Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego. Komentarz

-20%

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego. Komentarz

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

136,00  170,00

Format: pdf

136,00170,00

cena zawiera podatek VAT

Krzysztof Ślebzak - doktor habilitowany nauk prawnych, LL.M.; adiunkt w Katedrze Prawa Pracy i Prawa Socjalnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; dyrektor Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego; autor wielu publikacji z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych i prawa pracy. Komentarz jest pierwszym na polskim rynku prawniczym opracowaniem dotyczącym przepisów regulujących koordynację systemów zabezpieczenia społecznego, które weszły w życie 1 maja 2010 r. W książce omówiono rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 i nr 987/2009 oraz odnoszące się do nich decyzje Komisji Administracyjnej ds. Zabezpieczenia Społecznego. Uwzględniono całościowo piśmiennictwo polskie, częściowo zagraniczne, a także orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz sądów polskich w zakresie mającym znaczenie dla omówienia poszczególnych unormowań. Publikacja przeznaczona jest przede wszystkim dla wykonawców zabezpieczenia społecznego (m.in. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Narodowego Funduszu Zdrowia, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Zdrowia, urzędów pracy) oraz ich pracowników, jak również dla sądów powszechnych oraz administracyjnych - w zakresie, w jakim komentowane akty prawne są przedmiotem kognicji. Komentarz skierowany jest również do przedstawicieli praktyki oraz osób przemieszczających się w obrębie Unii Europejskiej (a szerzej Europejskiego Obszaru Gospodarczego) zainteresowanych pozyskaniem informacji o swoich prawach i obowiązkach w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego.


Liczba stron1024
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-264-5179-9
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów     27
  Wstęp     29
  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego     31
  Tytuł I. Przepisy ogólne     39
  Literatura     39
  1. Geneza i ewolucja regulacji prawnych w dziedzinie koordynacji     41
  2. Aktualne regulacje prawne     43
  Artykuł 1 Definicje     45
  1. Uwagi ogólne     55
  2. Praca najemna oraz działalność na własny rachunek     55
  3. Ubezpieczony     60
  4. Urzędnik służby cywilnej     60
  5. System specjalny dla urzędników służby cywilnej     61
  6. Pracownik przygraniczny     62
  7. Uchodźca i bezpaństwowiec     63
  8. Członek rodziny     63
  9. Zamieszkanie i pobyt     64
  10. Ustawodawstwo     65
  11. Władza właściwa     66
  12. Komisja administracyjna     66
  13. Rozporządzenie wykonawcze     66
  14. Instytucja     67
  15. Instytucja właściwa     67
  16. Instytucja miejsca zamieszkania oraz instytucja miejsca pobytu     67
  17. Właściwe państwo członkowskie     68
  18. Okres ubezpieczenia     68
  19. Okres zatrudnienia i okres pracy na własny rachunek     68
  20. Okres zamieszkania     69
  21. Świadczenie rzeczowe     69
  22. Emerytura lub renta     71
  23. Świadczenie przedemerytalne     71
  24. Świadczenie z tytułu śmierci     72
  25. Świadczenie rodzinne     72
  Orzecznictwo TS     74
  Orzecznictwo sądów polskich     115
  Artykuł 2 Zakres podmiotowy     117
  1. Uwagi ogólne     117
  2. Kryterium ekonomiczne     118
  3. Obywatelstwo     119
  4. Kryterium rodzinne     121
  Orzecznictwo TS     123
  Artykuł 3 Zagadnienia objęte rozporządzeniem     124
  1. Uwagi ogólne     125
  2. Gałęzie zabezpieczenia społecznego (ust. 1)     126
  2.1. Świadczenia z tytułu choroby     126
  2.2. Świadczenia z tytułu macierzyństwa i świadczenia równoważne dla ojca     129
  2.3. Świadczenia z tytułu inwalidztwa     130
  2.4. Świadczenia z tytułu starości     131
  2.5. Renty rodzinne     132
  2.6. Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i choroby zawodowej     133
  2.7. Zasiłki na wypadek śmierci     133
  2.8. Świadczenia dla bezrobotnych     133
  2.9. Świadczenia przedemerytalne     135
  2.10. Świadczenia rodzinne     135
  3. Zakres zastosowania - systemy świadczeń (ust. 2)     136
  4. Specjalne nieskładkowe świadczenia pieniężne     137
  5. Zobowiązania armatora     137
  6. Wyłączenie pomocy społecznej i medycznej     137
  7. Wyłączenie świadczeń odszkodowawczych     138
  8. Relacja do art. 9 rozporządzenia     140
  Orzecznictwo TS     140
  Orzecznictwo sądów polskich     152
  Artykuł 4 Zasada równego traktowania     152
  Orzecznictwo TS     154
  Orzecznictwo sądów polskich     158
  Artykuł 5 Równe traktowanie świadczeń, dochodów, okoliczności lub zdarzeń     159
  Orzecznictwo TS     164
  Orzecznictwo sądów polskich     172
  Artykuł 6 Sumowanie okresów     172
  Orzecznictwo TS     178
  Orzecznictwo sądów polskich     180
  Artykuł 7 Uchylenie zasad dotyczących miejsca zamieszkania     180
  Orzecznictwo TS     184
  Orzecznictwo sądów polskich     185
  Artykuł 8 Relacje między niniejszym rozporządzeniem a innymi instrumentami koordynacji     187
  Orzecznictwo TS     190
  Orzecznictwo sądów polskich     191
  Artykuł 9 Oświadczenia Państw Członkowskich dotyczące zakresu niniejszego rozporządzenia     192
  Orzecznictwo TS     193
  Artykuł 10 Zakaz kumulacji świadczeń     193
  Orzecznictwo TS     196
   Tytuł II. Określanie mającego zastosowanie ustawodawstwa     199
  Literatura     199
  Orzecznictwo TS     201
  Artykuł 11 Zasady ogólne     205
  1. Zasada jednego ustawodawstwa właściwego     208
  2. Ustalanie ustawodawstwa dla poszczególnych grup     211
  2.1. Osoba wykonująca pracę najemną     211
  2.2. Osoba wykonująca pracę na własny rachunek     211
  2.3. Urzędnicy służby cywilnej     212
  2.4. Osoby otrzymujące zasiłek dla bezrobotnych     213
  2.5. Służba w siłach zbrojnych i służba cywilna     213
  2.6. Osoby niewykonujące pracy (działalności zarobkowej) oraz pobierające świadczenia pieniężne     214
  2.7. Osoby pracujące na morzu     214
  Orzecznictwo TS     216
  Artykuł 12 Zasady szczególne     219
  1. Uwagi wstępne     222
  2. Delegowanie pracowników     222
  2.1. Wykonywanie pracy na rzecz wysyłającego pracodawcy     224
  2.2. Normalne wykonywanie pracy na terytorium państwa członkowskiego     226
  2.3. Czas delegowania     228
  2.4. Brak możliwości zastąpienia dotychczas delegowanego pracownika     229
  2.5. Problem relacji decyzji A2 do treści rozporządzeń     229
  3. Przejściowe wykonywanie działalności na terytorium innego państwa członkowskiego     230
  4. Obowiązki informacyjne - postępowanie     232
  5. Obowiązek współdziałania instytucji właściwych     233
  Orzecznictwo TS     234
  Orzecznictwo sądów polskich     235
  Artykuł 13 Wykonywanie pracy w dwóch lub w kilku Państwach Członkowskich     238
  1. Uwagi ogólne     242
  2. Wykonywanie pracy w przynajmniej dwóch państwach członkowskich     243
  3. Prowadzenie działalności w przynajmniej dwóch państwach członkowskich     246
  4. Wykonywanie pracy i prowadzenie działalności w przynajmniej dwóch państwach członkowskich     248
  5. Pełnienie służby urzędniczej i wykonywanie pracy/prowadzenie działalności w przynajmniej dwóch państwach członkowskich     248
  6. Fikcja wykonywania pracy/prowadzenia działalności     249
  7. Obowiązki osób objętych art. 13 rozporządzeniem nr 883/2004     249
  Orzecznictwo TS     251
  Orzecznictwo sądów polskich     253
  Artykuł 14 Ubezpieczenie dobrowolne lub fakultatywne kontynuowane     255
  Orzecznictwo TS     258
  Artykuł 15 Personel kontraktowy Wspólnot Europejskich     258
  Orzecznictwo TS     259
  Artykuł 16 Wyjątki od przepisów art. 11 do 15     260
  1. Porozumienia wyjątkowe     260
  2. Wyłączenie ustawodawstwa państwa zamieszkania     262
  Orzecznictwo TS     262
  Tytuł III. Przepis y szczególne dotyczące różnych kategori świadczeń     263
  Rozdział 1. Świadczenia z tytułu choroby, macierzyństwa i równoważne świadczenia dla ojca     263
  Literatura     263
  Orzecznictwo TS     266
  Sekcja 1. Ubezpieczeni i członkowie ich rodzin, z wyjątkiem emerytów lub rencistów i członków ich rodzin     275
  Artykuł 17 Miejsce zamieszkania w Państwie Członkowskim innym niż właściwe Państwo Członkowskie     275
  Orzecznictwo TS     284
  Artykuł 18 Pobyt we właściwym Państwie Członkowskim, kiedy miejsce zamieszkania jest w innym Państwie Członkowskim - zasady szczególne w odniesieniu do członków rodzin pracowników przygranicznych     286
  Artykuł 19 Pobyt poza właściwym Państwem Członkowskim     292
  1. Uwagi ogólne     294
  2. Pobyt w innym państwie członkowskim aniżeli państwo właściwe     295
  3. Uprzednie porozumienia dotyczące korzystania ze świadczeń     297
  4. Zwrot kosztów     297
  5. Europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego     299
  Orzecznictwo TS     300
  Artykuł 20 Udanie się w celu uzyskania świadczeń rzeczowych - zezwolenie na stosowne leczenie poza Państwem Członkowskim miejsca zamieszkania     304
  1. Uwagi ogólne     310
  2. Zezwolenie instytucji właściwej     311
  3. Zakres udzielanych świadczeń oraz przesłanki wyrażenia zgody     312
  4. Prawa członków rodziny     315
  5. Rozliczenie ryczałtowe pomiędzy instytucjami     315
  Orzecznictwo TS     315
  Orzecznictwo sądów polskich     318
  Artykuł 21 Świadczenia pieniężne     319
  1. Uwagi ogólne     326
  2. Świadczenia pieniężne a rzeczowe     327
  3. Problem uznawania zaświadczeń lekarskich     327
  4. Postępowanie     328
  5. Prawny status ubezpieczonego i członków rodziny (ust. 1)     330
  6. Obliczenia świadczeń pieniężnych (ust. 2-4)     330
  Orzecznictwo TS     331
  Artykuł 22 Osoby ubiegające się o emeryturę lub rentę     332
  Sekcja 2. Emeryci i renciści oraz członkowie ich rodzin     335
  Artykuł 23 Prawo do świadczeń rzeczowych na podstawie ustawodawstwa Państwa Członkowskiego miejsca zamieszkania     335
  Orzecznictwo TS     337
  Artykuł 24 Brak prawa do świadczeń rzeczowych na podstawie ustawodawstwa Państwa Członkowskiego miejsca zamieszkania     338
  Orzecznictwo TS     346
  Artykuł 25 Emerytury lub renty na podstawie ustawodawstwa jednego lub kilku Państw Członkowskich innych niż państwo miejsca zamieszkania, w przypadkach, gdy istnieje prawo do świadczeń rzeczowych w tym ostatnim Państwie Członkowskim     347
  Artykuł 26 Miejsce zamieszkania członków rodziny w państwie innym niż to, w którym zamieszkuje emeryt lub rencista     349
  Artykuł 27 Pobyt uprawnionego lub członków jego rodziny w państwie innym niż to, w którym mają miejsce zamieszkania - pobyt we właściwym Państwie Członkowskim - zgoda na uzyskanie właściwej opieki poza Państwem Członkowskim miejsca zamieszkania     353
  Artykuł 28 Zasady szczególne dotyczące emerytowanych pracowników przygranicznych     361
  1. Uwagi ogólne     364
  2. Kontynuowanie opieki w dotychczasowym państwie zatrudnienia     365
  3. Prawo do świadczeń rzeczowych byłych pracowników przygranicznych     367
  4. Prawo do świadczeń rzeczowych członków rodzin pracowników przygranicznych lub osób pozostałych przy życiu     367
  5. Realizacja roszczeń     368
  6. Zwrot kosztów między instytucjami     368
  Artykuł 29 Świadczenia pieniężne dla emerytów lub rencistów     368
  Artykuł 30 Składki obciążające emerytów lub rencistów     371
  1. Uwagi ogólne     372
  2. Pobór składek przez instytucję obciążoną kosztami świadczeń rzeczowych w przypadku państw, w których świadczenia zależą od opłacania składki     373
  3. Pobór składek przez instytucję obciążoną kosztami świadczeń rzeczowych w przypadku państw, w których świadczenia zależą od zamieszkania     374
  Orzecznictwo TS     374
  Sekcja 3. Przepisy wspólne     376
  Artykuł 31 Przepis ogólny     376
  Artykuł 32 Pierwszeństwo prawa do świadczeń rzeczowych - zasada szczególna dotycząca prawa członków rodziny do świadczeń w Państwie Członkowskim zamieszkania     378
  Orzecznictwo TS     381
  Artykuł 33 Świadczenia rzeczowe o znacznej wartości     382
  Artykuł 34 Zbieg świadczeń z tytułu długotrwałej opieki     383
  Artykuł 35 Zwroty między instytucjami     388
  1. Uwagi ogólne     396
  2. Zasada pełnego zwrotu kosztów     397
  3. Zwrot faktycznie poniesionych wydatków     398
  4. Zwrot na podstawie kwot zryczałtowanych (ust. 2)     399
  5. Spory między instytucjami właściwymi w zakresie zwrotu kosztów oraz odsetki od nieuregulowanych należności     400
  6. Szczególne uprawnienia państw członkowskich w zakresie rozliczeń     401
  Orzecznictwo TS     401
  Rozdział 2. Świadczenia z tytułu wypadku przy pracy i choroby zawodowej     402
  Literatura     402
  Orzecznictwo TS     408
  Artykuł 36 Prawo do świadczeń rzeczowych i pieniężnych     415
  1. Uwagi ogólne     420
  2. Ogólne reguły udzielania świadczeń rzeczowych - ust. 1     421
  3. Szczególne świadczenia rzeczowe - ust. 2     423
  4. Zgoda na udanie się w celu realizacji świadczenia - ust. 2a     425
  5. Świadczenia pieniężne     425
  Artykuł 37 Koszty przewozu     426
  Artykuł 38 Świadczenia w razie choroby zawodowej, jeżeli zainteresowany narażony był na takie samo ryzyko w kilku Państwach Członkowskich     427
  Orzecznictwo TS     432
  Artykuł 39 Pogłębienie się choroby zawodowej     433
  Artykuł 40 Zasady dotyczące uwzględniania odrębności niektórych ustawodawstw     436
  Orzecznictwo TS     441
  Artykuł 41 Zwroty między instytucjami     441
  Rozdział 3. Świadczenia z tytułu śmierci     442
  Artykuł 42 Prawo do świadczeń w przypadku gdy śmierć nastąpiła, lub gdy uprawniony zamieszkuje, w Państwie Członkowskim innym niż właściwe Państwo Członkowskie     442
  Artykuł 43 Udzielanie świadczeń w przypadku śmierci emeryta lub rencisty     443
  Rozdział 4. Świadczenia z tytułu inwalidztwa     444
  Literatura     444
  Artykuł 44 Osoby podlegające wyłącznie ustawodawstwu typu A     446
  Artykuł 45 Przepisy szczególne dotyczące sumowania okresów ubezpieczenia     452
  Artykuł 46 Osoby podlegające wyłącznie ustawodawstwu typu B lub ustawodawstwu typu A i B     453
  Artykuł 47 Pogłębienie się stanu inwalidztwa     455
  Artykuł 48 Zamiana świadczeń z tytułu inwalidztwa na świadczenia z tytułu starości     457
  Artykuł 49 Przepisy szczególne dotyczące urzędników służby cywilnej     460
  Rozdział 5. Emerytury i renty rodzinne     460
  Literatura     460
  Orzecznictwo sądów polskich     463
  Artykuł 50 Przepisy ogólne     464
  Orzecznictwo TS     471
  Artykuł 51 Przepisy szczególne dotyczące sumowania okresów     473
  Orzecznictwo TS     480
  Orzecznictwo sądów polskich     481
  Artykuł 52 Przyznawanie świadczeń     482
  1. Uwagi ogólne     483
  2. Świadczenie niezależne     484
  3. Świadczenie proporcjonalne     485
  4. Prawo do świadczenia wyższego     486
  5. Wyłączenia     486
  Orzecznictwo TS     487
  Orzecznictwo sądów polskich     490
  Artykuł 53 Zasady przeciwdziałania kumulacji     490
  1. Uwagi ogólne     491
  2. Świadczenia tego samego oraz różnego rodzaju     491
  3. Przesłanki stosowania regulacji antykumulacyjnych     492
  4. Sytuacje, w których przepisy antykumulacyjne będą znajdowały zastosowanie     493
  Orzecznictwo TS     494
  Artykuł 54 Zbieg świadczeń tego samego rodzaju     495
  Orzecznictwo TS     496
  Artykuł 55 Zbieg świadczeń różnego rodzaju     497
  Artykuł 56 Przepisy dodatkowe dotyczące wyliczania świadczeń     500
  Artykuł 57 Okresy ubezpieczenia lub zamieszkania krótsze niż jeden rok     504
  Artykuł 58 Przyznawanie dodatków     506
  Artykuł 59 Ponowne obliczenie i rewaloryzacja świadczeń     508
  Orzecznictwo TS     509
  Artykuł 60 Przepisy szczególne dla urzędników służby cywilnej     510
  Orzecznictwo TS     512
  Rozdział 6. Zasiłki dla bezrobotnych     513
  Literatura     513
  Orzecznictwo sądów polskich     515
  Artykuł 61 Zasady szczególne w odniesieniu do kumulacji okresów ubezpieczenia, zatrudnienia lub pracy na własny rachunek     515
  1. Uwagi ogólne     518
  2. Instytucja właściwa     518
  3. Sumowanie okresów     520
  Orzecznictwo TS     522
  Orzecznictwo sądów polskich     523
  Artykuł 62 Ustalanie wysokości świadczeń     524
  Orzecznictwo TS     528
  Artykuł 63 Przepisy szczególne w odniesieniu do uchylenia zasad zamieszkania     529
  Orzecznictwo TS     530
  Artykuł 64 Bezrobotni udający się do innego Państwa Członkowskiego     531
  1. Uwagi ogólne     534
  2. Zachowanie prawa do świadczenia pieniężnego mimo udania się do innego państwa członkowskiego     537
  3. Zachowanie prawa do świadczenia pieniężnego w przypadku powrotu do państwa właściwego     539
  4. Współpraca między instytucjami oraz postępowanie     540
  Orzecznictwo TS     541
  Orzecznictwo sądów polskich     544
  Artykuł 65 Bezrobotni, którzy zamieszkiwali w Państwie Członkowskim innym niż państwo właściwe     545
  1. Uwagi ogólne     548
  2. Świadczenia dla bezrobotnego częściowo lub w pewnych odstępach czasu     548
  3. Ustalenie instytucji właściwej dla osób całkowicie bezrobotnych oraz świadczenia (ust. 2, 3 i 5)     549
  4. Rozliczenia między instytucjami (ust. 4, 6-7)     552
  Orzecznictwo TS     553
  Rozdział 7. Świadczenia przedemerytalne     553
  Artykuł 66 Świadczenia     553
  Rozdział 8. Świadczenia rodzinne     554
  Literatura     554
  Orzecznictwo TS     556
  Orzecznictwo sądów polskich     557
  Artykuł 67 Członkowie rodziny, którzy zamieszkują w innym Państwie Członkowskim     559
  Orzecznictwo sądów polskich     560
  Artykuł 68 Zasady pierwszeństwa w przypadku zbiegu praw do świadczeń     562
  1. Uwagi ogólne     563
  2. Zbieg świadczeń z różnego tytułu     565
  3. Zbieg świadczeń z tego samego tytułu     565
  4. Ustalenie wysokości świadczeń rodzinnych w przypadku zastosowania zasad pierwszeństwa - dodatek dyferencyjny (ust. 2)     567
  5. Procedura przyzwania i realizacji świadczeń rodzinnych (ust. 3)     567
  6. Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne     570
  Orzecznictwo sądów polskich     570
  Artykuł 68a Udzielanie świadczeń     572
  Orzecznictwo sądów polskich     573
  Artykuł 69 Przepisy dodatkowe     574
  Rozdział 9. Specjalne nieskładkowe świadczenia pieniężne     576
  Artykuł 70 Przepis ogólny     576
  1. Zagadnienia ogólne     577
  2. Charakterystyka specjalnych nieskładkowych świadczeń pieniężnych     578
  2.1. Mieszany charakter świadczeń     579
  2.2. Ochrona na wypadek ryzyk z art. 3 ust. 1 gwarantująca minimum środków utrzymania     579
  2.3. Zapewnienie wyłącznej ochrony dla niepełnosprawnego     580
  2.4. Finansowanie świadczeń nieopartych na składce     580
  2.5. Zamieszczenie świadczeń w załączniku X     581
  3. Specjalne zasady koordynacji dla świadczeń specjalnych     581
  Orzecznictwo TS     582
  Orzecznictwo sądów polskich     589
  Tytuł IV. Komisja Administracyjna i Komitet Doradczy     590
  Literatura     590
  Uwagi wstępne     590
  Artykuł 71 Skład i metody działania Komisji Administracyjnej     591
  Artykuł 72 Zadania Komisji Administracyjnej     593
  1. Uwagi ogólne     594
  2. Zadania wynikające z art. 72 rozporządzenia nr 883/2004     595
  2.1. Wykładnia i ujednolicanie stosowania prawa     595
  2.2. Wspieranie współpracy między państwami członkowskimi     597
  2.3. Zachęcanie do wykorzystywania nowych technologii     598
  2.4. Wspieranie rozwoju koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz inne zadania     598
  3. Zadania wynikające z pozostałych przepisów rozporządzenia podstawowego i wykonawczego     599
  Orzecznictwo TS     600
  Orzecznictwo sądów polskich     603
  Artykuł 73 Komisja Techniczna ds. Przetwarzania Danych     603
  Artykuł 74 Komisja Obrachunkowa     605
  Artykuł 75 Komitet Doradczy ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego     606
  Tytuł V. Przepis y pr zejściowe     608
  Literatura     608
  Artykuł 76 Współpraca     609
  1. Wzajemne informowanie się władz państw członkowskich     613
  2. Pomoc administracyjna     613
  3. Bezpośredni kontakt władz i instytucji     614
  4. Obowiązki instytucji właściwej oraz zainteresowanych     614
  5. Przekazywanie informacji i współpraca między instytucjami a postępowanie w sprawie świadczeń na podstawie ustawodawstwa krajowego     616
  6. Kwestie sporne dotyczące wykładni lub stosowania rozporządzenia     616
  7. Język właściwy     617
  Orzecznictwo TS     617
  Artykuł 77 Ochrona danych osobowych     618
  Artykuł 78 Przetwarzanie danych     619
  1. Uwagi ogólne     622
  2. System Elektronicznej Wymiany Informacji dotyczących Zabezpieczenia Społecznego - EESSI     623
  3. Moc prawna dokumentów elektronicznych     624
  Artykuł 79 Finansowanie działań w dziedzinie zabezpieczenia społecznego     625
  Artykuł 80 Zwolnienia     626
  Orzecznictwo TS     628
  Artykuł 81 Wnioski, oświadczenia i odwołania     628
  1. Uwagi ogólne     631
  2. Bezzwłoczne przekazywanie wniosków, oświadczeń i odwołań     631
  3. Dzień wpływu wniosków, oświadczeń i odwołań     633
  4. Kwestia pomyłkowego przekazywania dokumentów lub wniosków     633
  5. Odpowiedzialność z tytułu przekazywania dokumentów lub wniosków     633
  Artykuł 82 Badania lekarskie     634
  1. Uwagi ogólne     635
  2. Badanie lekarskie     636
  3. Kontrola administracyjna oraz świadczenia pielęgnacyjne     637
  4. Środki aktywizujące podjęcie pracy     638
  Orzecznictwo TS     638
  Artykuł 83 Wprowadzenie w życie ustawodawstwa     639
  Artykuł 84 Ściąganie składek i odzyskiwanie składek     639
  1. Zagadnienia ogólne     649
  2. Zwrot należności a ustalenie prawa właściwego     651
  3. Ściąganie należności - ustalenie prawa właściwego     651
  4. Ściąganie należności - strony postępowania     652
  5. Ściąganie należności - postępowanie     653
  6. Ściąganie należności - obowiązki i uprawnienia strony wezwanej     657
  7. Odzyskiwanie należności - określenie waluty oraz warunki płatności, odsetki     658
  8. Terminy przedawnienia     658
  9. Wyrównanie należności     659
  10. Zwrot kosztów     660
  Orzecznictwo sądów polskich     661
  Artykuł 85 Prawa instytucji     661
  1. Uwagi ogólne     663
  2. Kolizja norm dotyczących statusu socjalnego i cywilnego (ust. 1)     665
  3. Skutki zwolnienia z odpowiedzialności (ust. 2)     666
  4. Przejście roszczenia cywilnoprawnego w przypadku rezygnacji z dokonywania zwrotów     666
  Orzecznictwo TS     667
  Artykuł 86 Porozumienia dwustronne     669
   Tytuł VI. Przepis y pr zejściowe i końcowe     669
  Artykuł 87 Przepisy przejściowe     670
  1. Uwagi ogólne     674
  2. Wstecznie działanie, uwzględnianie zdarzeń oraz okresów ubezpieczenia i zatrudnienia     675
  3. Świadczenia nieprzyznane lub zawieszone     676
  4. Ponowne ustalenie prawa do emerytury lub renty     677
  5. Ustalenie ustawodawstwa     678
  6. Uchylenie klauzul antykumulacyjnych     679
  7. Sytuacja wybranych państw     679
  8. Obowiązki informacyjne     680
  9. Decyzje Komisji Administracyjnej     680
  Orzecznictwo TS     681
  Artykuł 88 Aktualizacja załączników     683
  Artykuł 89 Rozporządzenie wykonawcze     684
  Artykuł 90 Uchylenie     685
  Artykuł 91 Wejście w życie     686
  ZAŁĄCZNIKI     687
  Załącznik I. Zaliczki z tytułu świadczeń alimentacyjnych oraz specjalne zasiłki porodowe i adopcyjne (art. 1 lit. z))     687
  Załącznik II. Postanowienia konwencji, które pozostają w mocy i które, w stosownych przypadkach, są ograniczone do objętych nimi osób (art. 8 ust. 1)     690
  Załącznik III. Ograniczenie praw do świadczeń rzeczowych dla członków rodziny pracownika przygranicznego (o którym mowa w art. 18 ust. 2)     696
  Załącznik IV. Więcej praw dla emerytów lub rencistów powracających do właściwego państwa członkowskiego (art. 27 ust. 2)     697
  Załącznik V. Więcej praw dla byłych pracowników przygranicznych, którzy powracają do państwa członkowskiego, w którym poprzednio byli zatrudnieni lub wykonywali pracę na własny rachunek (mających zastosowanie wyłącznie, jeżeli państwo członkowskie, w którym znajduje się (art. 28 ust. 2)     698
  Załącznik VI. Określanie ustawodawstwa typu a, które powinno być przedmiotem szczególnej koordynacji (art. 44 ust. 1)     698
  Załącznik VII. Zgodność między ustawodawstwami państw członkowskich w sprawie warunków odnoszących się do stopnia inwalidztwa (art. 46 ust. 3 rozporządzenia)     700
  Załącznik VIII. Przypadki, w których odstępuje się od wyliczenia proporcjonalnego lub nie stosuje się go (art. 52 ust. 4 i 5)     704
  Załącznik IX. Świadczenia i umowy, które pozwalają na stosowanie przepisów art. 54     709
  Załącznik X. Specjalne nieskładkowe świadczenia pieniężne (art. 70 ust. 2 lit. c))     713
  Załącznik XI. Przepisy szczególne dotyczące stosowania ustawodawstw państw członkowskich (art. 51 ust. 3, art. 56 ust. 1 i art. 83)     718
  Wykaz orzeczeń     739
  Akty prawne     759
  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego     761
  ZAŁĄCZNIKI     842
  ZAŁĄCZNIK 1. Pozostające w mocy postanowienia wykonawcze do umów dwustronnych oraz inne przepisy wykonawcze (o których mowa w art. 8 ust. 1 i art. 9 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego)     842
  ZAŁĄCZNIK 2. Systemy specjalne dla urzędników służby cywilnej (o których mowa w art. 32 ust. 2 i art. 41 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego)     852
  ZAŁĄCZNIK 3. Państwa członkowskie występujące o zwrot kosztów świadczeń rzeczowych na podstawie zryczałtowanych kwot (o których mowa w art. 63 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego)     853
  ZAŁĄCZNIK 4. Szczegółowy opis bazy danych, o której mowa w art. 88 ust. 4 rozporządzenia wykonawczego     854
  ZAŁĄCZNIK 5. Państwa członkowskie określające na zasadzie wzajemności maksymalną kwotę zwrotu, o której mowa w art. 65 ust. 6 zdanie trzecie rozporządzenia podstawowego, na podstawie średniej kwoty zasiłków dla bezrobotnych przewidzianej w ustawodawstwie tych państw członkowskich w poprzednim roku kalendarzowym (o których mowa w art. 70 rozporządzenia wykonawczego)     855
  Decyzja nr A1 z dnia 12 czerwca 2009 r. w sprawie ustanowienia procedury dialogu i koncyliacji w zakresie ważności dokumentów, określenia ustawodawstwa właściwego oraz udzielania świadczeń na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004     856
  Decyzja nr A2 z dnia 12 czerwca 2009 r. dotycząca wykładni art. 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 w sprawie ustawodawstwa mającego zastosowanie do pracowników delegowanych i osób wykonujących pracę na własny rachunek, tymczasowo pracujących poza państwem właściwym     863
  Decyzja nr A3 z dnia 17 grudnia 2009 r. dotycząca sumowania nieprzerwanych okresów delegowania przebytych na podstawie rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/71 i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004     870
  Decyzja nr E1 z dnia 12 czerwca 2009 r. w sprawie praktycznych porozumień dotyczących okresu przejściowego dla wymiany danych drogą elektroniczną, o której mowa w art. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009     873
  Decyzja nr E2 z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie ustanowienia procedury zarządzania zmianami mającej zastosowanie do danych dotyczących organów określonych w art. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 wymienionych w elektronicznym wykazie, który stanowi integralną część EESSI     877
  Decyzja nr F1 z dnia 12 czerwca 2009 r. dotycząca wykładni art. 68 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 odnoszącego się do zasad pierwszeństwa w przypadku zbiegu praw do świadczeń rodzinnych     880
  Decyzja nr H1 z dnia 12 czerwca 2009 r. dotycząca zasad przechodzenia od rozporządzeń Rady (EWG) nr 1408/71 i (EWG) nr 574/72 do rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 i (WE) nr 987/2009 oraz stosowania decyzji i zaleceń Komisji Administracyjnej ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenie Społecznego     884
  DECYZJA NR H2 z dnia 12 czerwca 2009 r. sprawie sposobu działania i składu Komisji Technicznej ds. Przetwarzania Danych przy Komisji Administracyjnej ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego     890
  DECYZJA NR H3 z dnia 15 października 2009 r. dotycząca daty, którą bierze się pod uwagę przy ustalaniu kursu wymiany, o którym mowa w art. 90 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009     897
  DECYZJA NR H4 z dnia 22 grudnia 2009 r. dotycząca składu i metod działania Komisji Obrachunkowej przy Komisji Administracyjnej ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego     900
  DECYZJA NR H5 z dnia 18 marca 2010 r. dotycząca współpracy w zwalczaniu nadużyć i błędów w ramach rozporządzenia Rady (WE) nr 883/2004 i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego     906
  DECYZJA NR P1 z dnia 12 czerwca 2009 r. w sprawie wykładni art. 50 ust. 4, art. 58 i art. 87 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 w odniesieniu do przyznawania świadczeń z tytułu inwalidztwa, starości oraz rent rodzinnych     911
  DECYZJA NR S1 z dnia 12 czerwca 2009 r. dotycząca europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego     914
  DECYZJA NR S2 z dnia 12 czerwca 2009 r. dotycząca specyfikacji technicznych europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego     920
  DECYZJA NR S3 z dnia 12 czerwca 2009 r. określająca świadczenia objęte zakresem art. 19 ust. 1 i art. 27 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 oraz art. 25 lit. A) pkt 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009     938
  DECYZJA NR S4 z dnia 2 października 2009 r. dotycząca procedur zwrotów kosztów w celu wykonywania art. 35 i 41 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004     942
  DECYZJA NR S5 z dnia 2 października 2009 r. w sprawie wykładni pojęcia "świadczenia rzeczowe", o którym mowa w art. 1 lit. va) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004, w przypadku choroby lub macierzyństwa zgodnie z art. 17, 19, 20, 22, art. 24 ust. 1, art. 25, 26, art. 27 ust. 1, 3, 4 i 5, art. 28, 34 oraz art. 36 ust. 1 i 2 rozporządzenia (WE) nr 883/2004 oraz dla celów kalkulacji kwot podlegających zwrotowi na mocy art. 62, 63 i 64 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009     947
  DECYZJA NR S6 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie rejestracji w państwie członkowskim zamieszkania zgodnie z art. 24 rozporządzenia (WE) nr 987/2009 oraz tworzenia rejestrów zgodnie z art. 64 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 987/2009     951
  DECYZJA NR S7 z dnia 22 grudnia 2009 r. dotycząca przejścia od rozporządzeń (EWG) nr 1408/71 i (EWG) nr 574/72 do rozporządzeń (WE) nr 883/2004 i (WE) nr 987/2009 oraz stosowania procedur zwrotu kosztów     955
  DECYZJA NR U1 z dnia 12 czerwca 2009 r. dotycząca art. 54 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 odnoszącego się do zwiększeń zasiłku dla bezrobotnych dla członków rodziny pozostających na utrzymaniu     960
  DECYZJA NR U2 z dnia 12 czerwca 2009 r. w sprawie zakresu art. 65 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 dotyczącego uprawnienia do zasiłków dla bezrobotnych osób całkowicie bezrobotnych innych niż pracownicy przygraniczni, które, w okresie ich ostatniego zatrudnipaństwo członkowskie     963
  DECYZJA NR U3 z dnia 12 czerwca 2009 r. w sprawie zakresu pojęcia "bezrobocie częściowe" mającego zastosowanie do osób bezrobotnych, o których mowa w art. 65 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004     967
  ZALECENIE NR P1 z dnia 12 czerwca 2009 r. dotyczące wyroku w sprawie Gottardo, zgodnie z którym przywileje, z jakich korzystają obywatele danego państwa na podstawie dwustronnej umowy z zakresu zabezpieczenia społecznego zawartej z państwem trzecim, muszą być również przyznane pracownikom będącym     970
  ZALECENIE NR U1 z dnia 12 czerwca 2009 r. dotyczące ustawodawstwa mającego zastosowanie do osób bezrobotnych prowadzących działalność zawodową lub handlową w niepełnym wymiarze w państwie członkowskim innym niż państwo miejsca zamieszkania     975
  ZALECENIE NR U2 z dnia 12 czerwca 2009 r. dotyczące stosowania art. 64 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 do bezrobotnych towarzyszących swym małżonkom lub partnerom wykonującym działalność zawodową lub handlową w państwie członkowskim innym niż państwo właściwe     978
  Praktyczny poradnik. Ustawodawstwo mające zastosowanie do pracowników w Unii Europejskiej (UE), Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG ) i Szwajcarii     980
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia