X

  Wstęp 9
  Część I. Formułowanie celów i organizacja badań 15
    Rozdział 1. Przedmiot i etapy badań marketingowych 15
      1.1. Istota, przesłanki i użyteczność badań marketingowych 15
        1.1.1. Definicja i cele badań 15
        1.1.2. Przesłanki wzrostu znaczenia badań marketingowych 16
        1.1.3. Użyteczność badań marketingowych 17
      1.2. Etapy procesu badania marketingowego 23
        1.2.1. Określenie problemu badawczego 24
        1.2.2. Formułowanie hipotez 25
        1.2.3. Opracowanie planu badań 26
        1.2.4. Wybór metod gromadzenia danych 29
        1.2.5. Analizowanie i interpretowanie danych 31
        1.2.6. Sporządzanie raportu z badań 32
    Pytania i zadania kontrolne 33
  Część II. Informacja rynkowa - źródła, formy i nowe tendencje gromadzenia 37
    Rozdział 2. System informacji marketingowej i organizacja badań 37
      2.1. System informacji marketingowej 37
      2.2. Organizacja badań marketingowych 43
      2.3. Problemy współpracy przedsiębiorstwa z agencją badawczą 47
      2.4. Strategiczne badania marketingowe 43
      Pytania i zadania kontrolne 56
    Rozdział 3. Gromadzenie danych wtórnych 57
      3.1. Rodzaje i źródła danych wtórnych 57
        3.1.1. Podsystem informacji wtórnej wewnętrznej 60
        3.1.2. Podsystem informacji zewnętrznej krajowej 69
        3.1.3. Zagraniczne źródła wtórne 83
        3.1.4. Jakość danych wtórnych - korzyści i ograniczenia ich gromadzenia 87
      3.2. Nowe technologie gromadzenia informacji 91
        3.2.1. Wykorzystanie Internetu do gromadzenia danych o charakterze wtórnym 91
        3.2.2. Internet jako narzędzie wspomagające proces realizacji tradycyjnych badań 94
        3.2.3. Tworzenie komputerowych baz danych 95
        Pytania i zadania kontrolne 99
    Rozdział 4. Gromadzenie danych pierwotnych 101
      4.1. Wykorzystanie metod ankietowych w badaniu zachowań podmiotów rynku 101
        4.1.1. Funkcje i rodzaje ankiet 101
        4.1.2. Procedura badania ankietowego 108
          4.1.2.1. Określenie celu, zakresu i charakteru badania 108
          4.1.2.2. Ustalenie liczby i kryteriów doboru respondentów 109
          4.1.2.3. Opracowanie planu analizy wyników 115
          4.1.2.4. Opracowanie kwestionariusza 116
          4.1.2.5. Badanie terenowe 124
          4.1.2.6. Weryfikacja uzyskanych odpowiedzi 125
          4.1.2.7. Obliczanie wyników 125
          4.1.2.8. Badanie współzależności zmiennych 126
          4.1.2.9. Sporządzenie raportu z badania ankietowego 128
        4.1.3. Przykład badania ankietowego 129
      4.2. Badania panelowe 138
        4.2.1. Panele tradycyjne 138
        4.2.2. Panele internetowe 141
      4.3. Metody jakościowe gromadzenia informacji o nabywcach 143
        4.3.1. Obserwacje 143
        4.3.2. Motywacje jako przedmiot badań marketingowych 146
        4.3.3. Wywiady pogłębione 149
          4.3.3.1. Pogłębione wywiady grupowe 149
          4.3.3.2. Zogniskowane wywiady grupowe 153
          4.3.3.3. Pogłębione wywiady indywidualne 158
        4.3.4. Badanie emocji, ich pomiar i analiza 161
        4.3.5. Techniki projekcyjne w badaniach marketingowych 163
        4.3.6. Eksperymenty 169
          4.3.6.1. Eksperymenty z jedną zmienną 170
          4.3.6.2. Eksperymenty z wieloma zmiennymi 172
      4.4. Pomiar zmiennych jakościowych 179
        4.4.1. Badanie postaw 179
        4.4.2. Skale pomiaru postaw 184
        4.4.3. Metoda analizy struktury preferencji 187
        4.4.4. Mierzenie zamiarów zakupu 188
      4.5. Badania marketingowe przez Internet 191
        4.5.1. Specyfika Internetu jako medium badawczego 191
        4.5.2. Klasyfikacja badań związanych z Internetem 194
        4.5.3. Badania ilościowe przez Internet 196
        4.5.4. Etapy procesu jakościowego badania marketingowego przez Internet 206
        4.5.5. Czynniki wpływające na jakość i zwiększające wiarygodność badań przez Internet 206
      4.6. Zakres zastosowań badań marketingowych przez Internet 208
        4.6.1. Badanie przez Internet produktu i reklamy 208
        4.6.2. Badania serwisów www 211
        4.6.3. Zalety i wady badań marketingowych przez Internet 215
      4.7. Międzynarodowe badania oparte na źródłach pierwotnych 220
        4.7.1. Problem ekwiwalencji w międzynarodowych badaniach marketingowych 223
          4.7.1.1. Ekwiwalencja obiektu badań i próby badawczej 224
          4.7.1.2. Ekwiwalencja pomiaru i procesu badań bezpośrednich 228
        4.7.2. Wybór metod i technik w badaniach międzynarodowych 233
        4.7.3. Problemy metodologiczne w fazie realizacji i komunikowania wyników międzynarodowych badań marketingowych 240
      4.8. Opracowanie raportu z badań 247
      Pytania i zadania kontrolne 254
  Część III. Wykorzystanie badań w strategicznym planowaniu marketingowym 259
    Rozdział 5. Analiza sytuacji marketingowej przedsiębirstwa i kierunków jego rozwoju 272
      5.1. Badania czynników makrootoczenia 259
      5.2. Badanie czynników mikrootoczenia 262
      5.3. Analiza konkurencji 266
      5.4. Prognozowanie sprzedaży i badanie potencjału rynku 268
      Pytania i zadania kontrolne 271
    Rozdział 6. Określanie pozycji rynkowej przedsiębiorstwa i kierunków jego rozwoju 272
      6.1. Analiza udziału w rynku 272
        6.1.1. Wskaźniki pozimu i struktury udziału w rynku 272
        6.1.2. Analiza dynamiczna udziału w rynku 274
      6.2. Udział w rynku jako podstawa określania strategii przedsiębiorstwa 276
      6.3. Analiza słabych i mocnych stron przedsiębiorstwa 282
      Pytania i zadania kontrolne 287
    Rozdział 7. Segmentacja rynku w procesie definiowania rynków docelowych 288
      7.1. Podstawowe pojęcia: rynek, rynek docelowy, segmentacja, poziomy segmentacji 288
        7.1.1. Definiowanie rynku w ujęciu tradycyjnym i marketingowym 288
        7.1.2. Etapy procesu planowania i realizacji marketingu docelowego 289
      7.2. Podstawy informacyjne i organizacja procesu segmentacji w przedsiębiorstwie 290
        7.2.1. Organizacja segmentacji w przedsiębiorstwie 290
        7.2.2. Rodzaje informacji niezbędnych w procesie segmentacji 291
      7.3. Proces segmentacji - etapy, poziomy, rodzaje 292
        7.3.1. Makrosegmentacja i mikrosegmentacja rynku 292
        7.3.2. Poziomy i rodzaje segmentacji według wybranych kryteriów 294
        7.3.3. Przegląd procedur segmentacji rynku 304
      7.4. Warunki skutecznej i efektywnej segmentacji rynku 308
        7.4.1. Warunki użyteczności procesu segmentacji 308
        7.4.2. Ocena atrakcyjności segmentu rynku 311
      7.5 Zastosowanie segmentacji - przykłady procedur 314
        7.5.1. Procedura 1: segmentacja rynku dóbr trwałego użytkowania 314
        7.5.2. Procedura 2: zastosowanie segmentacji w procesie pozyskiwania kilenta strategicznego 319
      Pytania i zadania kontrolne 321
    Rozdział 8. Badania produktu 323
      8.1. Przesłanki i istota badań marketingowych produktu 323
      8.2. Badania nowego produktu 327
        8.2.1. Cele i fazy badania nowego produktu 327
        8.2.2. Badanie (przesiewanie) nowych pomysłów (idei) na produkt 328
      8.3. Badanie koncepcji nowego produktu 332
      8.4. Badania prototypu/serii próbnej produktu 338
      8.5. Testowanie marketingowe produktu 344
        8.5.1. Studium przypadku Sufit podwieszany Sofit-ROCKWOOL Polska sp. z o.o. 351
      8.6. Badania istniejącego produktu i jego pozycji rynkowej 355
      8.7. Badanie nazwy, opakowania i etykiety produktu 360
        8.7.1. Studium przypadku Piwo Dębowe Mocne Kompania Piwowarska S. A - badanie nazwy, etykiety i opakowania 364
      Pytania i zadania kontrolne 369
    Rozdział 9. Badanie cen 370
      9.1. Wtórne źródła informacji o cenach 371
      9.2. Testowanie cen nowych produktów 372
      9.3. Analiza zależności między przychodami ze sprzedaży a poniesionymi kosztami 377
      9.4. Analiza kosztów krańcowych 386
      9.5. Cena a cykl życia produktu 388
      9.6. Cena a popyt 391
      9.7. Badanie zewnętrznych czynników wpływających na ceny 395
      Pytania i zadania kontrolne 396
    Rozdział 10. Badania systemu dystrybucji 397
      10.1. Uwagi wstępne 397
      10.2. Wybór rodzaju kanału dystrybucji 400
      10.3. Dystrybucja fizyczna jako obiekt badań marketingowych 410
      10.4. Analiza i ocena poziomu obsługi klientów 420
        10.4.1. Czynniki i kryteria oceny poziomu obsługi klientów 420
        10.4.2. Badanie wpływu ekspozycji towarów w punkcie sprzedaży na decyzje nabywców 426
        10.4.3. Badanie wpływu jakości pracy sprzedawców na efektywność sprzedaży 429
      Pytania i zadania kontrolne 432
    Rozdział 11. Badania skuteczności systemu komunikacji 433
      11.1. Podstawowe etapy badań nad reklamą 433
      11.2. Podzaje testów i innych metod stosowanych w badaniach nad reklamą 436
      11.3. Badania zasięgu reklamy 442
      11.4. Metody skuteczności reklamy 444
      11.5. Bilans (podsumowanie) kampanii reklamowej 454
      11.6. Pomiar efektów promocji sprzedaży 456
      Pytania i zadania kontrolne 464
    Rozdział 12. Badanie satysfakcji i lojalności klientów 466
      12.1. Istota i podstawy pomiaru satysfakcji 466
      12.2. Program badania i pomiaru satysfakcji klientów 469
      12.3. Obliczanie wskaźnika satysfakcji klientów 473
      12.4. Krajowe wskaźniki satysfakcji 476
      12.5. Satysfakcja klientów jako kluczowa zmienna w zarządzaniu przedsiębiorstwem 478
      12.6. Metody pomairu lojalności konsumentów wobec marki 480
      Pytania i zadania kontrolne 484
  Bibliografia 485
  Indeks rzeczowy 489
Badania marketingowe

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Liczba stron  

496

Kategoria

Marketing, reklama

ISBN-13

978-83-0114-256-8

Numer wydania

1

Język publikacji

polski

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

Redakcja: Krystyna Mazurek-Łopacińska
5.0 / 5 (1 głosów)
Wypożyczenie

Dostęp online przez aplikację myIBUK. Formaty plików: ibuk

X Format IBUK - ebook dostępny do wypożyczenia

- format książki elektronicznej
- bez instalowania oprogramowania, wystarczy przeglądarka internetowa oraz dostęp do Internetu,
- książka dostępna na Twojej półce w koncie myIBUK,
- dodatkowe funkcje: dodawanie notatek, tagów, zaznaczania fragmentów i cytatów,
- po pobraniu książka dostępna również bez dostępu do internetu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych IBUK »


od 4,92

Wypożycz teraz

Opis

Podręcznik akademicki, przedstawiający metody i techniki badań marketingowych dostosowanych do charakteru problemów decyzyjnych polskich przedsiębiorstw. Omawia użyteczność tych badań w procesie formułowania celów działania, wyboru i segmentacji rynku, prognozowania sprzedaży, planowania marketingowego, jego realizacji i kontroli efektywności marketingu. Atutem książki jest uwzględnienie najnowszych badań, przejrzysta struktura i jasność wykładu. Zagadnienia teoretyczne są bogato ilustrowane przykładami z polskiej praktyki gospodarczej.

Zespół autorski tworzą wykładowcy i pracownicy naukowi Akademii Ekonomicznych w Krakowie, Katowicach, Poznaniu i Wrocławiu, wybitni specjaliści, od lat zajmujący się problematyką badań marketingowych.


Sprawd? nowy abonament - to si? op?aca!
Ebook dost?pny w abonamencie
Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 1 )
1
0
0
0
0
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!