocie przepadku przedmiotu poręczenia. (art. 270 § 3 k.p.k..)     474
  Akcja nr 32. Wydanie listu żelaznego (art. 281 k.p.k..)     476
  Akcja nr 33. Rozpoznanie zażalenia na postanowienie co do zabezpieczenia majątkowego. (art. 293 § 2 k.p.k..)     478
  Akcja nr 34. Rozpoznanie zażalenia na odmowę wszczęcia lub umorzenia postępowania przygotowawczego. (art. 306 i.330 k.p.k..)     480
  Akcja nr 35. Umorzenie postępowania i zastosowanie środka zabezpieczającego na wniosek prokuratora. (art. 324 i.354 k.p.k..)     482
  Akcja nr 36. Formalna kontrola aktu oskarżenia. (art. 337 k.p.k..)     484
  Akcja nr 37. Rozpoznanie zażalenia na zarządzenie o zwrocie aktu oskarżenia w celu usunięcia braków formalnych. (art. 337 § 2 k.p.k..)     486
  Akcja nr 38. Rozważenie możliwości skierowania sprawy na drogę postępowania mediacyjnego. (art. 339 § 4 k.p.k..)     488
  Akcja nr 39. Rozpoznanie wniosku w przedmiocie warunkowego umorzenia postępowania. (art. 341 k.p.k..)     491
  Akcja nr 40. Rozpoznanie wniosku o skazanie bez rozprawy. (art. 343 k.p.k..)     494
  Akcja nr 41. Orzeczenie co do środków zapobiegawczych po wpłynięciu aktu oskarżenia. (art. 344 k.p.k..)     496
  Akcja nr 42. Wydanie orzeczenia w przedmiocie zwrotu sprawy w celu usunięcia istotnych braków postępowania przygotowawczego. (art. 345 § 1 k.p.k..)     498
  Akcja nr 43. Rozpoznanie zażalenia na postanowienie o zwrocie sprawy prokuratorowi w celu usunięcia istotnych braków postępowania przygotowawczego. (art. 345 § 3 k.p.k..)     500
  Akcja nr 44. Losowanie składu orzekającego. (art. 351 § 2 k.p.k..)     502
  Akcja nr 45. Uzupełnienie wyroku. (art. 420 k.p.k..)     504
  Akcja nr 46. Zarządzenie w przedmiocie przyjęcia środka odwoławczego (art. 429 § 1 k.p.k..)     506
  Akcja nr 47. Rozpoznanie zażalenia na zarządzenie o odmowie przyjęcia środka odwoławczego lub na zarządzenie o pozostawieniu tego środka bez dalszego biegu na podstawie art. 120 § 2 k.p.k.. (art. 429 § 2 k.p.k..)     511
  Akcja nr 48. Pozostawienie środka odwoławczego bez rozpoznania. (art. 430 k.p.k..)     513
  Akcja nr 49. Przedstawienie sądowi najwyższemu zagadnienia prawnego wymagającego zasadniczej wykładni ustawy. (art. 441 k.p.k..)     515
  Akcja nr 50. Ponowne rozpoznanie sprawy. (art. 442 k.p.k..)     520
  Akcja nr 51. Wydanie orzeczenia w kwestii sprowadzenia oskarżonego na rozprawę odwoławczą. (art. 451 k.p.k..)     524
  Akcja nr 52. Rozpoznanie wniosku o dobrowolne poddanie się karze w postępowaniu uproszczonym. (art. 474a k.p.k..)     528
  Akcja nr 53. Posiedzenie pojednawcze w trybie prywatnoskargowym (art. 489 k.p.k..)     530
  Akcja nr 54. Wydanie wyroku nakazowego. (art. 500 k.p.k..)     532
  Akcja nr 55. Zarządzenie w przedmiocie dopuszczalności kasacji. (art. 530 § 1 i.2 k.p.k..)     535
  Akcja nr 56. Wznowienie postępowania przez sąd okręgowy lub apelacyjny(art. 544 i n. k.p.k..)     539
  Akcja nr 57 . Podjęcie postępowania warunkowo umorzonego. (art. 550 k.p.k..)     542
  Akcja nr 58. Rozpoznanie wniosku o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, aresztowanie lub zatrzymanie. (art. 552 k.p.k..)     544
  Akcja nr 59. Zaopiniowanie prośby o ułaskawienie przez sąd pierwszej instancji. (art. 561 i n. k.p.k..)     548
  Akcja nr 60. Wydanie wyroku.łącznego. (art. 569 i n. k.p.k..)     551
  Akcja nr 61. Wystąpienie o zabezpieczenie mienia podlegającego przepadkowi lub środków dowodowych w innym państwie członkowskim unii Europejskiej. (art. 589g k.p.k..)     559
  Akcja nr 62. Wykonanie orzeczenia o zabezpieczeniu mienia podlegającego przepadkowi lub środków dowodowych wydanego w innym państwie członkowskim unii europejskiej. (art. 589l k.p.k..)     562
  Akcja nr 63. Zaopiniowanie wniosku ekstradycyjnego. (art. 603 k.p.k..)     565
  Akcja nr 64. Wydanie europejskiego nakazu aresztowania. (art. 607a k.p.k..)     567
  Akcja nr 65. Wykonanie europejskiego nakazu aresztowania. (art. 607k k.p.k..)     570
  Akcja nr 66. Wydanie orzeczenia co do przejęcia orzeczenia do wykonania (art. 608 § 3 i art. 609 § 1 i.2 k.p.k..)     576
  Akcja nr 67. Określenie kwalifikacji prawnej oraz kar i środków podlegających wykonaniu po przejęciu orzeczenia. (art. 611c k.p.k..)     579
  Akcja nr 68. Wykonanie orzeczenia o karze o charakterze pieniężnym wydanego w innym państwie członkowskim unii europejskiej. (art. 611ff k.p.k..)     581
  Akcja nr 69. Wykonanie orzeczenia o przepadku wydanego w innym państwie członkowskim unii europejskiej. (art. 611fu k.p.k..)     584
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia