Zwalczanie karteli w prawie antymonopolowym i karnym

-18%

Zwalczanie karteli w prawie antymonopolowym i karnym

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

49,20  60,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa: 60,00 zł (-18%)

Najniższa cena z 30 dni: 49,20 zł  


49,20

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Tytułowy problem tej pracy ma obecnie szczególne znaczenie, zarówno naukowe, jak i praktyczne. W płaszczyznach gospodarczej i prawnej zaczynają bowiem współistnieć zarówno w Europie, jak i na świecie co najmniej dwa modele odpowiedzialności za naruszenia zakazu karteli: administracyjny i karny. Istotne jest więc, że na rynku ukazuje się książka, która jest odbiciem rozważań dogmatycznych i praktyki. Podjętą tu problematykę należy ocenić jako w pełni aktualną i mającą duże znaczenie poznawcze dla polskiego i europejskiego prawa konkurencji. Monografia nie tylko porządkuje dotychczasową wiedzę, lecz także wytycza kierunki jej dalszego rozwoju.
(z recenzji dr. hab. Pawła Podreckiego, WPiA UJ)


Książka stanowi cenny wkład w rozwój doktryny prawa antymonopolowego i karnego. Będzie z pewnością przydatna w praktyce stosowania przepisów antykartelowych.. Może się też przyczynić do właściwego ukierunkowania przedsięwzięć ustawodawczych. Autorka wykazała się imponującą erudycją, wykorzystując w szerokim zakresie zagraniczną literaturę przedmiotu. Poruszone problemy omawia w sposób wnikliwy i krytyczny, w wielu sprawach jej analizy mają charakter pionierski.
(z recenzji prof. dr. hab. Lecha Gardockiego, WPiA UW)


Dr hab. Małgorzata Król-Bogomilska jest profesorem nadzwyczajnym na Wydziale Prawa i Administracji UW i w Instytucie Nauk Prawnych PAN. Kieruje Zakładem Prawa Konkurencji w INP PAN, jest członkiem Izby Adwokackiej i Izby Radców Prawnych w Warszawie. Jest wykładowcą Podyplomowego Studium Prawa Konkurencji w INP PAN, Podyplomowego Studium Własności Intelektualnej oraz Podyplomowego Studium Prawa Spółek działających przy WPiA UW. W latach 1991–2008 pracowała w Departamencie Prawnym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów; jako pełnomocnik Prezesa UOKiK reprezentowała ten organ przed sądami rozstrzygającymi sprawy antymonopolowe, w tym wielokrotnie przed Sądem Najwyższym.
Specjalizuje się w problematyce prawa karnego, w szczególności prawa karnego gospodarczego oraz w problematyce prawa konkurencji. Odbyła liczne staże naukowe, m.in. w Londynie, Paryżu, Luksemburgu, Dijon, Sztokholmie, Wiedniu, we Florencji oraz w Brukseli. Jest autorką wielu prac naukowych, m.in. monografii „Formy winy" w prawie karnym w świetle psychologii (1991) i Kary pieniężne w prawie antymonopolowym (2001) oraz autorką licznych artykułów i glos w czasopismach prawniczych, a także ekspertyz prawniczych.


Rok wydania2013
Liczba stron512
KategoriaPrawo karne
WydawcaWydawnictwo Naukowe Scholar
ISBN-13978-83-7383-645-7
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów     13
  Od Autorki  15
  Rozdział    1
  Wprowadzenie  17
  1.1. Uwagi wstępne     17
  1.2. U źródeł współczesnego prawa konkurencji    19
  1.3. Czy Europa pójdzie w ślady Ameryki?  21
  1.4. W obliczu wzrastającej liczby państw dokonujących kryminalizacji
  naruszeń kartelowych  24
  1.5. Cele opracowania i pytania badawcze     26
  1.6. Płaszczyzny i metody badawcze     29
  1.6.1. Płaszczyzny badawcze  29
  1.6.2. Metody badawcze     35
  1.7. Kwestie terminologiczne  36
  Rozdział    2
  Zwalczanie karteli –
  problematyka prawno-ekonomiczna  43
  2.1. Porozumienie kartelowe jako forma walki rynkowej  43
  2.2. Rywalizacja rynkowa z zastosowaniem innych metod  45
  2.3. Ekonomiczne źródła rozwoju prawa kartelowego     47
  2.4. Ekonomiczne (i nie tylko) podstawy definicji naruszeń kartelowych     49
  2.5. Znaczenie nurtu ekonomizacji w praktyce stosowania prawa konkurencji     51
  Rozdział    3
  Podstawy odpowiedzialności za naruszenia kartelowe… w unijnym i polskim
  prawie antymonopolowym  55
  3.1. Porozumienie kartelowe jako delikt administracyjny  55
  3.2. Rozwój prawa kartelowego  58
  3.3. Zróżnicowanie źródeł prawa we współczesnym prawie konkurencji  67
  3.4. Zakaz porozumień kartelowych  74
  3.5. Pojęcie przedsiębiorcy i związku przedsiębiorców  76
  3.6. Pojęcie i rodzaje porozumień kartelowych  85
  3.7. Wyłączenia spod zakazu porozumień kartelowych  96
  3.8. Porozumienia kartelowe a zachowania paralelne  98
  3.9. Zbieg przepisów o zakazie porozumień i o zakazie nadużycia pozycji
  dominującej 101
  Rozdział 4
  Szczególne formy uczestnictwa w porozumieniach kartelowych 102
  4.1. Różnorodność form udziału w porozumieniu kartelowym 102
  4.2. Pomocnictwo jako forma współdziałania w porozumieniu kartelowym
  (facilitator liability) 105
  4.3. Odpowiedzialność biernego uczestnika uzgodnień kartelowych 115
  4.4. Wnioski 121
  Rozdział 5
  Podmiotowe umiejscowienie odpowiedzialności za naruszenia kartelowe 123
  5.1. Odpowiedzialność za naruszenia w ramach grupy kapitałowej
  (parental liability) 123
  5.2. Odpowiedzialność następcy prawnego (successor liability) 141
  Rozdział 6
  Sankcje administracyjne, penalne i cywilne… z tytułu naruszeń kartelowych
  w unijnym i polskim prawie antymonopolowym 149
  6.1. Sankcje administracyjne 149
  6.2. Sankcje penalne 161
  6.3. Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności w postępowaniach
  ugodowych w sprawach kartelowych prowadzonych przez Komisję 194
  6.4. Dobrowolne poddanie się karze w świetle projektu polskiej ustawy
  o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów 196
  6.5. Sankcje cywilnoprawne 197
  6.6. Wnioski 201
  Rozdział 7
  Polityka łagodzenia kar (leniency) w sprawach kartelowych 204
  7.1. Uwagi wstępne 204
  7.2. Program leniency w Stanach Zjednoczonych 205
  7.3. Zasady programu leniency w unijnym systemie prawa konkurencji 207
  7.4. Zasady programu leniency w polskim systemie prawa konkurencji 210
  7.5. Rosnąca liczba państw stosujących programy leniency 211
  7.6. Działania zmierzające do harmonizacji programów leniency
  w państwach UE 212
  7.7. Zróżnicowanie zasad programów leniency
  w państwach członkowskich UE 214
  7.8. Poszukiwania nowych rozwiązań w państwach członkowskich UE 218
  7.9. Zasady programu leniency w świetle projektu polskiej ustawy
  o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów 222
  7.10. Wnioski 223
  Rozdział 8
  Charakter sankcji penalnych w sprawach o administracyjne delikty
  kartelowe… w świetle orzecznictwa strasburskiego i unijnego 225
  8.1. Uwagi wstępne 225
  8.2. Spór o charakter grzywien w sprawach antymonopolowych 228
  8.3. Kierunki w orzecznictwie strasburskim 230
  8.4. Kierunki w orzecznictwie sądów unijnych 241
  8.5. Spór o klasyfikację czy o standardy 246
  Rozdział 9
  Przestępstwa kartelowe. Między kryminalizacją tradycyjną a ukrytą 256
  9.1. Uwagi wstępne 256
  9.2. Amerykańskie korzenie kryminalizacji w sprawach kartelowych 258
  9.3. Sankcje karne w niektórych krajowych systemach prawa konkurencji
  a prawo unijne 271
  9.4. Podstawy kryminalizacji naruszeń kartelowych w wybranych
  państwach Unii Europejskiej 276
  9.5. Przestępstwo zmowy przetargowej w polskim systemie prawa karnego 334
  9.6. Penalizacja naruszeń kartelowych osób fizycznych
  w trybie administracyjnym w świetle polskiego projektu ustawy
  z 21 listopada 2012 r. 340
  9.7. Czy warto iść w stronę kryminalizacji naruszeń kartelowych? 342
  9.8. Wnioski 354
  Rozdział 10
  Zbieg podstaw odpowiedzialności w sprawach kartelowych… a zasada
  proporcjonalności i zasada ne bis in idem 360
  10.1. Uwagi wstępne 360
  10.2. Główne warianty zbiegu podstaw odpowiedzialności związanej
  z sankcjami penalnymi 362
  10.3. Zbieg odpowiedzialności cywilnej z „penalną” 363
  10.4. Reasumpcja postępowania a zasada ne bis in idem 364
  10.5. Zasada proporcjonalności i zasada ne bis in idem 366
  10.6. Zbieg podstaw odpowiedzialności powiązany z zastosowaniem
  prawa unijnego 373
  10.7. Zbieg podstaw odpowiedzialności w systemie paralelnych kompetencji
  organów państw członkowskich Unii Europejskiej 388
  10.8. Zbieg podstaw odpowiedzialności w krajowym systemie prawa 391
  10.9. Wnioski 409
  Rozdział 11
  Perspektywy współpracy na rzecz kryminalizacji karteli po wejściu
  w życie Traktatu z Lizbony 418
  11.1. Uwagi wstępne 418
  11.2. Ewolucja zasad współpracy w sprawach karnych
  w świetle postanowień TFUE 420
  11.3. Możliwości kryminalizacji karteli na szczeblu unijnym
  w obrębie dawnego I filaru – przed Traktatem z Lizbony 426
  11.4. Możliwości działań na rzecz kryminalizacji karteli w ramach współpracy
  państw UE w sprawach karnych w obrębie dawnego III filaru –
  przed Traktatem z Lizbony 428
  11.5. Współczesne perspektywy kryminalizacji karteli na szczeblu unijnym 433
  11.6. Współczesne możliwości działań na rzecz kryminalizacji karteli
  w ramach współpracy państw UE w sprawach karnych 434
  11.7. Przyszłe funkcje Prokuratury Europejskiej a możliwości rozszerzenia
  jej kognicji na zwalczanie karteli 444
  11.8. Wnioski 446
  Rozdział 12
  Programy zgodności (compliance) – nowa forma zapobiegania kartelom 448
  12.1. Istota i cele programów zgodności 448
  12.2. Praktyczne aspekty programów zgodności w przedsiębiorstwach 451
  12.3. Rozwój programów zgodności 452
  12.4. Wpływ programów zgodności na wymiar kary w świetle orzecznictwa
  unijnego 460
  Podsumowanie i wnioski końcowe 464
  I. W poszukiwaniu nowych rozwiązań prawnych –
  perspektywy kryminalizacji karteli 464
  II. Potrzeba wykorzystania w prawie antymonopolowym dorobku
  prawa karnego dotyczącego postaci zjawiskowych 468
  III. Potrzeba wypracowania zasad dotyczących podmiotowego
  umiejscowienia odpowiedzialności za naruszenia prawa konkurencji 470
  IV. Potrzeba umocnienia gwarancyjnej funkcji zasad stosowania
  kar pieniężnych 472
  V. Leniency 473
  VI. Uwagi krytyczne nt. zasady ne bis in idem w prawie unijnym 474
  VII. Nierozwiązane problemy zbiegu odpowiedzialności za przestępstwa
  i delikty administracyjne w prawie krajowym 478
  VIII. Perspektywy kryminalizacji karteli po Traktacie z Lizbony 480
  IX. Perspektywy dochodzenia odszkodowań przez podmioty pokrzywdzone
  praktykami kartelowymi 481
  X. Przyszłość zwalczania karteli należy do compliance 482
  XI. Dalszy rozwój współpracy międzynarodowej 482
  Bibliografia 484
  Summary 508
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia