Strategie i logistyka w warunkach kryzysu. PN 382

Strategie i logistyka w warunkach kryzysu. PN 382

1 opinia

Format:

ibuk

Kryzys jest pojęciem wieloznacznym i w różnej formie towarzyszy rozwojowi ludzkości od początku jej dziejów. Z perspektywy makroekonomicznej kryzys jest naturalną fazą cyklu koniunkturalnego, która przejawia się przede wszystkim spadkiem produktu krajowego brutto i wzrostem bezrobocia, które są zwykle naturalną konsekwencją nadprodukcji lub nadmiernego zadłużenia. Kryzysy ekonomiczne, w odróżnieniu od nadzwyczajnych sytuacji kryzysowych, charakteryzują się nieuchronnością i cyklicznością występowania, co pozwala przedsiębiorstwom na podejmowanie długookresowych decyzji i działań wyprzedzających zgodnie ze współczesną zasadą proaktywnej orientacji w zarządzania strategicznym. Dotyczyć to może również strategii logistycznych, w ramach których skoordynowany zestaw długookresowych decyzji i działań wspomaga osiąganie celów strategicznych przedsiębiorstw zorientowanych na przetrwanie, a nawet wykorzystanie recesji na zdobycie przewagi konkurencyjnej.

Okazją do przedyskutowania doświadczeń oraz uporządkowania wiedzy na temat roli strategii i logistyki przedsiębiorstw w warunkach globalnego kryzysu finansowego ostatnich lat była piąta ogólnopolska konferencja naukowa zorganizowana przez pracowników Katedry Zarządzania Strategicznego i Logistyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Treść artykułów zamieszczonych w niniejszym tomie koncentruje się wokół trzech obszarów tematycznych. Są nimi:
1. Realizacja strategii logistycznych przedsiębiorstw i łańcuchów dostaw pod presją turbulentnego otoczenia.
2. Stan i tendencje w rozwoju usług transportu, spedycji i logistyki w warunkach spowolnienia gospodarczego.
3. Rola nowoczesnych metod zarządzania logistycznego w procesie redukcji kosztów i poprawie jakości obsługi klientów.

Pierwszą część tomu poświęcono logistyce przedsiębiorstw i łańcuchom dostaw, którym coraz częściej przychodzi funkcjonować w warunkach dynamicznie zmieniającego się otoczenia, wymuszającego równie dynamiczną restrukturyzację w obszarze struktur, procesów, przyjmowanych rozwiązań organizacyjnych, technicznych i technologicznych. W opracowaniach zamieszczonych w tej części publikacji zwrócono szczególną uwagę na: możliwości konkurowania logistyką w warunkach kryzysu, logistyczne aspekty obrotu handlowego w sytuacjach kryzysowych gospodarki globalnej, rekonfiguracje międzynarodowych łańcuchów dostaw jako narzędzia zapobiegania kryzysom. W części tej znalazły się również artykuły dotyczące czynników determinujących sieciowość i ryzyko zakłóceń w łańcuchach dostaw, strategicznego partnerstwa w zarządzaniu relacjami z klientami, roli kart okresowej oceny dostawców w budowaniu współpracy między przedsiębiorstwami na rynku B2B.

W drugiej części książki zamieszczono referaty, z których wyłania się obraz stanu i perspektyw rozwoju branży TSL w warunkach spowolnienia gospodarczego. Artykuły w niej zaprezentowane wskazują na sytuację transportu w dobie kryzysu, stan i tendencje w rozwoju międzynarodowych przewozów pasażerskich, przeobrażenia w funkcjonowaniu żeglugi kontenerowej, tendencje na rynku morskich przewozów ładunków chłodzonych i ich wpływ na chłodnicze łańcuchy dostaw, strategie logistyczne morskich globalnych operatorów kontenerowych w warunkach światowego kryzysu na rynkach towarowych i frachtowych. Nie pominięto także kolejowego transportu towarowego oraz tzw. dobrych praktyk, związanych z zarządzaniem gestią transportową.
W dobie spowolnienia gospodarczego szczególnego znaczenia nabierają kwestie związane z tymi metodami i narzędziami zarządzania logistycznego, które sprzyjają redukcji kosztów, a jednocześnie nie pomijają satysfakcji klienta. Tym samym w trzeciej części niniejszego tomu znalazły się referaty odnoszące się do innowacyjności, roli narzędzi IT w logistycznych procesach decyzyjnych małych i średnich przedsiębiorstw, wykorzystania systemu informatycznej obsługi klienta w zarządzaniu przedsiębiorstwem, kontroli w procesie zarządzania popytem na produkty w łańcuchach dostaw, planowania sieci produkcyjnych małych i średnich przedsiębiorstw funkcjonujących w klastrach. Uwzględniono w niej również zwiększającą się rolę społecznej odpowiedzialności, czynnika ludzkiego i offshoringu.


Liczba stron446
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
ISBN-13978-83-7695-483-7
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    11
  
  Część 1. Realizacja strategii logistycznych przedsiębiorstw i łańcuchów dostaw pod presją turbulentnego otoczenia     13
  
  Mirosław Chaberek, Anna Trzuskawska-Grzesińska: Logistyczne aspekty obrotu handlowego w sytuacjach kryzysowych gospodarki globalnej    15
  Katarzyna Cheba: Perspektywy rozwoju współczesnej gospodarki światowej – analiza porównawcza gospodarki Polski i Japonii     29
  Mariusz Jedliński: Logistyczna optyka w biznesie – panaceum pewności wobec ekonomii niepewności?     41
  Andrzej Jezierski: Konkurowanie logistyką w warunkach kryzysu w świetle teorii organizacji branży    53
  Sylwia Konecka: Determinanty ryzyka zakłóceń w łańcuchu dostaw    66
  Włodzimierz Kramarz, Marzena Kramarz: Determinanty sieciowości łańcucha dostaw    80
  Krzysztof Rutkowski: Rekonfiguracja międzynarodowych łańcuchów dostaw jako narzędzie zapobiegania zagrożeniom kryzysowym - szansa dla Polski    92
  Izabella Szudrowicz: Rola kart okresowej oceny dostawców w budowaniu relacji na rynku B2B - analiza porównawcza zmian w czasie na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego     105
  Maciej Urbaniak: Rola wstępnej oceny dostawców w budowaniu relacji pomiędzy przedsiębiorstwami na rynku B2B    117
  Robert Walasek: Partnerstwo logistyczne w zarządzaniu relacjami z klientem     126
  Grażyna Wieteska: Skuteczne reagowanie na zakłócenia – elastyczny łańcuch dostaw     143
  Jarosław Witkowski: Logistyka w warunkach kryzysu ekonomicznego i w innych sytuacjach kryzysowych    154
  
  Część 2. Stan i tendencje rozwoju usług transportu, spedycji i logistyki w warunkach spowolnienia gospodarczego     181
  
  Andrzej S. Grzelakowski: Strategie logistyczne morskich globalnych operatorów kontenerowych w warunkach światowego kryzysu na rynkach towarowych i frachtowych 169Paweł Hanczar: Modele decyzyjne w planowaniu cyrkulacji lokomotywy w kolejowym transporcie towarowym     183
  Magdalena Klopott: Tendencje na rynku morskich przewozów ładunków chłodzonych i ich wpływ na chłodnicze łańcuchy dostaw    195
  Izabela Kotowska: Przeobrażenia w funkcjonowaniu żeglugi kontenerowej w obliczu spowolnienia gospodarczego     205
  Marta Mańkowska: Stan i perspektywy rozwoju rynku międzynarodowych przewozów pasażerskich w relacjach z Polską w warunkach spowolnienia gospodarczego     221
  Agnieszka Perzyńska: Transport lądowy i wodny w dobie kryzysu     238
  Ilona Urbanyi-Popiołek: Zarządzanie gestią transportową – dobre praktyki    249
  
  Część 3. Rola nowoczesnych metod zarządzania logistycznego w procesie redukcji kosztów i poprawy jakości obsługi klientów     263
  
  Lech A. Bukowski, Jerzy Feliks: Ocena wartości użytkowej informacji logistycznych w warunkach niepewności oraz turbulentnych zmian otoczenia    265
  Przemysław Dulewicz: CSR w przedsiębiorstwach logistycznych w warunkach spowolnienia gospodarczego     280
  Piotr Hanus, Krzysztof Zowada: Narzędzia IT w logistycznych procesach decyzyjnych małych i średnich przedsiębiorstw     290
  Katarzyna Huk: Programy zarządzania talentami a strategie przedsiębiorstwa w dobie kryzysu     305
  Agnieszka Jagoda: Elastyczność funkcjonalna jako czynnik przewagi konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw     316
  Michał Jakubiak: Wpływ metod składowania produktów na poprawę efektywności węzłów logistycznych     324
  Iga Kott: Wykorzystanie systemów informatycznych w procesach obsługi klienta w centrach logistycznych w Polsce     338
  Aleksandra Laskowska-Rutkowska: Blaski i cienie offshoringu     350
  Rafał Matwiejczuk: Logistyczne potencjały sukcesu w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa     363
  Sebastian Saniuk, Katarzyna Cheba, Katarzyna Szopik-Depczyńska: Aspekty planowania sieci produkcyjnych małych i średnich przedsiębiorstw funkcjonujących w klastrach     376
  Ewa Staniewska: Czynnik ludzki w zarządzaniu bezpieczeństwem informacyjnym badanych przedsiębiorstw    389
  Katarzyna Szopik-Depczyńska, Arkadiusz Świadek: Odbiorcy a aktywność innowacyjna w przemyśle spożywczym w Polsce     401
  Natalia Szozda: Kontrola w procesie zarządzania popytem na produkty w łańcuchach dostaw     410
  Sabina Wyrwich: Koncepcja społecznej odpowiedzialności łańcucha dostaw w warunkach natężenia konkurencji na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego     429
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia