Żywienie człowieka a zdrowie publiczne, t. 3

Żywienie człowieka a zdrowie publiczne, t. 3

2 oceny

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

29,95

cena zawiera podatek VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Pierwszy w Polsce podręcznik z zakresu żywienia człowieka prezentujący żywienie w kontekście zdrowia publicznego.


Omówiono w nim: miejsce żywienia w ochronie zdrowia społeczeństwa z uwzględnieniem aspektów epidemiologicznych, profilaktycznych i genetycznych; różne czynniki warunkujące sposób żywienia się społeczeństwa – od ekonomicznych, klimatycznych i kulturowych po społeczne i psychologiczne; sposoby racjonalizacji żywienia ludności - od polityki żywieniowej państwa i upowszechniania wiedzy o żywieniu po wzbogacanie żywności i suplementację diety. Książkę uzupełnia syntetyczna prezentacja problematyki ochrony konsumenta przez różnymi zagrożeniami – dziś i w przyszłości.


Zagadnienia dotyczące relacji żywienia i zdrowia są przedstawione w taki sposób, aby pomóc czytelnikowi:  • - identyfikować problemy zdrowia publicznego wynikające z nieprawidłowego żywienia na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym,

  • - określać przyczyny tych problemów,

  • - wybierać metody umożliwiające efektywne ich rozwiązanie.


Książka stanowi tom 3 serii popularnych podręczników z zakresu żywienia człowieka wydawanych przez Wydawnictwo Naukowe PWN, z których pierwszy poświęcony jest podstawom nauki o żywieniu, drugi – żywieniu człowieka zdrowego i chorego, a uzupełnia je Słownik terminologiczny.


Książka przeznaczona dla studentów uczelni medycznych, przyrodniczych, rolniczych, a także dla żywieniowców, dietetyków i lekarzy.


Rok wydania2009
Liczba stron408
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-15735-7
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  I. Żywienie w systemie ochrony zdrowia społeczeństwa    13
    1. Zdrowie i jego uwarunkowania (Henryk Kirschner)    13
      1.1. Określenie zdrowia    13
      1.2. Kryteria zdrowia    15
      1.3. Ocena zdrowia populacji    19
      1.4. Uwarunkowania zdrowia    20
    2. Żywność i żywienie a zdrowie (Jan Gawęcki)    37
      2.1. Żywność wczoraj i dziś oraz i jej wykorzystanie w żywieniu    37
      2.2. Wpływ żywności i żywienia na stan zdrowia    43
      2.3. Żywność jako lek    52
    3. Epidemiologia żywieniowa (Wojciech Roszkowski, Hanna Roszkowska)    56
      3.1. Definicje i zakres epidemiologii żywieniowej    56
      3.2. Ocena wielkości spożycia żywności    58
      3.3. Klasyfikacja badań epidemiologicznych    60
      3.4. Dobór próby i obliczenie niezbędnej jej liczebności    63
      3.5. Ocena powiązań pomiędzy narażeniem a efektem zdrowotnym    64
    4. Mierniki zdrowotne stosowane w epidemiologii żywieniowej (Hanna Roszkowska)    68
      4.1. Wskaźniki biologiczne    68
      4.2. Pozytywne mierniki zdrowotne    70
      4.3. Negatywne mierniki zdrowotne    71
      4.4. Zintegrowane mierniki zdrowia    75
      4.5. Źródła danych o zdrowiu    77
    5. Przyczyny zaburzeń zdrowia o podłożu żywieniowym na świecie (Lidia Wądołowska)    81
    6. Rola żywienia i aktywności fizycznej w profilaktyce otyłości i przewlekłych chorób niezakaźnych (Mirosław Jarosz, Wioleta Respondek)    91
      6.1. Epidemiologia nadwagi i otyłości oraz ich konsekwencje    90
      6.2. Żywieniowe czynniki ryzyka przewlekłych chorób niezakaźnych    94
      6.3. Aktywność fizyczna a profilaktyka przewlekłych chorób niezakaźnych    99
    7. Genetyka i genomika w ocenie ryzyka chorób dietozależnych i ich prewencji (Grażyna Nowicka, Agata Chmurzyńska)    103
      7.1. Gen, ekspresja genu, zmienność genetyczna    105
      7.2. Składniki diety a ekspresja genów    107
      7.3. Polimorfizm genów a odpowiedź metaboliczna na składniki diety    110
      7.4. Składniki diety a stabilność genomu    113
  II. Uwarunkowania sposobu żywienia się społeczeństwa    119
    8. Czynniki ekonomiczne warunkujące sposób żywienia populacji (Krystyna Gutkowska, Irena Ozimek)    119
      8.1. Uwarunkowania makroekonomiczne    121
      8.2. Uwarunkowania mikroekonomiczne    127
    9. Czynniki klimatyczne a sposób żywienia (Jerzy Bertrandt)    133
      9.1. Klimat i jego zróżnicowanie    133
      9.2. Wpływ klimatu na zaopatrzenie ludności w żywność    136
      9.3. Wpływ zachodzących zmian klimatycznych na przyszłą produkcję żywności    140
      9.4. Klimat a model żywienia    141
    10. Postęp naukowo-techniczny a sposób żywienia (Janusz Czapski, Józef Korczak)    150
      10.1. Żywieniowe skutki rozwoju nauki i techniki w ujęciu historycznym    151
      10.2. Perspektywy produkcji żywności i żywienia a rozwój bio- i nanotechnologii    162
    11. Czynniki kulturowe wpływające na sposób żywienia społeczeństwa (Jan Gawęcki, Ewa Flaczyk)    166
      11.1. Wpływ religii i innych czynników kulturowych na zachowania żywieniowe    168
      11.2. Kuchnie narodowe i regionalne    173
    12. Czynniki społeczne a żywność i żywienie (Marzena Jeżewska-Zychowicz)    181
      12.1. Cechy społeczne jednostki a sposób żywienia    182
      12.2. Środowisko społeczne a sposób żywienia    184
      12.4. Społeczne funkcje żywności i żywienia    192
    13. Czynniki psychologiczne jako determinanty sposobu żywienia (Magdalena Weber, Beata Ziółkowska)    195
      13.1. Psychologiczne uwarunkowania zachowań żywieniowych    196
      13.2. Bariery na drodze zmiany zachowań żywieniowych    206
      13.3. Klasyfikacja zaburzeń karmienia i odżywiania    211
    14. Grupy ludności podwyższonego ryzyka zaburzeń zdrowia i ich problemy żywieniowe (Lidia Wądołowska)    219
      14.1. Problemy żywieniowe niemowląt    220
      14.2. Problemy żywieniowe małych dzieci    221
      14.3. Problemy żywieniowe dzieci i młodzieży szkolnej    225
      14.4. Problemy żywieniowe kobiet w wieku rozrodczym    228
      14.5. Problemy żywieniowe osób w starszym wieku    230
      14.6. Problemy żywieniowe osób o niskim statusie społeczno-ekonomicznym    232
      14.7. Zagrożenia zdrowia jako skutek typowych błędów żywieniowych    235
  III. Racjonalizacja żywienia ludności i jej efekty    241
    15. Polityka wyżywienia ludności – cele i instrumenty wdrażania (Ewa Halicka, Barbara Kowrygo)    241
      15.1. Główne obszary działań polityki wyżywienia na przełomie XX i XXI wieku    243
      15.2. Wspólnotowe instrumenty wdrażania polityki wyżywienia    248
      15.3. Polityka wyżywienia w aspekcie przyszłych wyzwań    250
    16. Upowszechnianie wiedzy o żywieniu (Anna Kołłajtis-Dołowy, Małgorzata Schlegel-Zawadzka)    254
      16.1. Planowanie upowszechnienia wiedzy o żywieniu    256
      16.2. Systemy upowszechniania wiedzy żywieniowej w Polsce    258
      16.3. Zalecenia żywieniowe i formy ich popularyzacji    260
      16.4. Wiarygodność i efektywność upowszechniania wiedzy żywieniowej    266
    17. Diety alternatywne w świetle nauki o żywieniu (Jan Jeszka, Małgorzata Woźniewicz, Jan Gawęcki)    270
      17.1. Wegetarianizm    272
      17.2. Charakterystyka innych popularnych diet alternatywnych    278
      17.3. Ogólna ocena racjonalności odchudzających diet alternatywnych    295
    18. Wzbogacanie żywności jako instrument optymalizacji sposobu żywienia społeczeństwa (Hanna Kunachowicz, Barbara Ratkovska)    297
      18.1. Wzbogacanie obligatoryjne    299
      18.2. Wzbogacanie dobrowolne    300
      18.3. Rynek żywności wzbogacanej    303
      18.4. Efektywność i bezpieczeństwo wzbogacania żywności    305
      18.5. Rola wzbogacania w poprawie sytuacji zdrowotnej społeczeństwa    308
    19. Suplementacja diety jako droga do poprawy stanu odżywienia i stanu zdrowia ludności (Anna Brzozowska, Regina Olędzka)    313
      19.1. Suplementy diety jako środki spożywcze    313
      19.2. Programy suplementacji dla zwalczania niedoborów witamin i składników mineralnych na świecie    317
      19.3. Indywidualne stosowanie suplementów składników odżywczych    319
      19.4. Stosowanie suplementów diety zawierających substancje aktywne inne niż składniki odżywcze    321
      19.5. Zagrożenia dla zdrowia związane ze stosowaniem suplementów    324
  IV. Bezpieczeństwo żywności i żywienia    331
    20. Zatrucia i zakażenia pokarmowe jako problem społeczny (Lucjan Szponar, Halina Turlejska)    331
      20.1. Przyczyny i objawy zatruć pokarmowych    332
      20.2. Działania prewencyjne mające na celu zmniejszanie ryzyka zatruć pokarmowych i wdrażanie systemów zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym żywności    337
      20.3. Sytuacja epidemiologiczna w zakresie zatruć i zakażeń pokarmowych    340
    21. Bioterroryzm żywnościowy (Jerzy Bertrandt)    345
    22. Bezpieczeństwo żywności i żywienia w aspekcie międzynarodowym (Lucjan Szponar)    350
      22.1. Komisja Kodeksu Żywnościowego    352
      22.2. Europejski Urząd Bezpieczeństwa Żywności (EFSA)    353
      22.3. System wczesnego ostrzegania o żywności i środkach żywienia zwierząt (RASFF)    354
    23. Regulacje prawne zapewniające bezpieczeństwo żywności (Henryk Gertig)    357
      23.1. Podstawowe elementy ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia    358
      23.2. Przepisy dotyczące znakowania żywności    366
      23.3. Podstawy prawne nadzoru nad bezpieczeństwem żywności    370
    24. Systemowe zarządzanie bezpieczeństwem zdrowotnym żywności (Jacek Kijowski)    376
      24.1. Ewolucja systemów zapewnienia i zarządzania bezpieczeństwem żywności    377
      24.2. Charakterystyka ogólna normy ISO 22000    380
      24.3. Kluczowe elementy składowe systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności    382
      24.4. Planowanie i wytwarzanie bezpiecznych wyrobów    384
      24.5. Realizacja systemowego zapewnienia bezpieczeństwa żywności w Polsce    386
    25. Żywienie a zdrowie społeczne w perspektywie XXI wieku (Anna Gronowska-Senger)    389
      25.1. Cechy charakterystyczne żywienia w XX wieku    391
      25.2. Przewidywane problemy żywieniowo-zdrowotne w XXI wieku    395
  Skorowidz    399
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia