Pacjent w sieci zależności

Społeczny kontekst praw i autonomii pacjenta

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

14,82  24,70

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

14,8224,70

cena zawiera podatek VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Publikacja mieści się w obszarze nauk społecznych i porusza istotne zagadnienia z perspektywy odbiorcy świadczeń zdrowotnych. Obszar analizy łączy ,,nietypowe” dla tej problematyki ujęcia teoretyczne i oprócz zasadniczego kontekstu społecznego został w niej uwzględniony także kontekst etyczny, moralny, prawny i marketingowy. W książce opisano sieć podstawowych zależności, w które uwikłany jest współczesny odbiorca świadczeń medycznych oraz scharakteryzowano przejawy jego autonomicznych decyzji i zachowań, obrazujących dysfunkcjonalność systemu ochrony zdrowia. Czynników, które wpływają na podejmowanie przez świadczeniobiorców działań w sferze opieki zdrowotnej jest wiele, z konieczności wybrano makrospołeczne determinanty aktywności (szczególnie o charakterze instytucjonalnym) oraz mikrospołeczne, dotyczące przebiegu i kształtowania interakcji. Perspektywa teoretyczna została pogłębiona o wymiar analizy empirycznej (z wykorzystaniem eksperymentu internetowego, ankiety internetowej, socjologicznej analizy dokumentów zastanych oraz techniki mapowania). Analiza empiryczna wzbogaciła i uwiarygodniła charakterystykę badanego fragmentu rzeczywistości społecznej, związanej ze specyficzną sytuacją pacjenta, zmuszonego do radzenia sobie w systemie ochrony zdrowia, który jawi się wciąż jako skomplikowany i nieprzyjazny pacjentowi, a procedury wydają się ważniejsze od dobra człowieka.


Rok wydania2015
Liczba stron362
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN-13978-83-7969-816-5
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wprowadzenie i założenia metodologiczne     11
  
  Rozdział I. ROZWÓJ IDEI PRAW PACJENTA     27
  1. Idea praw pacjenta     28
  2. Prawna operacjonalizacja pojęcia „pacjent”     32
  3. Prawa pacjenta a prawa człowieka. Podmiotowy charakter praw pacjenta     36
  Podsumowanie     41
  
  Rozdział II. EWOLUCJA KONCEPCJI PRAW PACJENTA W POLSKIM PRAWIE ORAZ PRAWO DO DOCHODZENIA TYCH PRAW – KONTEKST HISTORYCZNY     43
  1. Okres II Rzeczpospolitej Polskiej. Okres po odzyskaniu niepodległości     43
  2. Okres Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej     47
  3. Okres III Rzeczpospolitej – od 1989 roku     53
  Podsumowanie     62
  
  Rozdział III. SYTUACJA PRAWNA PACJENTA W USTAWODAWSTWIE MIĘDZYNARODOWYM     63
  1. Ochrona praw pacjenta na podstawie międzynarodowych standardów praw człowieka     63
  1.1. Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury – UNESCO     66
  1.2. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO)     67
  1.3. Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP)     69
  2. Ochrona praw pacjenta na podstawie europejskich standardów praw człowieka: Rada Europy, Unia Europejska     71
  2.1. Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności     72
  2.2. Europejska Karta Społeczna     74
  2.3. Europejska Konwencja Bioetyczna     75
  2.4. Kompetencje Unii Europejskiej w zakresie opieki zdrowotnej     77
  2.5. Ochrona i dochodzenie praw pacjenta na gruncie instytucji i prawa międzynarodowego – zarys wybranych aspektów     79
  3. Prawa pacjenta – wiodąca wartość w inicjatywie bioetycznych programów badawczych Unii Europejskiej na przykładzie Programu BIONET     81
  3.1. Prezentacja projektu BIONET     84
  3.2. Prawa w kontekście krytyki globalizacji etyki     85
  3.3. „Nowa taktyka”: Systemy etycznego zarządzania, pozwalające na respektowanie praw     88
  3.3.1. Organizacja państwowej deliberacji – zarządzanie bezpośrednie vs zarządzanie eksperckie     89
  3.3.2. Etyczne regulacje prawne. Intensyfikacja prac w ustawodawstwie bioetycznym     91
  3.3.3. Etyczny nadzór. Etyczna inspekcja     92
  3.3.4. Interakcja etyczna     93
  Podsumowanie     95
  
  Rozdział IV. AUTONOMIA OSOBY (PACJENTA) – WYBRANE ASPEKTY ANALIZY     97
  1. Autonomiczność, jako wartość. Zasada poszanowania autonomii     98
  1.1. Racjonalistyczna zasada autonomii     103
  1.2. Empiryczna zasada autonomii     105
  2. Autonomiczność – perspektywa etyczna     107
  2.1. Autonomiczność a zdolność do działań autonomicznych     108
  2.2. Kształtowanie autonomii     114
  2.3. Relacja lekarz – pacjent w kontekście autonomii pacjenta (wykładnia etyczna)     119
  3. Społeczny wymiar autonomii; relacja lekarz – pacjent uwzględniająca autonomię jej uczestników     121
  3.1. Relacja lekarz – pacjent w kontekście teorii społecznych     123
  3.2. Problem współuczestnictwa w wybranych modelach relacji lekarz – pacjent     129
  3.3. Znaczenie autonomii w wybranych modelach lekarz – pacjent     131
  Podsumowanie     134
  
  Rozdział V. PACJENCI ERY EMPOWERED – PACJENCI W SIECI: ROZWAŻANIA TEORETYCZNE I EMPIRYCZNE     135
  1. Empowered patient i pacjenci w sieci – charakterystyka idei i informatyzacja systemu ochrony zdrowia     135
  1.1. „Współczesny pacjent” – ogólna charakterystyka sylwetki    138
  1.2. Informatyzacja systemu ochrony zdrowia – nowoczesne technologie komunikacyjne: e-systemy, e-profilaktyka     140
  2. Pacjenci w sieci – analiza aktywności     148
  2.1. Wybrane wymiary relacji lekarz – pacjent w opinii użytkowników portali o tematyce zdrowotnej (badanie eksperymentalne)     149
  2.2. Charakterystyka portali medycznych stanowiących próbę badawczą     152
  2.3. Charakterystyka zakresu i rodzaju aktywności użytkowników portali medycznych     156
  2.4. Rekonstrukcja przebiegu wizyty lekarskiej na podstawie wypowiedzi użytkowników portali o tematyce zdrowotnej     159
  2.5. Pacjenci w sieci. Refleksje metodologiczne po zrealizowaniu badania eksperymentalnego     163
  2.6. Analiza znajomości praw pacjenta wśród użytkowników portali medycznych     167
  Podsumowanie     189
  
  Rozdział VI. DZIAŁANIA MARKETINGOWE UKIERUNKOWANE NA ODBIORCÓW ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH     193
  1. Marketing usług medycznych – wybrane aspekty charakterystyki     195
  2. Cele marketingu medycznego     199
  3. Czynniki społeczne oraz wybrane aspekty strategii marketingowych wpływające na de-
  cyzje pacjenta     200
  4. Skuteczne narzędzia e-marketingu     205
  5. Usługi medyczne jako instrument rozwiązywania problemów zdrowotnych pacjentów     207
  6. Jakość świadczeń zdrowotnych jako element strategii marketingowej     209
  Podsumowanie     214
  
  Rozdział VII. SUBIEKTYWNY WYMIAR PRAW I AUTONOMI PACJENTÓW – WYNIKI ANALIZ    217
  1. Zakres praw pacjenta – podstawa ustawodawcza oraz procedury i formy składania skarg     220
  2. Rzecznik Praw Pacjenta – kompetencje, zadania     228
  2.1. O problemach pacjentów – ogólna charakterystyka zakresu skarg i wniosków składanych do Rzecznika Praw Pacjenta (2009–2013)     233
  Wnioski     243
  2.2. Problemy odbiorców świadczeń zdrowotnych scharakteryzowane na podstawie analiz spraw skierowanych do Biura Skarg i Wniosków Łódzkiej Regionalnej Kasy Chorych (1999–2002)     247
  2.2.1. Analiza pisemnych skarg złożonych do Biura Skarg i Informacji ŁRKCH     249
  2.2.2. Zakres problemów zgłaszanych do Biura Skarg i Informacji ŁRKCH     253
  2.2.3. Telefon informacyjny Biura Skarg i Informacji ŁRKCH     257
  Wnioski     259
  2.3. Charakterystyka zakresu skarg składanych do Działu Skarg i Wniosków Łódzkie- go Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia (2007–2011)     261
  2.3.1. Zakres problemów zgłaszanych do Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ     264
  2.3.2. Charakterystyka zakresu informacji poszukiwanych przez świadczeniobiorców województwa łódzkiego oraz charakter podejmowanych działań     272
  2.3.3. Charakterystyka zakresu informacji poszukiwanych przez świadczeniobiorców województwa łódzkiego oraz charakter podejmowanych działań     273
  Wnioski     279
  3. Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej – kompetencje, zadania, funkcje, procedury     280
  3.1. Funkcja rzecznika odpowiedzialności zawodowej i procedura praktykowana pod- czas procesu rozpatrywania skargi     283
  3.2. Zakres i charakter skarg kierowanych do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Łódzkiej Okręgowej Izby Lekarskiej w latach 1990–2010     287
  3.2.1. Ogólna ilościowa charakterystyka przewinień – analiza kontekstu społecznego     287
  3.2.2. Charakterystyka przewinień będących podstawą zgłoszenia skargi w Kancelarii Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w latach 1990–2010     298
  3.2.3. Charakterystyka przewinień będących podstawą zgłoszenia skargi w Kancelarii Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w latach 1990–2010, według grup świadczeniodawców     307
  3.2.4. Charakterystyka rozstrzygnięć skarg zgłoszonych do Wojewódzkiego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Łodzi w latach 1990–2010     310
  Podsumowanie     316
  
  ZAMIAST ZAKOŃCZENIA (WNIOSKI, REKOMENDACJE)     319
  BIBLIOGRAFIA     333
  Wykaz schematów, tabel, wykresów i zestawień     353
  ANEKS 1. Problematyka eksperymentu internetowego     357
  ANEKS 2. Harmonogram konferencji i warsztatów zorganizowanych w ramach projektu BIONET     359
  Od Redakcji     361
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia