Podstawy wirusologii molekularnej

Podstawy wirusologii molekularnej

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

29,95

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Kompendium współczesnej wiedzy o wirusach, ich biologii molekularnej, oparte na najnowszych badaniach. Autor bardzo przystępnie wprowadza w ten niewidzialny, lecz niezwykle różnorodny świat, prezentując: klasyfikację wirusów; strukturę cząstek wirusowych; analizę sekwencji genomów białek wirusowych; strukturę i organizację genetyczną genomów wirusów; ich zmienność genetyczną; namnażanie; ekspresję materiału genetycznego; zakażenia wurusowe roślin i zwierząt; nietypowe formy patogenne: satelity, wiroidy, wirusowae zapalenie wątroby typu delta, priony; nowe choroby, dawniej nie rozpoznawane (np. HIV, BSE, nowe postacie grypy); zastosowanie wirusów w inżynierii genetycznej; szczepionki przeciwwirusowe.   Podręcznik zawiera bogaty materiał ilustracyjny, wybrane definicje, skróty i symbole, pytania i problemy, ułatwiające korzystanie z niego oraz przyswojenie ogromnej wiedzy.


Książka przeznaczona jest dla studentów biologii i medycyny - szczególnie wydziałów lekarskich i farmaceutycznych, także studentów akademii rolniczych, biotechnologii, doktorantów i pracowników naukowych.

Liczba stron624
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-0114-223-0
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    1
  1. Historia wirusologii    3
  2. Klasyfikacja wirusów    9
  3. Struktura cząstek wirusowych    30
    3.1. Metody określania struktury cząstek wirusowych    31
    3.2. Budowa cząstek wirusowych o strukturze helikalnej    31
    3.3. Budowa cząstek wirusowych o strukturze ikosaedralnej    35
    3.4. Osłonki wirusowe    40
    3.5. Wirusy o złożonej strukturze wirionu    45
  4. Poznanie sekwencji genomów wirusowych    50
    4.1. Sekwencje nukleotydowe genomów wirusowych    51
    4.2. Analiza sekwencji genomowych    52
    4.3. Analiza sekwencji aminokwasów w cząsteczkach białkowych    54
  5. Białka wirusowe    61
    5.1. Białka strukturalne    61
    5.2. Wirionowe białka enzymatyczne    62
    5.3. Białka enzymatyczne powstające w fazie namnażania    64
    5.4. Potranslacyjna modyfikacja białek    65
  6. Organizacja i struktura genomów wirusów typu (+)RNA    69
    6.1. Struktury drugorzędowe    70
    6.2. Struktury trzeciorzędowe    72
    6.3. Struktura i organizacja genomu wirusów zawierających jako genom RNA o dodatniej polarności    72
      6.3.1. Budowa genomu prokariotycznych wirusów    73
      6.3.2. Budowa i struktura genomu wirusów eukariotycznych    74
  7. Struktura i organizacja genetyczna genomu wirusów typu RNA zawierających genomo ujemnej polarności    93
    7.1. Wirusy o genomie jednosegmentowym    93
    7.2. Wirusy o genomie wielosegmentowym    96
  8. Struktura i organizacja genetyczna genomu wirusów typu RNA zawierających dwuniciowy RNA (dsRNA wirusy)    100
    8.1. Wirusy o jednosegmentowym genomie    100
    8.2. Wirusy o wielosegmentowym genomie    102
      8.2.1. Birnawirusy    102
      8.2.2. Reowirusy    102
      8.2.3. Rotawirusy    102
      8.2.4. Reowirusy    103
      8.2.5. Fitowirusy    104
  9. Struktura i organizacja genetyczna genomu wirusów typu DNA    105
    9.1. Wirusy zawierające jako genom jednoniciowy DNA    105
    9.2. Wirusy zawierające jako genom dwuniciowy kolisty DNA    110
    9.3. Wirusy zawierające jako genom dwuniciowy liniowy DNA    116
  10. Struktura i organizacja genomu wirusów wykorzystujących odwrotną transkryptazę w wewnątrzkomórkowym cyklu rozwojowym    127
    10.1. Retrowirusy    127
    10.2. Wirusy typu DNA wykorzystujące odwrotną transkryptazę    131
  11. Zmienność genetyczna wirusów    135
    11.1. Zmienność mutacyjna    135
    11.2. Rearanżacje materiału genetycznego wirusów    138
      11.2.1. Rekombinacja homologiczna genomowego DNA    139
      11.2.2. Rekombinacja genomu retrowirusów    146
      11.2.3. Rekombinacja umiejscowiona (niehomologiczna)    147
      11.2.4. Rekombinacja RNA wirusów    149
      11.2.5. Nabywanie sekwencji liderowych jako specyficzny typ rekombinacji    155
      11.2.6. Rekombinacja w warunkach naturalnych    156
    11.3. Rekombinacja a powstawanie defektywnych interferujących cząsteczek    160
      11.3.1. Struktura genomów typu RNA wirusów defektywnych, mechanizm powstawania i zjawisko interferencji    162
      11.3.2. Defektywne cząsteczki (+)RNA wirusów    166
      11.3.3. Efekt biologiczny cząstek defektywnych wirusów typu RNA    168
      11.3.4.Defektywnewirusy typuDNA    169
      11.3.5. Rearanżacja genomowa rotawirusów    170
      11.3.6. Reasortacja genetyczna    171
    11.4. Niegenetyczne oddziaływania pomiędzy wirusami    174
  12. Namnażanie wirusów    176
    12.1. Etapy procesu namnażania wirusów    177
    12.2. Etapy wczesne    181
      12.2.1. Wirusy prokariotyczne: adsorpcja i penetracja    181
      12.2.2. Losy DNA fagowego w komórce    185
    12.3. Wnikanie wirusów zwierzęcych do komórki    188
      12.3.1. Receptory wirusowe    189
      12.3.2. Receptory pikornawirusów i hipoteza kanionu    192
      12.3.3. Usuwanie płaszcza wirusowego pod wpływem oddziaływań receptora komórkowego z wirusem    194
      12.3.4. Wiązanie się wirusów poprzez receptory wirusowe zlokalizowane w białkach osłonki    194
      12.3.5. Wnikanie cząstek wirusowych do komórki i przechodzenie do jądra    198
  13. Ekspresja materiału genetycznego wirusów typu RNA    206
    13.1. Ekspresja materiału genetycznego prokariotycznych (+)RNA wirusów    209
    13.2. Ekspresja materiału genetycznego eukariotycznych (+)RNA wirusów    216
      13.2.1. Regulacja na poziomie transkrypcji    217
      13.2.2. Regulacja na poziomie translacji    219
      13.2.3. Regulacja ekspresji genów wirusów typu (+)RNA na poziomie translacji    222
      13.2.4. Translacyjne odkodowywanie informacji    227
      13.2.5. Potranslacyjna obróbka proteolityczna białek    227
      13.2.6. Ekspresja genów wirusów wykorzystujących obróbkę proteolityczną białek jako podstawową strategię rozwoju    230
      13.2.7. Kontrola ekspresji genów wirusów wykorzystujących mechanizmy kontrolne na poziomie transkrypcji i translacji    239
      13.2.8. Wirusy nie wykorzystujące obróbki proteolitycznej do ekspresji materiału genetycznego    249
  14. Ekspresja genów wirusów zawierających jako genom RNA o ujemnej polarności    253
    14.1. Ekspresja genów wirusów o genomie w postaci pojedynczego segmentu (?)RNA    254
      14.1.1. Mechanizm transkrypcji    256
    14.2. Mechanizm ekspresji genów wirusów o genomie w postaci kilku segmentów (?)RNA    261
  15. Ekspresja genomu eukariotycznych dsRNA wirusów    269
  16. Ekspresja materiału genetycznego wirusów prokariotycznych o genomie w postaci DNA    276
    16.1. Prokariotyczne DNA wirusy    276
    16.2. Bakteriofagi zawierające genom ssDNA    277
    16.3. Bakteriofagi zawierające genom dsDNA    281
    16.4. Bakteriofagi zdolne do wywołania wyłącznie cyklu litycznego    282
      16.4.1. Rola czynników komórkowych w rozwoju Coliphage T7    286
      16.4.2. Bacillus phage ?29    286
      16.4.3. Coliphage T4    289
      16.4.4. Bacillus phage SPO1    292
    16.5. Bakteriofagi zdolne do wywołania lizogenii    294
      16.5.1. Ekspresja genów faga lambda    296
  17. Ekspresja materiału genetycznego eukariotycznych wirusów o genomie w postaci DNA    306
    17.1. Ekspresja genów eukariotycznych wirusów o genomie w postaci ssDNA    312
    17.2. Ekspresja genów euakriotycznych wirusów o genomie w postaci dsDNA    313
  18. Ekspresja i replikacja materiału genetycznego wirusów typu RNA i DNA, w których cykl replikacyjny zachodzi z udziałem odwrotnej transkryptazy    340
    18.1. Ekspresja materiału genetycznego i replikacja retrowirusów    341
      18.1.1. Synteza prowirusowego DNA    343
      18.1.2. Integracja    346
      18.1.3. Regulacja ekspresji materiału genetycznego retrowirusów    349
      18.1.4. Wirusy gąbczaste    363
    18.2. Endogenne retrowirusy    364
    18.3. Ekspresja materiału genetycznego wirusów typu DNA wykorzystujących odwrotną transkryptazę    366
  19. Replikacja genomowego RNA o dodatniej polarności (+)RNA    375
    19.1. Białka wirusowe biorące udział w replikacji genomu    376
    19.2. Rola białek komórkowych w replikacji genomu (+)RNA wirusów    382
    19.3. Rola błon komórkowych w replikacji    384
    19.4. Modele replikacji (+)RNA wirusów    385
    19.5. Replikacja RNA bakteriofagów    387
    19.6. Mechanizm replikacji genomowego RNA wirusów eukariotycznych    388
      19.6.1. Replikacja wirusów nie mających białka VPg na końcu 5'    394
  20. Replikacja genomowego RNA o polarności ujemnej    397
  21. Replikacja genomu wirusów o genomie dsRNA    403
  22. Replikacja genomowego DNA wirusów prokariotycznych    405
    22.1. Replikacja DNA fagów o genomie ssDNA    408
    22.2. Replikacja DNA faga ?    411
    22.3. Replikacja Bacillus phage ?29 (bakteriofaga ?29)    413
    22.4. Replikacja DNA Coliphage T7 (faga T7)    415
    22.5. Replikacja Coliphage T4 (faga T4)    418
  23. Replikacja genomowego DNA wirusów eukariotycznych    421
    23.1. Replikacja DNA papowawirusów    423
    23.2. Replikacja DNA parwowirusów    425
    23.3. Replikacja DNA geminiwirusów    427
    23.4. Replikacja DNA adenowirusów    428
    23.5. Replikacja DNA herpeswirusów    430
    23.6. Replikacja DNA pokswirusów    436
    23.7. Replikacja DNA bakulowirusów    437
  24. Składanie i dojrzewanie cząstek wirusowych    438
    24.1. Składanie i dojrzewanie bakteriofagów    440
      24.1.1. Składanie bakteriofagów o strukturze helikalnej i ikosaedralnej    440
      24.1.2. Składanie bakteriofagów o złożonej strukturze    442
      24.1.3. Uwalnianie cząstek fagowych z komórki    447
    24.2. Składanie cząstek wirusów eukariotycznych    447
      24.2.1. Składanie cząstek zawierających osłonki; retrowirusy    449
  25. Mechanizm patogenności wirusów    455
    25.1. Zakażenie wirusowe    455
    25.2. Zakażenie wywołane wirusami roślinnymi    455
      25.2.1. Czynniki wirusowe determinujące przenoszenie    457
      25.2.2. Przenoszenie wirusów w roślinie    460
      25.2.3. Patogenność wirusów roślinnych    461
    25.3. Zakażenie wirusami zwierzęcymi    461
      25.3.1. Drogi zakażenia    461
      25.3.2. Przebieg zakażenia wirusowego    462
    25.4. Choroby wirusowe człowieka    465
    25.5. Patogenność wirusów    480
      25.5.1. Uszkadzanie komórek    481
      25.5.2. Hamowanie transkrypcji    483
      25.5.3. Hamowanie procesu translacji    485
      25.5.4. Fuzja błon komórkowych    486
      25.5.5. Apoptoza    486
      25.5.6. Stan niedoboru układu odpornościowego wywoływany przez wirusy    487
      25.5.7. Transformacja nowotorowa wywołana przez wirusy    488
    25.6. Przeciwirusowe mechanizmy obronne gospodarza    499
      25.6.1. Interferony    500
      25.6.2. Apoptoza    504
      25.6.3. Odporność komórkowa    506
      25.6.4. Odpowiedź humoralna    507
    25.7. Sposoby unikania działania sił obronnych przez wirusy    507
    25.8. Przeciwwirusowe mechanizmy obronne roślin    520
  26. Nietypowe formy patogenne, czynniki subwirusowe    523
    26.1. Satelity    523
    26.2.Wiroidy    524
      26.2.1. Replikacja Pospiviridae    526
      26.2.2. Replikacja Avsunviridae    528
      26.2.3. Patogenność wiroidów    530
    26.3. Organizacja i ekspresja wirusa zapalenia wątroby typu delta    530
      26.3.1. Replikacja HDV    532
    26.4. Priony    532
  27. Nowo wyłaniające się choroby wirusowe    538
  28. Szczepionki przeciwwirusowe    551
  Pytania i problemy    558
  Wybrane definicje, skróty i symbole    563
  Skorowidz    583
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia