Morfotektonika w annopolsko-lwowskim segmencie pasa wyżynnego w świetle analizy cyfrowego modelu wysokościowego oraz wskaźników morfometrycznych

Morfotektonika w annopolsko-lwowskim segmencie pasa wyżynnego w świetle analizy cyfrowego modelu wysokościowego oraz wskaźników morfometrycznych

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

24,15

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Niniejsza publikacja jest niezwykle detalicznym i dokładnym omówieniem przejawów neotektoniki, które w sposób pośredni wpływają na cechy rzeźby i adaptację krajobrazu do zmieniających się warunków strukturalnych. Autorka szczegółowo omawia zależności między siłami endogenicznymi, polegającymi na dźwiganiu lub obniżaniu tektonicznym obszaru, a siłami egzogenicznymi, na które nakłada się głównie zależna od zmian klimatycznych erozja fizyczna i chemiczna, powodująca degradację krajobrazu. Rozprawa zawiera bardzo cenne i poglądowe ilustracje.


Liczba stron397
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
ISBN-13978-83-7784-391-8
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  1. Wprowadzenie     11
  
  1.1. Problem badawczy     11
  1.2. Cel i zakres opracowania    17
  
  2. Metody badań, źródła danych, literatura przedmiotu     21
  
  2.1. Cyfrowy model wysokościowy (DEM) i jego zastosowanie w analizach geomorfometrycznych     25
  2.2. Parametry i wskaźniki morfometryczne     35
  2.2.1.  Morfometryczne parametry i wskaźniki opisujące wysokości w zlewniach     37
  2.2.2.  Parametry oraz wskaźniki morfometryczne charakteryzujące geometrię zlewni     41
  2.2.3. Morfometryczne współczynniki liniowe    47
  2.2.4. Wpływ litologii skał/osadów na wartości wskaźników morfometrycznych     52
  2.2.5. Wskaźnik względnej aktywności tektonicznej (WZAT/Iat)     53
  2.3. Metody geomorfologiczne     56
  
  3. Charakterystyka wybranych cech przyrodniczych annopolsko-lwowskiego segmentu pasa wyżynnego     61
  
  3.1. Położenie     61
  3.2. Cechy budowy geologicznej     62
  3.2.1. Paleozoiczny plan strukturalny     62
  3.2.2. Mezozoiczny plan strukturalny     63
  3.2.3. Kenozoiczny plan strukturalny     70
  3.3. Cechy rzeźby podplejstoceńskiej     85
  3.4. Cechy ukształtowania powierzchni     86
  3.5. Warunki hydrogeologiczne     90
  
  4. Morfotektonika w annopolsko-lwowskim segmencie pasa wyżynnego w świetle analizy cyfrowego modelu wysokościowego     95
  
  4.1. Cechy rzeźby terenu w odniesieniu do analizy morfolineamentów     95
  4.2. Związek przestrzennych układów sieci rzecznej/dolinnej z tektoniką podłoża i cechami litologicznymi na podstawie analiz geomorfometrycznych     105
  4.2.1. Grzbiety zagradzające jako przejaw neotektoniki     115
  4.2.2. Defleksja sieci rzecznej jako wskaźnik neotektoniki     118
  4.3. Asymetria dolin jako przejaw neotektoniki     125
  4.4. Załamania ciągłości profili podłużnych den dolin rzecznych jako przejawy mobilności neotektonicznej     132
  4.4.1. Miąższość tzw. strefy bezerozyjnej jako pośredni wskaźnik mobilności neotektonicznej     136
  4.5. Lokalizacja i cechy lic trójkątnych i trapezoidalnych jako przejawy mobilności neotektonicznej     141
  
  5. P rzejawy morfotektoniki w annopolsko-lwowskim segmencie pasa wyżynnego na podstawie parametrów i wskaźników morfometrycznych     163
  
  5.1. Morfotektonika w annopolsko-lwowskim segmencie pasa wyżyn w świetle zróżnicowania parametrów i wskaźników opisujących wysokości w zlewniach 2.–10. rzędu     163
  5.1.1. Przestrzenne zróżnicowanie wysokości maksymalnych, minimalnych, średnich i maksymalnej deniwelacji w zlewniach     163
  5.1.2. Przestrzenne zróżnicowanie wielkości wskaźnika zróżnicowania wysokości HI w zlewniach     166
  5.1.3. Przestrzenne zróżnicowanie wielkości wskaźników rzeźby/urzeźbienia Rh i wysokości względnych Rhp w zlewniach     169
  5.1.4. Analiza wielkości wskaźników zróżnicowania wysokości HI, rzeźby/urzeźbienia Rh i wysokości względnych Rhp w zlewniach 2.–8. rzędu w odniesieniu do cech litologicznych utworów powierzchniowych     173
  5.1.5. Przejawy neotektoniki w annopolsko-lwowskim segmencie pasa wyżyn według skumulowanych przedziałów punktowych wskaźnikow zrożnicowania wysokości HI, rzeźby/urzeźbienia Rh i wysokości względnych Rhp    185
  5.2. Morfotektonika w annopolsko-lwowskim segmencie pasa wyżyn w świetle zróżnicowania parametrow i wskaźnikow opisujących geometrię zlewni 2.–10. rzędu     187
  5.2.1. Zrożnicowanie parametrow opisujących geometrię zlewni     187
  5.2.2. Przejawy neotektoniki na podstawie wartości wskaźnika asymetrii zlewni AF     189
  5.2.3. Przestrzenne zróżnicowanie wielkości wskaźników kolistości zlewni Rk i zwartości zlewni Bc związanych z powierzchnią i obwodem zlewni    193
  5.2.4. Analiza wartości wskaźników kolistości zlewni Rk i zwartości zlewni Bc w zlewniach 2.–8. rzędu w odniesieniu do cech litologicznych utworów powierzchniowych     199
  5.2.5. Przejawy neotektoniki w świetle skumulowanych przedziałów punktowych wskaźników kolistości zlewni Rk i zwartości zlewni Bc     202
  5.2.6. Przestrzenne zróżnicowanie wielkości wskaźników wydłużenia zlewni Re, kształtu zlewni Rf, lemniskaty k, kształtu zlewni Bs2 związanych z powierzchnią i maksymalną długością zlewni    205
  5.2.7. Analiza wartości wskaźników wydłużenia zlewni Re, kształtu zlewni Rf, lemniskaty k, kształtu zlewni Bs2 w zlewniach 2.–8. rzędu w odniesieniu do cech litologicznych utworów powierzchniowych    211
  5.2.8. Przejawy neotektoniki według skumulowanych przedziałów punktowych wskaźników wydłużenia zlewni Re, kształtu zlewni Rf, lemniskaty k, kształtu zlewni Bs2    222
  5.2.9. Przestrzenne zróżnicowanie wartości planimetrycznego wskaźnika kształtu zlewni Bs1 związanego z maksymalną długością i maksymalną szerokością zlewni     229
  5.2.10. Analiza wartości planimetrycznego wskaźnika kształtu zlewni Bs1 w zlewniach 2.–8. rzędu w odniesieniu do cech litologicznych utworów powierzchniowych     233
  5.2.11. Przejawy neotektoniki na podstawie wielkości planimetrycznego wskaźnika kształtu zlewni Bs1    234
  5.3. Morfotektonika w annopolsko-lwowskim segmencie pasa wyżyn w świetle zróżnicowania wielkości wskaźników liniowych     238
  5.3.1. Przestrzenne zróżnicowanie wartości parametrów i wskaźnika asymetrii doliny Eld–Esc/Erd–Esc w przekrojach poprzecznych wybranych dolin     238
  5.3.2. Analiza wskaźnika kształtu doliny Vf w odniesieniu do cech litologicznych utworów powierzchniowych     243
  5.3.3. Przejawy neotektoniki w annopolsko-lwowskim segmencie pasa wyżyn według wielkości wskaźnika współczynnika kształtu doliny Vf     244
  5.3.4. Przestrzenne zróżnicowanie wielkości wskaźnika krętości krawędzi Smf     249
  5.3.5. Analiza wartości współczynnika krętości krawędzi Smf w odniesieniu do cech litologicznych utworów powierzchniowych     251
  5.3.6. Przejawy neotektoniki w annopolsko-lwowskim segmencie pasa wyżyn na podstawie wielkości wskaźnika krętości krawędzi Smf    252
  
  6. Geomorfologiczne przejawy neotektoniki w annopolsko-lwowskim segmencie wyżynnym    257
  
  6.1. Progi skalne w korytach rzek jako przejaw mobilności neotektonicznej    257
  6.2. Zjawisko meandrowania koryt rzecznych i cechy/zjawiska towarzyszące jako przejawy mobilności neotektonicznej     264
  6.3. Zróżnicowanie wysokości systemu teras rzecznych jako przejaw mobilności neotektonicznej     269
  
  7. Aktywne uskoki i obszary/bloki oraz ich związek z przejawami neotektoniki w czwartorzędzie     273
  
  7.1. Uskoki aktywne tektonicznie     274
  7.2. Obszary/bloki aktywne tektonicznie     282
  
  8. Podsumowanie i wnioski     299
  
  Bibliografia     317
  Abstract     361
  Spis rycin     373
  Spis tabel     377
  Spis załączników     389
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia