Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 407. Jabłko niezgody. Regionalne wyzwania współczesnej gospodarki światowej

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 407. Jabłko niezgody. Regionalne wyzwania współczesnej gospodarki światowej

1 opinia

Format:

ibuk

Teksty prezentowane Czytelnikowi w niniejszej publikacji są autorstwa badaczy z wielu różnych polskich ośrodków akademickich, zajmujących się tematyką mię-dzynarodowych stosunków gospodarczych. Zagadnienia w nich poruszane są zasad-niczo również dość zróżnicowane, ale ich wspólny mianownik stanowi zjawisko regionalizacji w gospodarce światowej oraz procesy, szanse i zagrożenia z nim związane. W pierwszej części książki znalazło się jedenaście artykułów skupiających się na wyzwaniach, z jednej strony mających swoje źródło w gospodarce europejskiej, a z drugiej będących w swoim charakterze globalnymi, ale oddziałującymi z dużą mocą na państwa leżące na naszym kontynencie. Wyzwania te siłą rzeczy w bardziej lub mniej bezpośredni sposób dotykają także Polski. Wynika to w znacznym stopniu z faktu przynależności do Unii Europejskiej, która – warto podkreślić w kontekście przewodniego zagadnienia niniejszej publikacji – jest właśnie przykładem struktury o charakterze regionalnym. Niemniej najważniejszą przesłanką wiążącą tego typu wyzwania z naszym krajem jest zaawansowany stopień faktycznej integracji gospo-darki polskiej z europejską, wyrażający się chociażby rozwojem wymiany między-narodowej, przepływami kapitału czy migracjami ludności. Druga część niniejszego opracowania poświęcona jest procesom zachodzącym w innym regionie – na kontynencie azjatyckim. Jak wskazują już same tytuły dzie¬sięciu tekstów, które się składają na ten fragment książki, skala zróżnicowania i za-awansowania zjawisk o charakterze regionalnym w tej części globu jest znacząca, a przesłanki i uwarunkowania odmienne w stosunku do Europy. Prym w tej części świata pod wieloma względami wiodą Chiny i chociaż ich rola w globalnej gospo¬darce wciąż wzrasta, to trzeba przypomnieć, że odbywa się to nie bez pewnych za¬kłóceń, nasilających się w ostatnim czasie. Udział w umacnianiu się potęgi regionu azjatyckiego mają także Indie, Japonia czy Korea Południowa. Szczegółowym za-gadnieniom dotyczącym czterech wymienionych państw poświęcona jest przeważa-jąca część artykułów w tej części książki. Dziewięć tekstów umieszczonych na końcu publikacji skupia się z kolei na pro-blemach gospodarczych ściśle związanych z Polską. Problemy te to m.in. wymiana z zagranicą, działalność korporacji transnarodowych, zróżnicowanie poziomu życia czy wpływ rozwiązań przyjętych w Unii Europejskiej na funkcjonowanie samorzą¬du terytorialnego oraz na logistykę. Analizowane obszary łączy przede wszystkim to, że w dużej mierze dotykają ich zachodzące w bezpośrednim otoczeniu naszego kraju procesy regionalizacji oraz związane z nimi szanse i zagrożenia. Wawrzyniec Michalczyk


Liczba stron386
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    9
  
  Część 1. Europa w obliczu wyzwań współczesnej gospodarki światowej    11
  Jerzy Rymarczyk: Unia bankowa – zabezpieczenie przed kryzysami?    13
  Maciej Walkowski: Założenia, cele i kontrowersje związane z planowaną realizacją europejskiej inicjatywy pobudzenia inwestycji strategicznych, zwanej Planem Junckera    23
  Edward Molendowski, Łukasz Klimczak: Porozumienie CEFTA-2006 – jego znaczenie dla rozwoju handlu wzajemnego krajów Bałkanów Zachodnich    39
  Jowita Świerczyńska: Współpraca celna w obszarze bezpieczeństwa i ochrony unijnego rynku    51
  Magdalena Nawrot: Analiza realizacji kryteriów konwergencji przez Słowację w latach 2004-2014. Wnioski dla Polski    64
  Franciszek Adamczuk: Przestrzenne i organizacyjne aspekty rozwoju pogranicza polsko-czeskiego    76
  Magdalena Rosińska-Bukowska: Rola korporacji transnarodowych w procesie budowania wspólnego stanowiska państw UE wobec Rosji    86
  Rafał Szymanowski: Niemcy jako koordynowana gospodarka rynkowa. Wymiary transformacji i perspektywy rozwoju    98
  Magdalena Ziętek: Ważniejsze determinanty rozwoju eurologistyki w euroregionach    109
  Magdalena Rosińska-Bukowska, Ewa Klima: Audyt miejski – znaczenie dla rozwoju miast w Unii Europejskiej    120
  Marzenna Anna Weresa: Rozwój technologicznych systemów innowacji w gospodarce światowej na przykładzie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych (ICT)    132
  
  Część 2. Dylematy rozwoju gospodarczego w Azji    145
  Sebastian Bobowski: Megaregionalne projekty handlowe TPP i RCEP w budowie. W co gra Japonia przy dwóch stołach negocjacyjnych?    147
  Paweł Pasierbiak: Preferencyjne porozumienia handlowe w zagranicznej polityce ekonomicznej Japonii    159
  Bogusława Drelich-Skulska: Zróżnicowanie polityki klastrowej w krajach azjatyckich na przykładzie Japonii i Indii    169
  Szymon Mazurek: Wsparcie eksportowe klastrów ICT w Indiach    182
  Anna Wróbel: Multilateralizm versus bilateralizm w polityce handlowej Chin    192
  Zbigniew Wiktor: Gospodarka i polityka Chin w latach 2013-2014    202
  Marta Ostrowska: Chiński vs. indyjski model rozwoju – efekty i bariery    215
  Kazimierz Starzyk: Pozaeuropejskie gospodarki oporne transformacji rynkowej. Przypadek Korei Północnej    227
  Małgorzata Barbara Fronczek: Zmiana pozycji rozwijających się krajów Azji Wschodniej w międzynarodowym handlu nowoczesnymi produktami.    240
  Przemysław Skulski: Pozycja państw Bliskiego Wschodu na międzynarodowym rynku broni na początku XXI wieku    252
  
  Część 3. Pozycja Polski wobec regionalnych wyzwań rozwoju gospodarczego    267
  Wawrzyniec Michalczyk: Znaczenie wymiany wewnątrzgałęziowej w polskim handlu zagranicznym w latach 2009-2013 na tle wybranych krajów Unii Europejskiej    269
  Bartosz Michalski: Konsekwencje członkostwa w Unii Europejskiej dla polsko-niemieckiej wymiany handlowej dobrami mid-tech i high-tech    284
  Joanna Michalczyk: Wpływ powiązań regionalnych i globalnych na sytuację w polskim handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi    298
  Anna Odrobina: Polska jako lokalizacja działalności badawczo-rozwojowej korporacji transnarodowych    316
  Karolina Pawlak: Polsko-rosyjski handel produktami rolno-spożywczymi po akcesji Polski do Unii Europejskiej    327
  Marek Wróblewski: Instrumenty wsparcia eksportu polskich przedsiębiorstw – aktualne tendencje i problemy    341
  Agnieszka Majka: Taksonomiczna analiza zróżnicowania poziomu życia w Polsce    354
  Patrycja Krawczyk: Szanse i zagrożenia dla jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w kontekście nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020    364
  Zbigniew Bentyn: Przemiany uwarunkowań logistycznych w Polsce jako efekt integracji z krajami Unii Europejskiej    375
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia