X

  Część I. Teorie wychowania 12
    Wstęp (Bogusław Śliwerski) 12
    Rozdział 1. Istota i przedmiot badań teorii wychowania (Bogusław Śliwerski) 14
      1.1. Typologia teorii i badań naukowych 14
      1.2. Naukowa i potoczna teoria wychowania 16
      1.3. Relacje między teorią wychowania a pedagogiką ogólną 18
      1.4. Teoria wychowania jako przedmiot kształcenia akademickiego 21
      1.5. Teoria wychowania w innych krajach 22
    Rozdział 2. Cztery orientacje badawcze w teoriach wychowania (Bogusław Śliwerski) 28
      2.1. Orientacja socjologiczna 28
      2.2. Orientacje normatywne 33
        2.2.1. Orientacja normatywno-ideologiczna 34
        2.2.2. Orientacja normatywno-filozoficzna 36
      2.3. Orientacja psychologiczna 42
      2.4. Orientacja eklektyczna 46
    Rozdział 3. Badania porównawcze teorii wychowania (Bogusław Śliwerski) 51
      3.1. Bezzałożeniowa rekonstrukcja teorii wychowania 52
      3.2. Krytyka hermeneutyczna teorii wychowania 54
      3.3. Badania porównawcze teorii wychowania 55
    Rozdział 4. Nowe kategorie pojęciowe współczesnej teorii wychowania (Krzysztof Rubacha) 59
      4.1. Ambiwalencja - kulturowy kontekst wychowania 60
      4.2. Decentracja - społeczny kontekst wychowania 62
      4.3. Tożsamość - rozwojowy kontekst wychowania 63
    Rozdział 5. Kultura popularna jako czynnik socjalizacji (Zbyszko Melosik) 68
      5.1. Kultura konsumpcji 69
      5.2. Kultura instant 71
      5.3. Prymat zmiany i szybkiego życia 73
      5.4. Koniec ideałów - tryumf codzienności 74
      5.5. Poczucie mocy i rekonstrukcja wolności 74
      5.6. Kultura upozorowania 76
      5.7. Kultura kultu ciała i seksualności 78
      5.8. Amerykanizacja 82
      5.9. Globalny nastolatek 84
      5.10. Generacja X 86
      5.11. Kult sukcesu 88
      5.12. Wychowanie - w którą stronę? 89
    Bibliografia 92
  Część II. SZKOŁA - KSZTAŁCENIE - NAUCZYCIEL 96
    Wstęp (Bogusława Dorota Gołębniak) 96
    Rozdział 1. Szkoła wspomagająca a rozwój (Bogusława Dorota Gołębniak) 98
      1.1. Między adaptacją a emancypacją. Szkoła XX wieku 99
        1.1.1. Przesunięcie progresywistyczne 99
        1.1.2. Modele szkoły współczesnej 108
      1.2. W kierunku szkoły jako organizacji uczącej się 117
    Rozdział 2. Program szkolny (Bogusława Dorota Gołębniak) 123
      2.1. Podejęcie do programu szkolnego 124
        2.1.1. Filozoficzne i psychologiczne podstawy podejścia behawiorystycznego 125
        2.1.2. Filozoficzne i psychologiczne podstawy podejścia humanistycznego 126
        2.1.3. Filozoficzne i psychologiczne podstawy podejścia konstruktywistycznego 127
      2.2. Definiowanie programu szkolnego 128
      2.3. Kreowanie programu szkolnego 132
        2.3.1. Dwie orientacje 132
      2.4. Wzorzec programu szkolnego 140
      2.5. Implementacja programu szkolnego jako proces zmiany 142
        2.5.1. Ewolucyjnie czy rewolucyjnie? 142
        2.5.2. Centralnie czy lokalnie? 143
        2.5.3. Nauczyciele a reformy programu 144
      2.6. Ewaluacja programu szkolnego 147
      2.7. Europejski kontekst zmiany programu szkolnego 149
        2.7.1. Trendy 149
        2.7.2. Edukacyjne tradycje: bariera zmiany czy źródło kulturowej rewitalizacji? 151
        2.7.3. Zróżnicowanie kultury politycznej i kontroli nad edukacją 152
      2.8. Zmiana programu szkolnego w Polsce po 1989 r. 153
    Rozdział 3. Nauczanie i uczenie się w klasie (Bogusława Dorota Gołębniak) 158
      3.1. Nauczanie jako współtworzenie programu 158
      3.2. Style nauczania 161
        3.2.1. Styl zamknięty (formalny, frontalny) 161
        3.2.2. Styl ramowy (zindywidualizowany) 163
        3.2.3. Styl negocjacyjny 165
      3.3. Cele kształcenia 168
        3.3.1. Rodzaje celów 169
        3.3.2. Spór o cele operacyjne. Taksonomie a intencje 169
      3.4. Wzory uczenia się. Strategie nauczania 172
        3.4.1. Wzory behawioralne. Sytuacje zadaniowe i informacje zwrotne 173
        3.4.2. Wzory procesualno-poznawcze. Strategie przyswajania, przetwarzania i produkowania informacji 175
        3.4.3. Synergia. Uczenie się we współpracy 183
        3.4.4. Całościowe uczenie się. Strategie wspierania rozwoju osobowego 185
      3.5. Planowanie pracy z uczniami 188
        3.5.1. Rodzaje i poziomy 188
        3.5.2. Konspekty i scenariusze zajęć 192
        3.5.3. Animacja przestrzeni 194
        3.5.4. Materiały edukacyjne 195
        3.5.5. Korzystanie z technologii informacyjnej 197
      3.6. Doskonalenie nauczania poprzez badania 200
        3.6.1. Refleksyjny nauczyciel 201
        3.6.2. Badania w klasie 203
    Rozdział 4. Egzaminy i ocenianie szkolne (Bogusława Dorota Gołębniak) 206
      4.1. Ustalenia definicyjne 206
      4.2. Przesłanki i zmiana praktyk oceniania 210
      4.3. Centralizacja. Upolitycznienie dyskursu oceniania 213
      4.4. Ocenianie zewnętrzne 217
        4.4.1. Trafność i rzetelność jako kontrola i gwarancja jakości oraz inne problemy związane z ocenianiem zewnętrznym 217
        4.4.2. Znaczenie oceniania zewnętrznego dla doskonalenia nauczania 220
      4.5. Ocenianie wewnątrzszkolne 221
        4.5.1. Podejścia do oceniania wewnątrzszkolnego 221
        4.5.2. Konwencjonalne techniki oceniania 222
        4.5.3. Niekonwencjonalne techniki oceniania 233
    Rozdział 5. Szkolne środowisko uczenia się (Mariola Chomczyńska-Rubacha) 240
      5.1. Kultura organizacyjna szkoły 241
      5.2. Język i wzorce porozumiewania się w klasie szkolnej 244
        5.2.1. Specyfika porozumiewania się w klasie szkolnej 245
        5.2.2. Porozumiewanie się emocjonalne w klasie 249
        5.2.3. Rozwojowy i socjalizacyjny kontekst komunikacji w klasie szkolnej 255
      5.3. Ład i dyscyplina jako element kultury szkoły 258
      5.4. Motywacyjne funkcje szkolnego środowiska uczenia się 262
        5.4.1. Wzbudzanie dysonansu poznawczego 262
        5.4.2. Wzbudzanie procesu rekonstruowania wiedzy osobistej uczniów 264
        5.4.3. Wzbudzanie motywacji osiągnięć 265
        5.4.4. Społeczne mechanizmy wzbudzania motywacji 267
    Rozdział 6. Agresja i przemoc w szkole (Janusz Surzykiewicz) 270
      6.1. Terminologia 271
      6.2. Podstawy teoretyczne badań i ich implikacje 272
        6.2.1. Bliższa charakterystyka wybranej teorii 275
        6.2.2. Stosowane podejścia badawcze do agresji i przemocy w szkole 276
      6.3. Rozpowszechnienie i jakość zjawiska 276
        6.3.1. Dynamika i cechy zmian w opiniach nauczycieli 278
        6.3.2. Płeć i wiek a nasilenie przejawiania agresji/przemocy 278
        6.3.3. Typy doświadczeń uczniów z agresją/przemocą 279
        6.3.4. Zjawisko agresji i przemocy a typ szkoły 280
      6.4. Szkolny kontekst socjalizacji: kultura szkoły 280
        6.4.1. Kultura szkoły 280
      6.5. Pozaszkolne konteksty socjalizacyjne 283
      6.6. Szkoła - arena czy generator zachowań przemocowych? 285
      6.7. Prewencja 286
      6.8. Sugestie i oceny 289
    Rozdział 7. Być nauczycielem - wprowadzenie do myślenia (Robert Kwaśnica) 291
      7.1. Czy możliwe jest pełne przygotowanie zawodowe nauczyciela? 293
        7.1.1. Teza 294
        7.1.2. Uzasadnienie 294
        7.1.3. Konkluzja 297
      7.2. Jakich kompetencji potrzebuje nauczyciel? 298
        7.2.1. Kompetencje praktyczno-moralne 300
        7.2.2. Kompetencje techniczne 301
        7.2.3. Przygotowanie zawodowe 302
      7.3. Na czym polega rozwój zawodowy nauczyciela? 305
      7.4. Jaki jest dziś polski nauczyciel? 309
      7.5. Co to znaczy: wspomagać nauczycieli w rozwoju? 314
    Bibliografia 320
  Część III. AKTUALNE PROBLEMY OŚWIATY 326
    Wstęp (Bogusław Śliwerski) 326
    Rozdział 1. Edukacja a stratyfikacja w społeczeństwach współczesnych (Zbyszko Melosik) 328
      1.1. Merytokratyczna koncepcja edukacji i społeczeństwa 328
      1.2. Kredencjalizm: krytyka liberalnej interpretacji roli dyplomów 325
      1.3. Koncepcje rozwiązania problemu dostępu do edukacji wyższej 352
        1.3.1. Akademiccy tradycjonaliści 352
        1.3.2. Zorientowani na rynek 353
        1.3.3. Utylitarni instruktorzy 354
        1.3.4. Liberalni merytokraci 355
        1.3.5. Zwolennicy dostępu 356
      1.4. Akademickie „przeedukowanie” i inflacja dyplomów. Stratyfikacja społeczna a stratyfikacja uniwersytetów 356
    Rozdział 2. Główne tendencje w zakresie struktur i funkcjonowania systemów edukacyjnych na świecie (Mirosława Cylkowska-Nowak) 367
      2.1. Systemy edukacji na świecie - wybrane aspekty terminologiczne, historyczne i strukturalne 367
      2.2. Modele i formy realizacji szkolnictwa obowiązkowego 373
      2.3. Szkolnictwo średnie II stopnia - podobieństwa i różnice 379
      2.4. Tendencje w zakresie struktur i modeli szkolnictwa wyższego 381
    Rozdział 3. Reformowanie oświaty w Polsce (Bogusław Śliwerski) 383
      3.1. Rodzaje reform oświatowych w III RP ze względu na ich źródło 384
        3.1.1. Uspołecznienie oświaty 385
      3.2. Typologia reform oświatowych w III RP ze względu na ich zakres i jakość zmian 387
        3.2.1. Reformy naprawcze 387
        3.2.2. Reformy modernizacyjne 389
        3.2.3. Reformy strukturalne 390
        3.2.4. Reformy systemowe 392
      3.3. Nowy ustrój szkolny 392
      3.4. Wdrażanie reformy oświatowej 395
  Bibliografia 397
  Indeks osób 400
  Indeks rzeczowy 409
  O Autorach 416
Pedagogika. Podręcznik akademicki, t. 2

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Liczba stron  

416

Kategoria

Pedagogika ogólna

ISBN-13

978-83-01-14133-2

Numer wydania

1

Język publikacji

polski

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

Redakcja: Zbigniew Kwieciński, Bogusław Śliwerski
5.0 / 5 (4 głosów)
Wypożyczenie

Dostęp online przez aplikację myIBUK. Formaty plików: ibuk

X Format IBUK - ebook dostępny do wypożyczenia

- format książki elektronicznej
- bez instalowania oprogramowania, wystarczy przeglądarka internetowa oraz dostęp do Internetu,
- książka dostępna na Twojej półce w koncie myIBUK,
- dodatkowe funkcje: dodawanie notatek, tagów, zaznaczania fragmentów i cytatów,
- po pobraniu książka dostępna również bez dostępu do internetu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych IBUK »


od 4,92

Wypożycz teraz

Opis

Praca zbiorowa napisana przez wybitnych polskich profesorów - znawców dziedziny: Krzysztofa Rubachę, Bogusława Śliwerskiego, Zbyszka Melosika, Bogusławę Dorotę Gołębniak, Mariolę Chomczyńską-Rubachę, Janusza Surzykiewicza, Roberta Kwaśnicę oraz Mirosławę Cylkowską-Nowak. Układ i dobór treści spełniają wymagania nowoczesnego podręcznika - jest spójny i atrakcyjny. Podstawowe problemy pedagogiczne zostały przedstawione w szerszym kontekście społeczno-kulturowym.   


Książka:
• przedstawia współczesne teorie wychowania
• zapoznaje z głównymi tendencjami rozwoju systemów oświatowych w Polsce i na świecie
• wprowadza w zagadnienia socjalizacji młodego pokolenia
• daje podstawy oraz praktyczne wskazówki do tworzenia warsztatu pracy pedagogicznej
• inspiruje do twórczej refleksji nad wychowaniem i kształceniem.

 


Tom drugi obejmuje trzy części.
Pierwsza część omawia zagadnienia istoty i przedmiotu badań teorii wychowania, różnych podejść do teorii wychowania, badań porównawczych z tego zakresu, a także nowych kategorii pojęciowych współczesnej teorii wychowania oraz teorie socjalizacji.
Część druga porusza zagadnienia z zakresu dydaktyki, dotyczące m.in. programu szkolnego, nauczania i uczenia się w klasie, szkolnego środowiska uczenia się, w tym zagadnień przemocy i agresji w szkole, a także pełnienia i przygotowania się do zawodu nauczyciela.
Część trzecia omawia zaś aktualne problemy oświaty, główne tendencje w zakresie struktur i funkcjonowania systemów edukacyjnych w świecie oraz reformowania oświaty w Polsce.  
 
Podręcznik przeznaczony jest dla:
• przygotowujących się do zawodu nauczycielskiego - studentów uczelni akademickich, kolegiów nauczycielskich i wyższych szkół zawodowych
• studentów pierwszych lat pedagogiki
• nauczycieli, którzy chcą odnowić swoją wiedzę pedagogiczną
• prowadzących szkolenia w ośrodkach doskonalenia kadr pedagogicznych
• wszystkich zainteresowanych współczesną pedagogiką - działaczy oświatowych i samorządowych, psychologów i socjologów.
 
Podręcznik otrzymał III nagrodę w V edycji Konkursu na Najlepszy Podręcznik Akademicki, wydany w 2003 roku, organizowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu.
Sprawd? nowy abonament - to si? op?aca!
Ebook dost?pny w abonamencie
Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 4 )
4
0
0
0
0
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!