Nowoczesne kompendium chemii

Nowoczesne kompendium chemii

2 oceny

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

49,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Nowoczesny poradnik encyklopedyczny podstawowej wiedzy chemicznej obejmujący wszystkie najważniejsze działy chemii: chemię ogólną, fizyczną, organiczną oraz nieorganiczną. Każda z w/w głównych części książki składa się z rodziałów, w których w systematyczny sposób przedstawiono najważniejsze pojęcia, prawa chemiczne, wzory strukturalne, typy reakcji chemicznych. Na uwagę zasługuje wyczerpujące omówienie pierwiastków chemicznych ze wszystkich grup oraz prezentacja podstawowych związków chemicznych i ich charakterystyka (z uwzględnieniem zastosowań). Książka zawiera liczne przykłady i staranne ilustracje prezentowanych zagadnień.


Liczba stron878
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-14906-2
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa do dwudziestego wydania niemieckiego V
  Od tłumaczy VII
  CHEMIA OGÓLNA    3
    1. PODSTAWOWE POJĘCIA CHEMICZNE    3
      1.1. Substancje    3
      1.2. Reakcje chemiczne    4
      1.3. Substancje czyste i mieszaniny substancji    5
      1.4. Pierwiastki i substancje elementarne    9
      1.5. Substancje elementarne i związki chemiczne    9
      1.6. Symbole chemiczne    11
      1.7. Wzory chemiczne    12
      1.8. Równania chemiczne    15
      1.9. Roztwory    19
        1.9.1. Roztwory rzeczywiste (właściwe)    20
        1.9.2. Roztwory koloidalne    20
    2. STOSUNKI ILOŚCIOWE W REAKCJACH CHEMICZNYCH    23
      2.1. Prawo zachowania masy    23
      2.2. Względna masa atomowa    23
      2.3. Względna masa cząsteczkowa    26
      2.4. Prawo stosunków stałych (prawo stałości składu)    27
      2.5. Liczność materii – mol    28
      2.6. Masa molowa – masa zależna od liczności materii    31
      2.7. Stosunki objętościowe w reakcjach chemicznych    33
      2.8. Objętość molowa gazów    34
      2.9. Stan gazu doskonałego    36
      2.10. Równanie stanu gazu doskonałego    37
      2.11. Obliczenia stechiometryczne    40
      2.12. Rozpuszczalność    42
      2.13. Wielkości opisujące skład    43
        2.13.1. Ułamek i stosunek molowy    45
        2.13.2. Ułamek i stosunek masowy    46
        2.13.3. Stężenie masowe    49
        2.13.4. Stężenie molowe    49
        2.13.5. Analiza miareczkowa (objętościowa)    52
        2.13.6. Ułamek objętościowy – stężenie objętościowe – stosunek objętościowy    54
    3. BUDOWA ATOMU    58
      3.1. Rys historyczny    58
      3.2. Jądro atomowe i elektrony    59
      3.3. Budowa jądra atomowego    59
      3.4. Pierwiastki jako rodzaje atomów    60
      3.5. Nuklidy – izotopy    62
      3.6. Rozbudowa powłok elektronowych    66
        3.6.1. Poziomy energetyczne elektronów w atomie    66
        3.6.2. Atom w teorii orbitali    68
        3.6.3. Orbitale s i elektrony s    71
        3.6.4. Orbitale p i elektrony p    72
        3.6.5. Orbitale d i orbitale f    75
        3.6.6. Główne poziomy energetyczne i podpoziomy    76
    4. UKŁAD OKRESOWY PIERWIASTKÓW    80
      4.1. Prawo okresowości    80
      4.2. Budowa układu okresowego pierwiastków    80
      4.3. Układ okresowy i budowa atomu    86
      4.4. Układ okresowy a wartościowość    88
      4.5. Miejsce pierwiastków w układzie okresowym a właściwości substancji elementarnych    89
        4.5.1. Pierwiastki elektrododatnie i elektroujemne    89
        4.5.2. Metale i niemetale    90
        4.5.3. Pierwiastki zasado- i kwasotwórcze    91
      4.6. Okresowość właściwości pierwiastków    92
        4.6.1. Energia jonizacji    92
        4.6.2. Powinowactwo elektronowe    94
        4.6.3. Elektroujemność    96
        4.6.4. Promienie atomowe – promienie jonowe    97
    5. WIĄZANIA CHEMICZNE    101
      5.1. Wiązanie atomowe    102
        5.1.1. Wiązanie atomowe a właściwości związków chemicznych    102
          5.1.1.1. Wiązanie atomowe w ciałach stałych    103
          5.1.1.2. Wiązanie atomowe w substancjach cząsteczkowych    104
        5.1.2. Model odpychania się par elektronowych powłoki walencyjnej (VSEPR)    105
        5.1.3. Wiązanie atomowe w teorii orbitali molekularnych    109
          5.1.3.1. Energia wiązania    109
          5.1.3.2. Wiązanie s-s-?    111
          5.1.3.3. Wiązanie p-p-?    112
          5.1.3.4. Wiązanie s-p-?    113
          5.1.3.5. Wiązanie p-p-?    113
          5.1.3.6. Wiązania atomu węgla    116
        5.1.4. Wiązanie atomowe spolaryzowane – cząsteczka dipolowa    121
        5.1.5. Wiązania z udziałem wolnych par elektronowych    125
        5.1.6. Oddziaływania międzycząsteczkowe    126
        5.1.7. Wiązanie wodorowe    128
        5.1.8. Paramagnetyzm i diamagnetyzm    130
      5.2. Wiązanie jonowe    130
        5.2.1. Powstawanie jonów w wyniku przejścia elektronów    130
        5.2.2. Struktura i właściwości substancji o wiązaniu jonowym    134
      5.3. Wiązanie metaliczne i model pasmowy    140
        5.3.1. Wiązanie metaliczne    140
        5.3.2. Model pasmowy elektronów w kryształach    144
      5.4. Wiązania w związkach kompleksowych    146
        5.4.1. Związki kompleksowe jonów niemetali    147
        5.4.2. Związki kompleksowe jonów metali    148
      5.5. Pojęcie wartościowości    151
        5.5.1. Wartościowość stechiometryczna    151
        5.5.2. Wartościowość jonowa    153
        5.5.3. Stopień utlenienia    153
          5.5.3.1. Stopnie utlenienia w cząsteczkach    155
          5.5.3.2. Stopnie utlenienia w jonach kompleksowych    155
          5.5.3.3. Ustalanie stopni utlenienia    156
        5.5.4. Wiązalność    158
        5.5.5. Ładunek formalny    159
        5.5.6. Liczba koordynacyjna    160
    6.  RÓWNOWAGA CHEMICZNA I PRAWO DZIAŁANIA MAS    162
      6.1. Równowaga reakcji chemicznej    162
      6.2. Reguła przekory    164
        6.2.1. Wpływ temperatury na położenie stanu równowagi    164
        6.2.2. Wpływ ciśnienia na położenie stanu równowagi    165
        6.2.3. Wpływ składu mieszaniny reakcyjnej na położenie stanu równowagi    166
      6.3. Szybkość reakcji a stan równowagi    166
        6.3.1. Wpływ temperatury    167
        6.3.2. Wpływ katalizatorów    168
      6.4. Prawo działania mas    170
        6.4.1. Stała równowagi    170
        6.4.2. Kinetyczne wyprowadzenie prawa działania mas    173
        6.4.3. Podstawowe pojęcia kinetyki chemicznej    176
      6.5. Zastosowanie prawa działania mas    178
        6.5.1. Zmiana składu mieszaniny reakcyjnej    179
        6.5.2. Zmiana ciśnienia    180
    7. REAKCJE CHEMII NIEORGANICZNEJ    184
      7.1. Zasady klasyfikacji reakcji chemicznych    184
      7.2. Reakcje utleniania–redukcji (redoks)    185
        7.2.1. Utlenianie i redukcja w zarysie historycznym    185
        7.2.2. Reakcje redoks jako reakcje oddawania i przyjmowania elektronów    186
      7.3. Reakcje kwasów i zasad    192
        7.3.1. Reakcje kwasów i zasad w zarysie historycznym    192
        7.3.2. Reakcje kwasów i zasad jako proces oddawania i przyjmowania protonów    200
          7.3.2.1. Protolity – układy protolityczne    200
          7.3.2.2. Autoprotoliza wody – wartość pH    202
          7.3.2.3. Moc protolitów    205
          7.3.2.4. Wartości pKa    208
          7.3.2.5. Stopień protolizy    213
          7.3.2.6. Obliczanie pH roztworów protolitów    217
          7.3.2.7. Miareczkowanie alkacymetryczne    219
          7.3.2.8. Roztwory buforowe    226
          7.3.2.9. Protoliza w wodnych roztworach soli    229
          7.3.2.10. Aktywność jonów    230
      7.4. Reakcje rozpuszczania i strącania    231
        7.4.1. Rozpad i budowa przestrzennych sieci kryształów jonowych    231
        7.4.2. Iloczyn rozpuszczalności    233
        7.4.3. Wpływ wspólnego jonu    236
      7.5. Reakcje kompleksowania    238
        7.5.1. Tworzenie się i rozpad związków kompleksowych    238
        7.5.2. Stała dysocjacji kompleksu    241
    8. TERMODYNAMIKA CHEMICZNA I TERMOCHEMIA    246
      8.1. Podstawowe pojęcia termodynamiki    246
      8.2. Energia i entalpia reakcji    250
      8.3. Wielkości fizykochemiczne charakteryzujące reakcję    253
        8.3.1. Związki pomiędzy parametrami stanu i entalpią reakcji    253
        8.3.2. Energia reakcji i praca zmiany objętości    254
      8.4. Molowe wielkości standardowe    258
        8.4.1. Molowa standardowa entalpia tworzenia    258
        8.4.2. Standardowe entalpie reakcji    262
        8.4.3. Standardowe molowe entalpie spalania    263
      8.5. Inne wielkości termodynamiczne    264
        8.5.1. Molowe entalpie przemian fazowych    264
        8.5.2. Molowa pojemność cieplna    266
        8.5.3. Molowa entalpia mieszania    267
        8.5.4. Cykl Borna--Habera    270
      8.6. Termodynamiczne wyprowadzenie prawa działania mas    272
        8.6.1. Entalpia i entalpia swobodna    272
        8.6.2. Entalpia swobodna reakcji    273
        8.6.3. Standardowa entalpia swobodna tworzenia    275
        8.6.4. Obliczanie entalpii swobodnej reakcji    276
        8.6.5. Obliczanie stałej równowagi    280
      8.7. Wiadomości uzupełniające z termodynamiki    283
        8.7.1. Cząstkowe wielkości molowe    283
        8.7.2. Potencjał chemiczny    285
        8.7.3. Entropia -- wprowadzenie    287
        8.7.4. Entropia -- zastosowanie    292
    9.ELEKTROCHEMIA    297
      9.1. Historia    297
      9.2. Szereg elektrochemiczny metali    297
      9.3. Ogniwa galwaniczne    302
      9.4. Potencjał standardowy elektrody    306
      9.5. Napięcie ogniwa    308
      9.6. Praca elektryczna    310
      9.7. Równanie Nernsta    312
        9.7.1. Równanie Nernsta dla elektrody    312
        9.7.2. Równanie Nernsta dla ogniwa    314
        9.7.3. Równanie Nernsta dla reakcji utleniania-redukcji (reakcji redoks)    318
      9.8. Elektroliza    322
        9.8.1. Procesy elektrodowe    322
        9.8.2. Elektroliza roztworów wodnych    323
        9.8.3. Elektroliza z reaktywną anodą    325
      9.9. Polaryzacja, napięcie rozkładu, nadpotencjał (nadnapięcie)    328
      9.10. Prawa Faradaya    334
        9.10.1. Pierwsze prawo Faradaya    334
        9.10.2. Drugie prawo elektrolizy    335
        9.10.3. Stała Faradaya    337
      9.11. Elektrochemiczne źródła prądu    338
        9.11.1. Ogniwa pierwszego rodzaju    338
          9.11.1.1. Ogniwo Leclanch’ego    338
          9.11.1.2. Ogniwo cynk-tlenek srebra    339
          9.11.1.3. Ogniwa litowe    340
        9.11.2. Ogniwa drugiego rodzaju - akumulatory    342
          9.11.2.1. Akumulator ołowiowy    344
          9.11.2.2. Akumulator kadmowo-niklowy    345
          9.11.2.3. Akumulator niklowo-wodorkowy    347
          9.11.2.4. Akumulatory jonowo-litowe    349
          9.11.2.5. Baterie wysokoenergetyczne    351
        9.11.3. Ogniwa paliwowe    354
      9.12. Korozja elektrochemiczna    361
  CHEMIA NIEORGANICZNA    367
    10.WODÓR    367
      10.1. Charakterystyka ogólna    367
      10.2. Wodór elementarny    367
      10.3. Wodorki    369
      10.4. Woda    370
      10.5. Nadtlenek wodoru    371
      10.6. Deuter, ciężka woda, tryt    372
    11. PIERWIASTKI PIERWSZEJ GRUPY GŁÓWNEJ: LITOWCE    373
      11.1. Charakterystyka ogólna    373
      11.2. Lit i jego związki    373
      11.3. Sód i jego związki    376
        11.3.1. Charakterystyka ogólna    376
        11.3.2. Sod metaliczny    377
        11.3.3. Chlorek sodu NaCl    377
        11.3.4. Wodorotlenek sodu NaOH    379
        11.3.5. Węglan sodu, Na2CO3    380
        11.3.6. Siarczan(VI) sodu, Na2SO4    381
        11.3.7. Inne związki sodu    382
      11.4. Potas i jego związki    383
        11.4.1. Charakterystyka ogólna    383
        11.4.2. Potas metaliczny    384
        11.4.3. Wodorotlenek potasu    384
        11.4.4. Azotan(V) potasu KNO3    385
        11.4.5. Węglan potasu, K2CO3    385
        11.4.6. Inne związki potasu    386
        11.4.7. Nawozy potasowe    387
      11.5. Rubid i cez oraz ich związki    387
    12. PIERWIASTKI DRUGIEJ GRUPY GŁÓWNEJ: BERYLOWCE    388
      12.1. Charakterystyka ogólna    388
      12.2. Beryl i jego związki    388
      12.3. Magnez i jego związki    390
        12.3.1. Charakterystyka ogólna    390
        12.3.2. Magnez metaliczny    391
        12.3.3. Związki magnezu    392
      12.4. Wapń i związki wapnia    393
        12.4.1. Charakterystyka ogólna    393
        12.4.2. Wapń metaliczny    393
        12.4.3. Węglan wapnia CaCO3    394
        12.4.4. Tlenek wapnia, CaO    395
        12.4.5. Wodorotlenek wapnia, Ca(OH)2    396
        12.4.6. Siarczan(VI) wapnia, CaSO4    397
        12.4.7. Węglik wapnia, CaC2    397
        12.4.8. Inne związki wapnia    398
        12.4.9. Nawozy wapniowe    398
        12.4.10. Twardość wody    398
      12.5. Stront i bar oraz ich związki    400
      12.6. Rad i jego związki    402
    13. PIERWIASTKI TRZECIEJ GRUPY GŁÓWNEJ: BOROWCE    403
      13.1. Charakterystyka ogólna    403
      13.2. Bor i jego związki    403
        13.2.1. Charakterystyka ogólna    403
        13.2.2. Bor elementarny    404
        13.2.3. Kwas trioksoborowy (ortoborowy), H3BO3    405
        13.2.4. Inne związki boru    405
      13.3. Glin i jego związki    406
        13.3.1. Charakterystyka ogólna    406
        13.3.2. Glin metaliczny    407
        13.3.3. Tlenek glinu Al2O3    409
        13.3.4. Wodorotlenek glinu Al(OH)3    410
        13.3.5. Siarczan(VI) glinu i ałun    411
        13.3.6. Inne związki glinu    411
      13.4. Gal, ind, tal i ich związki    411
    14. PIERWIASTKI CZWARTEJ GRUPY GŁÓWNEJ: WĘGLOWCE    414
      14.1. Charakterystyka ogólna    414
      14.2. Węgiel i jego związki    414
        14.2.1. Charakterystyka ogólna    414
        14.2.2. Węgiel elementarny    416
          14.2.2.1. Odmiany węgla elementarnego    416
          14.2.2.2. Tworzywa węglowe    419
        14.2.3. Tlenek węgla, CO    420
        14.2.4. Ditlenek węgla, CO2    422
        14.2.5. Kwas węglowy, H2CO3    424
        14.2.6. Węglany    424
        14.2.7. Węgliki    424
        14.2.8. Pochodne kwasu węglowego    425
        14.2.9. Dicyjan i jego związki    426
      14.3. Krzem i jego związki    428
        14.3.1. Charakterystyka ogólna    428
        14.3.2. Krzem elementarny    428
        14.3.3. Ditlenek krzemu, SiO2    428
        14.3.4. Kwasy krzemowe i krzemiany    429
        14.3.5. Krzemiany naturalne    431
        14.3.6. Krzemiany syntetyczne    432
        14.3.7. Inne związki krzemu    436
      14.4. German i jego związki    436
      14.5. Cyna i jej związki    437
        14.5.1. Charakterystyka ogólna    437
        14.5.2. Cyna elementarna    437
        14.5.3. Związki cyny    438
      14.6. Ołów i jego związki    439
        14.6.1. Charakterystyka ogólna    439
        14.6.2. Ołów metaliczny    439
        14.6.3. Związki ołowiu    440
    15. PIERWIASTKI PIĄTEJ GRUPY GŁÓWNEJ: AZOTOWCE    442
      15.1. Charakterystyka ogólna    442
      15.2. Azot i jego związki    442
        15.2.1. Charakterystyka ogólna    442
        15.2.2. Azot elementarny    444
        15.2.3. Amoniak    445
        15.2.4. Związki amonowe    448
        15.2.5. Tlenki azotu    449
        15.2.6. Kwas azotowy(V) i azotany(V)    451
        15.2.7. Azotniak    453
        15.2.8. Inne związki azotu    453
        15.2.9. Nawozy azotowe    454
      15.3. Fosfor i jego związki    455
        15.3.1. Charakterystyka ogólna    455
        15.3.2. Fosfor elementarny    456
        15.3.3. Kwasy fosforowe i fosforany    458
        15.3.4. Nawozy fosforowe    459
        15.3.5. Inne związki fosforu    460
      15.4. Arsen i jego związki    461
      15.5. Antymon i jego związki    462
      15.6. Bizmut i jego związki    463
    16. PIERWIASTKI SZÓSTEJ GRUPY GŁÓWNEJ: TLENOWCE    465
      16.1. Charakterystyka ogólna    465
      16.2. Tlen i jego związki    465
        16.2.1. Charakterystyka ogólna    465
        16.2.2. Tlen dwuatomowy, czyli zwykły tlen    467
        16.2.3. Tlen trójatomowy (ozon) O3    469
        16.2.4. Tlenki i wodorotlenki    469
        16.2.5. Nadtlenki    470
      16.3. Siarka i jej związki    471
        16.3.1. Charakterystyka ogólna    471
        16.3.2. Siarka elementarna    471
        16.3.3. Siarkowodór (sulfan) H2S    473
        16.3.4. Ditlenek siarki, SO2    474
        16.3.5. Kwas siarkowy(IV) (siarkawy) i siarczany(IV) (siarczyny)    475
        16.3.6. Tritlenek siarki, SO3    476
        16.3.7. Kwas siarkowy(VI), H2SO4    476
        16.3.8. Siarczany(VI)    479
        16.3.9. Inne związki siarki    479
      16.4. Selen i jego związki    480
      16.5. Tellur i jego związki    482
      16.6. Polon i jego związki    483
    17. PIERWIASTKI SIÓDMEJ GRUPY GŁÓWNEJ: FLUOROWCE    484
      17.1. Charakterystyka ogólna    484
      17.2. Fluor i jego związki    486
        17.2.1. Charakterystyka ogólna    486
        17.2.2. Fluor elementarny    486
        17.2.3. Związki fluoru    487
      17.3. Chlor i jego związki    487
        17.3.1. Charakterystyka ogólna    487
        17.3.2. Chlor elementarny    488
        17.3.3. Chlorowodór i kwas solny    490
        17.3.4. Chlorki    491
        17.3.5. Kwasy tlenowe chloru i ich sole    491
        17.3.6. Inne związki chloru    492
      17.4. Brom i jego związki    492
      17.5. Jod i jego związki    494
      17.6. Astat i jego związki    495
    18. PIERWIASTKI ÓSMEJ GRUPY GŁÓWNEJ: HELOWCE    496
    19. PIERWIASTKI GRUP POBOCZNYCH I ICH ZWIĄZKI    499
      19.1. Charakterystyka ogólna    499
      19.2. Stopnie utlenienia pierwiastków grup pobocznych    499
    20. PIERWIASTKI PIERWSZEJ GRUPY POBOCZNEJ: MIEDZIOWCE    500
      20.1. Miedź i jej związki    500
        20.1.1. Charakterystyka ogólna    500
        20.1.2. Miedź metaliczna    501
        20.1.3. Związki miedzi    503
      20.2. Srebro i jego związki    505
        20.2.1. Charakterystyka ogólna    505
        20.2.2. Srebro metaliczne    505
        20.2.3. Związki srebra    507
      20.3. Złoto i jego związki    509
    21. PIERWIASTKI DRUGIEJ GRUPY POBOCZNEJ: CYNKOWCE    512
      21.1. Cynk i jego związki    512
        21.1.1. Charakterystyka ogólna    512
        21.1.2. Cynk metaliczny    513
        21.1.3. Związki cynku    514
      21.2. Kadm i jego związki    515
      21.3. Rtęć i jej związki    516
        21.3.1. Charakterystyka ogólna    516
        21.3.2. Rtęć metaliczna    517
        21.3.3. Związki rtęci(I)    517
        21.3.4. Związki rtęci(II)    518
    22. PIERWIASTKI TRZECIEJ GRUPY POBOCZNEJ: SKANDOWCE    520
      22.1. Charakterystyka ogólna    520
      22.2. Skand, itr i lutet    521
      22.3. Lantanowce    522
      22.4. Aktynowce    524
        22.4.1. Charakterystyka ogólna    524
        22.4.2. Tor i jego związki    525
        22.4.3. Uran i jego związki    526
        22.4.4. Neptun i pluton    527
        22.4.5. Wyższe transuranowce i pierwiastki transfermowe    528
    23. PIERWIASTKI CZWARTEJ GRUPY POBOCZNEJ: TYTANOWCE    531
      23.1. Charakterystyka ogólna    531
      23.2. Tytan i jego związki    531
      23.3. Cyrkon, hafn i ich związki    533
    24. PIERWIASTKI PIĄTEJ GRUPY POBOCZNEJ: WANADOWCE    535
      24.1. Charakterystyka ogólna    535
      24.2. Wanad i jego związki    536
      24.3. Niob i jego związki    537
      24.4. Tantal i jego związki    538
    25. PIERWIASTKI SZÓSTEJ GRUPY POBOCZNEJ: CHROMOWCE    539
      25.1. Charakterystyka ogólna    539
      25.2. Chrom i jego związki    540
        25.2.1. Charakterystyka ogólna    540
        25.2.2. Chrom metaliczny    540
        25.2.3. Związki chromu    541
      25.3. Molibden i jego związki    544
      25.4. Wolfram i jego związki    545
    26. PIERWIASTKI SIÓDMEJ GRUPY POBOCZNEJ: MANGANOWCE    547
      26.1. Charakterystyka ogólna    547
      26.2. Mangan i jego związki    548
        26.2.1. Charakterystyka ogólna    548
        26.2.2. Mangan metaliczny    548
        26.2.3. Związki manganu    549
      26.3. Technet i jego związki    551
      26.4. Ren i jego związki    551
    27. PIERWIASTKI ÓSMEJ GRUPY POBOCZNEJ    552
      27.1. Charakterystyka ogólna    552
      27.2. Żelazo i jego związki    554
        27.2.1. Charakterystyka ogólna    554
        27.2.2. Żelazo metaliczne    555
          27.2.2.1. Żelazo czyste    555
          27.2.2.2. Żelazo zawierające węgiel    555
          27.2.2.3. Stal    556
          27.2.2.4. Ochrona przed korozją    558
        27.2.3. Metalurgia żelaza    559
          27.2.3.1. Przegląd (uproszczony)    559
          27.2.3.2. Otrzymywanie surówki    559
          27.2.3.3. Uplastycznianie żeliwa (wyżarzanie odwęglające)    561
          27.2.3.4. Otrzymywanie stali    561
        27.2.4. Związki żelaza    563
      27.3. Kobalt i jego związki    566
      27.4. Nikiel jego związki    569
      27.5. Platynowce lekkie    571
        27.5.1. Ruten i jego związki    571
        27.5.2. Rod i jego związki    572
        27.5.3. Pallad i jego związki    573
      27.6. Platynowce ciężkie    574
        27.6.1. Osm i jego związki    574
        27.6.2. Iryd i jego związki    575
        27.6.3. Platyna i jej związki    575
    28. NOMENKLA TURA ZWIĄZKÓW NIEORGANICZNYCH    578
      28.1. Nazwy związków binarnych, czyli dwuskładnikowych    578
      28.2. Nazwy kationów i anionów wieloatomowych (kompleksowych)    579
      28.3. Nazwy kwasów    581
      28.4. Nazwy soli    582
  CHEMIA ORGANICZNA    585
    29.TEORETYCZNE PODSTAWY CHEMII ORGANICZNEJ    585
      29.1. Pojęcia ogólne    585
      29.2. Izomeria    586
        29.2.1. Izomeria strukturalna    586
        29.2.2. Stereoizomeria    588
      29.3. Typy reakcji związków organicznych    590
        29.3.1. Reakcje substytucji (podstawienia) (oznaczenie skrótowe S)    590
        29.3.2. Reakcje addycji (oznaczenie skrótowe A)    591
        29.3.3. Reakcje eliminacji (oznaczenie skrótowe E)    593
      29.4. Mezomeria    593
      29.5. Efekty podstawnikowe    596
        29.5.1. Przegląd definicji i pojęć    596
        29.5.2. Efekt indukcyjny (efekt I)    597
        29.5.3. Efekt mezomeryczny (efekt M)    598
      29.6. Typy reakcji    599
        29.6.1. Wprowadzenie    599
        29.6.2. Przegląd typów reakcji    601
        29.6.3. Reakcje rodnikowe    601
        29.6.4. Reakcje nukleofilowe    602
        29.6.5. Reakcje elektrofilowe    605
      29.7. Podział związków organicznych    607
    30. WĘGLOWODORY ACYKLICZNE    609
      30.1. Wstęp    609
      30.2. Alkany    609
        30.2.1. Budowa i ogólne właściwości    609
        30.2.2. Właściwości chemiczne alkanów    610
        30.2.3. Występowanie i zastosowania alkanów    611
        30.2.4. Metody otrzymywania alkanów    612
      30.3. Alkeny i alkadieny    613
        30.3.1. Metody otrzymywania alkenów    613
        30.3.2. Ważne alkeny oraz alkadieny    614
      30.4. Alkiny (pochodne acetylenu, węglowodory acetylenowe)    616
    31. ROPA I GAZ ZIEMNY    620
      31.1. Podział oraz powstawanie złóż    620
      31.2. Wydobycie i przeróbka    621
      31.3. Liczba oktanowa    623
      31.4. Kraking (degradacja węglowodorów)    623
        31.4.1. Kraking termiczny    623
        31.4.2. Kraking katalityczny    624
      31.5. Reforming katalityczny    624
    32. WĘGIEL KAMIENNY    626
      32.1. Gatunki węgla kamiennego oraz powstawanie złóż    626
      32.2. Uszlachetnianie węgla    627
        32.2.1. Brykietowanie    627
        32.2.2. Odgazowanie węgla (sucha destylacja)    627
        32.2.3. Zgazowanie węgla    629
        32.2.4. Katalityczne uwodornienie produktów uzyskiwanych z węgla kamiennego    629
    33. ZWIĄZKI ACYKLICZNE ZAWIERAJĄCE TLEN    630
      33.1. Alkohole acykliczne (alkanole)    630
        33.1.1. Metody otrzymywania alkanoli    630
        33.1.2. Właściwości alkanoli    631
        33.1.3. Alkohole monohydroksylowe    632
        33.1.4. Alkanole polihydroksylowe    634
      33.2. Etery acykliczne    636
      33.3. Aldehydy acykliczne    637
        33.3.1. Wstęp    637
        33.3.2. Wybrane aldehydy    640
      33.4. Ketony acykliczne    641
        33.4.1. Wiadomości ogólne    641
        33.4.2. Wybrane ketony    641
      33.5. Acykliczne kwasy karboksylowe oraz hydroksykwasy    642
        33.5.1. Wiadomości ogólne    642
        33.5.2. Kwasy alkanomonokarboksylowe (kwasy alkanowe, kwasy tłuszczowe)    643
        33.5.3. Kwasy alkenomonokarboksylowe (acykliczne nienasycone kwasy karboksylowe)    646
        33.5.4. Kwasy alkanodikarboksylowe (acykliczne kwasy dikarboksylowe)    647
        33.5.5. Kwasy hydroksyalkanowe (nasycone acykliczne kwasy hydroksykarboksylowe)    648
    34. ACYKLICZNE ZWIĄZKI HALOGENOWE    651
      34.1. Halogenoalkany (halogenki alkilowe)    651
      34.2.Ważniejsze halogenoalkany oraz halogenoalkeny    653
      34.3. Halogenki alkanoilowe (halogenki acylowe, halogenki kwasowe)    654
    35. ESTRY ACYKLICZNE    656
      35.1. Wprowadzenie    656
      35.2. Estry kwasu siarkowego (siarczany alkilów)    656
      35.3. Estry kwasu azotowego(V) (azotany alkilów)    657
      35.4. Estry kwasu borowego (oksoborany alkilów)    658
      35.5. Estry kwasu fosforowego(V) (fosforany alkilów)    658
      35.6. Estry acyklicznych kwasów karboksylowych (karboksylany alkilów)    659
    36. ACYKLICZNE ZWIĄZKI AZOTOWE    660
      36.1. Aminy    660
      36.2. Aminokwasy    661
      36.3. Amidy    663
      36.4. Ureidy (acylokarbamidy, acylomoczniki)    663
      36.5. Estry kwasu karbaminowego (uretany)    664
      36.6. Alkanonitryle oraz alkanoizonitryle    665
      36.7. Nitroalkany    665
    37. ZWIĄZKI ACYKLICZNE ZAWIERAJĄCE SIARKĘ    667
      37.1. Alkanotiole (tioalkohole)    667
      37.2. Kwasy alkanosulfonowe    667
    38. WĘGLOWODANY (CUKRY)    669
      38.1. Wstęp    669
      38.2. Monosacharydy    669
        38.2.1. Pentozy    670
        38.2.2. Heksozy    671
      38.3. Disacharydy    674
      38.4. Polisacharydy    676
    39. ZWIĄZKI KARBOCYKLICZNE    678
      39.1. Wprowadzenie    678
      39.2. Związki alicykliczne    678
      39.3. Związki aromatyczne    680
        39.3.1. Wprowadzenie    680
        39.3.2. Węglowodory aromatyczne (areny)    683
        39.3.3. Halogenki arylowe (halogenoareny)    690
        39.3.4. Fenole    691
        39.3.5. Aromatyczne alkohole, aldehydy, ketony oraz kwasy karboksylowe    697
        39.3.6. Aromatyczne kwasy sulfonowe (kwasy arenosulfonowe)    701
        39.3.7. Aromatyczne związki nitrowe (nitroareny)    702
        39.3.8. Aminy aromatyczne    705
        39.3.9. Sole diazoniowe    709
    40. ZWIĄZKI HETEROCYLICZNE    711
      40.1. Podstawowe związki heterocykliczne    711
      40.2. Alkaloidy    718
    41. ZWIĄZKI BIOORGANICZNE    723
      41.1. Białka    723
        41.1.1. Wprowadzenie    723
        41.1.2. Aminokwasy białkowe    724
        41.1.3. Ważniejsze białka proste    726
        41.1.4. Ważniejsze białka złożone    727
      41.2. Lipidy (tłuszcze)    727
      41.3. Kwasy nukleinowe    730
      41.4. Witaminy    733
        41.4.1. Wstęp    733
        41.4.2. Ważniejsze witaminy    733
      41.5. Hormony    738
        41.5.1. Wprowadzenie    738
        41.5.2. Niektóre hormony o specjalnym znaczeniu    738
      41.6. Enzymy    741
      41.7. Steroidy    741
      41.8. Antybiotyki    743
    42. WYBRANE DZIAŁY CHEMII ORGANICZNEJ    745
      42.1. Barwniki organiczne    745
        42.1.1. Wprowadzenie    745
        42.1.2. Ważniejsze grupy barwników sklasyfikowanych według budowy chemicznej    746
        42.1.3. Barwniki o dużym znaczeniu praktycznym    757
      42.2. Terpeny    757
      42.3. Środki powierzchniowo czynne    761
      42.4. Pestycydy    764
        42.4.1. Wprowadzenie    764
        42.4.2. Insektycydy    765
    43. WIELKOCZĄSTECZKOWE ZWIĄZKI ORGANICZNE    767
      43.1. Tworzywa sztuczne (masy plastyczne, plastomery)    767
        43.1.1. Wprowadzenie    767
        43.1.2. Polireakcje    768
        43.1.3. Tworzywa termoplastyczne oraz utwardzalne    770
      43.2. Syntetyczne tworzywa sztuczne    771
        43.2.1. Polietylen    771
        43.2.2. Polipropylen    772
        43.2.3. Polistyren    772
        43.2.4. Poli(chlorek winylu)    773
        43.2.5. Tworzywa fenolowe (fenoplasty)    774
        43.2.6. Poliestry    775
        43.2.7. Żywice poliepoksydowe (poliepoksydy)    776
        43.2.8. Poliamidy    777
        43.2.9. Aminoplasty    778
        43.2.10. Poliuretany    779
        43.2.11. Inne tworzywa sztuczne    780
      43.3. Tworzywa pochodzące z przeróbki surowców pochodzenia naturalnego    782
      43.4. Elastomery    784
        43.4.1. Wprowadzenie    784
        43.4.2. Kauczuk naturalny    784
        43.4.3. Kauczuk syntetyczny (mieszane polimery butadienowe)    785
        43.4.4. Inne elastomery    786
      43.5. Włókna chemiczne    787
        43.5.1. Wstęp    787
        43.5.2. Włókna poliamidowe    788
        43.5.3. Tworzywa poli(akrylonitrylowe)    790
        43.5.4. Włókna poliestrowe    790
        43.5.5. Inne włókna syntetyczne    791
        43.5.6. Włókna z celulozy regenerowanej    792
        43.5.7. Włókna z octanu celulozy (włókna octanowe)    793
      43.6. Polisiloksany    793
    44. NOMENKLATURA ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH    795
      44.1. Wprowadzenie    795
      44.2. Związki macierzyste (węglowodory)    795
      44.3. Związki nienasycone    797
      44.4. Podstawniki    798
      44.5. Związki z rozgałęzionymi łańcuchami    800
      44.6. Związki zawierające grupy funkcyjne    804
      44.7. Nazewnictwo związków wykazujących aktywność optyczną    810
        44.7.1. Wprowadzenie    810
        44.7.2. System D/L    810
        44.7.3. System R/S    813
  Dodatki    821
  Literatura uzupełniająca    843
  Wykaz dodatkowej literatury do wydania polskiego    845
  Skorowidz    846
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia