Elementy prywatne i publiczne w procesie cywilnym w świetle prac kodyfikacyjnych w Polsce (1918–1964) - 04 Cz. 1. Rozdz. 5. Postępowanie sporne przed pierwszą instancją w pracach nad nowym k.p.c. w Ministerstwie Sprawiedliwości w latach 1951–1955

-25%

Elementy prywatne i publiczne w procesie cywilnym w świetle prac kodyfikacyjnych w Polsce (1918–1964) - 04 Cz. 1. Rozdz. 5. Postępowanie sporne przed pierwszą instancją w pracach nad nowym k.p.c. w Ministerstwie Sprawiedliwości w latach 1951–1955

Studium historycznoprawne

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

3,74  4,99

Format: pdf

3,744,99

cena zawiera podatek VAT

Niniejsza praca jest historycznoprawnym studium, które po raz pierwszy w literaturze prawniczej przedstawia obraz zmagań kodyfikacyjnych w zakresie procedury cywilnej i ich uwarunkowań w Drugiej Rzeczypospolitej i Polsce Ludowej. Monografia traktuje o dziejach kodyfikowania polskiego procesu cywilnego na tle ewolucji tej gałęzi prawa w Europie i w świetle „rewolucji” w Polsce po drugiej wojnie światowej. Rozważania prowadzone są w kontekście zagadnienia elementów prywatnych i publicznych w procesie cywilnym, mających fundamentalne znaczenie dla kształtu i treści ustawy procesowej. Przedstawiono zarówno przebieg dwukrotnie podejmowanych w Polsce prac kodyfikacyjnych w zakresie procedury cywilnej, jak i dyskusję nad modelem ustawy procesowej w aspekcie wyznaczenia relacji pomiędzy jednostką a państwem. Monografia składa się z dwóch części: elementy prywatne i publiczne w postępowaniu spornym przed sądem pierwszej instancji oraz elementy prywatne i publiczne w systemie środków odwoławczych, które zostały poprzedzone obszernymi wprowadzeniami, zakreślającymi historyczno-polityczne, prawnoporównawcze i teoretyczne tło zasadniczych rozważań. Omówiono w nich ewolucję procesu cywilnego w XIX i XX w. w zachodniej Europie, a także odznaczający się wyraźną specyfiką socjalistyczny proces cywilny, jak też zagadnienie środków odwoławczych w nowożytnym procesie cywilnym w kontekście interesów państwa i jednostki. Studium zawiera elementy porównawcze. W odniesieniu do konstrukcji projektowanych w Polsce Odrodzonej wykraczają one poza dzielnicowe ustawy procesowe. Rozważania dotyczące dekodyfikacji i rekodyfikacji postępowania cywilnego w Polsce po drugiej wojnie światowej prowadzono z uwzględnieniem zmian zachodzących w prawie pozostałych państw demokracji ludowej w Europie oraz ich zasadniczego wzorca – radzieckiego postępowania cywilnego.


WydawcaUniwersytet Śląski
ISBN-13978-83-8012-787-6
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Spis treści
  
  Wstęp /    9
  
  Część pierwsza
  Elementy prywatne i publiczne w postępowaniu spornym przed sądem pierwszej instancji
  
  R o z d z i a ł 1
  Uwagi wprowadzające /    19
  1.1. Ewolucja procesu cywilnego w XIX I XX wieku /    19
  1.2. Socjalistyczny proces cywilny /    29
  
  R o z d z i a ł 2
  Wstępne założenia i koncepcje zasad polskiego procesu cywilnego (1917–1918) /    35
  2.1. Początki prac nad polską procedurą cywilną /    35
  2.2. Status quo – dzielnicowe ustawy postępowania cywilnego /    40
  2.3. Zasady procesu cywilnego w świetle uchwał komisji warszawskiej i obrad komisji krakowskiej /    44
  2.4. „Ustność czytania” czy obszerna podstawa pisemna ustnej rozprawy? /    48
  2.5. Problem zakresu władzy dyskrecjonalnej sędziego na tle rozwiązań w procedurze cywilnej austriackiej, węgierskiej, zuryskiej, berneńskiej oraz niemieckiej i rosyjskiej /    53
  2.6. Przysięga czy przesłuchanie stron? /    65
  2.7. Wpływ wyroków karnych na proces cywilny /    71
  2.8. Udział prokuratora w postępowaniu cywilnym /    75
  
  R o z d z i a ł 3
  Postępowanie sporne przed sądem pierwszej instancji w pracach Komisji Kodyfikacyjnej Drugiej Rzeczypospolitej /    83
  3.1. Sekcja prawa cywilnego procesowego /    83
  3.1.1. Założenia kodyfikacji procesu cywilnego. Socjalizacja /    83
  3.1.2. Skład sekcji postępowania cywilnego /    90
  3.1.3. Prace sekcji postępowania cywilnego (przebieg prac) /    99
  3.1.4. Dwa języki prawnicze /    108
  3.2. Projekty o postępowaniu przed sądem pierwszej instancji oraz ich późniejsze zmiany do noweli z 1932 roku /    110
  3.2.1. Referat Józefa Skąpskiego – Postępowanie. Część ogólna /    110
  3.2.2. Referat Franciszka Ksawerego Fiericha o postępowaniu przed sądami okręgowymi i koreferat Maurycego Allerhanda /    122
  3.2.3. Projekt Tadeusza Dziurzyńskiego o postępowaniu przed sądami powiatowymi (grodzkimi) /    134
  3.2.4. Projekt Jana Jakuba Litauera – Tytuł o dowodach /    138
  3.2.5. Projekt Wiktoryna Mańkowskiego o wyrzeczeniach sądowych /    153
  
  R o z d z i a ł 4
  Postępowanie sporne w pierwszej instancji w pracach nad nowelizacją kodeksu postępowania cywilnego z 20 lipca 1950 roku /    159
  4.1. Zmiany prawa cywilnego procesowego przed nowelizacją z 20 lipca 1950 roku i ograniczanie drogi procesu cywilnego (postępowanie niesporne, państwowy arbitraż) /    159
  4.2. Postępowanie przed pierwszą instancją w świetle prac Komisji Konsultacyjno‑Naukowej nad ustawą z 20 lipca 1950 roku /    168
  4.3. Wzorzec radziecki w polskiej ustawie z 20 lipca 1950 roku /    182
  4.4. Czechosłowacki (1950), bułgarski (1952) i węgierski (1952) kodeks postępowania cywilnego /    189
  
  R o z d z i a ł 5
  Postępowanie sporne przed pierwszą instancją w pracach nad nowym kodeksem postępowania cywilnego w Ministerstwie Sprawiedliwości w latach 1951–1955 /    197
  5.1. Prace przygotowawcze Komisji Reformy Procesu Cywilnego /    197
  5.2. Konsultacje wstępnych założeń projektu kodeksu postępowania cywilnego /    200
  5.3. Konferencja procesualistów 26 listopada 1952 roku i kolejne redakcje projektu /    207
  
  R o z d z i a ł 6
  Postępowanie sporne przed pierwszą instancją w pracach Komisji Kodyfikacyjnej nad projektem kodeksu postępowania cywilnego i w pracach ministerialnych do uchwalenia kodeksu /    221
  6.1. Wstępne założenia kodyfikacji procesu cywilnego /    221
  6.2. Prace Zespołu Prawa Cywilnego Procesowego do ukończenia pierwszego czytania projektu /    224
  6.3. Polityczne założenia drugiej redakcji projektu /    235
  6.4. Uchwalenie projektu kodeksu postępowania cywilnego /    243
  
  Część druga
  Elementy prywatne i publiczne w systemie środków odwoławczych
  
  R o z d z i a ł 1
  Uwagi wprowadzające /    251
  1.1. Środki odwoławcze w nowożytnym procesie cywilnym. Zagadnienia ogólne /    251
  1.2. Środki odwoławcze w kontekście interesów pańtwa i jednostki /    255
  
  R o z d z i a ł 2
  Środki odwoławcze w kodeksach procedury cywilnej obowiązujących w Polsce po 1918 roku /    261
  2.1. Niemiecki, austriacki i węgierski model rewizyjny /    261
  2.1.1. Uwagi wstępne /    261
  2.1.2. Odwołanie (apelacja) /    263
  2.1.3. Rewizja /    266
  2.2. Apelacja i kasacja w rosyjskiej ustawie postępowania cywilnego /    269
  
  R o z d z i a ł 3
  Wstępne założenia i koncepcje dotyczące środków odwoławczych przed powołaniem Komisji Kodyfikacyjnej Drugiej Rzeczypospolitej /    275
  3.1. Kasacja, rewizja czy system pośredni? /    275
  3.2. Prokurator w postępowaniu przed Sądem Najwyższym /    279
  3.3. Kasacja na ziemiach polskich przed odzyskaniem niepodległości w 1918 roku /    283
  3.4. Kasacja francuska /    288
  
  R o z d z i a ł 4
  Środki odwoławcze w pracach Komisji Kodyfikacyjnej Drugiej Rzeczypospolitej /    293
  4.1. Problem terminologii. Trzy posiedzenia sekcji postępowania cywilnego – narada ogólna /    293
  4.2. Projekty o środkach odwoławczych i ich późniejsze zmiany do noweli z 1932 roku /    300
  4.2.1. Projekt Tadeusza Dziurzyńskiego o apelacji /    300
  4.2.2. Projekty postępowania przed Sądem Najwyższym /    306
  4.2.2.1. Projekt Franciszka Ksawerego Fiericha /    306
  4.2.2.2. Koreferat Józefa Skąpskiego /    310
  4.2.2.3. Koreferat Jana Jakuba Litauera /    313
  4.2.2.4. Koreferat Jerzego Trammera /    315
  4.3. Posiedzenia sekcji postępowania cywilnego w dniach 4–8 czerwca 1923 roku /    316
  4.4. Prace w podkomisji redakcyjnej. Zakończenie prac. Nowelizacja kodeksu (1932) /    319
  
  R o z d z i a ł 5
  Środki odwoławcze w pracach nad nowelizacją kodeksu postępowania cywilnego z 20 lipca 1950 roku /    325
  5.1. Trzy czy dwie instancje? Prace Komisji Konsultacyjno‑Naukowej nad nowelizacją kodeksu postępowania cywilnego /    325
  5.2. Krytyka ustawy z 20 lipca 1950 roku na konferencji procesualistów (1951) /    333
  5.3. Charakter drugiej instancji w świetle socjalistycznego wzorca – przykład Polski i Węgier /    337
  5.4. Rewizja nadzwyczajna i protest prokuratora w ustawodawstwie państw demokracji ludowej. Zakres recepcji rozwiązań radzieckich /    342
  5.4.1. Wzorzec radziecki /    342
  5.4.2. Wzruszanie prawomocnych orzeczeń z inicjatywy organu państwowego w Polsce, Czechosłowacji, na Węgrzech, w Bułgarii i NRD /    345
  
  R o z d z i a ł 6
  Środki odwoławcze w pracach nad nowym kodeksem postępowania cywilnego w Ministerstwie Sprawiedliwości w latach 1951–1955 /    349
  6.1. Założenia ideologiczne prac Komisji Reformy Procesu Cywilnego /    349
  6.2. Zakres konsultacji projektu kodeksu postępowania cywilnego /    353
  6.3. Redakcje projektu kodeksu postępowania cywilnego /    357
  
  R o z d z i a ł 7
  Środki odwoławcze w pracach Komisji Kodyfikacyjnej nad projektem kodeksu postępowania cywilnego i w pracach ministerialnych do uchwalenia kodeksu /    361
  7.1. Powrót do trzech instancji? Pierwsze zebranie ogólne Komisji Kodyfikacyjnej /    361
  7.2. Referat Władysława Siedleckiego /    364
  7.3. Wspólne posiedzenie zespołów ustroju sądów powszechnych, postępowania karnego i postępowania cywilnego /    367
  7.4. Projekt Zespołu Prawa Cywilnego Procesowego uchwalony w pierwszym czytaniu. Krytyka projektu i jego późniejsze zmiany /    371
  
  Zakończenie /    383
  
  Bibliografia /    391
  Źródła archiwalne /    391
  Źródła drukowane /    391
  Akty prawne /    395
  Opracowania /    400
  
  Summary /    423
  Zusammenfassung /    427
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia