X

  Przedmowa do dwudziestego wydania niemieckiego V
  Od tłumaczy VII
  CHEMIA OGÓLNA 3
    1. PODSTAWOWE POJĘCIA CHEMICZNE 3
      1.1. Substancje 3
      1.2. Reakcje chemiczne 4
      1.3. Substancje czyste i mieszaniny substancji 5
      1.4. Pierwiastki i substancje elementarne 9
      1.5. Substancje elementarne i związki chemiczne 9
      1.6. Symbole chemiczne 11
      1.7. Wzory chemiczne 12
      1.8. Równania chemiczne 15
      1.9. Roztwory 19
        1.9.1. Roztwory rzeczywiste (właściwe) 20
        1.9.2. Roztwory koloidalne 20
    2. STOSUNKI ILOŚCIOWE W REAKCJACH CHEMICZNYCH 23
      2.1. Prawo zachowania masy 23
      2.2. Względna masa atomowa 23
      2.3. Względna masa cząsteczkowa 26
      2.4. Prawo stosunków stałych (prawo stałości składu) 27
      2.5. Liczność materii – mol 28
      2.6. Masa molowa – masa zależna od liczności materii 31
      2.7. Stosunki objętościowe w reakcjach chemicznych 33
      2.8. Objętość molowa gazów 34
      2.9. Stan gazu doskonałego 36
      2.10. Równanie stanu gazu doskonałego 37
      2.11. Obliczenia stechiometryczne 40
      2.12. Rozpuszczalność 42
      2.13. Wielkości opisujące skład 43
        2.13.1. Ułamek i stosunek molowy 45
        2.13.2. Ułamek i stosunek masowy 46
        2.13.3. Stężenie masowe 49
        2.13.4. Stężenie molowe 49
        2.13.5. Analiza miareczkowa (objętościowa) 52
        2.13.6. Ułamek objętościowy – stężenie objętościowe – stosunek objętościowy 54
    3. BUDOWA ATOMU 58
      3.1. Rys historyczny 58
      3.2. Jądro atomowe i elektrony 59
      3.3. Budowa jądra atomowego 59
      3.4. Pierwiastki jako rodzaje atomów 60
      3.5. Nuklidy – izotopy 62
      3.6. Rozbudowa powłok elektronowych 66
        3.6.1. Poziomy energetyczne elektronów w atomie 66
        3.6.2. Atom w teorii orbitali 68
        3.6.3. Orbitale s i elektrony s 71
        3.6.4. Orbitale p i elektrony p 72
        3.6.5. Orbitale d i orbitale f 75
        3.6.6. Główne poziomy energetyczne i podpoziomy 76
    4. UKŁAD OKRESOWY PIERWIASTKÓW 80
      4.1. Prawo okresowości 80
      4.2. Budowa układu okresowego pierwiastków 80
      4.3. Układ okresowy i budowa atomu 86
      4.4. Układ okresowy a wartościowość 88
      4.5. Miejsce pierwiastków w układzie okresowym a właściwości substancji elementarnych 89
        4.5.1. Pierwiastki elektrododatnie i elektroujemne 89
        4.5.2. Metale i niemetale 90
        4.5.3. Pierwiastki zasado- i kwasotwórcze 91
      4.6. Okresowość właściwości pierwiastków 92
        4.6.1. Energia jonizacji 92
        4.6.2. Powinowactwo elektronowe 94
        4.6.3. Elektroujemność 96
        4.6.4. Promienie atomowe – promienie jonowe 97
    5. WIĄZANIA CHEMICZNE 101
      5.1. Wiązanie atomowe 102
        5.1.1. Wiązanie atomowe a właściwości związków chemicznych 102
          5.1.1.1. Wiązanie atomowe w ciałach stałych 103
          5.1.1.2. Wiązanie atomowe w substancjach cząsteczkowych 104
        5.1.2. Model odpychania się par elektronowych powłoki walencyjnej (VSEPR) 105
        5.1.3. Wiązanie atomowe w teorii orbitali molekularnych 109
          5.1.3.1. Energia wiązania 109
          5.1.3.2. Wiązanie s-s-? 111
          5.1.3.3. Wiązanie p-p-? 112
          5.1.3.4. Wiązanie s-p-? 113
          5.1.3.5. Wiązanie p-p-? 113
          5.1.3.6. Wiązania atomu węgla 116
        5.1.4. Wiązanie atomowe spolaryzowane – cząsteczka dipolowa 121
        5.1.5. Wiązania z udziałem wolnych par elektronowych 125
        5.1.6. Oddziaływania międzycząsteczkowe 126
        5.1.7. Wiązanie wodorowe 128
        5.1.8. Paramagnetyzm i diamagnetyzm 130
      5.2. Wiązanie jonowe 130
        5.2.1. Powstawanie jonów w wyniku przejścia elektronów 130
        5.2.2. Struktura i właściwości substancji o wiązaniu jonowym 134
      5.3. Wiązanie metaliczne i model pasmowy 140
        5.3.1. Wiązanie metaliczne 140
        5.3.2. Model pasmowy elektronów w kryształach 144
      5.4. Wiązania w związkach kompleksowych 146
        5.4.1. Związki kompleksowe jonów niemetali 147
        5.4.2. Związki kompleksowe jonów metali 148
      5.5. Pojęcie wartościowości 151
        5.5.1. Wartościowość stechiometryczna 151
        5.5.2. Wartościowość jonowa 153
        5.5.3. Stopień utlenienia 153
          5.5.3.1. Stopnie utlenienia w cząsteczkach 155
          5.5.3.2. Stopnie utlenienia w jonach kompleksowych 155
          5.5.3.3. Ustalanie stopni utlenienia 156
        5.5.4. Wiązalność 158
        5.5.5. Ładunek formalny 159
        5.5.6. Liczba koordynacyjna 160
    6.  RÓWNOWAGA CHEMICZNA I PRAWO DZIAŁANIA MAS 162
      6.1. Równowaga reakcji chemicznej 162
      6.2. Reguła przekory 164
        6.2.1. Wpływ temperatury na położenie stanu równowagi 164
        6.2.2. Wpływ ciśnienia na położenie stanu równowagi 165
        6.2.3. Wpływ składu mieszaniny reakcyjnej na położenie stanu równowagi 166
      6.3. Szybkość reakcji a stan równowagi 166
        6.3.1. Wpływ temperatury 167
        6.3.2. Wpływ katalizatorów 168
      6.4. Prawo działania mas 170
        6.4.1. Stała równowagi 170
        6.4.2. Kinetyczne wyprowadzenie prawa działania mas 173
        6.4.3. Podstawowe pojęcia kinetyki chemicznej 176
      6.5. Zastosowanie prawa działania mas 178
        6.5.1. Zmiana składu mieszaniny reakcyjnej 179
        6.5.2. Zmiana ciśnienia 180
    7. REAKCJE CHEMII NIEORGANICZNEJ 184
      7.1. Zasady klasyfikacji reakcji chemicznych 184
      7.2. Reakcje utleniania–redukcji (redoks) 185
        7.2.1. Utlenianie i redukcja w zarysie historycznym 185
        7.2.2. Reakcje redoks jako reakcje oddawania i przyjmowania elektronów 186
      7.3. Reakcje kwasów i zasad 192
        7.3.1. Reakcje kwasów i zasad w zarysie historycznym 192
        7.3.2. Reakcje kwasów i zasad jako proces oddawania i przyjmowania protonów 200
          7.3.2.1. Protolity – układy protolityczne 200
          7.3.2.2. Autoprotoliza wody – wartość pH 202
          7.3.2.3. Moc protolitów 205
          7.3.2.4. Wartości pKa 208
          7.3.2.5. Stopień protolizy 213
          7.3.2.6. Obliczanie pH roztworów protolitów 217
          7.3.2.7. Miareczkowanie alkacymetryczne 219
          7.3.2.8. Roztwory buforowe 226
          7.3.2.9. Protoliza w wodnych roztworach soli 229
          7.3.2.10. Aktywność jonów 230
      7.4. Reakcje rozpuszczania i strącania 231
        7.4.1. Rozpad i budowa przestrzennych sieci kryształów jonowych 231
        7.4.2. Iloczyn rozpuszczalności 233
        7.4.3. Wpływ wspólnego jonu 236
      7.5. Reakcje kompleksowania 238
        7.5.1. Tworzenie się i rozpad związków kompleksowych 238
        7.5.2. Stała dysocjacji kompleksu 241
    8. TERMODYNAMIKA CHEMICZNA I TERMOCHEMIA 246
      8.1. Podstawowe pojęcia termodynamiki 246
      8.2. Energia i entalpia reakcji 250
      8.3. Wielkości fizykochemiczne charakteryzujące reakcję 253
        8.3.1. Związki pomiędzy parametrami stanu i entalpią reakcji 253
        8.3.2. Energia reakcji i praca zmiany objętości 254
      8.4. Molowe wielkości standardowe 258
        8.4.1. Molowa standardowa entalpia tworzenia 258
        8.4.2. Standardowe entalpie reakcji 262
        8.4.3. Standardowe molowe entalpie spalania 263
      8.5. Inne wielkości termodynamiczne 264
        8.5.1. Molowe entalpie przemian fazowych 264
        8.5.2. Molowa pojemność cieplna 266
        8.5.3. Molowa entalpia mieszania 267
        8.5.4. Cykl Borna--Habera 270
      8.6. Termodynamiczne wyprowadzenie prawa działania mas 272
        8.6.1. Entalpia i entalpia swobodna 272
        8.6.2. Entalpia swobodna reakcji 273
        8.6.3. Standardowa entalpia swobodna tworzenia 275
        8.6.4. Obliczanie entalpii swobodnej reakcji 276
        8.6.5. Obliczanie stałej równowagi 280
      8.7. Wiadomości uzupełniające z termodynamiki 283
        8.7.1. Cząstkowe wielkości molowe 283
        8.7.2. Potencjał chemiczny 285
        8.7.3. Entropia -- wprowadzenie 287
        8.7.4. Entropia -- zastosowanie 292
    9.ELEKTROCHEMIA 297
      9.1. Historia 297
      9.2. Szereg elektrochemiczny metali 297
      9.3. Ogniwa galwaniczne 302
      9.4. Potencjał standardowy elektrody 306
      9.5. Napięcie ogniwa 308
      9.6. Praca elektryczna 310
      9.7. Równanie Nernsta 312
        9.7.1. Równanie Nernsta dla elektrody 312
        9.7.2. Równanie Nernsta dla ogniwa 314
        9.7.3. Równanie Nernsta dla reakcji utleniania-redukcji (reakcji redoks) 318
      9.8. Elektroliza 322
        9.8.1. Procesy elektrodowe 322
        9.8.2. Elektroliza roztworów wodnych 323
        9.8.3. Elektroliza z reaktywną anodą 325
      9.9. Polaryzacja, napięcie rozkładu, nadpotencjał (nadnapięcie) 328
      9.10. Prawa Faradaya 334
        9.10.1. Pierwsze prawo Faradaya 334
        9.10.2. Drugie prawo elektrolizy 335
        9.10.3. Stała Faradaya 337
      9.11. Elektrochemiczne źródła prądu 338
        9.11.1. Ogniwa pierwszego rodzaju 338
          9.11.1.1. Ogniwo Leclanch’ego 338
          9.11.1.2. Ogniwo cynk-tlenek srebra 339
          9.11.1.3. Ogniwa litowe 340
        9.11.2. Ogniwa drugiego rodzaju - akumulatory 342
          9.11.2.1. Akumulator ołowiowy 344
          9.11.2.2. Akumulator kadmowo-niklowy 345
          9.11.2.3. Akumulator niklowo-wodorkowy 347
          9.11.2.4. Akumulatory jonowo-litowe 349
          9.11.2.5. Baterie wysokoenergetyczne 351
        9.11.3. Ogniwa paliwowe 354
      9.12. Korozja elektrochemiczna 361
  CHEMIA NIEORGANICZNA 367
    10.WODÓR 367
      10.1. Charakterystyka ogólna 367
      10.2. Wodór elementarny 367
      10.3. Wodorki 369
      10.4. Woda 370
      10.5. Nadtlenek wodoru 371
      10.6. Deuter, ciężka woda, tryt 372
    11. PIERWIASTKI PIERWSZEJ GRUPY GŁÓWNEJ: LITOWCE 373
      11.1. Charakterystyka ogólna 373
      11.2. Lit i jego związki 373
      11.3. Sód i jego związki 376
        11.3.1. Charakterystyka ogólna 376
        11.3.2. Sod metaliczny 377
        11.3.3. Chlorek sodu NaCl 377
        11.3.4. Wodorotlenek sodu NaOH 379
        11.3.5. Węglan sodu, Na2CO3 380
        11.3.6. Siarczan(VI) sodu, Na2SO4 381
        11.3.7. Inne związki sodu 382
      11.4. Potas i jego związki 383
        11.4.1. Charakterystyka ogólna 383
        11.4.2. Potas metaliczny 384
        11.4.3. Wodorotlenek potasu 384
        11.4.4. Azotan(V) potasu KNO3 385
        11.4.5. Węglan potasu, K2CO3 385
        11.4.6. Inne związki potasu 386
        11.4.7. Nawozy potasowe 387
      11.5. Rubid i cez oraz ich związki 387
    12. PIERWIASTKI DRUGIEJ GRUPY GŁÓWNEJ: BERYLOWCE 388
      12.1. Charakterystyka ogólna 388
      12.2. Beryl i jego związki 388
      12.3. Magnez i jego związki 390
        12.3.1. Charakterystyka ogólna 390
        12.3.2. Magnez metaliczny 391
        12.3.3. Związki magnezu 392
      12.4. Wapń i związki wapnia 393
        12.4.1. Charakterystyka ogólna 393
        12.4.2. Wapń metaliczny 393
        12.4.3. Węglan wapnia CaCO3 394
        12.4.4. Tlenek wapnia, CaO 395
        12.4.5. Wodorotlenek wapnia, Ca(OH)2 396
        12.4.6. Siarczan(VI) wapnia, CaSO4 397
        12.4.7. Węglik wapnia, CaC2 397
        12.4.8. Inne związki wapnia 398
        12.4.9. Nawozy wapniowe 398
        12.4.10. Twardość wody 398
      12.5. Stront i bar oraz ich związki 400
      12.6. Rad i jego związki 402
    13. PIERWIASTKI TRZECIEJ GRUPY GŁÓWNEJ: BOROWCE 403
      13.1. Charakterystyka ogólna 403
      13.2. Bor i jego związki 403
        13.2.1. Charakterystyka ogólna 403
        13.2.2. Bor elementarny 404
        13.2.3. Kwas trioksoborowy (ortoborowy), H3BO3 405
        13.2.4. Inne związki boru 405
      13.3. Glin i jego związki 406
        13.3.1. Charakterystyka ogólna 406
        13.3.2. Glin metaliczny 407
        13.3.3. Tlenek glinu Al2O3 409
        13.3.4. Wodorotlenek glinu Al(OH)3 410
        13.3.5. Siarczan(VI) glinu i ałun 411
        13.3.6. Inne związki glinu 411
      13.4. Gal, ind, tal i ich związki 411
    14. PIERWIASTKI CZWARTEJ GRUPY GŁÓWNEJ: WĘGLOWCE 414
      14.1. Charakterystyka ogólna 414
      14.2. Węgiel i jego związki 414
        14.2.1. Charakterystyka ogólna 414
        14.2.2. Węgiel elementarny 416
          14.2.2.1. Odmiany węgla elementarnego 416
          14.2.2.2. Tworzywa węglowe 419
        14.2.3. Tlenek węgla, CO 420
        14.2.4. Ditlenek węgla, CO2 422
        14.2.5. Kwas węglowy, H2CO3 424
        14.2.6. Węglany 424
        14.2.7. Węgliki 424
        14.2.8. Pochodne kwasu węglowego 425
        14.2.9. Dicyjan i jego związki 426
      14.3. Krzem i jego związki 428
        14.3.1. Charakterystyka ogólna 428
        14.3.2. Krzem elementarny 428
        14.3.3. Ditlenek krzemu, SiO2 428
        14.3.4. Kwasy krzemowe i krzemiany 429
        14.3.5. Krzemiany naturalne 431
        14.3.6. Krzemiany syntetyczne 432
        14.3.7. Inne związki krzemu 436
      14.4. German i jego związki 436
      14.5. Cyna i jej związki 437
        14.5.1. Charakterystyka ogólna 437
        14.5.2. Cyna elementarna 437
        14.5.3. Związki cyny 438
      14.6. Ołów i jego związki 439
        14.6.1. Charakterystyka ogólna 439
        14.6.2. Ołów metaliczny 439
        14.6.3. Związki ołowiu 440
    15. PIERWIASTKI PIĄTEJ GRUPY GŁÓWNEJ: AZOTOWCE 442
      15.1. Charakterystyka ogólna 442
      15.2. Azot i jego związki 442
        15.2.1. Charakterystyka ogólna 442
        15.2.2. Azot elementarny 444
        15.2.3. Amoniak 445
        15.2.4. Związki amonowe 448
        15.2.5. Tlenki azotu 449
        15.2.6. Kwas azotowy(V) i azotany(V) 451
        15.2.7. Azotniak 453
        15.2.8. Inne związki azotu 453
        15.2.9. Nawozy azotowe 454
      15.3. Fosfor i jego związki 455
        15.3.1. Charakterystyka ogólna 455
        15.3.2. Fosfor elementarny 456
        15.3.3. Kwasy fosforowe i fosforany 458
        15.3.4. Nawozy fosforowe 459
        15.3.5. Inne związki fosforu 460
      15.4. Arsen i jego związki 461
      15.5. Antymon i jego związki 462
      15.6. Bizmut i jego związki 463
    16. PIERWIASTKI SZÓSTEJ GRUPY GŁÓWNEJ: TLENOWCE 465
      16.1. Charakterystyka ogólna 465
      16.2. Tlen i jego związki 465
        16.2.1. Charakterystyka ogólna 465
        16.2.2. Tlen dwuatomowy, czyli zwykły tlen 467
        16.2.3. Tlen trójatomowy (ozon) O3 469
        16.2.4. Tlenki i wodorotlenki 469
        16.2.5. Nadtlenki 470
      16.3. Siarka i jej związki 471
        16.3.1. Charakterystyka ogólna 471
        16.3.2. Siarka elementarna 471
        16.3.3. Siarkowodór (sulfan) H2S 473
        16.3.4. Ditlenek siarki, SO2 474
        16.3.5. Kwas siarkowy(IV) (siarkawy) i siarczany(IV) (siarczyny) 475
        16.3.6. Tritlenek siarki, SO3 476
        16.3.7. Kwas siarkowy(VI), H2SO4 476
        16.3.8. Siarczany(VI) 479
        16.3.9. Inne związki siarki 479
      16.4. Selen i jego związki 480
      16.5. Tellur i jego związki 482
      16.6. Polon i jego związki 483
    17. PIERWIASTKI SIÓDMEJ GRUPY GŁÓWNEJ: FLUOROWCE 484
      17.1. Charakterystyka ogólna 484
      17.2. Fluor i jego związki 486
        17.2.1. Charakterystyka ogólna 486
        17.2.2. Fluor elementarny 486
        17.2.3. Związki fluoru 487
      17.3. Chlor i jego związki 487
        17.3.1. Charakterystyka ogólna 487
        17.3.2. Chlor elementarny 488
        17.3.3. Chlorowodór i kwas solny 490
        17.3.4. Chlorki 491
        17.3.5. Kwasy tlenowe chloru i ich sole 491
        17.3.6. Inne związki chloru 492
      17.4. Brom i jego związki 492
      17.5. Jod i jego związki 494
      17.6. Astat i jego związki 495
    18. PIERWIASTKI ÓSMEJ GRUPY GŁÓWNEJ: HELOWCE 496
    19. PIERWIASTKI GRUP POBOCZNYCH I ICH ZWIĄZKI 499
      19.1. Charakterystyka ogólna 499
      19.2. Stopnie utlenienia pierwiastków grup pobocznych 499
    20. PIERWIASTKI PIERWSZEJ GRUPY POBOCZNEJ: MIEDZIOWCE 500
      20.1. Miedź i jej związki 500
        20.1.1. Charakterystyka ogólna 500
        20.1.2. Miedź metaliczna 501
        20.1.3. Związki miedzi 503
      20.2. Srebro i jego związki 505
        20.2.1. Charakterystyka ogólna 505
        20.2.2. Srebro metaliczne 505
        20.2.3. Związki srebra 507
      20.3. Złoto i jego związki 509
    21. PIERWIASTKI DRUGIEJ GRUPY POBOCZNEJ: CYNKOWCE 512
      21.1. Cynk i jego związki 512
        21.1.1. Charakterystyka ogólna 512
        21.1.2. Cynk metaliczny 513
        21.1.3. Związki cynku 514
      21.2. Kadm i jego związki 515
      21.3. Rtęć i jej związki 516
        21.3.1. Charakterystyka ogólna 516
        21.3.2. Rtęć metaliczna 517
        21.3.3. Związki rtęci(I) 517
        21.3.4. Związki rtęci(II) 518
    22. PIERWIASTKI TRZECIEJ GRUPY POBOCZNEJ: SKANDOWCE 520
      22.1. Charakterystyka ogólna 520
      22.2. Skand, itr i lutet 521
      22.3. Lantanowce 522
      22.4. Aktynowce 524
        22.4.1. Charakterystyka ogólna 524
        22.4.2. Tor i jego związki 525
        22.4.3. Uran i jego związki 526
        22.4.4. Neptun i pluton 527
        22.4.5. Wyższe transuranowce i pierwiastki transfermowe 528
    23. PIERWIASTKI CZWARTEJ GRUPY POBOCZNEJ: TYTANOWCE 531
      23.1. Charakterystyka ogólna 531
      23.2. Tytan i jego związki 531
      23.3. Cyrkon, hafn i ich związki 533
    24. PIERWIASTKI PIĄTEJ GRUPY POBOCZNEJ: WANADOWCE 535
      24.1. Charakterystyka ogólna 535
      24.2. Wanad i jego związki 536
      24.3. Niob i jego związki 537
      24.4. Tantal i jego związki 538
    25. PIERWIASTKI SZÓSTEJ GRUPY POBOCZNEJ: CHROMOWCE 539
      25.1. Charakterystyka ogólna 539
      25.2. Chrom i jego związki 540
        25.2.1. Charakterystyka ogólna 540
        25.2.2. Chrom metaliczny 540
        25.2.3. Związki chromu 541
      25.3. Molibden i jego związki 544
      25.4. Wolfram i jego związki 545
    26. PIERWIASTKI SIÓDMEJ GRUPY POBOCZNEJ: MANGANOWCE 547
      26.1. Charakterystyka ogólna 547
      26.2. Mangan i jego związki 548
        26.2.1. Charakterystyka ogólna 548
        26.2.2. Mangan metaliczny 548
        26.2.3. Związki manganu 549
      26.3. Technet i jego związki 551
      26.4. Ren i jego związki 551
    27. PIERWIASTKI ÓSMEJ GRUPY POBOCZNEJ 552
      27.1. Charakterystyka ogólna 552
      27.2. Żelazo i jego związki 554
        27.2.1. Charakterystyka ogólna 554
        27.2.2. Żelazo metaliczne 555
          27.2.2.1. Żelazo czyste 555
          27.2.2.2. Żelazo zawierające węgiel 555
          27.2.2.3. Stal 556
          27.2.2.4. Ochrona przed korozją 558
        27.2.3. Metalurgia żelaza 559
          27.2.3.1. Przegląd (uproszczony) 559
          27.2.3.2. Otrzymywanie surówki 559
          27.2.3.3. Uplastycznianie żeliwa (wyżarzanie odwęglające) 561
          27.2.3.4. Otrzymywanie stali 561
        27.2.4. Związki żelaza 563
      27.3. Kobalt i jego związki 566
      27.4. Nikiel jego związki 569
      27.5. Platynowce lekkie 571
        27.5.1. Ruten i jego związki 571
        27.5.2. Rod i jego związki 572
        27.5.3. Pallad i jego związki 573
      27.6. Platynowce ciężkie 574
        27.6.1. Osm i jego związki 574
        27.6.2. Iryd i jego związki 575
        27.6.3. Platyna i jej związki 575
    28. NOMENKLA TURA ZWIĄZKÓW NIEORGANICZNYCH 578
      28.1. Nazwy związków binarnych, czyli dwuskładnikowych 578
      28.2. Nazwy kationów i anionów wieloatomowych (kompleksowych) 579
      28.3. Nazwy kwasów 581
      28.4. Nazwy soli 582
  CHEMIA ORGANICZNA 585
    29.TEORETYCZNE PODSTAWY CHEMII ORGANICZNEJ 585
      29.1. Pojęcia ogólne 585
      29.2. Izomeria 586
        29.2.1. Izomeria strukturalna 586
        29.2.2. Stereoizomeria 588
      29.3. Typy reakcji związków organicznych 590
        29.3.1. Reakcje substytucji (podstawienia) (oznaczenie skrótowe S) 590
        29.3.2. Reakcje addycji (oznaczenie skrótowe A) 591
        29.3.3. Reakcje eliminacji (oznaczenie skrótowe E) 593
      29.4. Mezomeria 593
      29.5. Efekty podstawnikowe 596
        29.5.1. Przegląd definicji i pojęć 596
        29.5.2. Efekt indukcyjny (efekt I) 597
        29.5.3. Efekt mezomeryczny (efekt M) 598
      29.6. Typy reakcji 599
        29.6.1. Wprowadzenie 599
        29.6.2. Przegląd typów reakcji 601
        29.6.3. Reakcje rodnikowe 601
        29.6.4. Reakcje nukleofilowe 602
        29.6.5. Reakcje elektrofilowe 605
      29.7. Podział związków organicznych 607
    30. WĘGLOWODORY ACYKLICZNE 609
      30.1. Wstęp 609
      30.2. Alkany 609
        30.2.1. Budowa i ogólne właściwości 609
        30.2.2. Właściwości chemiczne alkanów 610
        30.2.3. Występowanie i zastosowania alkanów 611
        30.2.4. Metody otrzymywania alkanów 612
      30.3. Alkeny i alkadieny 613
        30.3.1. Metody otrzymywania alkenów 613
        30.3.2. Ważne alkeny oraz alkadieny 614
      30.4. Alkiny (pochodne acetylenu, węglowodory acetylenowe) 616
    31. ROPA I GAZ ZIEMNY 620
      31.1. Podział oraz powstawanie złóż 620
      31.2. Wydobycie i przeróbka 621
      31.3. Liczba oktanowa 623
      31.4. Kraking (degradacja węglowodorów) 623
        31.4.1. Kraking termiczny 623
        31.4.2. Kraking katalityczny 624
      31.5. Reforming katalityczny 624
    32. WĘGIEL KAMIENNY 626
      32.1. Gatunki węgla kamiennego oraz powstawanie złóż 626
      32.2. Uszlachetnianie węgla 627
        32.2.1. Brykietowanie 627
        32.2.2. Odgazowanie węgla (sucha destylacja) 627
        32.2.3. Zgazowanie węgla 629
        32.2.4. Katalityczne uwodornienie produktów uzyskiwanych z węgla kamiennego 629
    33. ZWIĄZKI ACYKLICZNE ZAWIERAJĄCE TLEN 630
      33.1. Alkohole acykliczne (alkanole) 630
        33.1.1. Metody otrzymywania alkanoli 630
        33.1.2. Właściwości alkanoli 631
        33.1.3. Alkohole monohydroksylowe 632
        33.1.4. Alkanole polihydroksylowe 634
      33.2. Etery acykliczne 636
      33.3. Aldehydy acykliczne 637
        33.3.1. Wstęp 637
        33.3.2. Wybrane aldehydy 640
      33.4. Ketony acykliczne 641
        33.4.1. Wiadomości ogólne 641
        33.4.2. Wybrane ketony 641
      33.5. Acykliczne kwasy karboksylowe oraz hydroksykwasy 642
        33.5.1. Wiadomości ogólne 642
        33.5.2. Kwasy alkanomonokarboksylowe (kwasy alkanowe, kwasy tłuszczowe) 643
        33.5.3. Kwasy alkenomonokarboksylowe (acykliczne nienasycone kwasy karboksylowe) 646
        33.5.4. Kwasy alkanodikarboksylowe (acykliczne kwasy dikarboksylowe) 647
        33.5.5. Kwasy hydroksyalkanowe (nasycone acykliczne kwasy hydroksykarboksylowe) 648
    34. ACYKLICZNE ZWIĄZKI HALOGENOWE 651
      34.1. Halogenoalkany (halogenki alkilowe) 651
      34.2.Ważniejsze halogenoalkany oraz halogenoalkeny 653
      34.3. Halogenki alkanoilowe (halogenki acylowe, halogenki kwasowe) 654
    35. ESTRY ACYKLICZNE 656
      35.1. Wprowadzenie 656
      35.2. Estry kwasu siarkowego (siarczany alkilów) 656
      35.3. Estry kwasu azotowego(V) (azotany alkilów) 657
      35.4. Estry kwasu borowego (oksoborany alkilów) 658
      35.5. Estry kwasu fosforowego(V) (fosforany alkilów) 658
      35.6. Estry acyklicznych kwasów karboksylowych (karboksylany alkilów) 659
    36. ACYKLICZNE ZWIĄZKI AZOTOWE 660
      36.1. Aminy 660
      36.2. Aminokwasy 661
      36.3. Amidy 663
      36.4. Ureidy (acylokarbamidy, acylomoczniki) 663
      36.5. Estry kwasu karbaminowego (uretany) 664
      36.6. Alkanonitryle oraz alkanoizonitryle 665
      36.7. Nitroalkany 665
    37. ZWIĄZKI ACYKLICZNE ZAWIERAJĄCE SIARKĘ 667
      37.1. Alkanotiole (tioalkohole) 667
      37.2. Kwasy alkanosulfonowe 667
    38. WĘGLOWODANY (CUKRY) 669
      38.1. Wstęp 669
      38.2. Monosacharydy 669
        38.2.1. Pentozy 670
        38.2.2. Heksozy 671
      38.3. Disacharydy 674
      38.4. Polisacharydy 676
    39. ZWIĄZKI KARBOCYKLICZNE 678
      39.1. Wprowadzenie 678
      39.2. Związki alicykliczne 678
      39.3. Związki aromatyczne 680
        39.3.1. Wprowadzenie 680
        39.3.2. Węglowodory aromatyczne (areny) 683
        39.3.3. Halogenki arylowe (halogenoareny) 690
        39.3.4. Fenole 691
        39.3.5. Aromatyczne alkohole, aldehydy, ketony oraz kwasy karboksylowe 697
        39.3.6. Aromatyczne kwasy sulfonowe (kwasy arenosulfonowe) 701
        39.3.7. Aromatyczne związki nitrowe (nitroareny) 702
        39.3.8. Aminy aromatyczne 705
        39.3.9. Sole diazoniowe 709
    40. ZWIĄZKI HETEROCYLICZNE 711
      40.1. Podstawowe związki heterocykliczne 711
      40.2. Alkaloidy 718
    41. ZWIĄZKI BIOORGANICZNE 723
      41.1. Białka 723
        41.1.1. Wprowadzenie 723
        41.1.2. Aminokwasy białkowe 724
        41.1.3. Ważniejsze białka proste 726
        41.1.4. Ważniejsze białka złożone 727
      41.2. Lipidy (tłuszcze) 727
      41.3. Kwasy nukleinowe 730
      41.4. Witaminy 733
        41.4.1. Wstęp 733
        41.4.2. Ważniejsze witaminy 733
      41.5. Hormony 738
        41.5.1. Wprowadzenie 738
        41.5.2. Niektóre hormony o specjalnym znaczeniu 738
      41.6. Enzymy 741
      41.7. Steroidy 741
      41.8. Antybiotyki 743
    42. WYBRANE DZIAŁY CHEMII ORGANICZNEJ 745
      42.1. Barwniki organiczne 745
        42.1.1. Wprowadzenie 745
        42.1.2. Ważniejsze grupy barwników sklasyfikowanych według budowy chemicznej 746
        42.1.3. Barwniki o dużym znaczeniu praktycznym 757
      42.2. Terpeny 757
      42.3. Środki powierzchniowo czynne 761
      42.4. Pestycydy 764
        42.4.1. Wprowadzenie 764
        42.4.2. Insektycydy 765
    43. WIELKOCZĄSTECZKOWE ZWIĄZKI ORGANICZNE 767
      43.1. Tworzywa sztuczne (masy plastyczne, plastomery) 767
        43.1.1. Wprowadzenie 767
        43.1.2. Polireakcje 768
        43.1.3. Tworzywa termoplastyczne oraz utwardzalne 770
      43.2. Syntetyczne tworzywa sztuczne 771
        43.2.1. Polietylen 771
        43.2.2. Polipropylen 772
        43.2.3. Polistyren 772
        43.2.4. Poli(chlorek winylu) 773
        43.2.5. Tworzywa fenolowe (fenoplasty) 774
        43.2.6. Poliestry 775
        43.2.7. Żywice poliepoksydowe (poliepoksydy) 776
        43.2.8. Poliamidy 777
        43.2.9. Aminoplasty 778
        43.2.10. Poliuretany 779
        43.2.11. Inne tworzywa sztuczne 780
      43.3. Tworzywa pochodzące z przeróbki surowców pochodzenia naturalnego 782
      43.4. Elastomery 784
        43.4.1. Wprowadzenie 784
        43.4.2. Kauczuk naturalny 784
        43.4.3. Kauczuk syntetyczny (mieszane polimery butadienowe) 785
        43.4.4. Inne elastomery 786
      43.5. Włókna chemiczne 787
        43.5.1. Wstęp 787
        43.5.2. Włókna poliamidowe 788
        43.5.3. Tworzywa poli(akrylonitrylowe) 790
        43.5.4. Włókna poliestrowe 790
        43.5.5. Inne włókna syntetyczne 791
        43.5.6. Włókna z celulozy regenerowanej 792
        43.5.7. Włókna z octanu celulozy (włókna octanowe) 793
      43.6. Polisiloksany 793
    44. NOMENKLATURA ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH 795
      44.1. Wprowadzenie 795
      44.2. Związki macierzyste (węglowodory) 795
      44.3. Związki nienasycone 797
      44.4. Podstawniki 798
      44.5. Związki z rozgałęzionymi łańcuchami 800
      44.6. Związki zawierające grupy funkcyjne 804
      44.7. Nazewnictwo związków wykazujących aktywność optyczną 810
        44.7.1. Wprowadzenie 810
        44.7.2. System D/L 810
        44.7.3. System R/S 813
  Dodatki 821
  Literatura uzupełniająca 843
  Wykaz dodatkowej literatury do wydania polskiego 845
  Skorowidz 846
Nowoczesne kompendium chemii

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Liczba stron  

878

Kategoria

Chemia ogólna

ISBN-13

978-83-01-14906-2

Numer wydania

1

Język publikacji

polski

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

0.0 / 5 (0 głosów)
Wypożyczenie

Dostęp online przez aplikację myIBUK. Formaty plików: ibuk

X Format IBUK - ebook dostępny do wypożyczenia

- format książki elektronicznej
- bez instalowania oprogramowania, wystarczy przeglądarka internetowa oraz dostęp do Internetu,
- książka dostępna na Twojej półce w koncie myIBUK,
- dodatkowe funkcje: dodawanie notatek, tagów, zaznaczania fragmentów i cytatów,
- po pobraniu książka dostępna również bez dostępu do internetu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych IBUK »


od 4,92

Wypożycz teraz

Opis

Nowoczesny poradnik encyklopedyczny podstawowej wiedzy chemicznej obejmujący wszystkie najważniejsze działy chemii: chemię ogólną, fizyczną, organiczną oraz nieorganiczną. Każda z w/w głównych części książki składa się z rodziałów, w których w systematyczny sposób przedstawiono najważniejsze pojęcia, prawa chemiczne, wzory strukturalne, typy reakcji chemicznych. Na uwagę zasługuje wyczerpujące omówienie pierwiastków chemicznych ze wszystkich grup oraz prezentacja podstawowych związków chemicznych i ich charakterystyka (z uwzględnieniem zastosowań). Książka zawiera liczne przykłady i staranne ilustracje prezentowanych zagadnień.


Sprawd? nowy abonament - to si? op?aca!
Ebook dost?pny w abonamencie
Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 0 )
0
0
0
0
0
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!