X

   Przemowa do trzeciego wydania 6
  1. Zakres psychiatrii oraz jej miejsce w kulturze i wśród innych dyscyplin nauki - Adam Bilikiewicz 13
  2. Zarys dziejów psychiatrii. Kierunki w psychiatrii - Tadeusz Nasierowski23
  3. Fizjologiczne podstawy czynności psychicznych - Waldemar Szelenberger 43
  4. Etiologia i patogeneza zaburzeń psychicznych - Janusz Rybakowski 49
  Interakcja czynników etiologicznych w patogenezie zaburzeń psychicznych 49
  Biologiczny substrat zaburzeń psychicznych 50
  Czynniki genetyczne w etiopatogenezie zaburzeń psychicznych 51
  Zmiany czynności mózgu w następstwie różnych czynników etiologicznych a zaburzenia psychiczne 53
  Czynniki psychospołeczne w etiopatogenezie zaburzeń psychicznych 54
  
  5. Psychopatologia ogólna - objawy i zespoły zaburzeń psychicznych - Jacek Wciórka 56
  Podstawy analizy psychopatologicznej 56
  Objawy zaburzeń psychicznych 58
  Zespoły zaburzeń psychicznych 96
  
  6. Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zagadnienia nazewnictwa - Adam Bilikiewicz 108
  Uwagi ogólne 108
  Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych 110 Klasyfikacja Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego 112
  
  7. Epidemiologia psychiatryczna - Andrzej Kiejna 116
  Wstęp 116
  Pomiary stanu zdrowia ludności 117
  Metodologia w badaniach epidemiologicznych 119
  Narzędzia stosowane w badaniach epidemiologicznych w psychiatrii 120
  
  8. Badanie chorego 123
  Badanie psychiatryczne - Adam Bilikiewicz 123
  Wybrane metody psychologicznych badań diagnostycznych - Danuta Kądzielawa 141
  Badania neuroradiologiczne - Marek Jarema 149
  Badanie elektroencefalograficzne - Waldemar Szelenberger 158
  Badania biochemiczne, neurohormonalne i immunologiczne - Jerzy Landowski 163
  
  9. Zaburzenia psychiczne na tle organicznym - Adam Bilikiewicz, Marek Jarema 175
  Wprowadzenie 175
  Definicja otępienia 176
  Epidemiologia 177
  Klinika zespołów otępiennych 179
  Neuropatologia 181
  Zespoły otępienne naczyniowe (naczyniopochodne) 189
  Zespoły otępienne i inne zaburzenia psychiczne w następstwie urazów czaszkowo-mózgowych 192
  Patogeneza i podział urazowych zaburzeń psychicznych 193
  Guzy wewnątrzczaszkowe 197
  Zaburzenia psychiczne w neuroinfekcjach 201
  Przewlekłe zakażenia wirusowe 207
  Padaczki 211
  
  10. Zaburzenia psychiczne spowodowane chorobą somatyczną - Adam Bilikiewicz 223
  Charakterystyka problemu 223
  Rola niektórych czynników etiopatogenetycznych somatogennych zaburzeń psychicznych 225
  Choroby narządów wewnętrznych 230
  
  11. Zaburzenia psychiczne spowodowane przyjmowaniem substancji psychoaktywnych - Bogusław Habrat 238
  Rodzaje substancji psychoaktywnych 239
  Podstawowe kategorie diagnostyczne zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania spowodowanych substancjami psychoaktywnymi 240
  Alkohol 242
  Opioidy (opiaty) 250
  Kanabinole 257
  Leki uspokajające i nasenne 259
  Substancje psychostymulujące (pobudzające) 263
  Substancje halucynogenne 265
  Wyroby tytoniowe (nikotyna) 267
  Lotne rozpuszczalniki 268
  
  12. Psychozy schizofreniczne - Jacek Wciórka 270
  Definicja i ogólna charakterystyka 270
  Powstanie pojęcia 271
  Pozycja nozologiczna 272
  Epidemiologia 276
  Etiologia i patogeneza 277
  Obraz kliniczny 285
  Przebieg i rokowanie 295
  Leczenie 297
  Zaburzenia pokrewne schizofrenii 307
  
  13. Paranoja i reakcje paranoiczne - Irena Namysłowska 310
  Definicja i pozycja nozologiczna 310
  Epidemiologia 312
  Etiologia i patogeneza 312
  Obraz kliniczny 313
  Rozpoznanie różnicowe 316
  Leczenie, rokowanie 316
  
  14. Halucynozy (psychozy parafreniczne) - Adam Bilikiewicz 318
  Definicja i pozycja nozologiczna 318
  Epidemiologia 319
  Obraz kliniczny 319
  Postacie 320
  Rokowanie 321
  Różnicowanie 321
  
  15. Choroby afektywne - Stanisław Puiyński 323
  Definicja i pozycja nozologiczna 323
  Rozwój koncepcji w zarysie historycznym 323
  Etiologia i patogeneza 325
  Rozpowszechnienie chorób afektywnych 327
  Obraz kliniczny depresji i manii 327
  Przebieg chorób afektywnych, rokowanie 335
  Leczenie nawrotów i profilaktyka chorób afektywnych 340
  
  16. Nerwice - Stefan Leder, Maria Siwiak-Kobayashi 341
  Klasyfikacje 343
  Dane epidemiologiczne 345
  Etiologia i patogeneza 346
  Fenomenologia 348
  Zaburzenia lękowe 349
  Rozpoznanie i obraz kliniczny 353
  Rozpoznawanie nerwic 363
  Leczenie i zapobieganie 364
  Farmakoterapia 367
  
  17. Zaburzenia reaktywne - Adam Bilikiewicz 370
  Definicja i pozycja nozologiczna 370
  Klasyfikacja 370
  Obraz kliniczny 371
  Rokowanie 375
  Leczenie 375
  
  18. Rola czynników psychologicznych i behawioralnych w genezie niektórych chorób somatycznych - Adam Bilikiewicz 377
  Wstęp i definicja 377
  Podział zaburzeń 379
  Diagnostyka 380
  Leczenie 381
  Rokowanie 381
  
  19. Zespoły psychopatologiczne związane z zaburzeniami procesów fizjologicznych 383
  Zaburzenia odżywiania się - Adam Bilikiewicz 383
  Zaburzenia snu - Waldemar Szelenberger 389
  Zaburzenia seksualne - Zbigniew Lew-Starowicz 401
  
  20. Zaburzenia osobowości - Andrzej Jakubik 414
  Wstęp 414
  Definicje 415
  Patogeneza i epidemiologia 416
  Obraz kliniczny i różnicowanie 417
  Leczenie 426
  
  21. Samobójstwa i zaburzenia psychiczne (zwłaszcza depresje) - Stanisław Pużyński 428
  Geneza samobójstw 428
  Epidemiologia samobójstw 429
  Zaburzenia psychiczne i samobójstwa 430
  
  22. Psychiatria dzieci i młodzieży (wybrane zagadnienia) - Irena Namysłowska 434
  Odrębność psychiatrii dzieci i młodzieży 434
  Etiologia i patogeneza 435
  Epidemiologia 436
  Rozwój psychiczny dziecka i cykl życia rodziny 436
  Psychiatria dzieci 441
  
  23. Starzenie się i zaburzenia psychiczne wieku podeszłego - Adam Bilikiewicz, Tadeusz Parnowski 457
  Uwagi ogólne - wstęp 457
  Dane demograficzne wieku podeszłego 458
  Teorie starzenia się, zmiany anatomiczne i dostosowanie psychospołeczne starzejącego się organizmu 459
  Zaburzenia psychiczne najczęściej występujące w starości 470
  Ogólne zasady postępowania w psychogeriatrii 499
  Organizacja opieki psychogeriatrycznej 500
  
  24. Somatoterapia zaburzeń psychicznych - Adam Bilikiewicz, Stanisław Pużyński 503
  Leki przeciwpsychotyczne (neuroleptyki) 508
  Leki przeciwdepresyjne 518
  Leki przeciwlękowe (anksjolityczne) 539
  Leki prokognitywne 544
  Leki pobudzające (psychostymulujące) 549
  Leki nasenne (hipnotyczne) 551
  Leki tymoprofilaktyczne 553
  Leki przeciwparkinsonowskie 553
  Inne leki psychotropowe 555
  Środki psychozotwórcze 556
  
  25. Farmakologiczna profilaktyka chorób psychicznych - Janusz. Rybakowski 557
  Pojęcie farmakologicznej profilaktyki w psychiatrii 557
  Farmakologiczna profilaktyka chorób afektywnych 558
  Farmakologiczna profilaktyka schizofrenii 563
  
  26. Psychoterapia- Stefan Leder 566
  Definicja i istota psychoterapii 566
  Odmiany i cele psychoterapii 566
  Psychoterapeuta 571
  Pacjent 571
  Przebieg psychoterapii 574
  Techniki i metody psychoterapii 576
  Psychoterapia grupowa 579
  
  27. Doraźna pomoc psychiatryczna - Halina Wardaszko-Łyskowska 585
  Specyfika psychiatrycznej pomocy doraźnej 585
  Zaburzenia psychiczne, które częściej niż inne wymagają pomocy w trybie doraźnym 588
  Zaburzenia psychiczne o podłożu organicznym 589
  Zaburzenia lękowe i napady paniki 592
  Pacjent depresyjny 593
  Pacjent z agresją i zachowaniami gwałtownymi 594
  Pacjent z aktywnością samobójczą i dokonujący samouszkodzenia 597
  Pacjent powtarzający próby samobójcze 598
  Pacjent nadużywający alkoholu i środków psychoaktywnych 599
  
  28. Psychiatria konsultacyjna. Psychiatria związków z medycyną - Halina Wardaszko-Łyskowska 600
  Konsultacja psychiatryczna 601
  Modele konsultacji 601
  Konsultacja jako proces 602
  Czynniki wpływające na skuteczność pracy konsultanta 602
  Działalność edukacyjna konsultanta 603
  Badania naukowe 604
  
  29. Psychiatria środowiskowa i organizacja psychiatrycznej opieki zdrowotnej - Bożena Pietrzykowska 605
  Psychiatria środowiskowa 605
  Organizacja psychiatrycznej opieki zdrowotnej 610
  
  30. Koszty leczenia w psychiatrii - Andrzej Kiejna, Joanna Rymaszewska 618
  
  31. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego i jej realizacja - Stanisław Dąbrowski 627
  Promocja zdrowia psychicznego i kształtowanie postaw społecznych 628
  Opieka zdrowotna i pomoc w środowisku rodzinnym i społecznym 628
  Ochrona praw osób z zaburzeniami psychicznymi 631
  
  32. Psychiatria sądowa i orzecznictwo - Janusz Heitzman 643
  Opiniowanie w sprawach karnych 645
  Opiniowanie w sprawach cywilnych 662
  
  33. Niektóre problemy etyczno-deontologiczne w psychiatrii - Adam Bilikiewicz 674
  34. Słownik terminologiczny - Adam Bilikiewicz 683
  Skorowidz 736
  
Psychiatria. Podręcznik dla studentów medycyny

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Liczba stron  

748

Kategoria

Psychiatria

ISBN-13

978-83-200-4359-4

Numer wydania

3

Język publikacji

polski

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

Redakcja: Adam Bilikiewicz
0.0 / 5 (0 głosów)
Wypożyczenie

Dostęp online przez aplikację myIBUK. Formaty plików: ibuk

X Format IBUK - ebook dostępny do wypożyczenia

- format książki elektronicznej
- bez instalowania oprogramowania, wystarczy przeglądarka internetowa oraz dostęp do Internetu,
- książka dostępna na Twojej półce w koncie myIBUK,
- dodatkowe funkcje: dodawanie notatek, tagów, zaznaczania fragmentów i cytatów,
- po pobraniu książka dostępna również bez dostępu do internetu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych IBUK »


od 4,92

Wypożycz teraz

Opis

Jest to podstawowy podręcznik psychiatrii, rekomendowany przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
W tym wydaniu książki uwzględniono ogromny postęp wiedzy, jaki się dokonał w ostatnim czasie w psychiatrii w zakresie diagnostyki, terapii i profilaktyki zaburzeń psychicznych oraz przedstawiono rozwój nowych kierunków w tej dziedzinie. Omówiono najistotniejsze zagadnienia psychiatrii klinicznej, a także wybrane problemy psychiatrii stosowanej (m.in. zasady kierowania chorego na leczenie, sprawy dobrowolności i przymusu leczenia, zagadnienia psychiatrii środowiskowej, sądowej, wojskowej). Uwzględniono także kryteria klasyfikacyjno-diagnostyczne Światowej Organizacji Zdrowia (ICD-10), a także kryteria Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (DSM-IV).
Na końcu książki zamieszczono krótki słownik terminów psychiatrycznych z ich definicjami.


Sprawd? nowy abonament - to si? op?aca!
Ebook dost?pny w abonamencie
Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 0 )
0
0
0
0
0
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!