Zrównoważony rozwój

Wybrane aspekty makro- i mikroekonomiczne

1 opinia

Format:

ibuk

W podręczniku podjęto dwa kluczowe tematy, stanowiące najbardziej aktualne filary zrównoważonego rozwoju. W części pierwszej przedstawiono koncepcję polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej oraz wybranych organizacji międzynarodowych (Światowej Organizacji Handlu - World Trade Organization, WTO, oraz ONZ) w kontekście Strategii Zrównoważonego Rozwoju i dążenia do budowy gospodarki „cyrkularnej”. Szczególny nacisk położono na działania Unii Europejskiej ukierunkowane na ochronę środowiska naturalnego, na zapobieganie oraz niwelowanie skutków niekorzystnych zmian klimatycznych, głównie w odniesieniu do zwiększenia efektywności energetycznej, rozwoju technologii niskoemisyjnych oraz lepszego wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
W części drugiej zaprezentowano koncepcję społecznej odpowiedzialności biznesu (corporate social responsiblity - CSR) i główne problemy związane z jej wdrażaniem do praktyki życia gospodarczego. Szczególną uwagę zwrócono na dobrowolne uwzględnianie przez przedsiębiorstwa problematyki społecznej i ekologicznej w swojej działalności i stosunkach z zainteresowanymi stronami oraz przeznaczanie przez przedsiębiorstwa zysków na rzecz społecznego interesu.
Podręcznik jest adresowany do pracowników naukowych oraz studentów kierunków ekonomicznych i społecznych uczelni wyższych oraz do kadry menedżerskiej i pracowników przedsiębiorstw. Z wiedzy w nim zawartej skorzystać mogą również interesariusze firm współpracujących z przedsiębiorstwami wdrażającymi koncepcję CSR do praktyki gospodarczej.


Liczba stron168
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN-13978-83-7969-982-7
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    9
  
  Część I. POLITYKA KLIMATYCZNO-ENERGETYCZNA UNII EUROPEJSKIEJ W KONTEKŚCIE STRATEGII ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU I DĄŻENIA DO BUDOWY GOSPODARKI „CYRKULARNEJ” (Zofia Wysokińska)     11
  Wstęp    11
  Rozdział 1. Globalne partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju    15
  Rozdział 2. Polityka przeciwdziałania niekorzystnym zmianom klimatycznym na poziomie globalnym (WTO i ONZ)    17
  2.1. Główne instrumenty na rzecz zrównoważonego rozwoju w ramach WTO     17
  2.2. Energia i jej związek z handlem i zarządzaniem handlem (trade governance)    18
  Rozdział 3. Negocjacje w sprawie liberalizacji handlu dobrami i usługami środowiskowymi w ramach WTO oraz przy wsparciu organizacji międzynarodowych takich jak UNEP i UNCTAD    21
  3.1. Negocjacje rolnicze    22
  3.2. Walka z ubóstwem i promowanie rozwoju społecznego    23
  Rozdział. 4. Inne tematy podejmowane przez instytucje międzynarodowe w celu ochrony środowiska naturalnego i przeciwdziałania negatywnym skutkom zmian klimatycznych    25
  4.1. Zrównoważone zarządzanie surowcami naturalnymi    25
  Rozdział 5. Finansowanie zrównoważonego rozwoju zgodnie z Milenijnymi Celami Rozwoju przyjętymi przez ONZ    28
  5.1. Polska a Milenijne Cele Rozwoju    30
  Rozdział 6. Potrzeba rozwoju programów mających na celu przeciwdziałanie niekorzystnym zmianom klimatycznym związanym z rosnącą emisją gazów cieplarnianych do atmosfery    32
  Rozdział. 7. Polityka energetyczna Unii Europejskiej    34
  7.1. Handel uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych    38
  7.2. Od Protokołu z Kioto do Konferencji w Kopenhadze    39
  7.3. Dotychczasowe efekty redukcji emisji gazów cieplarnianych    40
  7.5. Główne wyzwania globalne i europejskie    40
  7.6. Nowy system handlu uprawnieniami do emisji (Emmission Trade System – ETS)    41
  7.7. Postanowienia pakietu transportowego    42
  7.8. Transport drogowy    43
  7.9. Transport kolejowy    44
  7.10. Transport lotniczy    45
  7.11. Wspieranie innowacyjnych technologii niskoemisyjnych    45
  7.12. Lasy (zalesianie) i rolnictwo    47
  7.13. Emisje nieobjęte systemem ETS    47
  7.14. Detoksykacja Finansów i Dekarbonizacja Gospodarki: Szanse dla czystego i zrównoważonego rozwoju w krajach rozwijających się i przechodzących transformację gospodarczą    48
  Rozdział 8. Cele i wyzwania dla Państw Członkowskich UE – wynikające z dokumentów strategicznych Unii Europejskiej promujących przeciwdziałanie negatywnym zmianom klimatycznym w ramach strategii zrównoważonego rozwoju    50
  8.1. Strategia Zrównoważonego Rozwoju Unii Europejskiej    50
  8.2. Zrównoważona Europa dla lepszego Świata: Europejska Strategia Zrównoważonego Rozwoju    50
  8.3. Cele Odnowionej Strategii Lizbońskiej – głównego dokumentu strategicznego Unii Europejskiej w zakresie zrównoważonego rozwoju    55
  8.4. Odnowiona Strategia Zrównoważonego Rozwoju – główne wyzwania    56
  8.5. Promowanie Zrównoważonej i Przyjaznej dla Środowiska Konsumpcji i Produkcji – Plan Działania dla Przemysłu i jego instrumenty    57
  Rozdział 9. Szczegółowy przegląd kierunków „nowej” polityki środowiskowej    59
  9.1. Wspieranie innowacji ekologicznych    61
  9.2. Finansowanie ochrony środowiska    62
  Rozdział 10. Aktualne działania Unii Europejskiej na rzecz ochrony środowiska    66
  10.1. Ekologiczny wzrost gospodarczy    66
  10.2. Ochrona przyrody    66
  10.3. Ochrona zdrowia i dobrobytu mieszkańców UE    67
  10.4. Globalne wyzwania    67
  Rozdział 11. Strategiczny Program Rozwoju Unii Europejskiej do roku 2020 – Strategia Europa 2020    68
  11.1. Udział Europy w globalnych emisjach gazów cieplarnianych    71
  11.2. Zrównoważony transport    72
  11.3. Pakiet w sprawie transportu ekologicznego    72
  11.4. Strategia zrównoważonego korzystania z surowców naturalnych    73
  11.5. Zrównoważona i konkurencyjna turystyka    74
  Rozdział 12. Rynek towarów i usług środowiskowych na świecie, w UE i w Polsce     75
  12.1. Światowy rynek towarów i usług środowiskowych – główne definicje i regulacje    75
  12.2. Rynek towarów i usług środowiskowych w Unii Europejskiej    79
  12.3. Rynek towarów i usług środowiskowych w Polsce    82
  Rozdział 13. Współczesny model stałego wzrostu gospodarczego w Europie a gospodarka cyrkularna    86
  Bibliografia    90
  
  Część II. SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU (Janina Witkowska)    95
  Wstęp    95
  Rozdział 1. Społeczna odpowiedzialność biznesu – koncepcja, ewolucja, modele    97
  1.1. Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu i jej ewolucja    97
  1.2. Społeczna odpowiedzialność biznesu w świetle dyskusji zwolenników i przeciwników CSR    100
  1.3. Modele społecznej odpowiedzialności biznesu    102
  1.4. Związek między społeczną odpowiedzialnością a społecznie odpowiedzialnymi inwestycjami    106
  Rozdział 2. Podejście organizacji międzynarodowych do koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu    107
  2.1. Koncepcja społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw i jej interpretacja w świetle dokumentów organizacji międzynarodowych    107
  2.2. Wybrane aspekty społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w świetle dokumentów organizacji międzynarodowych    115
  2.2.1. Dobrowolne zobowiązania w zakresie godnej pracy    117
  2.2.2. Dobrowolne zobowiązania w zakresie ochrony konsumenta    117
  2.2.3. Dobrowolne zobowiązania w zakresie ochrony środowiska    120
  2.3. Dobrowolne zobowiązania w zakresie rozwoju (Global Compact)    120
  Rozdział 3. Zakres i formy społecznej odpowiedzialności biznesu. Zarządzanie relacjami społecznymi przedsiębiorstwa    125
  3.1. Formy społecznej odpowiedzialność biznesu    125
  3.2. Formalna i nieformalna działalność w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu    126
  3.3. Sponsoring jako forma działań społecznych przedsiębiorstw    128
  3.4. Zarządzanie relacjami społecznymi przedsiębiorstwa    131
  Rozdział 4. Systemy normalizacji i oceny społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw    134
  4.1. Standardy etycznego i społecznego działania firm – AA1000 i SA8000    135
  4.2. Norma ISO 26000:2010 Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności    138
  4.3. Standardy zarządzania środowiskowego    138
  4.4. Standardy informowania o społecznej odpowiedzialności    141
  4.5. Kodeksy etyczne firm oraz indeksy giełdowe społecznej odpowiedzialności     144
  4.6. Paradoks standardów społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw    145
  Rozdział 5. Społeczna odpowiedzialność korporacji transnarodowych w zakresie ochrony środowiska    148
  5.1. Oddziaływanie bezpośrednich inwestycji zagranicznych korporacji transnarodowych na stan środowiska w kraju przyjmującym    148
  5.2. Podstawowe strategie korporacji transnarodowych w odniesieniu do ochrony środowiska    150
  5.3. Korzyści dla korporacji transnarodowych z tytułu zaangażowania w ochronę środowiska    153
  Rozdział 6. Koszty i korzyści społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw    155
  Wnioski    161
  Bibliografia    163
  Spis tabel i ramek    167
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia