Fotochemia i spektroskopia optyczna

Ćwiczenia laboratoryjne

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

29,93  39,90

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

29,9339,90

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Nowoczesne ćwiczenia laboratoryjne!


Podręcznik zawiera ćwiczenia laboratoryjne dotyczące spektroskopii optycznej i fotochemii, stanowiące dopełnienie wykładów z chemii fizycznej, fizyki chemicznej, spektroskopii molekularnej, analizy i kinetyki chemicznej. Jest to obszerny zestaw nowych ćwiczeń wykorzystujących nowoczesną aparaturę badawczą i dających orientację w aktualnych zagadnieniach i metodach badawczych. Każde ćwiczenie obejmuje część teoretyczną oraz pełny opis sposobu rozwiązania omawianego problemu.


Książka jest podzielona na 4 części:


- molekularna spektroskopia oscylacyjna,
- molekularna spektroskopia elektronowa,
- reakcje fotochemiczne,
- spektroskopowe badania strukturalne i analityczne.


Podręcznik przeznaczony dla studentów chemii, inżynierii chemicznej, biotechnologii, biologii, analizy medycznej uniwersytetów, politechnik, uniwersytetów medycznych i przyrodniczych, pracowników laboratoriów analitycznych.


Liczba stron450
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-15977-1
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    13
  CZĘŚĆ I. MOLEKULARNA SPEKTROSKOPIA OSCYLACYJNA    17
    1. Badanie widm oscylacyjnych związków organicznych. Marek Boczar, Łukasz Boda, Marek J. Wójcik    19
      1.1. Wprowadzenie    19
        1.1.1. Oscylator harmoniczny    19
        1.1.2. Oscylacyjne przejścia optyczne    22
        1.1.3. Drgania normalne    26
        1.1.4. Zastosowanie teorii grup w badaniach spektroskopowych    29
        1.1.5. Zastosowanie metod kwantowomechanicznych do obliczeń geometrii i częstości drgań cząsteczek    33
          1.1.5.1. Metody ab initio    34
          1.1.5.2. Metoda perturbacyjna Mollera–Plesseta    36
          1.1.5.3. Metoda funkcjonałów gęstości DFT    36
      1.2. Część doświadczalna    37
      Literatura    38
    2. Spektroskopia IR i Ramana wiązania wodorowego na przykładzie kwasu benzoesowego. Efekt deuterowania. Marek J. Wójcik, Marek Boczar, Łukasz Boda    40
      2.1. Wprowadzenie    40
        2.1.1. Charakterystyka układów z wiązaniem wodorowym    42
        2.1.2. Metody badania wiązań wodorowych    44
          2.1.2.1. Rentgenografia i neutronografia    44
          2.1.2.2. Spektroskopia mikrofalowa    44
          2.1.2.3. Jądrowy rezonans magnetyczny    45
          2.1.2.4. Spektroskopia UV/Vis    45
          2.1.2.5. Spektroskopia oscylacyjna    46
          2.1.2.6. Niesprężyste rozpraszanie powolnych neutronów    49
        2.1.3. Teoria widm w podczerwieni układów z wiązaniem wodorowym    49
          2.1.3.1. Model Witkowskiego–Maréchala    50
          2.1.3.2. Rezonans Fermiego    56
          2.1.3.3. Układ wielu oddziałujących wiązań wodorowych – kryształy molekularne    58
          2.1.3.4. Efekt izotopowy    62
      2.2. Część doświadczalna    63
      Literatura    64
    3. Badanie związków oksymowych metodą fourierowskiej spektroskopii rozpraszania Ramana oraz obliczeń kwantowomechanicznych. Kamilla Małek, Krzysztof Zborowski    65
      3.1. Wprowadzenie    65
        3.1.1. Zjawisko rozpraszania ramanowskiego    65
        3.1.2. Drgania cząsteczek    66
        3.1.3. Obliczenia kwantowochemiczne w modelowaniu widm Ramana    67
        3.1.4. Opis ćwiczenia    68
      3.2. Część doświadczalna    70
      3.3. Aneks    71
      Literatura    74
    4. Wpływ częstości promieniowania wzbudzającego i struktury wybranych metaloporfiryn na widmo rezonansowego rozpraszania Ramana. Edyta Podstawka    75
      4.1. Wprowadzenie    75
        4.1.1. Aparatura pomiarowa    75
        4.1.2. Fluorescencja    76
        4.1.3. Mechanizm rezonansowego rozpraszania Ramana (RR)    76
        4.1.4. Stopień depolaryzacji    80
        4.1.5. Struktura elektronowa i wzmocnienie RR    81
        4.1.6. Wpływ podstawienia protonów w porfirynie na widmo RR    83
      4.2. Część doświadczalna    87
      Literatura    88
    5. Zastosowanie spektroskopii SERS do badań związków zawierających fosfor zaadsorbowanych na powierzchni srebra. Edyta Podstawka    89
      5.1. Wprowadzenie    89
        5.1.1. Mechanizm SERS    91
          5.1.1.1. Mechanizm elektromagnetyczny    91
          5.1.1.2. Mechanizm przeniesienia ładunku    93
        5.1.2. Systemy i substraty aktywne    94
        5.1.3. Adsorpcja grup fosforowych i fosfonowych na powierzchni metalicznej    94
      5.2. Część doświadczalna    99
      Literatura    100
  CZĘŚĆ II. MOLEKULARNA SPEKTROSKOPIA ELEKTRONOWA    101
    6. Pomiar funkcji zaniku fluorescencji metodą skorelowanego czasowo zliczania pojedynczych fotonów. Robert Królicki, Bogdan Tokarczyk    103
      6.1. Wprowadzenie    103
        6.1.1. Pomiary czasów życia fluorescencji    107
        6.1.2. Oszacowywanie czasów życia fluorescencji z pomiarów funkcji zaniku fluorescencji    109
        6.1.3. Rekonstrukcja widma fluorescencji    110
      6.2. Część doświadczalna    111
      Literatura    113
    7. Wyznaczanie wydajności kwantowej fluorescencji. Piotr Kwiatkowski, Andrzej M. Turek    114
      7.1. Wprowadzenie    114
        7.1.1. Prawa absorpcji Bouguera–Lamberta i Lamberta–Beera    116
          7.1.1.1. Prawo Bouguera–Lamberta    116
          7.1.1.2. Prawo Lamberta–Beera    117
        7.1.2. Moment przejścia. Moc oscylatora    118
        7.1.3. Wydajność kwantowa fluorescencji    119
          7.1.3.1. Poprawka na współczynnik załamania światła    121
          7.1.3.2. Oszacowanie wydajności kwantowej fluorescencji z pomiarów kinetycznych    124
          7.1.3.3 Korekta zmierzonego widma fluorescencji uwzględniająca zmienną czułość fotopowielacza    125
          7.1.3.4. Przesunięcie stokesowskie. Symetria zwierciadlana Lewszyna    126
          7.1.3.5. Poprawka na maksymalną reabsorpcję    129
      7.2. Część doświadczalna    131
      Literatura    133
    8. Wyznaczanie momentów dipolowych cząsteczek we wzbudzonym stanie elektronowym S1 na podstawie widm absorpcyjnych i fluorescencyjnych. Andrzej M. Turek, Jan Najbar    134
      8.1. Wprowadzenie    134
        8.1.1. Metoda Lipperta–Matagi    135
        8.1.2. Oszacowanie wartości kąta między wektorami momentów dipolowych    141
      8.2. Część doświadczalna    143
      Literatura    144
    9. Laserowa fotoliza błyskowa. Wyznaczanie wpływu tlenu na kinetykę dezaktywacji wzbudzonych cząsteczek chlorofilu. Andrzej Karocki, Agnieszka Drzewiecka-Matuszek, Grażyna Stochel    146
      9.1. Wprowadzenie    146
      9.2. Część doświadczalna    151
      Literatura    154
    10. Wyznaczanie wydajności kwantowych procesu konwersji międzysystemowej metodą Medingera–Wilkinsona. Marek Mac    156
      10.1. Przejścia elektronowe w cząsteczkach organicznych    156
        10.1.1. Stan trypletowy    157
        10.1.2. Metoda Medingera–Wilkinsona    159
        10.1.3. Proces konwersji międzysystemowej w antracenie i 9,10-dichloroantracenie    161
      10.2. Część doświadczalna    163
      Literatura    164
    11. Spektroskopia UV cząsteczek schłodzonych w strumieniu naddźwiękowym. Przemysław Kolek, Katarzyna Pirowska, Jan Najbar    165
      11.1. Wprowadzenie    165
        11.1.1. Metoda naddźwiękowych wiązek molekularnych    166
        11.1.2. Różnice geometrii równowagowej i struktury oscylacyjnej cząsteczek pomiędzy podstawowym i wzbudzonym stanem elektronowym    170
      11.2. Część doświadczalna    175
      Literatura    177
    12. Femtosekundowa absorpcja przejściowa. Ultraszybki proces przeniesienia ładunku w betainie-4. Bogdan Tokarczyk    178
      12.1. Wprowadzenie    178
        12.1.1. Zasada działania i budowa lasera. Generacja krótkich impulsów    178
        12.1.2. Laser tytanowo-szafirowy. Wzmacnianie impulsów femtosekundowych    181
        12.1.3. Metoda wiązki pompującej i próbkującej    182
        12.1.4. Ultraszybkie przeniesienie elektronu w cząsteczce betainy-4    183
      12.2. Część doświadczalna    184
      Literatura    184
  CZĘŚĆ III. REAKCJE FOTOCHEMICZNE    185
    13. Aktynometryczne wyznaczenie natężenia promieniowania. Jan Najbar, Andrzej M. Turek, Sebastian Leśniewski    187
      13.1. Wprowadzenie    187
      13.2. Część doświadczalna    191
      13.3. Alternatywne wykonanie ćwiczenia w układzie nitrostilben–cykloheksan    192
      Literatura    193
    14. Badanie reakcji fotoizomeryzacji chalkonu. Maria Nowakowska, Joanna Kowal, Krzysztof Szczubiałka    194
      14.1. Wprowadzenie    194
        14.1.1. Reakcje charakterystyczne dla związków karbonylowych    194
        14.1.2. Reakcje charakterystyczne dla alkenów    196
        14.1.3. Reakcje charakterystyczne dla enonów    200
        14.1.4. Fotoizomeryzacja chalkonu w rozpuszczalniku niezawierającym wodoru    201
      14.2. Część doświadczalna    206
      Literatura    207
    15. Badania widm fluorescencji układów elektronodonorowo-akceptorowych (EDA) pochodnych benzoksazolu. Marek Mac    209
      15.1. Wprowadzenie    209
        15.1.1. Zjawisko przeniesienia elektronu    209
        15.1.2. Teorie przeniesienia elektronu    211
        15.1.3. Natura procesu konwersji wewnątrzsystemowej w układach olefinowych    216
      15.2. Część doświadczalna    219
      Literatura    220
    16. Cykl Förstera. Badanie zależności fluorescencji kwasu antracenokarboksylowego od pH w roztworach wodnych. Marek Mac    221
      16.1. Wprowadzenie    221
        16.1.1. Wyznaczenie stałej dysocjacji kwasu w stanie wzbudzonym (pK*) – cykl Förstera    222
        16.1.2. Miareczkowanie fluorescencyjne    224
        16.1.3. Wyznaczenie pK dysocjacji kwasu antraceno-9-karboksylowego w mieszaninie woda–metanol w stanie podstawowym    225
        16.1.4. Zmiany geometryczne kwasu antraceno-9-karboksylowego w stanie wzbudzonym    226
        16.1.5. Wpływ podstawnika w pozycji 10 cząsteczki kwasu antraceno-9-karboksylowego na stałą dysocjacji kwasów w stanie podstawowym i wzbudzonym    227
      16.2. Część doświadczalna    230
      Literatura    231
    17. Badanie fotoelektrochemicznych i spektroskopowych właściwości półprzewodników szerokopasmowych. Wojciech Macyk, Konrad Szaciłowski, Grażyna Stochel    232
      17.1. Wprowadzenie    232
      17.2. Część doświadczalna    237
      Literatura    239
  CZĘŚĆ IV. SPEKTROSKOPOWE BADANIA STRUKTURALNE I ANALITYCZNE    241
    18. Badanie temperaturowej zależności kształtu pasma w spektroskopii optycznej. Anna Migdał-Mikuli, Edward Mikuli, Natalia Górska    243
      18.1. Wprowadzenie    243
      18.2. Część doświadczalna    250
      Literatura    252
    19. Badanie hydratacji jonów metodą spektroskopii w podczerwieni. Dorota Jamróz, Marek J. Wójcik    253
      19.1. Wprowadzenie    253
        19.1.1. Widma w podczerwieni wody    253
        19.1.2. Metoda różnicowa    255
      19.2. Część doświadczalna    256
      Literatura    258
    20. Zastosowanie analizy faktorowej do równoczesnego oznaczania aspiryny, amidu kwasu salicylowego i kofeiny w środkach uśmierzających ból. Andrzej M. Turek    259
      20.1. Wprowadzenie    259
        20.1.1. Klasyczna metoda najmniejszych kwadratów (CLS)    263
        20.1.2. Namiarowa analiza faktorowa (TFA)    264
      20.2. Część doświadczalna    270
      Literatura    273
    21. Fotochromizm i solwatochromizm na przykładzie pochodnej merocyjaniny. Mariusz Kępczyński, Maria Nowakowska    274
      21.1. Wprowadzenie    274
        21.1.1. Fotochromizm    274
        21.1.2. Solwatotochromizm    277
      21.2. Część doświadczalna    281
      Literatura    283
    22. Wyznaczanie liczby agregacji, cmc i hydrofobowości miceli surfaktantowych za pomocą stacjonarnych widm emisji fluorescencji. Krzysztof Szczubiałka, Anna Karewicz, Łukasz Moczek    285
      22.1. Wprowadzenie    285
      22.2. Część doświadczalna    289
      Literatura    292
    23. Badanie właściwości fizykochemicznych polimerów „inteligentnych”. Anna Karewicz, Krzysztof Szczubiałka    293
      23.1. Wprowadzenie    293
        23.1.1. Hydrożele    294
        23.1.2. Zastosowania polimerów inteligentnych    296
        23.1.3. Dolna krytyczna temperatura rozpuszczalności, DKTR    298
        23.1.4. Kopolimeryzacja    299
      23.2. Część doświadczalna    301
      Literatura    304
    24. Wyznaczanie stałych dysocjacji fluorescencyjnych indykatorów wapniowych. Łukasz Orzeł, Grażyna Stochel    305
      24.1. Wprowadzenie    305
      24.2. Część doświadczalna    314
      Literatura    315
    25. Badanie właściwości układów mikroheterogenicznych przy użyciu sond molekularnych. Szczepan Zapotoczny    316
      25.1. Wprowadzenie    316
        25.1.1. Solubilizacja    317
        25.1.2. Mikrolepkość wnętrza miceli    318
        25.1.3. Polarność wnętrza miceli    319
      25.2. Część doświadczalna    319
      Literatura    321
    26. Badanie dystrybucji substancji czynnych w tabletce leku metodą mapowania ramanowskiego. Małgorzata Barańska    322
      26.1. Wprowadzenie    322
        26.1.1. Mapowanie ramanowskie    322
      26.2. Część doświadczalna    326
      Literatura    327
    27. Badania polimorfizmu leku i jego kompleksów z jonami metali metodą fourierowskiej spektroskopii ramanowskiej (FT-RS). Małgorzata Barańska    328
      27.1. Wprowadzenie    328
        27.1.1. Polimorfizm cymetydyny    328
        27.1.2. Przypisanie pasm cymetydyny na podstawie obliczeń kwantowochemicznych    329
        27.1.3. Kompleksy cymetydyny z wybranymi jonami metali (Cu(II), Ni(II), Co(II), Cd(II), Fe(II), Zn(II)) i tym samym anionem (ClO4)    330
        27.1.4. Kompleksy cymetydyny z jonami miedzi Cu(II) i różnymi anionami (ClO4-), BF4, SO42–, NO3)    331
      27.2. Część doświadczalna    332
      Literatura    334
  DODATKI    335
    D1. Oscylator anharmoniczny    335
    D2. Parametry charakteryzujące polaryzację promieniowania emitowanego    339
    D3. Model Kubo kształtu linii spektralnej    343
    D4. Kinetyka odwracalnych reakcji fotochemicznych    345
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia