Psychiatria. Podręcznik dla studentów medycyny

Psychiatria. Podręcznik dla studentów medycyny

1 ocena

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

65,45

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Jest to podstawowy podręcznik psychiatrii, rekomendowany przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
W tym wydaniu książki uwzględniono ogromny postęp wiedzy, jaki się dokonał w ostatnim czasie w psychiatrii w zakresie diagnostyki, terapii i profilaktyki zaburzeń psychicznych oraz przedstawiono rozwój nowych kierunków w tej dziedzinie. Omówiono najistotniejsze zagadnienia psychiatrii klinicznej, a także wybrane problemy psychiatrii stosowanej (m.in. zasady kierowania chorego na leczenie, sprawy dobrowolności i przymusu leczenia, zagadnienia psychiatrii środowiskowej, sądowej, wojskowej). Uwzględniono także kryteria klasyfikacyjno-diagnostyczne Światowej Organizacji Zdrowia (ICD-10), a także kryteria Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (DSM-IV).
Na końcu książki zamieszczono krótki słownik terminów psychiatrycznych z ich definicjami.


Liczba stron748
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-4359-4
Numer wydania3
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

   Przemowa do trzeciego wydania     6
  1. Zakres psychiatrii oraz jej miejsce w kulturze i wśród innych dyscyplin nauki - Adam Bilikiewicz     13
  2. Zarys dziejów psychiatrii. Kierunki w psychiatrii - Tadeusz Nasierowski23
  3. Fizjologiczne podstawy czynności psychicznych - Waldemar Szelenberger    43
  4. Etiologia i patogeneza zaburzeń psychicznych - Janusz Rybakowski     49
  Interakcja czynników etiologicznych w patogenezie zaburzeń psychicznych     49
  Biologiczny substrat zaburzeń psychicznych     50
  Czynniki genetyczne w etiopatogenezie zaburzeń psychicznych     51
  Zmiany czynności mózgu w następstwie różnych czynników etiologicznych a zaburzenia psychiczne     53
  Czynniki psychospołeczne w etiopatogenezie zaburzeń psychicznych     54
  
  5. Psychopatologia ogólna - objawy i zespoły zaburzeń psychicznych - Jacek Wciórka     56
  Podstawy analizy psychopatologicznej     56
  Objawy zaburzeń psychicznych     58
  Zespoły zaburzeń psychicznych     96
  
  6. Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zagadnienia nazewnictwa - Adam Bilikiewicz    108
  Uwagi ogólne     108
  Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych 110 Klasyfikacja Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego     112
  
  7. Epidemiologia psychiatryczna - Andrzej Kiejna     116
  Wstęp     116
  Pomiary stanu zdrowia ludności     117
  Metodologia w badaniach epidemiologicznych     119
  Narzędzia stosowane w badaniach epidemiologicznych w psychiatrii     120
  
  8. Badanie chorego     123
  Badanie psychiatryczne - Adam Bilikiewicz     123
  Wybrane metody psychologicznych badań diagnostycznych - Danuta Kądzielawa     141
  Badania neuroradiologiczne - Marek Jarema     149
  Badanie elektroencefalograficzne - Waldemar Szelenberger     158
  Badania biochemiczne, neurohormonalne i immunologiczne - Jerzy Landowski     163
  
  9. Zaburzenia psychiczne na tle organicznym - Adam Bilikiewicz, Marek Jarema     175
  Wprowadzenie     175
  Definicja otępienia     176
  Epidemiologia     177
  Klinika zespołów otępiennych     179
  Neuropatologia     181
  Zespoły otępienne naczyniowe (naczyniopochodne)     189
  Zespoły otępienne i inne zaburzenia psychiczne w następstwie urazów czaszkowo-mózgowych     192
  Patogeneza i podział urazowych zaburzeń psychicznych     193
  Guzy wewnątrzczaszkowe     197
  Zaburzenia psychiczne w neuroinfekcjach     201
  Przewlekłe zakażenia wirusowe     207
  Padaczki     211
  
  10. Zaburzenia psychiczne spowodowane chorobą somatyczną - Adam Bilikiewicz     223
  Charakterystyka problemu     223
  Rola niektórych czynników etiopatogenetycznych somatogennych zaburzeń psychicznych     225
  Choroby narządów wewnętrznych     230
  
  11. Zaburzenia psychiczne spowodowane przyjmowaniem substancji psychoaktywnych - Bogusław Habrat     238
  Rodzaje substancji psychoaktywnych     239
  Podstawowe kategorie diagnostyczne zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania spowodowanych substancjami psychoaktywnymi     240
  Alkohol     242
  Opioidy (opiaty)     250
  Kanabinole     257
  Leki uspokajające i nasenne     259
  Substancje psychostymulujące (pobudzające)     263
  Substancje halucynogenne     265
  Wyroby tytoniowe (nikotyna)     267
  Lotne rozpuszczalniki     268
  
  12. Psychozy schizofreniczne - Jacek Wciórka     270
  Definicja i ogólna charakterystyka     270
  Powstanie pojęcia     271
  Pozycja nozologiczna     272
  Epidemiologia     276
  Etiologia i patogeneza     277
  Obraz kliniczny     285
  Przebieg i rokowanie     295
  Leczenie     297
  Zaburzenia pokrewne schizofrenii     307
  
  13. Paranoja i reakcje paranoiczne - Irena Namysłowska     310
  Definicja i pozycja nozologiczna     310
  Epidemiologia     312
  Etiologia i patogeneza     312
  Obraz kliniczny     313
  Rozpoznanie różnicowe     316
  Leczenie, rokowanie     316
  
  14. Halucynozy (psychozy parafreniczne) - Adam Bilikiewicz     318
  Definicja i pozycja nozologiczna     318
  Epidemiologia     319
  Obraz kliniczny     319
  Postacie     320
  Rokowanie     321
  Różnicowanie     321
  
  15. Choroby afektywne - Stanisław Puiyński     323
  Definicja i pozycja nozologiczna     323
  Rozwój koncepcji w zarysie historycznym     323
  Etiologia i patogeneza     325
  Rozpowszechnienie chorób afektywnych     327
  Obraz kliniczny depresji i manii     327
  Przebieg chorób afektywnych, rokowanie     335
  Leczenie nawrotów i profilaktyka chorób afektywnych     340
  
  16. Nerwice - Stefan Leder, Maria Siwiak-Kobayashi     341
  Klasyfikacje     343
  Dane epidemiologiczne     345
  Etiologia i patogeneza     346
  Fenomenologia     348
  Zaburzenia lękowe     349
  Rozpoznanie i obraz kliniczny     353
  Rozpoznawanie nerwic     363
  Leczenie i zapobieganie     364
  Farmakoterapia     367
  
  17. Zaburzenia reaktywne - Adam Bilikiewicz     370
  Definicja i pozycja nozologiczna     370
  Klasyfikacja     370
  Obraz kliniczny     371
  Rokowanie     375
  Leczenie     375
  
  18. Rola czynników psychologicznych i behawioralnych w genezie niektórych chorób somatycznych - Adam Bilikiewicz     377
  Wstęp i definicja     377
  Podział zaburzeń     379
  Diagnostyka     380
  Leczenie     381
  Rokowanie     381
  
  19. Zespoły psychopatologiczne związane z zaburzeniami procesów fizjologicznych     383
  Zaburzenia odżywiania się - Adam Bilikiewicz     383
  Zaburzenia snu - Waldemar Szelenberger     389
  Zaburzenia seksualne - Zbigniew Lew-Starowicz     401
  
  20. Zaburzenia osobowości - Andrzej Jakubik     414
  Wstęp     414
  Definicje     415
  Patogeneza i epidemiologia     416
  Obraz kliniczny i różnicowanie     417
  Leczenie     426
  
  21. Samobójstwa i zaburzenia psychiczne (zwłaszcza depresje) - Stanisław Pużyński     428
  Geneza samobójstw     428
  Epidemiologia samobójstw     429
  Zaburzenia psychiczne i samobójstwa     430
  
  22. Psychiatria dzieci i młodzieży (wybrane zagadnienia) - Irena Namysłowska    434
  Odrębność psychiatrii dzieci i młodzieży     434
  Etiologia i patogeneza     435
  Epidemiologia     436
  Rozwój psychiczny dziecka i cykl życia rodziny     436
  Psychiatria dzieci     441
  
  23. Starzenie się i zaburzenia psychiczne wieku podeszłego - Adam Bilikiewicz, Tadeusz Parnowski     457
  Uwagi ogólne - wstęp     457
  Dane demograficzne wieku podeszłego     458
  Teorie starzenia się, zmiany anatomiczne i dostosowanie psychospołeczne starzejącego się organizmu     459
  Zaburzenia psychiczne najczęściej występujące w starości     470
  Ogólne zasady postępowania w psychogeriatrii     499
  Organizacja opieki psychogeriatrycznej     500
  
  24. Somatoterapia zaburzeń psychicznych - Adam Bilikiewicz, Stanisław Pużyński     503
  Leki przeciwpsychotyczne (neuroleptyki)     508
  Leki przeciwdepresyjne     518
  Leki przeciwlękowe (anksjolityczne)     539
  Leki prokognitywne     544
  Leki pobudzające (psychostymulujące)     549
  Leki nasenne (hipnotyczne)     551
  Leki tymoprofilaktyczne     553
  Leki przeciwparkinsonowskie     553
  Inne leki psychotropowe     555
  Środki psychozotwórcze     556
  
  25. Farmakologiczna profilaktyka chorób psychicznych - Janusz. Rybakowski    557
  Pojęcie farmakologicznej profilaktyki w psychiatrii     557
  Farmakologiczna profilaktyka chorób afektywnych     558
  Farmakologiczna profilaktyka schizofrenii     563
  
  26. Psychoterapia- Stefan Leder     566
  Definicja i istota psychoterapii     566
  Odmiany i cele psychoterapii     566
  Psychoterapeuta     571
  Pacjent     571
  Przebieg psychoterapii     574
  Techniki i metody psychoterapii     576
  Psychoterapia grupowa     579
  
  27. Doraźna pomoc psychiatryczna - Halina Wardaszko-Łyskowska     585
  Specyfika psychiatrycznej pomocy doraźnej     585
  Zaburzenia psychiczne, które częściej niż inne wymagają pomocy w trybie doraźnym     588
  Zaburzenia psychiczne o podłożu organicznym     589
  Zaburzenia lękowe i napady paniki     592
  Pacjent depresyjny     593
  Pacjent z agresją i zachowaniami gwałtownymi     594
  Pacjent z aktywnością samobójczą i dokonujący samouszkodzenia     597
  Pacjent powtarzający próby samobójcze     598
  Pacjent nadużywający alkoholu i środków psychoaktywnych     599
  
  28. Psychiatria konsultacyjna. Psychiatria związków z medycyną - Halina Wardaszko-Łyskowska     600
  Konsultacja psychiatryczna     601
  Modele konsultacji     601
  Konsultacja jako proces     602
  Czynniki wpływające na skuteczność pracy konsultanta     602
  Działalność edukacyjna konsultanta     603
  Badania naukowe     604
  
  29. Psychiatria środowiskowa i organizacja psychiatrycznej opieki zdrowotnej - Bożena Pietrzykowska     605
  Psychiatria środowiskowa     605
  Organizacja psychiatrycznej opieki zdrowotnej     610
  
  30. Koszty leczenia w psychiatrii - Andrzej Kiejna, Joanna Rymaszewska     618
  
  31. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego i jej realizacja - Stanisław Dąbrowski     627
  Promocja zdrowia psychicznego i kształtowanie postaw społecznych     628
  Opieka zdrowotna i pomoc w środowisku rodzinnym i społecznym     628
  Ochrona praw osób z zaburzeniami psychicznymi     631
  
  32. Psychiatria sądowa i orzecznictwo - Janusz Heitzman     643
  Opiniowanie w sprawach karnych     645
  Opiniowanie w sprawach cywilnych     662
  
  33. Niektóre problemy etyczno-deontologiczne w psychiatrii - Adam Bilikiewicz     674
  34. Słownik terminologiczny - Adam Bilikiewicz     683
  Skorowidz     736
  
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia