Ekonomiczny wymiar nieruchomości

Ekonomiczny wymiar nieruchomości

3 oceny

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

27,45

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Praca prof. Ewy Kucharskiej-Stasiak to kompendium wiedzy o teoretycznych aspektach funkcjonowania rynku nieruchomości. Koncepcja publikacji powstała na bazie książki „Nieruchomość w gospodarce rynkowej”. Podejmowana w niniejszej pracy problematyka została zaktualizowana i znacznie pogłębiona w zakresie rozważań dotyczących m. in. nieruchomości jako obiektu ekonomicznego, istoty rynku nieruchomości, kategorii wartości nieruchomości. Podejmowana w pracy problematyka została również istotnie poszerzona o nowe obszary rozważań. Niniejsza pozycja stanowi próbę wieloaspektowego spojrzenia na nieruchomości. Całość ujęta jest w piętnastu rozdziałach. Autorka: · wyjaśnia specyfikę nieruchomości jako obiektu prawnego i jako towaru, · przedstawia rynek nieruchomości jako element rynku kapitałowego i migrację kapitału pomiędzy segmentami tego rynku, · omawia sposoby określania wartości nieruchomości w warunkach rynkowych, · analizuje trendy, którym podlegają rozwinięte rynki nieruchomości, · przedstawia syntetyczną koncepcję rynku nieruchomości z uwzględnieniem roli interwencjonizmu państwowego, · prezentuje problematykę zarządzania nieruchomościami, · porusza wątki z ekonomii i finansów behawioralnych, · opisuje społeczną odpowiedzialność uczestników rynku nieruchomości jako element koncepcji zrównoważonego rozwoju, · omawia mechanizm powstawania bąbli cenowych na rynkach nieruchomości, · ukazuje synchronizację cykli rynków nieruchomości w skali międzynarodowej. Nowym wymiarem tej pracy, wydaje się, że również nowym na rynku wydawniczym, jest problemowe podejście do podejmowanej tematyki, ujawnienie obszarów, które wymagają dalszych dociekań w warstwie teoretycznej i badawczej. Takie podejście wytycza dalsze kierunki badań Praca ma charakter interdyscyplinarny. Postawione przez Autorkę tezy są ilustrowane danymi statystycznymi. W celu ułatwienia przyswajania treści każdy rozdział jest zakończony podsumowaniem Książka została napisana z myślą o studentach kierunków: ekonomia, finanse i bankowość, gospodarka przestrzenna, jako podręcznik do przedmiotów: ekonomika rynku nieruchomości, rynek nieruchomości, zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami, wycena nieruchomości, inwestowanie w nieruchomości. Prof. dr hab. Ewa Kucharska-Stasiak jest kierownikiem Katedry Inwestycji i Nieruchomości na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.


Liczba stron300
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-18523-7
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wprowadzenie     11
  
  1. Nieruchomość jako obiekt prawny, techniczny i rynkowy     17
    1.1. Definicje nieruchomości – ujęcie ekonomiczne i prawne     19
    1.2. Cechy nieruchomości     24
    1.3. Nieruchomość jako obiekt prawny     31
    1.4. Nieruchomość jako obiekt techniczny     35
    1.5. Nieruchomość jako obiekt rynkowy     43
    1.6. Podsumowanie     44
  
  2. Istota rynku nieruchomości     47
    2.1. Definicje rynku nieruchomości     49
      2.1.1. Rynek jako kategoria ekonomiczna     49
      2.1.2. Próba definicji rynku nieruchomości     52
    2.2. Cechy rynku nieruchomości     58
    2.3. Podmioty działające na rynku nieruchomości     70
    2.4. Funkcje pełnione przez rynek nieruchomości     73
    2.5. Podsumowanie     74
  
  3. Specyfika rynku nieruchomości     77
    3.1. Elementy rynku nieruchomości: popyt, podaż i cena     79
      3.1.1. Definicje popytu, podaży i ceny     79
      3.1.2. Krzywe popytu i podaży     80
    3.2. Przejawy specyfiki rynku nieruchomości     89
    3.3. Podsumowanie     93
  
  4. Cykle rynku nieruchomości     95
    4.1. Cykliczność rynku nieruchomości     97
      4.1.1. Cykl koniunkturalny a cykl rynku nieruchomości     97
      4.1.2. Prosty model przebiegu cyklu rynku nieruchomości     102
      4.1.3. Cykl rynku nieruchomości jako efekt cykliczności jego segmentów     104
      4.1.4. Przyczyny cykliczności rynku nieruchomości     105
      4.1.5. Przyczyny i skutki powstawania baniek cenowych na rynkach nieruchomości     109
    4.2. Zjawisko synchronizacji cykli nieruchomości w skali międzynarodowej     112
    4.3. Podsumowanie     117
  
  5. Model funkcjonowania rynku nieruchomości     119
    5.1. Model funkcjonowania rynku nieruchomości na przykładzie nieruchomości komercyjnych     121
    5.2. Model funkcjonowania rynku nieruchomości mieszkaniowych     131
    5.3. Podsumowanie     136
  
  6. Rynek nieruchomości a gospodarka     137
    6.1. Nieruchomość jako kapitał     139
    6.2. Miejsce rynku nieruchomości w gospodarce     142
    6.3. Wpływ gospodarki na rynek nieruchomości     145
    6.4. Wpływ rynku nieruchomości na gospodarkę     148
    6.5. Rynek nieruchomości a sektor finansowy     153
      6.5.1. Kanały powiązań     153
      6.5.2. Wpływ powiązań na bezpieczeństwo sektora bankowego     154
      6.5.3. Rynek nieruchomości a kryzysy bankowe     154
    6.6. Podsumowanie     159
  
  7. Ekonomiczny rodowód wartości nieruchomości     161
    7.1. Problemy definiowania wartości jako kategorii ekonomicznej     163
    7.2. Kategoria wartości nieruchomości     174
      7.2.1. Rola i funkcje wartości nieruchomości     174
      7.2.2. Definicje i interpretacje wartości nieruchomości na szczeblu europejskim i międzynarodowym     175
      7.2.3. Problem zdefiniowania i interpretacji wartości nieruchomości na poziomie krajowym     181
    7.3. Wartość nieruchomości a cena     189
    7.4. Czynniki wpływające na poziom wartości ekonomicznej nieruchomości     189
    7.5. Podsumowanie     192
  
  8. Model wyceny rynkowej nieruchomości     195
    8.1. Źródła teorii wyceny w teorii ekonomii     197
    8.2. Elementy metodyki wyceny nieruchomości     206
    8.3. Specyfika wyceny nieruchomości na tle innych dóbr     217
    8.4. Wycena a ocena ekonomicznej efektywności inwestycji     222
    8.5. Podsumowanie     230
  
  9. Błędy poznawcze w procesie wyceny i ich wpływ na modyfikację modelu wyceny nieruchomości     231
    9.1. Problemy w procesie poznawania obiektywnej rzeczywistości     233
    9.2. Behawioralne aspekty w wycenie nieruchomości     235
    9.3. Niepewność i dokładność wyceny     238
    9.4. Wpływ błędów poznawczych na modyfikację modelu wyceny nieruchomości     245
    9.5. Ewolucja teorii wyceny nieruchomości     247
    9.6. Podsumowanie     254
  
  10. Finansowanie rynku nieruchomości     257
    10.1. Rola rynku pieniężnego i kapitałowego w finansowaniu rynku nieruchomości     259
    10.2. Źródła finansowania działalności inwestycyjnej na rynku nieruchomości     261
    10.3. Kryteria doboru źródeł finansowania     262
    10.4. Techniki i metody finansowania nieruchomości     264
      10.4.1. Techniki finansowania     265
        10.4.1.1. Tradycyjne techniki finansowania     265
        10.4.1.2. Asekuracyjne techniki finansowania     282
      10.4.2. Metody finansowania     284
    10.5. Specyfika finansowania inwestycji mieszkaniowych     287
    10.6. Podsumowanie     289
  
  11. Nieruchomość jako przedmiot inwestowania     291
    11.1. Pojęcie inwestycji     293
    11.2. Formy inwestowania     295
    11.3. Ocena nieruchomości jako przedmiotu inwestowania     297
      11.3.1. Nieruchomość jako źródło osiągania dochodów     297
      11.3.2. Nieruchomość jako inwestycja chroniąca przed inflacją     302
      11.3.3. Nieruchomość jako podstawa osiągania korzyści podatkowych     303
      11.3.4. Nieruchomość jako podstawa odmrażania kapitału     304
      11.3.5. Nieruchomość jako podstawa stymulowania popytu konsumpcyjnego     305
      11.3.6. Nieruchomość jako inwestycja niepodzielna     306
      11.3.7. Nieruchomość jako inwestycja o umiarkowanym ryzyku inwestowania     306
      11.3.8. Nieruchomość jako inwestycja aktywna, wymagająca zarządzania     316
    11.4. Metody niwelowania wad nieruchomości jako przedmiotu inwestowania     317
    11.5. Podsumowanie     321
  
  12. Decyzje inwestycyjne na rynkach nieruchomości     323
    12.1. Motywacje inwestorów na rynkach nieruchomości     325
    12.2. Specyfika decyzji inwestycyjnych na rynku nieruchomości     326
    12.3. Procesy decyzyjne na rynkach nieruchomości     327
      12.3.1. Wielowymiarowe uwarunkowania podejmowania decyzji inwestycyjnych     327
      12.3.2. Ekonomiczne uwarunkowania decyzji inwestycyjnych     329
      12.3.3. Pozaekonomiczne uwarunkowania decyzji inwestycyjnych     330
    12.4. Inwestorzy na rynkach nieruchomości     332
    12.5. Strategie inwestycyjne     341
    12.6. Podsumowanie     344
  
  13. Przedsięwzięcia deweloperskie     345
    13.1. Deweloper jako uczestnik rynku nieruchomości     347
    13.2. Etapy przedsięwzięcia deweloperskiego     350
    13.3. Ryzyko przedsięwzięć deweloperskich     353
    13.4. Determinanty opłacalności przedsięwzięć deweloperskich     356
    13.5. Podatność procesów deweloperskich na cykle koniunkturalne     360
    13.6. Podsumowanie     361
  
  14. Zarządzanie nieruchomościami     363
    14.1. Problemy definicyjne zarządzania nieruchomościami     365
      14.1.1. Definicje zarządzania nieruchomościami w świetle literatury przedmiotu     365
      14.1.2. Definicja prawna zarządzania nieruchomościami     369
    14.2. Ewolucja roli zarządcy jako uczestnika rynku nieruchomości     370
    14.3. Modele organizacyjne zarządzania nieruchomościami     378
    14.4. Specyfika zarządzania nieruchomościami z uwzględnieniem pełnionych przez nią funkcji     381
    14.5. Strategie zarządzania nieruchomościami     383
    14.6. Koncepcja zarządzania nieruchomościami przez wartość     387
    14.7. Podsumowanie     396
  
  15. Długoterminowe zmiany na rynkach nieruchomości     399
    15.1. Źródła długoterminowych zmian     401
    15.2. Wpływ długoterminowych zmian na funkcjonowanie rynków nieruchomości. Próba identyfikacji pojawiających się problemów     411
      15.2.1. Wpływ zmian zachodzących w systemach ekonomicznych     411
      15.2.2. Wpływ rewolucji naukowo-technicznej     412
      15.2.3. Wpływ globalizacji na rynki nieruchomości     416
      15.2.4. Wpływ koncepcji społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju na rynki nieruchomości     419
    15.3. Wpływ długoterminowych zmian na rynkach nieruchomości na obsługę techniczną rynku     422
    15.4. Podsumowanie     426
  
  Zakończenie     429
  
  Bibliografia     431
  
  Wykaz aktów prawnych     449
  
  Wykaz stron internetowych     450
  
  Spis rysunków     451
  
  Spis tabel     453
  
  Indeks rzeczowy     455
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia