Nauki o Zarządzaniu, nr 3(24)

Nauki o Zarządzaniu, nr 3(24)

1 opinia

Redakcja:

Andrzej Kaleta

Format:

ibuk

Opracowania zawarte w niniejszym numerze czasopisma zostały poświęcone problematyce tworzenia koncepcji i modeli biznesowych w kontekście złożonych uwarunkowań występujących na współczesnym rynku. Autorzy prezentowanych tekstów przedstawiają w nich proces tworzenia wartości w modelu biznesowym z perspektywy ujęcia zasobowego, podkreślając efekty synergiczne wynikające z integrowania materialnych i niematerialnych elementów modelu biznesowego (J. Bagrij). Koncepcja modelu biznesu rozpatrywana jest także nie tylko w odniesieniu do zarządzania przedsiębiorstwem, ale także projektowania organizacji, w szczególności w fazie planowania i opisu projektu (J. Drzewiecki, A. Równicka). Przedsiębiorstwa i inne organizacje działające na współczesnym rynku podejmują próbę stosowania coraz bardziej efektywnych koncepcji zarządzania, wśród których na uwagę zasługuje m.in. lean management – japońska koncepcja zorientowana na osiąganie większej sprawności dzięki zwiększaniu elastyczności i szybkiemu reagowaniu na zmiany. Decyzja o wdrażaniu jej wymaga analizy czynników ograniczających uzyskanie zamierzonych efektów, na co wskazują wyniki badań empirycznych (M. Podobiński). Warto podkreślić, iż stosowane koncepcje zarządzania muszą być dostosowane do specyfiki i profilu organizacji rynkowych. Wpływa to także na proces tworzenia strategii rozwojowych, co można zilustrować przykładem organizacji pozarządowych. W jednym z artykułów przedstawiono rezultaty badań w tym zakresie oraz rekomendacje dotyczące funkcjonowania organizacji pozarządowych w najbliższych latach (A. Raszkowski). Zważywszy na rolę zasobów ludzkich w zarządzaniu organizacją, wskazuje się na koncepcję zarządzania zaangażowaniem w pracę, która to koncepcja postuluje zintegrowanie planowania, pomiaru i aktywnego kształtowania wymagań i zasobów pracy (K. Kulikowski). Uzyskanie w ten sposób większego zaangażowania pracowników stanowi istotną przesłankę podejmowania skutecznych działań. Wymaga także wdrażania kultury ciągłego doskonalenia, co pozwala na pobudzanie zaangażowania pracowników w usprawnianie procesów zachodzących w przedsiębiorstwie. Wskazują na to wyniki przeprowadzonych w wybranych przedsiębiorstwach badań autorów (M. Trenkner, B. Truszkiewicz). Poszukując skutecznych metod zarządzania zasobami ludzkimi, podejmuje się udane próby wykorzystania mechaniki gier do zwiększania zaangażowania pracowników w wykonywanie określonych zadań w przedsiębiorstwie. W jednym z artykułów autorka (A. Misztal) przedstawia istotę i aspekty praktyczne grywalizacji jako nowoczesnego narzędzia ukierunkowanego na motywowanie pracowników na wszystkich etapach ich rozwoju w przedsiębiorstwie. Wśród rozwiązań usprawniających funkcjonowanie przedsiębiorstwa duży potencjał tkwi w systemie zarządzania jakością – jego wdrażanie pozwala na wypracowanie wyższych standardów i pogłębienie relacji z odbiorcami, a także − w zależności od profilu firmy − z dostawcami. Autorzy artykułów prezentują różne przykłady dotyczące roli zarządzania jakością: od firm szkoleniowych (P. Rogala, S. Wawak), skoncentrowanych na poprawie jakości usług szkoleniowych, po przedsiębiorstwa produkcyjne, w których problemem jest doskonalenie procesów logistycznych (D. Zimon, A. Kawalec). Wypracowywanie skutecznych rozwiązań w zarządzaniu przedsiębiorstwami i innymi podmiotami wymaga stosowania adekwatnych metod badań, tj. dostosowanych do natury tych podmiotów i problemów, z którymi się borykają. Przeprowadzone przez autorów (M. Berger i M. Mitręgę) badania, omówione w jednym z prezentowanych artykułów, mają dużą przydatność w zarządzaniu konfliktem w organizacji (w omawianym przypadku − banku) w relacjach z klientami. Inni autorzy (M. Ćwiklicki i M. Walczak) publikujący swój tekst w niniejszym numerze czasopisma wskazali na możliwości modelowania procesów w standaryzacji kosztów, co pozwala na wypracowanie jednoznacznych podstaw w procesie ustalania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego. W niniejszym numerze poświęcono również uwagę problemom metodycznym. Główną przesłanką do ich podjęcia było dążenie do uzyskania wyższej jakości informacji rynkowych. W jednym z artykułów autor (D. Dąbrowski) przedstawił model pomiarowy jakości informacji jako model czynnikowy drugiego stopnia, a w innym autorka (A. Myrda) wskazała na właściwości formatów kwestionariuszy wykorzystywanych w twardych wywiadach drabinkowych. Rodzaj zastosowanego formatu wpływa na poziom motywacji respondentów, a co szczególnie ważne − na jakość uzyskiwanych informacji rynkowych. Metody ilościowe (k-średnich oraz metoda Warda) posłużyły także w zastosowanej procedurze segmentacji rynku użytkowników Facebooka, a wyniki badań autorki (I. Czerskiej) mogą być wykorzystywane w zarządzaniu tym portalem i osiąganiu coraz lepszych efektów komunikacyjnych. Sądzimy, iż tak wielowymiarowa problematyka prezentowanych opracowań będzie inspirowała do analiz różnych aspektów poruszanych problemów, a także do podejmowania nowych kierunków badań służących wypracowywaniu coraz lepszych koncepcji i rozwiązań w zarządzaniu organizacją. Krystyna Mazurek-Łopacińska


Liczba stron174
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    7
  
  Joanna Bagrij: Ujęcie zasobowe tworzenia wartości w modelu biznesowym.    9
  Malwina Berger, Maciej Mitręga: Funkcjonalny wymiar konfliktu na rynku usług bankowych w Polsce    20
  Iwona Czerska: Segmentacja facebookowiczów − ujęcie ilościowe    33
  Marek Ćwiklicki, Maciej Walczak: Modelowanie procesów jako podstawa standaryzacji kosztów w jednostkach samorządu terytorialnego    41
  Dariusz Dąbrowski: Model czynnikowy drugiego stopnia jakości informacji rynkowych    58
  Jakub Drzewiecki, Anna Równicka: Model biznesu jako narzędzie planowania i opisu projektu na przykładzie Electrolux Poland Sp. z o.o.     69
  Konrad Kulikowski: Zarządzanie zaangażowaniem w pracę w świetle teorii wymagań i zasobów pracy    80
  Anna Misztal: Grywalizacja w zarządzaniu zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie    91
  Anna Myrda: Formaty kwestionariuszy twardych wywiadów drabinkowych – porównanie    104
  Mateusz Podobiński: Bariery i ograniczenia wdrażania koncepcji lean management – wyniki badań     112
  Andrzej Raszkowski: Elementy procesu tworzenia strategii rozwoju organizacji pozarządowych    123
  Piotr Rogala, Sławomir Wawak: Dedicated standards for quality management in training companies    137
  Małgorzata Trenkner, Bartosz Truszkiewicz: Zaangażowanie pracowników w ciągłe doskonalenie − studium przypadku    149
  Dominik Zimon, Aleksandra Kawalec: Wpływ systemu zarządzania jakością na dokonalenie wybranych procesów logistycznych w dużym przedsiębiorstwie produkcyjnym    165
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia