Ekonomiczny wymiar nieruchomości

Ekonomiczny wymiar nieruchomości

2 oceny

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

27,45

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Praca prof. Ewy Kucharskiej-Stasiak to kompendium wiedzy o teoretycznych aspektach funkcjonowania rynku nieruchomości. Koncepcja publikacji powstała na bazie książki „Nieruchomość w gospodarce rynkowej”. Podejmowana w niniejszej pracy problematyka została zaktualizowana i znacznie pogłębiona w zakresie rozważań dotyczących m. in. nieruchomości jako obiektu ekonomicznego, istoty rynku nieruchomości, kategorii wartości nieruchomości. Podejmowana w pracy problematyka została również istotnie poszerzona o nowe obszary rozważań. Niniejsza pozycja stanowi próbę wieloaspektowego spojrzenia na nieruchomości. Całość ujęta jest w piętnastu rozdziałach. Autorka: · wyjaśnia specyfikę nieruchomości jako obiektu prawnego i jako towaru, · przedstawia rynek nieruchomości jako element rynku kapitałowego i migrację kapitału pomiędzy segmentami tego rynku, · omawia sposoby określania wartości nieruchomości w warunkach rynkowych, · analizuje trendy, którym podlegają rozwinięte rynki nieruchomości, · przedstawia syntetyczną koncepcję rynku nieruchomości z uwzględnieniem roli interwencjonizmu państwowego, · prezentuje problematykę zarządzania nieruchomościami, · porusza wątki z ekonomii i finansów behawioralnych, · opisuje społeczną odpowiedzialność uczestników rynku nieruchomości jako element koncepcji zrównoważonego rozwoju, · omawia mechanizm powstawania bąbli cenowych na rynkach nieruchomości, · ukazuje synchronizację cykli rynków nieruchomości w skali międzynarodowej. Nowym wymiarem tej pracy, wydaje się, że również nowym na rynku wydawniczym, jest problemowe podejście do podejmowanej tematyki, ujawnienie obszarów, które wymagają dalszych dociekań w warstwie teoretycznej i badawczej. Takie podejście wytycza dalsze kierunki badań Praca ma charakter interdyscyplinarny. Postawione przez Autorkę tezy są ilustrowane danymi statystycznymi. W celu ułatwienia przyswajania treści każdy rozdział jest zakończony podsumowaniem Książka została napisana z myślą o studentach kierunków: ekonomia, finanse i bankowość, gospodarka przestrzenna, jako podręcznik do przedmiotów: ekonomika rynku nieruchomości, rynek nieruchomości, zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami, wycena nieruchomości, inwestowanie w nieruchomości. Prof. dr hab. Ewa Kucharska-Stasiak jest kierownikiem Katedry Inwestycji i Nieruchomości na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.


Liczba stron300
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-18523-7
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wprowadzenie    11
  1. Nieruchomość jako obiekt prawny, techniczny i rynkowy    17
    1.1. Definicje nieruchomości – ujęcie ekonomiczne i prawne    19
    1.2. Cechy nieruchomości    24
    1.3. Nieruchomość jako obiekt prawny    31
    1.4. Nieruchomość jako obiekt techniczny    35
    1.5. Nieruchomość jako obiekt rynkowy    43
    1.6. Podsumowanie    44
  2. Istota rynku nieruchomości    47
    2.1. Definicje rynku nieruchomości    49
      2.1.1. Rynek jako kategoria ekonomiczna    49
      2.1.2. Próba definicji rynku nieruchomości    52
    2.2. Cechy rynku nieruchomości    58
    2.3. Podmioty działające na rynku nieruchomości    70
    2.4. Funkcje pełnione przez rynek nieruchomości    73
    2.5. Podsumowanie    74
  3. Specyfika rynku nieruchomości    77
    3.1. Elementy rynku nieruchomości: popyt, podaż i cena    79
      3.1.1. Definicje popytu, podaży i ceny    79
      3.1.2. Krzywe popytu i podaży    80
    3.2. Przejawy specyfiki rynku nieruchomości    89
    3.3. Podsumowanie    93
  4. Cykle rynku nieruchomości    95
    4.1. Cykliczność rynku nieruchomości    97
      4.1.1. Cykl koniunkturalny a cykl rynku nieruchomości    97
      4.1.2. Prosty model przebiegu cyklu rynku nieruchomości    102
      4.1.3. Cykl rynku nieruchomości jako efekt cykliczności jego segmentów    104
      4.1.4. Przyczyny cykliczności rynku nieruchomości    105
      4.1.5. Przyczyny i skutki powstawania baniek cenowych na rynkach nieruchomości    109
    4.2. Zjawisko synchronizacji cykli nieruchomości w skali międzynarodowej    112
    4.3. Podsumowanie    117
  5. Model funkcjonowania rynku nieruchomości    119
    5.1. Model funkcjonowania rynku nieruchomości na przykładzie nieruchomości komercyjnych    121
    5.2. Model funkcjonowania rynku nieruchomości mieszkaniowych    131
    5.3. Podsumowanie    136
  6. Rynek nieruchomości a gospodarka    137
    6.1. Nieruchomość jako kapitał    139
    6.2. Miejsce rynku nieruchomości w gospodarce    142
    6.3. Wpływ gospodarki na rynek nieruchomości    145
    6.4. Wpływ rynku nieruchomości na gospodarkę    148
    6.5. Rynek nieruchomości a sektor finansowy    153
      6.5.1. Kanały powiązań    153
      6.5.2. Wpływ powiązań na bezpieczeństwo sektora bankowego    154
      6.5.3. Rynek nieruchomości a kryzysy bankowe    154
    6.6. Podsumowanie    159
  7. Ekonomiczny rodowód wartości nieruchomości    161
    7.1. Problemy definiowania wartości jako kategorii ekonomicznej    163
    7.2. Kategoria wartości nieruchomości    174
      7.2.1. Rola i funkcje wartości nieruchomości    174
      7.2.2. Definicje i interpretacje wartości nieruchomości na szczeblu europejskim i międzynarodowym    175
      7.2.3. Problem zdefiniowania i interpretacji wartości nieruchomości na poziomie krajowym    181
    7.3. Wartość nieruchomości a cena    189
    7.4. Czynniki wpływające na poziom wartości ekonomicznej nieruchomości    189
    7.5. Podsumowanie    192
  8. Model wyceny rynkowej nieruchomości    195
    8.1. Źródła teorii wyceny w teorii ekonomii    197
    8.2. Elementy metodyki wyceny nieruchomości    206
    8.3. Specyfika wyceny nieruchomości na tle innych dóbr    217
    8.4. Wycena a ocena ekonomicznej efektywności inwestycji    222
    8.5. Podsumowanie    230
  9. Błędy poznawcze w procesie wyceny i ich wpływ na modyfikację modelu wyceny nieruchomości    231
    9.1. Problemy w procesie poznawania obiektywnej rzeczywistości    233
    9.2. Behawioralne aspekty w wycenie nieruchomości    235
    9.3. Niepewność i dokładność wyceny    238
    9.4. Wpływ błędów poznawczych na modyfikację modelu wyceny nieruchomości    245
    9.5. Ewolucja teorii wyceny nieruchomości    247
    9.6. Podsumowanie    254
  10. Finansowanie rynku nieruchomości    257
    10.1. Rola rynku pieniężnego i kapitałowego w finansowaniu rynku nieruchomości    259
    10.2. Źródła finansowania działalności inwestycyjnej na rynku nieruchomości    261
    10.3. Kryteria doboru źródeł finansowania    262
    10.4. Techniki i metody finansowania nieruchomości    264
      10.4.1. Techniki finansowania    265
        10.4.1.1. Tradycyjne techniki finansowania    265
        10.4.1.2. Asekuracyjne techniki finansowania    282
      10.4.2. Metody finansowania    284
    10.5. Specyfika finansowania inwestycji mieszkaniowych    287
    10.6. Podsumowanie    289
  11. Nieruchomość jako przedmiot inwestowania    291
    11.1. Pojęcie inwestycji    293
    11.2. Formy inwestowania    295
    11.3. Ocena nieruchomości jako przedmiotu inwestowania    297
      11.3.1. Nieruchomość jako źródło osiągania dochodów    297
      11.3.2. Nieruchomość jako inwestycja chroniąca przed inflacją    302
      11.3.3. Nieruchomość jako podstawa osiągania korzyści podatkowych    303
      11.3.4. Nieruchomość jako podstawa odmrażania kapitału    304
      11.3.5. Nieruchomość jako podstawa stymulowania popytu konsumpcyjnego    305
      11.3.6. Nieruchomość jako inwestycja niepodzielna    306
      11.3.7. Nieruchomość jako inwestycja o umiarkowanym ryzyku inwestowania    306
      11.3.8. Nieruchomość jako inwestycja aktywna, wymagająca zarządzania    316
    11.4. Metody niwelowania wad nieruchomości jako przedmiotu inwestowania    317
    11.5. Podsumowanie    321
  12. Decyzje inwestycyjne na rynkach nieruchomości    323
    12.1. Motywacje inwestorów na rynkach nieruchomości    325
    12.2. Specyfika decyzji inwestycyjnych na rynku nieruchomości    326
    12.3. Procesy decyzyjne na rynkach nieruchomości    327
      12.3.1. Wielowymiarowe uwarunkowania podejmowania decyzji inwestycyjnych    327
      12.3.2. Ekonomiczne uwarunkowania decyzji inwestycyjnych    329
      12.3.3. Pozaekonomiczne uwarunkowania decyzji inwestycyjnych    330
    12.4. Inwestorzy na rynkach nieruchomości    332
    12.5. Strategie inwestycyjne    341
    12.6. Podsumowanie    344
  13. Przedsięwzięcia deweloperskie    345
    13.1. Deweloper jako uczestnik rynku nieruchomości    347
    13.2. Etapy przedsięwzięcia deweloperskiego    350
    13.3. Ryzyko przedsięwzięć deweloperskich    353
    13.4. Determinanty opłacalności przedsięwzięć deweloperskich    356
    13.5. Podatność procesów deweloperskich na cykle koniunkturalne    360
    13.6. Podsumowanie    361
  14. Zarządzanie nieruchomościami    363
    14.1. Problemy definicyjne zarządzania nieruchomościami    365
      14.1.1. Definicje zarządzania nieruchomościami w świetle literatury przedmiotu    365
      14.1.2. Definicja prawna zarządzania nieruchomościami    369
    14.2. Ewolucja roli zarządcy jako uczestnika rynku nieruchomości    370
    14.3. Modele organizacyjne zarządzania nieruchomościami    378
    14.4. Specyfika zarządzania nieruchomościami z uwzględnieniem pełnionych przez nią funkcji    381
    14.5. Strategie zarządzania nieruchomościami    383
    14.6. Koncepcja zarządzania nieruchomościami przez wartość    387
    14.7. Podsumowanie    396
  15. Długoterminowe zmiany na rynkach nieruchomości    399
    15.1. Źródła długoterminowych zmian    401
    15.2. Wpływ długoterminowych zmian na funkcjonowanie rynków nieruchomości. Próba identyfikacji pojawiających się problemów    411
      15.2.1. Wpływ zmian zachodzących w systemach ekonomicznych    411
      15.2.2. Wpływ rewolucji naukowo-technicznej    412
      15.2.3. Wpływ globalizacji na rynki nieruchomości    416
      15.2.4. Wpływ koncepcji społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju na rynki nieruchomości    419
    15.3. Wpływ długoterminowych zmian na rynkach nieruchomości na obsługę techniczną rynku    422
    15.4. Podsumowanie    426
  Zakończenie    429
  Bibliografia    431
  Wykaz aktów prawnych    449
  Wykaz stron internetowych    450
  Spis rysunków    451
  Spis tabel    453
  Indeks rzeczowy    455
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia