Dywersyfikacja handlu zagranicznego a rozwój gospodarczy

Dywersyfikacja handlu zagranicznego a rozwój gospodarczy

2 oceny

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

19,95

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Czy zróżnicowanie handlu ma znaczenie? Dlaczego niektóre kraje eksportują i importują wiele towarów, a inne mają bardzo skoncentrowane struktury handlu? Jakie są cechy produktów, którymi kraje handlują na różnych etapach rozwoju gospodarczego? Książka odpowiada na te i inne pytania i opisuje zależność między zmianami w zróżnicowaniu struk¬tur handlu zagranicznego (czyli dywersyfikacją handlu) a procesami rozwoju gospodarczego. Publikacja skierowana jest do naukowców zainteresowanych badaniami nad handlem zagranicznym w ujęciu makroekonomicznym, a także dla studentów kierunków ekonomicznych i pokrewnych. Książka składa się z dwóch części. Część pierwsza obejmuje przegląd teorii oraz metod związanych z badaniami nad dywersyfikacją handlu. W części drugiej prezentowane są wyniki autorskich badań empirycznych, dotyczących zarówno zróżnicowania struktur eksportu, jak i importu. Analizie poddano grupę 180 krajów obserwowanych w latach 1988-2012. „Zagadnienie zależności pomiędzy stopniem dywersyfikacji handlu zagranicznego – zarówno pod względem geograficznym, jak i przedmiotowym – a poziomem rozwoju gospodarczego jest bardzo istotne dla zrozumienia determinant i przebiegu długofalowych procesów rozwojowych w skali makroekonomicznej. Podejmując to zagadnienie, niniejsza monografia kompetentnie przedstawia najważniejsze teorie dostarczające (czasem sprzecznych ze sobą) predykcji dotyczących kształtu zależności pomiędzy stopniem dywersyfikacji handlu zagranicznego a poziomem rozwoju gospodarczego. (…) Niewątpliwym atutem książki jest umiejętne powiazanie zagadnień teoretycznych i empirycznych, dzięki czemu uzyskiwane rezultaty wydają się intuicyjnie zrozumiałe oraz stanowią potwierdzenie bądź falsyfikację poszczególnych teorii. (…) W mojej ocenie książka ta jest wybitną pozycją na krajowym rynku wydawniczym”. (z recenzji dr hab. J. Growca) „Materia monografii charakteryzuje się znaczną użytecznością praktyczną i doniosłością naukową. Jej analiza jest istotna z punktu widzenia tak teorii, jak i praktyki handlu międzynarodowego oraz polityki gospodarczej, w tym zwłaszcza polityki handlowej. (…). Książka ma szansę stać się lekturą obowiązkową wszystkich badaczy zajmujących się empiryczną analizą handlu międzynarodowego i jego oddziaływania na gospodarkę narodową”. (z recenzji prof. E. Czarny)


Liczba stron214
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-18336-3
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Podziękowania     9
  1. Wprowadzenie     11
    1.1. Kluczowe pojęcia     11
    1.2. Obserwacje empiryczne jako impuls do podjęcia badań     13
    1.3. Znaczenie podjętego tematu     18
    1.4. Cel i struktura monografii     21
  
  CZĘŚĆ I. Teoria i metodyka    23
  2. Specjalizacja i dywersyfikacja w teorii ekonomii    25
    2.1. Korzyści ze specjalizacji w ujęciu tradycyjnym     25
      2.1.1. Interpretacja specjalizacji i dywersyfikacji produktowej w ramach modelu HO – diagram Lernera     27
      2.1.2. Zastosowanie rozszerzonego diagramu Lernera do interpretacji procesu respecjalizacji     29
    2.2. Korzyści z różnorodności w modelach endogenicznego wzrostu gospodarczego     32
      2.2.1. Wpływ różnorodności nakładów na produkcję     33
      2.2.2. Zastosowanie zagregowanej funkcji produkcji do zobrazowania relacji między różnorodnością dóbr pośrednich a wzrostem gospodarczym     34
    2.3. Koncepcja love for variety w nowej teorii handlu     36
      2.3.1. Interpretacja różnorodności produktowej w świetle funkcji użyteczności Spence’a-Dixita-Stiglitza     37
      2.3.2. Związek między zamiłowaniem do różnorodności a  wzrostem gospodarczym     39
    2.4. Rożnicowanie produktów w świetle nowej-nowej teorii handlu     42
      2.4.1. Wyjaśnienie różnorodności produktowej przy założeniu heterogeniczności firm w modelu Melitza     43
      2.4.2. Implikacje modelu Melitza w warunkach gospodarki otwartej     45
    2.5. Alternatywne ujęcia teoretyczne a badania empiryczne     46
  
  3. Od teorii do empirii – metody pomiaru stopnia dywersyfikacji handlowej    48
    3.1. Sposoby ujęcia złożoności procesu dywersyfikacji handlu    49
      3.1.1. Typy dywersyfikacji handlowej     49
      3.1.2. Dekompozycja wzrostu eksportu ze względu na poszczególne aspekty procesu dywersyfikacji     50
      3.1.3. Działalność intensywna i ekstensywna a wskaźniki przeżycia relacji handlowych     52
    3.2. Metody pomiaru stopnia dywersyfikacji geograficznej handlu     55
      3.2.1. Liczba rynków partnerskich     55
      3.2.2. Syntetyczne miary koncentracji geograficznej handlu     57
      3.2.3. Indeks penetracji eksportowej rynków partnerskich     59
    3.3. Syntetyczne miary stopnia dywersyfikacji przedmiotowej handlu     61
      3.3.1. Liczba dóbr objętych wymianą handlową     61
      3.3.2. Indeksy absolutne (wskaźniki koncentracji handlu)     63
      3.3.3. Indeksy relatywne (wskaźniki specjalizacji handlu)     65
    3.4. Rozszerzenia analizy procesu dywersyfikacji – podobieństwo eksportu i importu oraz aspekty jakościowe     68
      3.4.1. Pomiar podobieństwa struktur eksportu i importu    69
      3.4.2. Sposoby pomiaru jakości struktur handlu – miary nakładochłonności eksportu i importu     72
  
  4. Panelowe metody estymacji stosowane w badaniach ewolucji dywersyfikacji handlowej w procesie rozwoju ekonomicznego    75
    4.1. Estymacja tzw. krzywej dywersyfikacji przy użyciu danych panelowych     75
      4.1.1. Reprezentacja graficzna krzywej dywersyfikacji handlu     76
      4.1.2. Wyznaczanie krzywej dywersyfikacji przy wykorzystaniu modelu regresji     79
    4.2. Ujęcie nieliniowości relacji dywersyfikacja handlowa–stopień rozwoju w modelach nieparametrycznych     80
      4.2.1. Postać modelu nieparametrycznego typu lowess     80
      4.2.2. Dobór parametrów modelu nieparametrycznego i jego reprezentacja graficzna     82
    4.3. Modele półparametryczne jako sposób wieloczynnikowej, elastycznej estymacji krzywej dywersyfikacji handlu     85
      4.3.1. Postać ogólna modelu półparametrycznego typu GAM     86
      4.3.2. Zastosowanie modelu typu GAM do modelowania krzywej dywersyfikacji     87
    4.4. Zastosowanie modeli parametrycznych do modelowania krzywej dywersyfikacji handlu     88
      4.4.1. Postać bazowa modelu parametrycznego     88
      4.4.2. Alternatywne postacie funkcyjne bazowego modelu parametrycznego uwzględniające nieliniowość relacji     89
  
  
  CZĘŚĆ II. Empiria    93
  5. Związek między procesem dywersyfikacji eksportu a ścieżką wzrostu PKB per capita – wyniki badań empirycznych     95
    5.1. Plan badań w świetle przeglądu literatury     95
      5.1.1. Stan debaty nad etapami dywersyfikacji     95
      5.1.2. Przyjęta strategia empiryczna     101
    5.2. Oszacowania nieparametrycznej krzywej dywersyfikacji eksportu jako podstawy do dalszych badań     102
      5.2.1. Wyniki estymacji nieparametrycznej – wszystkie kraje     102
      5.2.2. Wyniki estymacji nieparametrycznej – próba ograniczona     104
    5.3. Wyniki estymacji krzywej dywersyfikacji eksportu przy zastosowaniu metod parametrycznych     106
      5.3.1. Rezultaty estymacji modelu podstawowego (bazowego)     106
      5.3.2. Problem endogeniczności w relacji dywersyfikacja–rozwój gospodarczy: wyniki estymacji instrumentalnej     108
      5.3.3. Oszacowania alternatywnych postaci funkcyjnych modelu bazowego    109
      5.3.4. Oszacowania postaci kwadratowej modelu i ocena istotności punktu przegięcia krzywej dywersyfikacji o kształcie litery U     114
  
  6. Określenie dodatkowych determinant dywersyfikacji eksportu    120
    6.1. Krzywa dywersyfikacji eksportu a specyfika krajów     121
      6.1.1. Znaczenie tzw. efektów stałych     121
      6.1.2. Rola poszczególnych czynników pozadochodowych – analiza deskryptywna     123
    6.2. Czynniki pozadochodowe wpływające na dywersyfikację eksportu – wyniki oszacowań rozszerzonego modelu parametrycznego     125
      6.2.1. Postać szacowanego modelu regresji wielorakiej     125
      6.2.2. Wyniki estymacji modelu rozszerzonego – ujęcie absolutne     126
      6.2.3. Wyniki estymacji modelu rozszerzonego – ujęcie relatywne     129
    6.3. Korekta kształtu krzywej dywersyfikacji eksportu – rezultaty oszacowań modelu półparametrycznego     132
      6.3.1. Postać szacowanego modelu GAM     132
      6.3.2. Wyniki oszacowań części parametrycznej i nieparametrycznej modelu GAM – ujęcie absolutne     133
      6.3.3. Wyniki oszacowań części parametrycznej i nieparametrycznej modelu GAM – ujęcie relatywne     137
  
  7. Dywersyfikacja przedmiotowa importu a proces rozwoju ekonomicznego    141
    7.1. Powiązana literatura dotycząca zróżnicowania importu     142
    7.2. Wyniki estymacji krzywej dywersyfikacji importu na podstawie panelu międzynarodowego     145
      7.2.1. Porównanie stopnia zróżnicowania struktur importu i eksportu     145
  8
      7.2.2. Weryfikacja nieliniowości procesu dywersyfikacji importu w ramach estymacji nieparametrycznej     148
      7.2.3. Wyniki estymacji parametrycznej – model bazowy     150
      7.2.4. Dodatkowe determinanty dywersyfikacji importu – rezultaty oszacowań rozszerzonego modelu parametrycznego     154
  
  8. Wyniki rozszerzonej analizy procesu dywersyfikacji handlu    159
    8.1. Dywersyfikacja handlu a podobieństwo struktur eksportu i importu     160
    8.2. Aspekty jakościowe procesu dywersyfikacji handlu    164
      8.2.1. Nakładochłonność produktów objetych handlem a stopień rozwoju ekonomicznego     165
      8.2.2. Cechy jakościowe struktur handlu a ich zróżnicowanie ilościowe     171
  Zakończenie     175
  Bibliografia    180
  Załączniki     193
  Spis tabel     206
  Spis rysunków     209
  Spis załączników     211
  Wykaz głównych oznaczeń i skrótów     212
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia