Policja w Polsce. Działalność formacji na obszarze aglomeracji miejskich

-20%

Policja w Polsce. Działalność formacji na obszarze aglomeracji miejskich

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

22,54  28,17

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

22,5428,17

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

Współczesne miasta stały się niezbyt bezpieczną przestrzenią do funkcjonowania społeczeństw. Typową cechą współczesnych miast, zwłaszcza dużych, z jednej strony jest szalony postęp cywilizacyjny wiążący się z ich rozwojem, z drugiej zaś coraz więcej jest tam zagrożeń. W dużych miastach, aglomeracjach miejskich czy metropoliach następuje nasilenie zagrożeń społecznych, cywilizacyjnych i naturalnych. Wśród zagrożeń należących do specyfiki miejskiej są związane z: transportem miejskim i komunikacją, ekologią, ochroną środowiska, zarządzaniem miastami i ich rozwojem, gospodarką przestrzenną, rozwarstwieniem dochodów ludności, zbilansowaniem rynków pracy. Najważniejsze jednak są zagrożenia społeczne, spośród których w miastach dominują: przestępczość, zwłaszcza o charakterze kryminalnym, zakłócenia porządku publicznego, przestępczość zorganizowana, przestępczość wśród nieletnich, patologie społeczne, jak: alkoholizm, narkomania, prostytucja. Biorąc pod uwagę przestępczość o charakterze kryminalnym, należy wskazać, że trzy czwarte tego typu przestępstw popełnianych jest w Polsce na terenach miejskich. W miastach, zwłaszcza dużych, spotykamy się często z aktami wandalizmu, chuligaństwa stadionowego, przejawami zachowań agresywnych, nie tylko ze strony blokersów. Miasta są również miejscem protestów społecznych, rozruchów czy zamieszek. Nasileniu zagrożeń społecznych w miastach sprzyjają rozluźnione relacje społeczne, anonimowość, brak poczucia odpowiedzialności za dobro wspólne, rosnące zobojętnienie społeczeństwa, rozwarstwienie społeczeństwa itp. Duże miasta często są nazywane, również potocznie, aglomeracjami miejskimi, a te największe — metropoliami. W Polsce za wielkie są uznawane miasta liczące powyżej 200 tys. ludności. Takich miast jest w Polsce siedemnaście i są to: Białystok, Bydgoszcz, Częstochowa, Gdańsk, Gdynia, Katowice, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Poznań, Radom, Sosnowiec, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław. Miasta te są nazywane zgodnie z klasyfikacją przyjętą w roczniku statystycznym Głównego Urzędu Statystycznego wielkimi polskimi miastami. Najważniejszym organem państwowym powołanym do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego jest policja. Ustawa o Policji w art. 1 określa podstawowe cele, dla których formacja ta została powołana. Jak stanowi ust. 2 tego przepisu, nadrzędnym celem policji jest ochrona bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Wspomniana ustawa, powołująca w kwietniu 1990 r. tę formację, nadała jej uprawnienia i określiła stojące przed nią zadania. Funkcjonowanie policji zostało dookreślone w aktach prawnych niższego rzędu, tj. w rozporządzeniach ministra spraw wewnętrznych, w zarządzeniach i decyzjach komendanta głównego policji. Zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego w dużych polskich miastach policja zajmuje się przez swoje jednostki zorganizowane w postaci komend miejskich, którymi zarządzają komendanci miejscy podporządkowani właściwym komendantom wojewódzkim. Komendy miejskie funkcjonujące w aglomeracjach miejskich działają wraz z wieloma podległymi im jednostkami organizacyjnymi – komisariatami. Policja w miastach nie działa jednak sama. Zadania ze sfery bezpieczeństwa i porządku na terenie miast to także jeden z bardzo ważnych obszarów działania gmin i powiatów w Polsce. Zadania dla gmin i powiatów wynikają wprost z ustaw: o samorządzie gminnym i o samorządzie powiatowym. Większość wielkich polskich miast ma statut miast na prawach powiatu, inaczej mówiąc, powiatów grodzkich. W przestrzeni miejskiej wielkich miast pojawiają się, jak wspomniano, liczne zagrożenia. Policja musi je identyfikować, diagnozować i ciągle się przygotowywać do skutecznego ich zwalczania. Swoim funkcjonowaniem musi odpowiadać na zmieniające się także oczekiwania społeczne. W policji muszą w związku z tym zachodzić procesy przystosowawcze, usprawnienia organizacyjne. Formacja ta musi elastycznie reagować na zmiany w jej otoczeniu zewnętrznym, jednocześnie sama się zmieniając.


Liczba stron390
WydawcaWyższa Szkoła Policji w Szczytnie
ISBN-13978-83-7462-499-2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY

POLECAMY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    7
  ROZDZIAŁ    1
  Miasto jako przestrzeń życia społecznego    19
  1.1. Miasto — terminologia i klasyfikacja    19
  1.2. Kształtowanie się miast na świecie i w Polsce    26
  1.3. Charakterystyka pojęć „aglomeracja miejska” i „metropolia”    33
  1.4. Zagadnienia prawno-ustrojowe miast w Polsce    40
  1.4.1. Uwagi ogólne    40
  1.4.2. Od roku 1990 do dziś    42
  1.4.3. Lata 1928–1990    45
  ROZDZIAŁ    2
  Determinanty bezpieczeństwa w aglomeracjach miejskich w Polsce    49
  2.1. Socjologiczno-kryminologiczna charakterystyka współczesnej przestrzeni miejskiej    49
  2.2. Istotne problemy społeczne dużych aglomeracji miejskich w Polsce    58
  2.3. Podstawowe pojęcia i składniki bezpieczeństwa    68
  2.4. Instytucjonalny system bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce    74
  2.4.1. Organy władzy i administracji publicznej o właściwości ogólnej    74
  2.4.2. Wyspecjalizowane organy powołane do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego    80
  2.5. Podstawowe rodzaje zagrożeń ze sfery bezpieczeństwa i porządku publicznego w przestrzeni miejskiej    83
  ROZDZIAŁ    3
  Rola i zadania policji w zwalczaniu zagrożeń ze sfery bezpieczeństwa i porządku publicznego    99
  3.1. Model funkcjonowania policji w Polsce    99
  3.1.1. Miejski rodowód organizacji policyjnych w Europie i na ziemiach polskich w latach 1775–1918    99
  3.1.2. Model Policji Państwowej w okresie II Rzeczypospolitej     104
  3.1.3. Model Milicji Obywatelskiej     109
  3.1.4. Model policji w III Rzeczypospolitej    112
  3.1.5. Modele funkcjonowania policji w wybranych krajach     118
  3.2. Podstawy prawne i organizacja policji w Polsce z uwzględnieniem dużych polskich miast     130
  3.3. Metody diagnozowania zagrożeń     139
  3.4. Wyznaczniki skuteczności policji w jej walce z zagrożeniami     146
  3.5. Współpraca policji z administracją samorządową w kształtowaniu lokalnej polityki bezpieczeństwa
  ROZDZIAŁ    4
  Zintegrowane podejście do problematyki bezpieczeństwa w aglomeracji warszawskiej     157
  4.1. Ustrój aglomeracji warszawskiej     157
  4.2. Charakterystyka zagrożeń występujących na terenie Warszawy     161
  4.3. Struktura Policji w mieście stołecznym Warszawie, specyfika jej organizacji i funkcjonowania     168
  4.4. Współpraca policji z samorządem terytorialnym i innymi podmiotami publicznymi     172
  4.5. Skuteczność działania policji na terenie Warszawy     177
  ROZDZIAŁ    5
  Metodologiczne podstawy badań     181
  5.1. Przedmiot badań     181
  5.2. Cel badań     184
  5.3. Ogólny problem badawczy i problemy szczegółowe    188
  5.4. Metody badań, zastosowane techniki i narzędzia badawcze     195
  5.5. Teren i organizacja badań     199
  ROZDZIAŁ    6
  Raport z badań własnych weryfikujących przyjęte hipotezy badawcze    201
  6.1. Charakterystyka przeprowadzonych badań w wybranych jednostkach Policji funkcjonujących w dużych polskich miastach, jednostkach samorządu terytorialnego     201
  6.1.1. Informacje o przebiegu badań     201
  6.1.2. Charakterystyka wybranych miast, jednostek Policji oraz respondentów     204
  6.1.3. Rodzaje zagrożeń ze sfery bezpieczeństwa i porządku
  publicznego występujące w przestrzeni wielkich miast     219
  6.2. System identyfikowania i monitorowania zagrożeń pojawiających się w przestrzeni wielkich miast w poszczególnych komendach miejskich Policji     244
  6.3. Wpływ zidentyfikowanych zagrożeń na organizację służby i przyjęte metody działania policji     258
  6.4. Zabezpieczenia policyjne jako specyficzna forma działania w walce z zagrożeniami w wielkich miastach     262
  6.5. Wpływ zidentyfikowanych zagrożeń występujących w przestrzeni wielkich miast na kształt struktury organizacyjnej i etaty komend miejskich Policji     268
  6.6. Wpływ zagrożeń i innych czynników na współpracę policji z samorządem    280
  6.7. Formy współpracy policji z organami samorządu terytorialnego i z innymi podmiotami publicznymi w zawalczeniu zagrożeń ze sfery bezpieczeństwa i porządku publicznego     285
  6.8. Formy i wysokość wsparcia finansowego i rzeczowego przekazywanego policji przez samorządy terytorialne i inne podmioty publiczne    296
  6.9. Przykłady specyficznych, niestandardowych rozwiązań przyjętych przez policję i organy samorządu terytorialnego w walce z zagrożeniami w wielkich miastach    311
  6.10. Propozycje komendantów miejskich Policji i prezydentów miast mające na celu wdrożenie działań poprawiających skuteczność policji i jej współpracy z samorządem w walce z zagrożeniami     317
  Zakończenie     323
  Bibliografia przedmiotowa     345
  Publikacje zwarte i artykuły    345
  Akty prawne     356
  Strony internetowe i inne     360
  Bibliografia podmiotowa    362
  Dokumenty dotyczące Częstochowy     362
  Dokumenty dotyczące Katowic     363
  Dokumenty dotyczące Krakowa     365
  Dokumenty dotyczące Łodzi     367
  Dokumenty dotyczące Warszawy     368
  Dokumenty dotyczące Wrocławia     369
  Spis tabel    373
  Spis rysunków     378
  Aneks     381
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia