Dysfunkcje i patologie w sferze zarządzania zasobami ludzkimi. Tom 5

1 opinia

Format:

ibuk

Jest to piąta publikacja wydana w formie zeszytu naukowego, której autorami są reprezentanci środowisk naukowych uczelni akademickich z terenu Polski tj. ośrodka warszawskiego, krakowskiego, gdańskiego, wrocławskiego, poznańskiego, katowickiego i łódzkiego.


Liczba stron355
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN-13978-83-7969-849-3
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Część I. Dysfunkcje i patologie sprawowania władzy    10
  Zdzisław Chmal – Panoptikum naukowe; co znaczy to, czy wiesz?    12
  – Scientific panopticon, what means that did you know?    24
  Kazimierz Doktór, Waldemar Stelmach – Niedostatki w sferze funkcjonowania i organizacji działalności w strukturach władzy OPZZ (w ocenie jego działaczy)    26
  – Activists Evaluation of Managerial Deficiencies in OPZZ Functioning    34
  Zdzisława Janowska – Patologia w procesie sprawowania władzy na poziomie samorządu terytorialnego    36
  – Pathology in the Process of Governance at the Local Government Level    44
  Anna Kubiak – Działania antykorupcyjne – wybrane przykłady    46
  – Anti-Corruption Activities – Chosen Examples    58
  Katarzyna Tracz-Krupa – Dysfunkcje w zakresie realizacji polityki równości płci    60
  – Dysfunctions in the Implementation of Gender Equality Policy    66
  Waldemar Walczak – Zawłaszczanie stanowisk w administracji samorządowej – element umacniania systemu władzy    68
  – Appropriating Positions in the Local Authorities – Element Strengthening the Power of System    79
  Danuta Walczak-Duraj – Aktywność polityczna i aspiracje do władzy samorządowej członków lokalnych grup działania    80
  – Political Activity of Local Activity Groups and their Aspirations to Local Government Authorities    98
  Część II. Dysfunkcje w kierowaniu ludźmi    100
  Barbara Chomątowska – Bezpieczeństwo i zdrowie pracowników w kulturze opartej na poszukiwaniu winnych    102
  – Safety and Health of Employees in the Blame Culture    110
  Małgorzata Gableta, Andrzej Bodak – Identyfikacja zaniedbań w sferze personalnej przedsiębiorstw – ich uwarunkowania i konsekwencje    112
  – Shortcomings in the Personal Sphere of Companies and their Conditions    120
  Lidia Jabłonowska, Justyna Adamczyk – Błędy komunikacyjne w procesie oceny 360 stopni (W świetle doświadczeń firmy doradztwa personalnego)    122
  – Communication errors in 360-degree feedback process (Based on the experience of a human resources consulting firm)    131
  Piotr Oleksiak– Dysfunkcje systemu wynagradzania w organizacji    132
  – Dysfunctions of the System of Rewarding in the Organization    142
  Małgorzata Striker – Absencja pracownicza a diagnoza dysfunkcji zarządzania zasobami ludzkimi    144
  – Employee Absence and Diagnose Dysfunction in Human Resource Management    152
  Marzena Syper-Jędrzejak – Dysfunkcje w zakresie awansu kadry kierowniczej łódzkich przedsiębiorstw na wybranych przykładach    156
  – Dysfunctions in Promotions Managers from Lodz Comapanies on the Selected Examples    162
  Wojciech Ulrych – Dysfunkcje w zarządzaniu czasem w procesie pracy kierowników    164
  – Dysfunctions of Time Management in the Working Process of Managers    173
  Część III. Dysfunkcje i patologie zarządzania ludźmi w różnych sferach działalności    174
  Dominika Bąk-Grabowska, Zarządzanie zasobami ludzkim w ramach zatrudnienia tymczasowego – studium przypadku    176
  – Human resources management using temporary employment – case study    183
  Agnieszka Bera – Dysfunkcje w procesach rekrutacji i selekcji do contact center    184
  – Dysfunctions in the Recruitment and Selection Process in Contact Center    194
  Piotr Bohdziewicz – Szkolenie i doskonalenie zawodowe w policji: inwestycja w kapitał ludzki czy biurokratyczna uciążliwość?    196
  – Training and Professional Development in the Police: an Investment in Human Capital or a Bureaucratic Nuisance?    207
  Agnieszka Jóźwiak – Potencjalne dysfunkcje i patologie zarządzania zasobami ludzkimi w strukturach hierarchicznych na przykładzie policji    208
  – Potential Dysfunctions and Pathologies of Human Resource Management in Hierarchical Structures for Example, the Police    218
  Mira Machowiak – Ubezpieczenie jako instrument finansowania ryzyka zawodowego młodych matek    220
  – Insurance as an Instrument Hedging of Exclusion of Young Mothers from the Labour market    227
  Elżbieta Marcinkowska – Pracownicy w procesie implementacji outsourcingu – analiza przypadków    230
  – Employees in Outsourcing Process – Case Studies    238
  Marzena Pytel-Kopczyńska – Dysfunkcje systemu człowiek – praca w podmiotach leczniczych    240
  – Disfunctions of the system human – work in the healthcare entities    248
  Katarzyna Wojtaszczyk – (Dys)funkcjonalne rozwiązania w zakresie kształtowania warunków pracy. Przykład firmy google    250
  – (Dys)functional Aspects of Work Conditions. Example of Google    259
  Agnieszka Żarczyńska-Dobiesz – Błędy i uchybienia w procesie zarządzania projektami i sposoby ich ograniczania – wybrane aspekty    260
  – Fallacies and Lapses in Project Management and the Methods of Reducing Thereof – Selected Aspects    273
  Część IV. Psychospołeczne aspekty dysfunkcji w zarządzaniu ludźmi    274
  Marek Andrzejewski – Whistblowing, czyli demaskacja pracownicza w zarządzaniu zasobami ludzkimi    276
  – Whistblowing as an Employee Unmasking in the Human Resource Management    287
  Renata Borkowska, Marta Rutkowska – Warunki pracy a stres zawodowy i zdrowie pracowników    288
  – The Working Conditions Impact on Stress in the Workplace and Health of Employees    295
  Anna Góralewska-Słońska – Od romansu do molestowania seksualnego w środowisku pracy    296
  – Romance and Sexual Harassment at the Workplace Environment    305
  Aleksandra Kosenda, Paulina kukuła – Próba zniewolenia pracowników w sektach korporacyjnych    306
  – An attempt of employee subduing in corporate sects    313
  Aneta Krzewińska, Marzena Wiśniak – Deliberacja jako sposób zapobiegania dysfunkcyjnym oddziaływaniom konfliktów    314
  – Deliberation as a Means of Preventing a Disfunctional Impact of Conflicts    325
  Anna Michałkiewicz – Czynniki kształtujące postawy wobec rozmowy oceniającej – wybrane problemy    326
  – Factors Affecting Subject’ Attitude to Performance Appraisal Interview – Selected Problems    335
  Agata Pietroń-Pyszczek – Czynniki ograniczające innowacyjność pracowników    336
  – Factors limiting employee innovativeness    344
  Piotr Wróbel – Skłanianie pracowników do pracy w czasie wolnym w wyniku zastosowania komunikacji elektronicznej    346
  – Making Employees Work in Spare Time as a Result of Computer Mediated Communication    354
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia