Nawierzchnie asfaltowe

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

32,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Podręcznik akademicki opisujący całość zagadnień związanych z nawierzchniami asfaltowymi. W książce omówiono materiały niezbędne do wytwarzania nawierzchni, podłoża gruntowe, podbudowy, warstwy wiążące i ścieralne. Opisano projektowanie składu mieszanki, nawierzchnie specjalne, rodzaje uszkodzeń nawierzchni, a także sposoby odnowy i utrzymania nawierzchni asfaltowych. Przedstawiono również projektowanie konstrukcji nawierzchni oraz problemy związane z ochroną środowiska podczas wytwarzania mieszanki, budowy i eksploatacji nawierzchni asfaltowych. W książce uwzględniono obecnie obowiązujące normy zharmonizowane PN-EN.


Liczba stron526
WydawcaWydawnictwa Komunikacji i Łączności
ISBN-13978-83-206-1889-1
Numer wydania2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  1. Wprowadzenie    11
    1.1. Historia nawierzchni asfaltowych    11
    1.2. Konstrukcja nawierzchni    12
  2. Materiały    14
    2.1. Kruszywa    14
      2.1.1. Kruszywa skalne (kamienne)    15
        2.1.1.1. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych    16
        2.1.1.2. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych    19
      2.1.2. Właściwości kruszywa stosowanego w budownictwie drogowym    25
        2.1.2.1. Ocena właściwości i metodyka badań według PN    25
        2.1.2.2. Właściwości i metodyka badań kruszyw według norm PN-EN    27
      2.1.3. Mączka mineralna — wypełniacz    36
        2.1.3.1. Rola mączki mineralnej w kompozycie MA    37
        2.1.3.2. Właściwości mączki do MMA według norm PN i „Technicznych wymagań dla wypełniaczy’’    39
        2.1.3.3. Właściwości mączek do MMA według PN-EN    40
      2.1.4. Kruszywa sztuczne mineralne    42
      2.1.5. Kruszywa z recyklingu    43
    2.2. Lepiszcza    44
      2.2.1. Asfalt naturalny    45
        2.2.1.1. Asfalt naturalny Trynidad epuré    45
        2.2.1.2. Asfalt naturalny Gilsonit    45
      2.2.2. Asfalty ponaftowe    46
        2.2.2.1. Ropa naftowa i jej rodzaje    46
        2.2.2.2. Produkcja asfaltów    47
        2.2.2.3. Skład chemiczny asfaltów — składniki grupowe    51
        2.2.2.4. Budowa koloidalna    53
        2.2.2.5. Klasyfikacja asfaltów drogowych    55
        2.2.2.6. Właściwości i badania asfaltów    60
        2.2.2.7. Właściwości funkcjonalne asfaltów. Procedury SHRP    92
      2.2.3. Lepiszcza asfaltowe stosowane na zimno    101
        2.2.3.1. Emulsje asfaltowe    101
        2.2.3.2. Asfalty upłynnione    109
      2.2.4. Asfalty modyfikowane polimerami    110
        2.2.4.1. Uzasadnienie potrzeby modyfikacji    110
        2.2.4.2. Rodzaje modyfikatorów    111
        2.2.4.3. Asfalt idealny    112
        2.2.4.4. Polimery stosowane do modyfikacji asfaltów    113
        2.2.4.5. Zgodność asfaltu z polimerem    113
        2.2.4.6. Klasyfikacja polimeroasfaltów według Tymczasowych Wytycznych Technicznych. Polimeroasfalty drogowe    114
        2.2.4.7. Klasyfikacja polimeroasfaltów według PN-EN 14023 „Zasady specyfikacji asfaltów modyfikowanych polimerami’’    116
      2.2.5. Lepiszcza specjalne    120
        2.2.5.1. Asfalty spienione    120
        2.2.5.2. Asfalty wielorodzajowe    125
        2.2.5.3. Lepiszcza gumowo-asfaltowe    127
        2.2.5.4. Inne rodzaje modyfikacji asfaltów    132
        2.2.5.5. Lepiszcze ekologiczne    133
        2.2.5.6. Wpływ dodatków modyfikujących na właściwości lepiszczy i mieszanek MA    136
    Literatura    136
  3. Podłoża gruntowe    139
    3.1. Podłoża naturalne    141
      3.1.1. Klasyfikacja gruntów    141
      3.1.2. Ocena warunków gruntowo-wodnych oraz mrozoodporności podłoża    145
    3.2. Podłoża ulepszone    146
      3.2.1. Podłoża słabe    146
      3.2.2. Sposoby ulepszania podłoża    147
      3.2.3. Zagęszczanie gruntów podłoży nawierzchni    149
      3.2.4. Zastosowanie odpadów gumowych do wzmacniania podłoża gruntowego    151
      3.2.5. Zastosowanie geosyntetyków do wzmacniania podłoża konstrukcji nawierzchni    151
    3.3. Metody badań parametrów technicznych podłoża nawierzchni drogowej    153
      3.3.1. Uziarnienie gruntu    153
      3.3.2. Wskaźnik zagęszczenia    154
      3.3.3. Moduł odkształcenia    155
      3.3.4. Wskaźnik nośności    157
      3.3.5. Pęcznienie liniowe    158
      3.3.6. Moduł sprężystości    158
    Literatura    159
  4. Podbudowy    161
    4.1. Uwagi ogólne    161
    4.2. Podbudowa z betonu asfaltowego    163
    4.3. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie    166
    4.4. Podbudowa z tłucznia kamiennego    171
    4.5. Podbudowa z piasku otoczonego asfaltem    174
    4.6. Podbudowy stabilizowane spoiwami    177
      4.6.1. Stabilizacja gruntów cementem    177
      4.6.2. Stabilizacja gruntów wapnem    184
      4.6.3. Stabilizacja gruntów aktywnymi popiołami lotnymi    187
    4.7. Podbudowa z chudego betonu cementowego    192
    4.8. Podbudowa z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej (m-c-e)    197
    4.9. Inne rodzaje podbudów    201
      4.9.1. Podbudowa z mieszanki betonu asfaltowo-cementowego (BAC)    201
      4.9.2. Podbudowa z mieszanki typu „grave emulsion’’ (GE)    204
      4.9.3. Podbudowa z mieszanki mineralno-asfaltowej z asfaltem spienionym    209
    Literatura    215
  5. Warstwy wiążące i ścieralne z tradycyjnych MMA    216
    5.1. Rodzaje mieszanek mineralno-asfaltowych    216
    5.2. Beton asfaltowy    219
    5.3. Mastyks grysowy SMA    237
    5.4. Asfalt lany    246
    5.5. Asfalt piaskowy    256
    5.6. Mieszanka mineralno-asfaltowa o nieciągłym uziarnieniu    259
    Literatura    265
  6. Projektowanie składu mieszanek MA    267
    6.1. Mieszanka mineralna    267
      6.1.1. Typy mieszanek MA ze względu na uziarnienie    269
      6.1.2. Metody projektowania składu MM    269
        6.1.2.1. Metoda teoretyczna    270
        6.1.2.2. Metoda „wolnej przestrzeni’’    273
        6.1.2.3. Metoda doboru składu mieszanki mineralnej według krzywych najlepszego uziarnienia    273
        6.1.2.4. Metoda według programu komputerowego    274
    6.2. Określenie zawartości asfaltu w MMA    279
      6.2.1. Metody obliczeniowe    279
      6.2.2. Metody obliczeniowo-doświadczalne. Metoda Marshalla    281
    6.3. Właściwości mieszanek mineralno-asfaltowych    286
      6.3.1. Wolna przestrzeń MM, MMA. Gęstość (maksymalna) objętościowa MMA    287
        6.3.1.1. Oznaczanie zawartości wolnej przestrzeni (Vm) i gęstości MMA    287
        6.3.1.2. Oznaczenie gęstości objętościowej MMA    290
        6.3.1.3. Wolna przestrzeń w mieszance mineralnej (VMA) według PN-EN 12697-8    293
        6.3.1.4. Wolna przestrzeń wypełniona asfaltem (VFB) według PN-EN 12697-8    294
        6.3.1.5. Interpretacja wyników badań Marshalla    295
        6.3.1.6. Metoda badania stabilności według Hubbarda-Fielda    298
      6.3.2. Badanie pełzania    301
        6.3.2.1. Badania modułu sztywności pełzania pod obciążeniem statycznym    301
        6.3.2.2. Badanie pełzania dynamicznego    304
      6.3.3. Badanie właściwości MMA w rozciąganiu pośrednim    304
        6.3.3.1. Badanie modułu sztywności (sprężystej) na próbce cylindrycznej (IT-CY)    304
        6.3.3.2. Badanie wytrzymałości na rozciąganie pośrednie ITS    306
      6.3.4. Badanie okleinowania    307
      6.3.5. Badanie odporności na niską temperaturę    310
      6.3.6. Badanie odporności na działanie wody    312
      6.3.7. Badania odporności na zmęczenie    313
      6.3.8. Moduł sztywności    315
        6.3.8.1. Definicje. Rodzaje modułów sztywności    315
        6.3.8.2. Warunki wykonywania badań modułu sztywności    318
        6.3.8.3. Metodyka badań    318
        6.3.8.4. Interpretacja wyników badań modułu sztywności    323
        6.3.8.5. Określenie modułu sztywności MMA na podstawie nomogramów    326
      6.3.9. Recepty laboratoryjne    328
    6.4. Wytwarzanie mieszanek mineralno-asfaltowych    331
      6.4.1. Materiały    331
      6.4.2. Wytwórnie mieszanek mineralno-asfaltowych    332
    6.5. Przechowywanie i transport    334
      6.5.1. Przechowywanie    334
      6.5.2. Transport    334
    6.6. Wbudowywanie    335
      6.6.1. Przygotowanie podłoża    335
      6.6.2. Połączenia międzywarstwowe    335
        6.6.2.1. Metody badań wiązań międzywarstwowych    337
        6.6.2.2. Ocena metod badawczych    339
      6.6.3. Układanie (rozkładanie) MMA    339
      6.6.4. Zagęszczenie. Badania warstw    340
      6.6.5. Badanie materiałów, mieszanek MA, warstw asfaltowych    342
        6.6.5.1. Badania materiałów    342
        6.6.5.2. Badanie mieszanek MA    342
        6.6.5.3. Badanie warstw asfaltowych    343
        6.6.5.4. Badania laboratoryjne MMA    343
    Literatura    344
  7. Nawierzchnie specjalne    346
    7.1. Nawierzchnie na mostach stalowych i betonowych    346
      7.1.1. Warunki obciążenia nawierzchni mostowych    347
      7.1.2. Konstrukcja nawierzchni na mostach stalowych    348
      7.1.3. Konstrukcja nawierzchni na mostach betonowych    349
      7.1.4. Izolacje przeciwwodne obiektów mostowych    350
      7.1.5. Asfaltowe nawierzchnie mostowe    352
    7.2. Nawierzchnie z asfaltu porowatego    354
      7.2.1. Zalety nawierzchni z asfaltu porowatego    355
      7.2.2. Wady nawierzchni z asfaltu porowatego    361
    7.3. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych HRA    362
      7.3.1. Materiały i skład mieszanki mineralno-asfaltowej HRA    363
      7.3.2. Technologia produkcji i wbudowywania mieszanki HRA w nawierzchnię drogową    367
    7.4. Nawierzchnie o zwiększonej odporności na odkształcenia trwałe i zmęczenie    367
      7.4.1. Nawierzchnie odporne na odkształcenia trwałe    369
      7.4.2. Zasady wykonywania nawierzchni asfaltowych o zwiększonej odporności na koleinowanie i zmęczenie    376
    7.5. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych „Superpave’’    379
      7.5.1. Projektowanie objętościowe mieszanek mineralno-asfaltowych    380
      7.5.2. Wykonanie nawierzchni z mieszanek „Superpave’’    398
    7.6. Nawierzchnie długowieczne typu „Perpetual’’    398
      7.6.1. Koncepcja nawierzchni „Perpetual’’    399
      7.6.2. Wymagania materiałowe    400
    Literatura    402
  8. Rodzaje uszkodzeń nawierzchni    404
    8.1. Odkształcenia trwałe    407
    8.2. Spękania zmęczeniowe    409
    8.3. Spękania indukowane termicznie    412
    8.4. Zniszczenia powierzchniowe    417
    8.5. Klasyfikacja i ocena uszkodzeń nawierzchni drogowej    417
      8.5.1. Stan spękań i stan powierzchni    417
      8.5.2. Równość podłużna    420
      8.5.3. Głębokość kolein    422
      8.5.4. Właściwości przeciwpoślizgowe    426
      8.5.5. Wyznaczenie zabiegów remontowych    429
      8.5.6. Ocena globalna stanu nawierzchni    431
    Literatura    433
  9. Odnowa i utrzymanie nawierzchni    435
    9.1. Rodzaje uszkodzeń nawierzchni i zalecane techniki napraw    435
      9.1.1. Naprawa zniszczeń powierzchniowych    438
        9.1.1.1. Naprawa cząstkowa    438
        9.1.1.2. Powierzchniowe utrwalanie    438
        9.1.1.3. Cienkie warstwy na zimno typu „Slurry Seal’’    441
        9.1.1.4. Cienkie warstwy na gorąco (MNU)    446
      9.1.2. Naprawa deformacji lepkosprężystych (kolein)    448
      9.1.3. Naprawa spękań    449
    9.2. Recykling    452
      9.2.1. Uzasadnienie stosowania recyklingu    453
      9.2.2. Perspektywy stosowania technologii recyklingu    454
      9.2.3. Technologia recyklingu nawierzchni asfaltowych    454
        9.2.3.1. Recykling na zimno    455
        9.2.3.2. Recykling na gorąco    458
    Literatura    459
  10. Projektowanie konstrukcji nawierzchni asfaltowych    460
    10.1. Wymagania stawiane nawierzchni    460
    10.2. Mechanistyczne metody projektowania nawierzchni asfaltowych    462
      10.2.1. Trwałość zmęczeniowa nawierzchni    463
      10.2.2. Procedura postępowania przy projektowaniu nawierzchni metodą mechanistyczną    468
      10.2.3. Wybrane metody projektowania konstrukcji nawierzchni asfaltowych    476
        10.2.3.1. Metoda Shella    477
        10.2.3.2. Metoda Instytutu Asfaltowego (USA)    480
    10.3. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni asfaltowych    483
    10.4. Procedura projektowania konstrukcji według Katalogu    485
    10.5. Projektowanie wzmocnienia nawierzchni asfaltowych    491
      10.5.1. Projektowanie wzmocnienia nawierzchni metodą ugięć sprężystych    492
      10.5.2. Projektowanie wzmocnienia nawierzchni metodą mechanistyczną    501
    10.6. Projektowanie nawierzchni typu „Perpetual’’    507
    Literatura    509
  11. Ochrona środowiska podczas wytwarzania MMA, budowy i eksploatacji nawierzchni    511
    11.1. Asfalty drogowe i MMA    511
    11.2. Emulsje asfaltowe, asfalt upłynniony    513
    11.3. Polimeroasfalty    513
    11.4. Recykling nawierzchni zawierających smołę    514
    11.5. Hałas komunikacyjny    514
    Literatura    515
  Wykaz norm    516
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia