W kręgu zagadnień semantyki i stylistyki tekstu

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

20,48  27,30

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

20,4827,30

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

W publikacji opisano najważniejsze kierunki i tendencje badawcze w dziedzinie studiów nad tekstem. Problematyką tą zajmują się liczne ośrodki zarówno w kraju, jak i za granicą. Ma służyć nakreśleniu najważniejszych kierunków i tendencji badawczych oraz zarysować perspektywę studiów w dziedzinie studiów nad tekstem. Podczas konferencji „Aktualne problemy semantyki i stylistyki tekstu”, zorganizowanej w dniach 22–24 maja 2014 r. przez Zakład Językoznawstwa Instytutu Rusycystyki Uniwersytetu Łódzkiego przy współudziale Instytutu Slawistyki Uniwersytetu im. Justusa Liebiga w Giessen oraz Katedry Rusycystyki Uniwersytetu im. Cyryla i Metodego w Wielkim Tyrnowie, dyskusje toczyły się wokół zagadnień tekstologicznych związanych z językoznawstwem kognitywnym, pragmatyką językową, leksykografią, rejestrami stylistycznymi języka, przekładem. Omówiono literackie i nieliterackie typy tekstów. Najogólniej ujmując, znalazły się w niej następujące grupy tematyczne: I. Semantyczno-pragmatyczna przestrzeń języka i sposoby jego opisu; II. Język, styl i semantyka tekstów literackich i nieliterackich; III. Teoretyczne i praktyczne aspekty badań nad stylistyką i semantyką tekstu; IV. Językowe sposoby postrzegania świata – problemy metodologii i klasyfikacji; V. Teoria i praktyka przekładu; VI. Problemy opisu i klasyfikacji systemów i jednostek językowych; VII. Różnorodność rejestrów stylistycznych w języku.
Książka ma także na celu ukazanie perspektywy dalszych badań nad tymi zagadnieniami.


Liczba stron428
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN-13978-83-7969-776-2
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Od Redakcji    9
  I. Semantyczno-pragmatyczna przestrzeń języka i sposoby jego opisu    11
  Александр Цой – Характеристика словарных статей в аспекте теории текста (на материале словарей служебных слов)    13
  Thomas Daiber – Die Strategie mündlicher Narrative und das kommunikative Gedächtnis    23
  Dorota Filar – Teoria narracyjności w semantyce: „wielkie” i „małe” narracje językowe a językowy obraz świata    35
  Елена Григорьева – Креолизованные тексты в межкультурной коммуникации    47
  Вера Kартавенко – Семантика топонима как концентрированного текста    55
  Kрыстына Pатайчик – Контаминированные прецедентные тексты в газетных заголовках – как один из признаков современного публицистического стиля (семантика и прагматика)    65
  II. Język, styl i semantyka tekstów literackich i nieliterackich    75
  Nadina Milewska-Pindor – Analiza manifestów pisarstwa kobiecego przełomu lat 80. i 90. XX wieku w perspektywie przemian politycznych i kulturalnych w Rosji    77
  Jan Ratuszniak – Krytyka radzieckiej rzeczywistości w twórczości literackiej Aleksandry Kołłontaj    87
  Катажина Собиянек-Зентек – Братство света как мнимая антитеза «мясным машинам» в романе В. Г. Сорокина Лeд    97
  Марина Тригук – Грамматико-стилистические средства репрезентации образа повествователя в рассказе Т. Толстой «Самая любимая»    105
  Anna Warda – Semantyka ogrodu w poemacie opisowym Stiepana Dżunkowskiego pt. Dacza Aleksandra    113
  Валентина Владимирова – Текстовое многомирие художественного образа (на материале сопоставительного анализа произведений И. А. Гончарова «Обломов» и Г. Флобера «Госпожа Бовари»)    121
  III. Teoretyczne i praktyczne aspekty badań nad stylistyką i semantyką tekstu    131
  Mалгожата Лукасик – Реклама нового образа жизни, нового общества и новой идеологии в романе И. Ильфа и Е. Петрова «Золотой теленок»    133
  Людмила Рыжова – Иллокутивное многообразие актов волеизъявления    139
  Eва Cтрась – О полисемантичности ангела в русском и польском языковом представлении (на материале конструкций типа ангел любви / anioł miłości)    149
  Agnieszka Tracz – Antroponimy w powieściach Ludmiły Ulickiej (funkcje i cechy strukturalno-semantyczne)    161
  Ярослав Вежбиньски – Семантика и стилистика политических лозунгов, воззваний и цитат советского периода    169
  IV. Językowe sposoby postrzegania świata – problemy metodologii i klasyfikacji    179
  Инна Беркещук – Когнитивный аспект новообразований украинского языка со времен независимости    181
  Ewa Gazdecka – Religia w mediach. Dyskurs religijny, a język mediów na tle przemian kulturowych w Rosji i w Polsce    189
  Юлия Лукоянова – К проблеме методологии изучения этностереотипов    199
  Grażyna Mańkowska – Językowe i pozajęzykowe sposoby kreowania wizerunku kobiety w czasopismach rosyjskojęzycznych    207
  Геннадий Манаенко – Три научных облика одного абстрактного объекта    217
  Alicja Markiewicz – Twórcze wykorzystanie stereotypu a językowa wizja świata    231
  Barbara Rodziewicz – Konceptualizacja bogactwa w świadomości językowej Polaków, Rosjan i Niemców    241
  Aneta Wysocka – Motto jako przestrzeń interferencji obrazów świata. Dialogi podmiotów w obrębie ramy Szachinszacha i Wojny futbolowej    251
  V. Teoria i praktyka przekładu    263
  Екатерина Сергеева – Лексико-стилистические особенности перевода на русский язык эссе Цвейга    265
  Monika Kwiecień – Oficjalizmy jako środek leksykalno-stylistycznej modernizacji przekładu biblijnego (na przykładzie Ewangelii Marka w Ekumenicznym Przekładzie Przyjaciół)    271
  Danuta Kowalska – Psałterz Dawidów Mikołaja Reja – o sztuce przekładu i interpretacji tekstu    283
  VI. Problemy opisu i klasyfikacji systemów i jednostek językowych    293
  Ксения Аксенова – Особенности грамматикализации предметных имён-квантифика- торов неопределённо-большого количества в современном английском и русском языках    295
  Ия Блюменталь, Aгата Пясецка – O структуре и содержании польско-украинского словаря фразеологизмов (к проблеме проекта)    303
  Monika Gąsiorek – О средствах выражения речевой агрессии в политических дискурсах Польши, России и Украины (сравнительный анализ)    319
  Наталия Пятаева – К проблеме контрастивного описания лексико-семантических систем восточнославянских языков в диахроническом аспекте    327
  Magdalena Pietrzak – Przysłowie w publicystyce Henryka Sienkiewicza    335
  Анна Трофимова – О роли русских предлогов в структурировании пространства    345
  Иоанна Вох – Стилистика акцентных вариантов в современном русском языке    351
  Dorota Zdunkiewicz-Jedynak – Remediacja użytkowych gatunków wypowiedzi. Casus: podręcznik    357
  VII. Różnorodność rejestrów stylistycznych w języku    365
  Татьяна Блинкова – Функционирование лексического блендинга в разных стилях немецкого языка    367
  Iwona Burkacka – O znaczeniu wyrazów potocznych i środowiskowych na przykładzie czasownika ogarniać i wyrazów pochodnych    377
  Jolanta Jóźwiak – Inwencja językowa dzieci (na materiale języka rosyjskiego)    387
  Елена Невзорова-Кмеч – История этимологизирования русской жаргонно-разговорной речи    397
  Aнастасия Oщепкoва – Kонцепт Я–ЖЕНЩИНА: стилистически сниженная лексика в романе Марии Арбатовой «Меня зовут женщина»    407
  Наталия Ванот – Смеховые элементы молодёжного жаргона. Словообразовательный анализ    421
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia