Ustroje Historia i współczesność

Ustroje Historia i współczesność

Polska-Europa-Ameryka Łacińska

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

24,95

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

W imieniu przyjaciół i kolegów z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego pragnę złożyć najserdeczniejsze gratulacje Panu Profesorowi Jackowi Czajowskiemu z okazji Jego Jubileuszu. Od czasu ukończenia studiów na naszym Wydziale aż do przejścia na emeryturę całe swoje życie zawodowe związał Jacek Czajowski właśnie z tym Wydziałem. Od początków kariery naukowej, przypadających na lata sześćdziesiąte, pracował pod kierunkiem wybitnych uczonych: pracę magisterską napisał na seminarium Profesora Stanisława Grodziskiego, pracę na Uniwersytecie rozpoczął w Katedrze kierowanej przez Profesora Witolda Zakrzewskiego. Dzieląc swoje zainteresowania pomiędzy historię a współczesność, skoncentrowany na problematyce ustroju państwowego, wybrał Jacek Czajowski karierę konstytucjonalisty. Swoje prace poświęcał zarówno ustrojowi państw Ameryki Łacińskiej, jak i Drugiej oraz Trzeciej Rzeczypospolitej. Nie był to jednak jedyny nurt jego twórczości naukowej – drugi stanowiły prace o charakterze biograficznym. We wspomnieniach współpracowników, poza świadomością wybitnych osiągnięć naukowych Jacka Czajowskiego, dominuje jednak przede wszystkim Jego Osoba jako życzliwego kolegi, interesującego rozmówcy i człowieka o dużym poczuciu humoru, popularnego wśród studentów wykładowcy. Wszystko to składa się na obraz Człowieka, którego osobowość i działalność na zawsze wzbogaci najnowszą historię naszego Wydziału. Pragnę więc podziękować Mu za lata spędzone wśród nas i życzyć wielu dalszych zdrowych i pogodnych lat, wypełnionych twórczością naukową, a także wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. Krystyna Chojnicka


Liczba stron714
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
ISBN-13978-83-233-3559-7
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Słowo od Dziekana     9
  Marian Grzybowski, Tych czterdzieści pięć (ba... pięćdziesiąt) barwnych lat... (o 45-leciu pracy uniwersyteckiej Profesora Jacka Czajowskiego)     11
  Wykaz ważniejszych publikacji Profesora Jacka Czajowskiego     15
  Caput I: De civitate, iure et rei publicae gerendae proposito    21
  Iwona Małajny, Z problematyki teorii konstytucji – defi nicja i geneza     23
  Jerzy Stelmach, Bartosz Brożek, Ekonomiczne przyczyny dysfunkcji prawa     33
  Michał Jaskólski, Problem zwierciadła. O niektórych zagadnieniach interdyscyplinarności historii doktryn politycznych i prawnych     40
  Andrzej Bryk, Jahwe Izraela – koniec fatalizmu historycznego i zakaz idolatrii władzy politycznej     53
  Artur Ławniczak, Nowożytne chrześcijańskie teokracje     66
  Wacław Uruszczak, Listy odpuszczenia (lettres de rémission). Z dziejów wymiaru
  sprawiedliwości w średniowiecznej Francji     78
  Andrzej Bednarz, Marsyliusz z Padwy – jesień średniowiecza czy wiosna oświecenia?     83
  Caput II: De hominum iuribus libertatibusque    93
  Iwona Wróblewska, Zakres podmiotowy obowiązywania praw jednostki we współczesnych państwach demokratycznych. Problem tzw. horyzontalnego skutku norm konstytucyjnych     95
  Bogusław Banaszak, Zakres wolności komunikowania się i tajemnicy komunikowania się – wybrane problemy     104
  Paweł Lipowski, Prawo do ochrony zdrowia w ustawodawstwie polskim – zarys problematyki     111
  Mirosław Wróblewski, Rzecznik Praw Obywatelskich jako organ ochrony prawa dostępu do informacji publicznej     118
  Andrzej Szmyt, Ocena konstytucyjności poselskiego projektu ustawy o Rzeczniku Praw Rodziny     127
  Andrzej Marian Świątkowski, Próba podważenia obowiązku lojalności pracowników międzynarodowych wobec organizacji międzynarodowej     134
  Szymon Pawłowski, Prawo do informacji publicznej a prerogatywy Prezydenta RP     152
  Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz, Wolność badań naukowych i jej ograniczenia – uwagi w świetle Ustawy Zasadniczej Republiki Federalnej Niemiec oraz Konstytucji RP     164
  Jerzy Malec, Zasadnicze nurty w poglądach na reorganizację aparatu władzy wykonawczej w osiemnastowiecznej Rzeczypospolitej     173
  Andrzej Dziadzio, Idea Trybunału Konstytucyjnego Georga Jellinka     180
  Andrzej Kulig, Dwie prowizoryczne Konstytucje lutowe z 1919 roku: polska i niemiecka     188
  Marian Grzybowski, Prezydent jako stabilizator systemu rządów w Estonii i na Łotwie w latach 1918–1940     214
  Katarzyna Kaczmarczyk-Kłak, Prawo łaski w okresie prowizorium konstytucyjnego w latach 1918–1922     225
  Zbigniew Machaliński, Krakowska emerytura Eugeniusza Kwiatkowskiego (1949–1974)     245
  Caput IV: De constitutione et modo eius interpretandi exercendique    253
  Grzegorz Kuca, O potrzebie reinterpretacji pojęcia „zasada podziału władzy”     255
  Michał Bożek, System rządów w Konstytucji RP z 1997 roku – zarys problematyki     264
  Janusz Karp, Dobrochna Minich, Sposoby wyrażania zasad prawnych w Konstytucji RP z 1997 roku na przykładzie art. 2     272
  Adam Jamróz, Uwagi o znaczeniu normatywnym art. 11 ust. 1 Konstytucji RP     280
  Krystian Complak, Magiczna rzeczywistość w Konstytucji RP     290
  Andrzej Bałaban, Konstytucyjna ochrona spółdzielczości – test polskiej demokracji     307
  Piotr Tuleja, Co kontroluje Trybunał Konstytucyjny?     312
  Paweł Marek Woroniecki, Rola Najwyższej Izby Kontroli w polskim systemie prawnym     319
  Andrzej Buczek, Konstytucyjne kompetencje budżetowe organów władzy III RP     332
  Caput V: De studiis Italicis et Iberoamericanis    341
  Stanisław Bożyk, Konstytucyjny status parlamentu w państwach Ameryki Łacińskiej (Argentyna, Kolumbia, Meksyk)     343
  Krzysztof Prokop, Instytucja stanu nadzwyczajnego w państwach Ameryki Łacińskiej     354
  Jakub Żurek, Ekstradycja w konstytucjach państw Ameryki Południowej     371
  Marta Kłopocka-Jasińska, Od monarchy z woli wodza do monarchy z woli ludu     381
  Andrzej Jackiewicz, Uwagi na temat kontekstu historycznego regionalizmu baskijskiego     392
  Anna Łabno, Armia w systemie politycznym Portugalii w latach 1910–1974     403
  Marek Bankowicz, Model włoskiej prezydentury     415
  Katarzyna Sobolewska-Myślik, Liga Północna w systemie partyjnym Włoch     423
  Caput VI: De negotiorum politicorum procuratione et legumlatorum popularium regimine     431
  Jarosław Szymanek, Reprezentacja polityczna: interpretacja pojęcia     433
  Piotr Mikuli, Zasada suwerenności parlamentu w Zjednoczonym Królestwie i jej współczesne ograniczenia – zarys problemu     443
  Andrzej Czajowski, Historia przedstawicielskich organów prawodawczych w Rosji     451
  Anna Chorążewska, Struktura parlamentu – uwagi na tle komparatystycznym     465
  Janusz Trzciński, Znaczenie braku notyfi kacji projektu ustawy dla procedury stanowienia prawa     489
  Sebastian Kubas, Regulamin Sejmu – problem demarkacji     495
  Lech Jamróz, Uwagi o statusie ustrojowym Senatu RP w kontekście sprawowania przez parlament funkcji ustawodawczej (na gruncie Konstytucji RP)     505
  Monika Florczak-Wątor, Tryb rozpatrywania petycji przez Senat w świetle regulaminu Izby i dotychczasowej praktyki     514
  Krzysztof Zwierzchowski, Wybrane problemy federalnych regulacji lobbingu w USA     524
  Andrzej Żebrowski, Parlament a służby specjalne w Polsce (zarys problematyki)     532
  Jerzy Jaskiernia, Aksjologia dyplomacji parlamentarnej w ujęciu Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy     554
  Caput VII: De rei publicae praeside et summo praesidis imperio    567
  Ryszard M. Małajny, „Przywilej egzekutywy” w amerykańskiej praktyce konstytucyjnej     569
  Owidiusz Mazurkiewicz, Małgorzata Witek, Wzajemne relacje pomiędzy władzą wykonawczą a Senatem w Stanach Zjednoczonych Ameryki     583
  Ryszard Mojak, Artur Trubalski, Rola i zadania Rady Ministrów w procesie transpozycji prawa Unii Europejskiej do systemu prawnego Rzeczypospolitej Polskiej     592
  Ewa Bujwid-Kurek, Głowa państwa Republiki Serbii i Republiki Kosowa – wymiar konstytucyjno-ustrojowy     612
  Katarzyna Jurewicz-Bakun, Wybory Prezydenta Federacji Rosyjskiej     623
  Sebastian Mołek, Pozycja ustrojowa Prezydenta RP w projekcie konstytucji PiS (2010 rok)     636
  Caput VIII: De autonomia territoriali et ratione rem publicam directe gubernandi     645
  Marta Grzybowska, Polska reforma samorządowa – założenia i rezultaty     647
  Marek Mączyński, Wojewoda w II Rzeczypospolitej     661
  Monika Giżyńska, Referendum w prawie łotewskim     690
  Bogusław Przywora, Zarząd komisaryczny jako środek nadzorczy Prezesa Rady
    Ministrów a granice zasady samodzielności jednostek samorządu terytorialnego. Wybrane zagadnienia prawnokonstytucyjne     698
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia