Biologia molekularna bakterii

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

90,30  129,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

90,30129,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Nowe, drugie zaktualizowane wydanie jedynego na rynku polskim podręcznika akademickiego, w którym są omówione na poziomie molekularnym zagadnienia związane z budową, fizjologią i genetyką bakterii, ich oddziaływaniem na komórki eukariotyczne oraz budową bakteriofagów i ich działaniem na bakterie.


Rozdział 1 poświęcony jest taksonomii bakterii, następnie omówiono bardzo szczegółowo budowę komórki bakteryjnej, co stanowi podstawę do dalszych rozdziałów. W rozdziale dotyczącym metabolizmu szczególny nacisk położono na fizjologię. Trzy następne rozdziały dotyczą problemów związanych z genetyką bakterii, m.in. powielanie materiału genetycznego, zmienność genetyczna, i obejmują zarówno informacje podstawowe, jak i najnowsze odkrycia. Omówiono wirusy bakteryjne (bakteriofagi), a także molekularne mechanizmy bakteryjnej patogenezy. Podręcznik jest bogato ilustrowany.


Książka przeznaczona dla studentów biologii (mikrobiologia ogólna, fizjologia bakterii, genetyka bakterii), biotechnologii, ochrony środowiska uniwersytetów, akademii rolniczych, akademii pedagogicznych i politechnik; weterynarii; akademii medycznych (mikrobiologia lekarska, farmacja, analityka medyczna) oraz doktorantów i pracowników naukowych.


Liczba stron544
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-18183-3
Numer wydania2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  NAJWAŻNIEJSZE STOSOWANE SKRÓTY XI
  
  1. POZYCJA FILOGENETYCZNA BAKTERII I ZASADY ICH TAKSONOMII    1
  Wprowadzenie    1
  1.1. Prokarioty i eukarioty    1
    1.1.1. Miejsce bakterii we wczesnych systemach klasyfikacji organizmów    2
    1.1.2. Trzy domeny świata żywego i „uniwersalne drzewo życia”, pozycja filogenetyczna bakterii według koncepcji Woesego    2
  1.2. Ogólna charakterystyka domen    3
    1.2.1. Bacteria i Archaea – podobieństwa i różnice    4
  1.3. Klasyfikacja i nazewnictwo bakterii    6
    1.3.1. Koncepcja gatunku u prokariotów    6
    1.3.2. Zasady nazewnictwa    8
    1.3.3. Najważniejsze typy i klasy taksonomiczne bakterii    8
  1.4. Metody identyfikacji i klasyfikacji bakterii i archeonów    10
    1.4.1. Analizy fenotypowe    10
    1.4.2. Analizy DNA    11
    1.4.3. Analiza porównawcza białek    15
  1.5. Bakterie i archeony w dobie metagenomiki    15
  1.6. Bergey’s manual of systematic bacteriology i The prokaryotes    16
  Literatura uzupełniająca    16
  
  2. BUDOWA I FUNKCJE KOMÓRKI BAKTERYJNEJ    18
  Wprowadzenie    18
  2.1. Morfologia i cykle życiowe bakterii    18
    2.1.1. Kształt bakterii i układy komórek    19
    2.1.2. Cykle życiowe bakterii    20
  2.2. Barwienie Grama – bakterie gramdodatnie i gramujemne    20
  2.3. Cytozol i jego elementy składowe    23
    2.3.1. Rybosomy    23
    2.3.2. Białka cytoszkieletu    23
    2.3.3. Materiały zapasowe    27
    2.3.4. Magnetosomy    29
    2.3.5. Karboksysomy i enterosomy    30
    2.3.6. Przedziały komórkowe u przedstawicieli Planctomycetes    31
    2.3.7. Pęcherzyki gazowe    33
    2.3.8. Systemy błon wewnątrzcytoplazmatycznych u bakterii    33
  2.4. Budowa i funkcje osłon bakteryjnych    33
    2.4.1. Błona cytoplazmatyczna    33
    2.4.2. Udział białek błony cytoplazmatycznej w procesach energetycznych    35
    2.4.3. Procesy transportu przez błonę cytoplazmatyczną    37
    2.4.4. Antybiotyki działające na błonę cytoplazmatyczną    41
    2.4.5. Przestrzeń peryplazmatyczna    42
    2.4.6. Mureina ściany komórkowej    46
    2.4.7. Polimery związane z mureiną    51
    2.4.8. Bakterie pozbawione sakulusa    57
    2.4.9. Błona zewnętrzna bakterii gramujemnych    59
    2.4.10. Warstwa S    66
    2.4.11. Białka amyloidalne    68
    2.4.12. Otoczki bakteryjne    68
    2.4.13. Biosynteza związków budujących osłony komórkowe bakterii    72
  2.5. Struktury zewnątrzkomórkowe    81
    2.5.1. Rzęski i chemotaksja    81
    2.5.2. Inne sposoby poruszania się bakterii    86
    2.5.3. Fimbrie    88
    2.5.4. Celulosomy    90
    2.5.5. Pęcherzyki błonowe    90
    2.5.6. Fibryle    92
    2.5.7. Spinae    92
  2.6. Formy przetrwalnikowe bakterii    93
    2.6.1. Endospory    93
    2.6.2. Inne formy przetrwalnikowe    95
  2.7. Wielokomórkowe społeczności bakteryjne    96
    2.7.1. Biofilmy    97
    2.7.2. Maty mikroorganizmów    100
    Literatura uzupełniająca    101
  
  3. METABOLIZM    103
  Wprowadzenie    103
  3.1. Ogólna charakterystyka metabolizmu    104
    3.1.1. Typy pokarmowe    104
    3.1.2. Pierwiastki biogenne    105
    3.1.3. Azot    106
    3.1.4. Siarka    114
    3.1.5. Fosfor    116
    3.1.6. Czynniki wzrostowe    117
  3.2. Metabolizm chemoorganoheterotrofów    117
    3.2.1. Rozkład polimerów    117
    3.2.2. Wykorzystanie węglowodorów alifatycznych i związków aromatycznych    123
    3.2.3. Glikoliza    125
    3.2.4. Szlak heksozomonofosforanowy    128
    3.2.5. Szlak Entnera–Doudoroffa    128
    3.2.6. Cykl kwasu cytrynowego    130
    3.2.7. Cykl glioksalowy    132
    3.2.8. Fermentacje – fosforylacja substratowa i endogenne akceptory elektronów    133
  3.3. Metabolizm chemolitotrofów    139
    3.3.1. Nitryfikacja i anamoks    140
    3.3.2. Utlenianie związków siarki    145
    3.3.3. Metabolizm wodoru    150
    3.3.4. Utlenianie tlenku węgla    152
    3.3.5. Bakterie utleniające żelazo    153
    3.3.6. Wykorzystanie innych związków nieorganicznych w metabolizmie chemolitotroficznym    154
  3.4. Metabolizm fototrofów    155
    3.4.1. Barwniki uczestniczące w fotosyntezie    156
    3.4.2. Bakterie fototroficzne    159
    3.4.3. Fotosynteza anoksygenna    159
    3.4.4. Fotosynteza oksygenna    165
    3.4.5. Inny sposób wykorzystania światła przez bakterie    167
  3.5. Metabolizm tlenowy i beztlenowy    168
    3.5.1. Metabolizm tlenowy    168
    3.5.2. Oddychanie    171
    3.5.3. Oddychanie beztlenowe    173
    3.5.4. Inne sposoby generowania siły protonomotorycznej    182
  3.6. Asymilacja dwutlenku węgla i metabolizm związków C1    183
    3.6.1. Cykl Calvina    183
    3.6.2. Redukcyjny cykl kwasów trikarboksylowych    186
    3.6.3. Redukcyjny szlak acetylo-CoA (szlak Ljungdahla–Wooda)    187
    3.6.4. Szlak 3-hydroksypropionowy    189
    3.6.5. Metylotrofia – wykorzystanie związków C1    190
    3.6.6. Asymilacja węgla u metylotrofów    193
    Literatura uzupełniająca    197
  
  4. CHROMOSOM BAKTERYJNY    198
  Wprowadzenie    198
  4.1. Struktura genomów bakteryjnych    198
  4.2. Struktura chromosomu bakteryjnego    201
    4.2.1. Podwójna helisa    201
    4.2.2. Forma kolista, kowalencyjnie zamknięta i forma liniowa    202
    4.2.3. Superhelisa    203
    4.2.4. Pofałdowany chromosom    203
    4.2.5. Białka histonopodobne, budowa i funkcja    204
  4.3. Replikacja chromosomu    206
    4.3.1. Podstawowe reguły replikacji    206
    4.3.2. Inicjacja replikacji    208
    4.3.3. Elongacja replikacji    211
    4.3.4. Terminacja replikacji i segregacja chromosomów    214
    4.3.5. Antybiotyki hamujące syntezę DNA    216
  4.4. Rekombinacja homologiczna    217
    4.4.1. Typy rekombinacji u bakterii i podstawowe warunki wymagane do zajścia rekombinacji homologicznej    217
    4.4.2. Modele rekombinacji homologicznej    218
    4.4.3. Molekularny mechanizm rekombinacji homologicznej    219
    4.4.4. Rola rekombinacji homologicznej w naprawie DNA    222
    4.4.5. Związek między rekombinacją homologiczną i replikacją    222
  4.5. Zmienność mutacyjna    224
    4.5.1. Typy mutacji, kryteria klasyfikacji    224
    4.5.2. Mutacje spontaniczne    225
    4.5.3. Mutacje indukowane    226
    4.5.4. Supresja mutacji    228
  4.6. Naprawa uszkodzeń DNA    230
    4.6.1. Prosta rewersja błędu    230
    4.6.2. Naprawa przez wycinanie    231
    4.6.3. Naprawa rekombinacyjna    234
    4.6.4. Regulon SOS    235
    Literatura uzupełniająca    236
  
  5. EKSPRESJA GENÓW    237
  Wprowadzenie    237
  5.1. Transkrypcja    237
    5.1.1. Transkrypcyjna organizacja bakteryjnego DNA – operony    238
    5.1.2. Rodzaje RNA, ich funkcje w komórce    238
    5.1.3. Polimeraza RNA    240
    5.1.4. Inicjacja transkrypcji i jej regulacja    243
    5.1.5. Elongacja transkrypcji i jej regulacja    249
    5.1.6. Terminacja transkrypcji i jej regulacja    250
    5.1.7. Potranskrypcyjna modyfikacja RNA i jego stabilność    256
    5.1.8. Antybiotyki hamujące transkrypcję    257
  5.2. Translacja    257
    5.2.1. Budowa rybosomów i ich rola w syntezie białek    258
    5.2.2. Inicjacja translacji i jej regulacja    259
    5.2.3. Elongacja translacji i jej regulacja    260
    5.2.4. Terminacja translacji    261
    5.2.5. Aminoacylacja tRNA    262
    5.2.6. Kod genetyczny    262
    5.2.7. Fałdowanie się białek i udział białek opiekuńczych w tym procesie    264
    5.2.8. Potranslacyjna obróbka i degradacja białek    266
    5.2.9. Antybiotyki hamujące syntezę białek    268
  5.3. Globalne systemy regulacji ekspresji genów    269
    5.3.1. Regulon cAMP–CRP    270
    5.3.2. Regulon azotowy    272
    5.3.3. Regulon szoku cieplnego    275
    5.3.4. Odpowiedź ścisła    277
  5.4. Ryboregulacja    279
    5.4.1. Znaczenie ryboregulacji w kontroli ekspresji genów    279
    5.4.2. Antysensowny sRNA kodowany w pozycji cis    279
    5.4.3. Regulatorowy sRNA kodowany w pozycji trans    281
    5.4.4. sRNA wiążący białka i sRNA dwufunkcyjny    281
    5.4.5. Rola białka Hfq w ryboregulacji    282
    5.4.6. Ryboprzełączniki    282
    Literatura uzupełniająca    284
  
  6. RUCHOME ELEMENTY GENETYCZNE BAKTERII I HORYZONTALNY TRANSFER GENÓW    285
  Wprowadzenie    285
  6.1. Plazmidy bakteryjne    285
    6.1.1. Definicja plazmidu    285
    6.1.2. Struktura cząsteczki plazmidu    287
    6.1.3. Standardowa charakterystyka, klasyfikacja i nazewnictwo plazmidów    289
    6.1.4. Replikacja plazmidów    290
    6.1.5. Regulacja procesu replikacji    298
    6.1.6. Mechanizmy zapobiegające utracie plazmidów przez komórki bakteryjne    301
    6.1.7. Molekularne podstawy niezgodności plazmidów i zakresu gospodarzy    304
    6.1.8. Funkcje fenotypowe bakterii determinowane przez plazmidy    306
  6.2. Elementy transpozycyjne    312
    6.2.1. Transpozony I grupy    315
    6.2.2. Transpozony II grupy    317
    6.2.3. Nieautonomiczne TE i kasety transpozycyjne    319
    6.2.4. Bakteriofag Mu    320
    6.2.5. Regulacja częstości transpozycji    320
    6.2.6. Rodzaje zmian w DNA wywołanych transpozycją    322
  6.3. Elementy integrujące z DNA    323
    6.3.1. Klasyfikacja i nazewnictwo elementów integrujących z DNA    323
    6.3.2. Struktura genetyczna i właściwości Tn916    324
    6.3.3. Integrony i kasety genowe    326
  6.4. Mobilne introny i inteiny    328
    6.4.1. Introny I grupy    328
    6.4.2. Introny II grupy    328
    6.4.3. Inteiny    330
  6.5. Ruchome elementy genetyczne o hybrydowej strukturze    330
  6.6. Wyspy genomowe    331
  6.7. Rola ruchomych elementów genetycznych w horyzontalnym transferze genów    332
  6.8. Mechanizmy horyzontalnego transferu genów    333
    6.8.1. Koniugacja    334
    6.8.2. Transformacja bakteryjna    346
    6.8.3. Transdukcja    349
    6.8.4. Inne mechanizmy HGT    352
  6.9. Bariery horyzontalnego transferu genów    354
  6.9.1. Systemy restrykcji i modyfikacji    354
  6.9.2. Systemy CRISPR    355
  6.10. Wpływ HGT na zmienność i ewolucję bakterii    357
    Literatura uzupełniająca    358
  
  7. BAKTERIOFAGI    359
  Wprowadzenie    359
  7.1. Taksonomia i nazewnictwo bakteriofagów    359
  7.2. Budowa cząstek fagowych    363
    7.2.1. Cząstki o strukturze helikalnej    363
    7.2.2. Cząstki o strukturze izometrycznej    363
    7.2.3. Cząstki o złożonej strukturze wirionu    363
  7.3. Organizacja i struktura genomowych kwasów nukleinowych    364
    7.3.1. Bakteriofagi typu (+)RNA    365
    7.3.2. Bakteriofagi posiadające jako genom dwuniciowy RNA    365
    7.3.3. Struktura i organizacja genetyczna genomu bakteriofagów typu DNA    366
  7.4. Namnażanie się bakteriofagów    370
    7.4.1. Etapy procesu namnażania    370
    7.4.2. Adsorpcja i penetracja    370
    7.4.3. Losy DNA fagowego w komórce    372
  7.5. Ekspresja materiału genetycznego bakteriofagów    374
    7.5.1. Ekspresja materiału genetycznego prokariotycznych wirusów typu (+)RNA    374
    7.5.2. Ekspresja materiału genetycznego faga dsRNA    375
    7.5.3. Regulacja ekspresji genomu bakteriofagów typu DNA    376
    7.5.4. Ekspresja genów bakteriofagów zawierających genom w postaci ssDNA    376
    7.5.5. Ekspresja genów bakteriofagów zawierających genom w postaci dsDNA    378
  7.6. Replikacja genomów bakteriofagów    387
    7.6.1. Replikacja genomowego RNA o dodatniej polarności    387
    7.6.2. Replikacja DNA bakteriofagów    388
    7.6.3. Replikacja DNA fagów posiadających jako genom ssDNA    390
    7.6.4. Replikacja DNA fagów posiadających jako genom dsDNA    392
  7.7. Składanie i dojrzewanie cząstek bakteriofagów    397
    7.7.1. Składanie bakteriofagów o strukturze helikalnej i izometrycznej    397
    7.7.2. Składanie bakteriofagów o złożonej strukturze    398
  7.8. Uwalnianie cząstek fagowych z komórki    400
  7.9. Zastosowanie i rola bakteriofagów    401
    7.9.1. Zastosowanie bakteriofagów w technice phage display    401
    7.9.2. Zastosowanie bakteriofagów w leczeniu zakażeń bakteryjnych (terapia fagowa)    401
    7.9.3. Rola bakteriofagów w patogenności bakterii    402
    Literatura uzupełniająca    403
  
  8. MOLEKULARNE PODSTAWY BAKTERYJNEJ PATOGENEZY    404
  Wprowadzenie    404
  8.1. Choroby infekcyjne    405
    8.1.1. Definicje, klasyczne i molekularne postulaty Kocha    405
    8.1.2. Zachorowalność, śmiertelność    406
  8.2. Zmienność genomów bakterii patogennych    408
    8.2.1. Horyzontalny transfer genów    408
    8.2.2. Globalne mutatory    409
    8.2.3. Rearanżacje genomów    410
    8.2.4. Analizy porównawcze genomów; pangenomy bakterii patogennych    410
    8.2.5. Analizy porównawcze transkryptomów    415
  8.3. Projekt HMP – Human Microbiome Project    416
  8.4. Przezwyciężanie mechanizmów obronnych organizmu gospodarza    417
    8.4.1. Mechanizmy obronne we wrotach zakażenia (skóra i błony śluzowe)    418
    8.4.2. Mechanizmy nieswoiste działające na poziomie krwi i tkanek    419
    8.4.3. Peptydy antybakteryjne    426
    8.4.4. Mechanizmy swoiste    427
  8.5. Sekrecja czynników wirulencji    428
    8.5.1. Białka powierzchniowe bakterii gramdodatnich    429
    8.5.2. Sekrecja czynników wirulencji bakterii gramujemnych    430
    8.5.3. Systemy sekrecji typu VII charakterystyczne dla bakterii rodzajów Mycobacterium i Corynebacterium    440
    8.5.4. Pęcherzyki błonowe – MV i OMV    440
    8.5.5. Niesklasyfikowane systemy sekrecji (ang. non classically secreted)    441
  8.6. Adhezja    441
    8.6.1. Mediatory adhezji – fimbrie    442
    8.6.2. Adhezyny niefimbrylarne    443
    8.6.3. Procesy adhezji w jamie ustnej    444
    8.6.4. Skutki procesów adhezji    446
  8.7. Patogeny wewnątrzkomórkowe    447
    8.7.1. Wykorzystanie białek G (GTPaz)    448
    8.7.2. Wpływ wewnątrzkomórkowych patogenów na procesy ubikwitynacji białek gospodarza – rola w patogenezie    449
    8.7.3. Inwazyjność bakterii rodzaju Salmonella    449
    8.7.4. Inwazyjność bakterii rodzaju Shigella    453
    8.7.5. Oddziaływanie enteropatogennych Escherichia coli z komórkami nabłonkowymi    456
  8.8. Modulacja procesów przeżywalności komórek eukariotycznych przez bakterie patogenne    460
    8.8.1. Salmonella    461
    8.8.2. Helicobacter pylori    463
  8.9. Regulacja wytwarzania czynników wirulencji    464
    8.9.1. Zmienność antygenowa, zmienność fazowa    464
    8.9.2. Regulacja ekspresji genów kodujących czynnik wirulencji przez czynniki środowiska na poziomie transkrypcji    468
    8.9.3. Regulacja syntezy czynników wirulencji na poziomie RNA (małe RNA, ryboprzełączniki, antysensowne RNA)    473
    8.9.4. Przykłady kaskadowej regulacji ekspresji genów kodujących czynniki wirulencji    474
  8.10. Toksyny bakteryjne    477
    8.10.1. Egzotoksyny    478
    Literatura uzupełniająca    482
  
  SŁOWNICZEK    484
  
  SKOROWIDZ    496
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia