Model prawny systemu gospodarki odpadami

Studium administracyjno-prawne

1 opinia

Format:

ibuk

Opracowanie [...] jest bardzo obszerne, dotyczy zagadnienia istotnego poznawczo zarówno od strony dogmatyczno-prawnej, jak i praktycznej, związanej ze stosowaniem analizowanej grupy regulacji prawnych. Ocena ta wynika przede wszystkim z faktu, że w chwili obecnej jest to pierwsza próba tak całościowego spojrzenia na regulacje prawne związane z postępowaniem z odpadami po dość zasadniczych zmianach, jakim regulacje te zostały poddane w latach 2012-2013 (w szczególności chronologicznie patrząc - zmiany dotyczące systemów postępowania z odpadami komunalnymi, nowa regulacja ogólna w postaci ustawy o odpadach z grudnia 2012 r., nowe regulacje dotyczące opakowań i gospodarki odpadami opakowaniowymi). Warto więc spojrzeć na całość przepisów odnoszących się do problemu odpadów w sposób całościowy, pokazując te regulacje jako pewien system aktów wzajemnie ze sobą powiązanych, opartych na pewnych wspólnych wartościach, wspólnym aparacie pojęciowym i działających na rzecz osiągania wspólnych celów. Tak należałoby chyba rozumieć ideę zawartą w tytule opracowania, a więc zamiar poddania analizie właśnie „modelu” prawnego systemu gospodarki odpadami.
Z recenzji wydawniczej prof. zw. dr. hab. Marka Górskiego


System prawa gospodarki odpadami osadzony jest na fundamencie systemu prawa ochrony środowiska wyrastającym z prawa administracyjnego. Zaprezentowana w tej książce analiza pokazuje także ewolucję systemu prawa ochrony środowiska w kierunku tworzenia się podsystemów. Wyraźnie widoczne jest to zwłaszcza w obszarze regulacji dotyczących gospodarki odpadami. Podejście systemowe w badaniu prawa ochrony środowiska otwiera równocześnie drogę do stworzenia podstaw zintegrowanej ochrony środowiska. W ten sposób regulacje prawne z zakresu ochrony środowiska nie będą wyłącznie sektorowymi aktami prawnymi, lecz stworzony zostanie systemem powiązanych ze sobą regulacji opartych na wspólnych zasadach oraz instytucjach prawnych. Bardzo ważnym czynnikiem przesądzającym o skuteczności prawa gospodarki odpadami lub jej braku jest zintegrowane powiązanie wszystkich norm prawnych chroniących środowisko.
Przedstawiony w tej publikacji model systemu gospodarki odpadami powinien być pomocny w przewidywaniu tendencji rozwojowych systemu prawa ochrony środowiska. Praca obejmuje analizę głównych problemów prawa gospodarki odpadami. Zagadnienia te znajdują się aktualnie w centrum uwagi toczących się debat społecznych, politycznych i gospodarczych. Zintegrowany charakter regulacji prawnych dotyczących gospodarki odpadami, który dotyka wielu dziedzin prawa, powoduje, że wskazaną problematyką zainteresowane są środowiska naukowe reprezentujące różne obszary badań oraz praktycy.
Fragment książki


Rok wydania2014
Liczba stron572
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN-13978-83-7969-936-0
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz ważniejszych skrótów     13
  Wprowadzenie     17
  
  Część I. Założenia i podstawy systemu prawa gospodarki odpadami     23
  
  Rozdział 1. Geneza i podstawy modelu regulacji prawnych dotyczących gospodarki odpadami     25
  1.1. Regulacje prawne w dawnej gospodarce odpadami     25
  1.2. Gospodarowanie odpadami jako element regulacji gospodarki komunalnej     29
  1.3. Rozwój regulacji prawnych dotyczących utrzymania czystości i porządku w prawie polskim     34
  1.4. Pierwsze kompleksowe regulacje prawne dotyczące postępowania z odpadami
  w prawie polskim     38
  Rozdział 2. Założenia koncepcyjne modelu systemu prawa gospodarki odpadami     43
  2.1. Główna problematyka w badaniu modelu systemu prawa gospodarki odpadami     43
  2.2. Założenia szczegółowe konstrukcji modelu systemu prawa gospodarki odpadami     51
  2.3. Funkcje i cele modelu systemu prawa gospodarki odpadami     57
  2.4. Struktura modelu systemu prawa gospodarki odpadami     63
  2.5. Kodyfikacja jako model docelowy prawa gospodarki odpadami     66
  Rozdział 3. Prawo gospodarki odpadami w systemie prawa ochrony środowiska     73
  3.1. Dynamika rozwoju systemu prawa ochrony środowiska     73
  3.2. Struktura i właściwości systemu prawa gospodarki odpadami     80
  3.3. Model gospodarki odpadami w systemie prawa ochrony środowiska w Niemczech     87
  3.4. Model regulacji gospodarki odpadami we „włoskim kodeksie środowiskowym”     90
  Rozdział 4. Przedmiot prawa gospodarki odpadami     103
  4.1. Naukowe badanie przedmiotu prawa ochrony środowiska     103
  4.2. Cechy przedmiotu prawa gospodarki odpadami     112
  Rozdział 5. Regulacje gospodarki odpadami w prawie Unii Europejskiej     119
  5.1. Założenia systemu regulacji     119
  5.2. Źródła unijnego prawa i polityki gospodarki odpadami     120
  Rozdział 6. Koncepcja „społeczeństwa recyklingu” jako podstawa aksjologiczna i polityczna systemu prawa gospodarki odpadami     129
  6.1. Założenia i podstawy aksjologiczne koncepcji „społeczeństwa recyklingu”     129
  6.2. Cele gospodarki odpadami w koncepcji „społeczeństwa recyklingu”     135
  6.3. Koncepcja „społeczeństwa recyklingu” w polityce Unii Europejskiej     141
  Rozdział 7. Metodologia badań systemu prawa gospodarki odpadami     147
  7.1. Podstawowe problemy metodologiczne w badaniach systemu prawa gospodarki odpadami     147
  7.2. Metoda systemowa badań prawa gospodarki odpadami     152
  Rozdział 8. Podstawowe pojęcia prawa gospodarki odpadami     159
  8.1. Cele i funkcje definiowania podstawowych pojęć prawnych gospodarki odpadami     159
  8.2. Odpady oraz ich rodzaje     178
  8.3. Podmioty uczestniczące w gospodarce odpadami     197
  8.4. Obowiązki i uprawnienia podmiotów w prawie gospodarki odpadami     199
  8.5. Gospodarka i gospodarowanie odpadami     207
  
  Część II. Ogólne instytucje systemu prawa gospodarki odpadami     221
  
  Rozdział 9. Zasady ogólne     223
  9.1. Zasady ogólne prawa ochrony środowiska jako podstawa zasad ogólnych gospodarki odpadami     223
  9.2. Zasady ogólne gospodarki odpadami     228
  9.2.1. Zasada kompleksowości     229
  9.2.2. Zasada zapobiegania powstawaniu odpadów     230
  9.2.3. Zasada przezorności     235
  9.2.4. Zasada likwidacji odpadów u źródła     238
  9.2.5. Zasada bliskości     239
  9.2.6. Zasada postępowania z odpadami niebezpiecznymi     246
  9.2.7. Zasada ponoszenia kosztów gospodarowania odpadami     249
  9.2.8. Zasada rozszerzonej odpowiedzialności producenta     255
  9.2.9. Zasady dotyczące zbierania i transportu odpadów     257
  9.2.10. Zasada magazynowania odpadów     259
  9.2.11. Zasada usuwania odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania     260
  9.2.12. Zasada przekazywania odpadów i przenoszenia odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami     266
  9.2.13. Zasada obowiązkowego przetwarzania odpadów w instalacjach i urządzeniach     267
  9.2.14. Wstrzymywanie działalności posiadacza odpadów     268
  Rozdział 10. Plany gospodarki odpadami     269
  Rozdział 11. Reglamentacja w gospodarowaniu odpadami oraz prowadzenie rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami     287
  Rozdział 12. Ewidencja i sprawozdawczość w gospodarce odpadami     301
  12.1. Ewidencja odpadów     301
  12.2. Sprawozdawczość w zakresie produktów, opakowań oraz gospodarki odpadami    303
  Rozdział 13. Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami     305
  Rozdział 14. Szczególne zasady gospodarowania niektórymi rodzajami odpadów     309
  Rozdział 15. Wymagania dotyczące prowadzenia procesów przetwarzania odpadów     319
  15.1. Składowanie odpadów     319
  15.2. Termiczne przekształcanie odpadów     338
  15.3. Kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami     343
  Rozdział 16. Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez samorząd województwa i przepisy szczególne w postępowaniu o wydanie decyzji z zakresu gospodarki odpadami     345
  16.1. Zadanie prawne w ujęciu teoretycznym     345
  16.2. Zadania administracji w ochronie środowiska     347
  16.3. Zadania samorządu województwa z zakresu gospodarki odpadami w ustawie o odpadach     351
  Rozdział 17. Przepisy karne i administracyjne – kary pieniężne w ustawie o odpadach     357
  17.1. Przepisy karne w ustawie o odpadach     357
  17.2. Administracyjne kary pieniężne w ustawie o odpadach     360
  
  Część III. Zasady postępowania z niektórymi rodzajami odpadów     369
  
  Rozdział 18. Gospodarka opakowaniami i odpadami opakowaniowymi     371
  18.1. Ogólne założenia modelu systemu gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi     371
  18.2. Obowiązki przedsiębiorców w gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi     374
  18.3. Opłata produktowa     381
  Rozdział 19. Obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz dotyczące opłaty produktowej     387
  19.1. Ogólne założenia systemu obowiązków przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłaty produktowej     387
  19.2. Obowiązki przedsiębiorców     389
  19.3. Opłata produktowa     392
  Rozdział 20. Recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji     397
  20.1. Ogólne założenia systemu recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji     397
  20.2. Obowiązki podmiotów uczestniczących w systemie recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji     399
  Rozdział 21. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny     407
  21.1. Zasady postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym     407
  21.2. Obowiązki podmiotów odpowiedzialnych za postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym     410
  Rozdział 22. Zużyte baterie i akumulatory     419
  22.1. Ogólne założenia systemu postępowania z bateriami i akumulatorami     419
  22.2. Obowiązki podmiotów uczestniczących w systemie postępowania z bateriami i akumulatorami     423
  Rozdział 23. Odpady wydobywcze     429
  23.1. Ogólne założenia systemu postępowania z odpadami wydobywczymi     429
  23.2. Obowiązki i uprawnienia wytwórcy oraz posiadacza odpadów wydobywczych     431
  Rozdział 24. Postępowanie z odpadami komunalnymi     441
  24.1. Postępowanie z odpadami komunalnymi jako element zadania gminy w zakresie utrzymania czystości i porządku     441
  24.2. Władztwo zadaniowe gminy w postępowaniu z odpadami komunalnymi     449
  24.3. Regulacja systemu gospodarki odpadami komunalnymi     453
  24.4. Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie     461
  24.5. Obowiązki i uprawnienia w systemie gospodarki odpadami komunalnymi     463
  Rozdział 25. Międzynarodowe przemieszczanie odpadów     479
  25.1. Międzynarodowe przemieszczanie odpadów w prawie Unii Europejskiej     479
  25.2. Międzynarodowe przemieszczanie odpadów w prawie polskim     483
  Rozdział 26. Odpady promieniotwórcze i wypalone paliwo jądrowe     497
  Rozdział 27. Pozostałości ładunkowe ze statków oraz zatapianie odpadów i innych substancji     507
  27.1. Zapobieganie zanieczyszczeniom środowiska morskiego w prawie międzynarodowym     507
  27.2. Obowiązki podmiotu zarządzającego portem lub przystanią morską     512
  27.3. Informacje przekazywane armatorom, kapitanom statków lub agentom reprezentującym armatora     515
  27.4. Obowiązek opracowania planu gospodarowania odpadami oraz pozostałościami ładunkowymi ze statków     516
  27.5. Ponoszenie kosztów odbioru i gospodarowania pozostałościami ładunkowymi     518
  27.6. Zatapianie ze statków odpadów i innych substancji     520
  Rozdział 28. Podziemne składowanie odpadów     523
  28.1. Podziemne składowisko odpadów jako miejsce unieszkodliwiania odpadów     523
  28.2. Zakazy związane z podziemnym składowaniem odpadów     526
  28.3. Koncesja na podziemne składowanie odpadów     528
  
  Zakończenie     535
  Bibliografia     539
  Legal model of the waste management system. Legal and administrative study (Summary)     569
  Rechtsmodell des Systems von der Abfallwirtschafts. Rechts-Verwaltungsstudie (Zusammenfassen)     571
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia