Farmakologia. Repetytorium

4 oceny

Format:

epub, mobi, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

152,10  169,00

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

152,10169,00

cena zawiera podatek VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Repetytorium przygotowane na podstawie podręcznika „Farmakologia” pod redakcją Profesora Ryszarda Korbuta.
Będzie doskonałą pomocą podczas powtarzania materiału z farmakologii.
Zawartość książki została wyselekcjonowana i ograniczona do niezbędnego minimum. Wyznacznikiem zawartości jest z jednej strony praktyczna - z terapeutycznego punktu widzenia - użyteczność wiedzy, a z drugiej - spełnianie programowego minimum egzaminacyjnego dla studentów medycyny.
Przyjazny format, tabele, ryciny i zestawienia ułatwiają przyswojenie oraz powtórzenie informacji zawartych w książce.
Publikacja niezbędna dla studentów medycyny podczas przygotowania się do egzaminu z farmakologii i do LEK-u. Mogą z niej również korzystać studenci innych kierunków medycznych.


Rok wydania2015
Liczba stron320
KategoriaFarmakologia
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-4954-1
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

EBOOKI WYDAWCY


PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa    11
  Rozdział I Farmakologia ogólna Jacek Jawień     13
    Wiadomości wstępne    14
    Receptory    14
    Białka G    15
    Rola cyklicznego AMP (cAMP) w organizmie    15
    Wapń jako wtórny przekaźnik    16
    Wydzielanie mediatorów przez synapsę    16
    Botulina    16
    Jak powstaje nowy lek?    17
  
  Rozdział II Leki działające na autonomiczny układ nerwowy Jacek Jawień    19
  II-1. Leki wpływające na przekaźnictwo cholinergiczne    23
    Nerwy cholinergiczne    23
    Muskarynowe receptory cholinergiczne    23
    Leki cholinomimetyczne    23
    Leki cholinolityczne (antagoniści muskarynowi)    25
    Receptor nikotynowy    26
  II-2. Leki wpływające na złącze nerwowo-mięśniowe    28
    Związki niedepolaryzujące    28
    Związki depolaryzujące    28
  II-3. Leki wpływające na przekaźnictwo adrenergiczne    29
    Aminy katecholowe    29
    Receptory adrenergiczne    30
    Leki pobudzające receptory adrenergiczne (leki sympatykomimetyczne)    30
    Leki pobudzające receptory dopaminergiczne    31
    Leki o pośrednim działaniu sympatykomimetycznym    31
    Leki α-adrenolityczne    32
    Selektywni antagoniści receptorów α1-adrenergicznych    32
    Leki sympatykolityczne    32
    Leki β-adrenolityczne (β-blokery)    33
  
  Rozdział III Środki znieczulające miejscowo Rafał Olszanecki    35
    Mechanizm działania    36
    Budowa chemiczna i klasyfikacja    36
    Zastosowanie kliniczne    36
    Działania niepożądane    37
  
  Rozdział IV Leki działające na ośrodkowy układ nerwowy Paweł Wołkow    39
  IV-1. Ogólna organizacja ośrodkowego układu nerwowego    44
    Aminokwasy hamujące    44
    Aminokwasy pobudzające    46
    Aminy    46
    Puryny, pirymidyny i ich pochodne    47
    Neuroprzekaźniki gazowe    47
    Neuropeptydy    48
    Kannabinoidy    48
    Klasyfikacja leków działających na ośrodkowy układ nerwowy    48
  IV-2. Leki uspokajające i nasenne    49
    Barbiturany    49
    Benzodiazepiny    50
    Antyhistaminiki    51
    Wodzian chloralu    51
    Leki działające na pozasynaptyczne receptory GABAA    51
    Leki działające wybiórczo na podjednostki tworzące receptor GABAA    51
    Agoniści receptorów melatoninowych    51
    Anksjolityki niewykazujące działania nasennego    52
  IV-3. Leki stosowane w zaburzeniach czynności elektrycznej ośrodkowego układu nerwowego    53
    Podział napadów padaczkowych    53
    Leki przeciwpadaczkowe    53
    Ogólne zasady leczenia napadów padaczkowych    57
    Leczenie różnych rodzajów napadów padaczkowych    57
  IV-4. Opioidowe leki przeciwbólowe    59
    Czyści agoniści receptorowi    59
    Czyści antagoniści receptorów opioidowych – leczenie zatruć    61
    Inne grupy leków przeciwbólowych    61
    Drabina analgetyczna Światowej
    Organizacji Zdrowia    61
  IV-5. Środki znieczulenia ogólnego i zasady anestezji chirurgicznej    63
    Anestetyki dożylne    63
    Anestetyki wziewne    64
  IV-6. Leki przeciwpsychotyczne (neuroleptyki)    66
  IV-7. Leki przeciwdepresyjne i stabilizujące nastrój    68
    Inhibitory wychwytu monoamin    68
    Inhibitory rozkładu monoamin    69
    Leki stabilizujące nastrój    69
  IV-8. Leczenie zespołów otępiennych    71
  IV-9. Leczenie choroby Parkinsona i innych zaburzeń układu pozapiramidowego    72
    Leczenie choroby Parkinsona    72
    Leczenie choroby Huntingtona    73
    Leczenie stwardnienia zanikowego bocznego    73
  IV-10. Wpływ alkoholu na ośrodkowy układ nerwowy    74
  IV-11. Psychoanaleptyki i psychodysleptyki    75
    Leczenie uzależnień    76
  
  Rozdział V Farmakologia autakoidów Jacek Jawień, Rafał Olszanecki    77
  V-1. Wstęp    80
  V-2. Autakoidy aminowe    81
    Histamina    81
    Serotonina    81
  V-3. Leki stosowane w leczeniu migreny    83
    Leki stosowane do przerywania i łagodzenia napadów migreny    83
    Leki stosowane w profilaktyce napadów migreny    83
  V-4. Autakoidy peptydowe    84
    Bradykinina    84
    Angiotensyna    84
    Endoteliny    86
  V-5. Autakoidy purynowe    87
  V-6. Autakoidy gazowe    88
    Tlenek azotu    88
  V-7. Autakoidy lipidowe    91
    Wstęp    91
    Czynnik aktywujący płytki    91
    Eikozanoidy    92
    Szlak syntazy prostaglandyny H (cyklooksygenazy)    92
  V-8. Niesteroidowe leki przeciwzapalne    96
    Wstęp    96
    Mechanizm działania    96
  V-9. Zarys farmakoterapii bólu    101
  V-10. Farmakoterapia reumatoidalnego zapalenia stawów    104
    Leki łagodzące objawy choroby    104
    Leki modyfikujące przebieg choroby    104
  V-11. Farmakoterapia dny moczanowej    106
    Leki stosowane w leczeniu ostrego napadu dny    106
    Leki stosowane w długotrwałym
    leczeniu dny    106
  
  Rozdział VI IMMUNO FARMAKOLOGIA Rafał Olszanecki    109
  VI-1. Leki immunosupresyjne    112
    Wstęp    112
    Leki cytotoksyczne    113
    Glikokortykosteroidy    114
    Leki wiążące się z immunofiliną    114
    Leki przeciwcytokinowe    115
    Inhibitory współstymulacji limfocytów    117
    Przeciwciała przeciwko antygenom limfocytów    117
    Przeciwciała przeciw molekułom adhezyjnym    118
    Przeciwciała przeciwko składnikom dopełniacza i niektórym immunoglobulinom    119
    Przeciwciała przeciwko Rh(D)    119
    Inne leki immunosupresyjne    119
  VI-2. Leki immunostymulujące    120
    Interferony    120
    Inne cytokiny    121
    Mielopoetyczne czynniki wzrostowe    121
    Przeciwciała    121
    Inne leki immunostymulujące    121
    Skrót wiadomości o immunizacji biernej i czynnej    122
  
  Rozdział VII LEKI STOSOWANE W ZWALCZANIU IN FEKCJI Rafał Olszanecki    125
  VII-1. Farmakobiologia infekcji    128
  VII-2. Środki odkażające    130
  VII-3. Leki przeciwbakteryjne i przeciw drobnoustrojom atypowym    133
    Pochodne chinoliny    133
    Pochodne nitrofuranu    134
    Pochodne nitroimidazolu    134
    Sulfonamidy    135
    Inhibitory reduktazy dihydrofolianu i ich połączenia z sulfonamidami    136
    Inhibitory gyrazy    137
    Antybiotyki β-laktamowe    138
    Antybiotyki glikopeptydowe i lipopeptydowe    146
    Antybiotyki aminoglikozydowe i spektynomycyna    147
    Tetracykliny i glicylcykliny    149
    Antybiotyki makrolidowe, azalidowe, ketolidowe i linkozamidowe    150
    Oksazolidynony    151
    Streptograminy    152
    Inne leki przeciwbakteryjne    152
    Leki stosowane w leczeniu gruźlicy    155
    Leki stosowane w leczeniu trądu    157
    Ogólne zasady stosowania leków przeciwbakteryjnych    158
  VII-4. Leki przeciwwirusowe    162
    Leki stosowane w leczeniu zakażeń wirusami grupy Herpes simplex oraz
    Varicella-zoster    163
    Leki stosowane w leczeniu zakażeń wirusem cytomegalii    164
    Leki stosowane w leczeniu AIDS    166
    Leki stosowane w leczeniu wirusowych zapaleń wątroby    170
    Leki stosowane w leczeniu grypy    171
    Leki stosowane w leczeniu zakażeń wywołanych RSV (respiratory syncytial virus)    172
    Inne leki przeciwwirusowe    173
  VII-5. Leki przeciwgrzybicze    174
    Amfoterycyna B i flucytozyna    174
    Azole    175
    Echinokandyny    176
    Gryzeofulwina    177
    Inhibitory epoksydazy skwalenowej    177
    Inne leki przeciwgrzybicze    177
  VII-6. Leki stosowane w zakażeniach pierwotniakami    178
    Leki stosowane w leczeniu malarii    178
    Leki stosowane w leczeniu toksoplazmozy    181
    Leki stosowane w leczeniu amebiozy    181
    Leki stosowane w leczeniu rzęsistkowicy    182
    Inne leki przeciwpierwotniakowe    182
  VII-7. Leki stosowane w zakażeniach robakami    184
  
  Rozdział VIII LEKI PRZECIWNOWOTWOROWE Rafał Olszanecki    187
  VIII-1. Wstęp    189
  VIII-2. Leki cytotoksyczne    190
    Leki alkilujące    193
    Antymetabolity    194
    Antymetabolity kwasu foliowego    195
    Antybiotyki przeciwnowotworowe    196
    Pochodne epipodofilotoksyny    198
    Pochodne alkaloidów barwinka różyczkowego    198
    Taksoidy (taksany)    198
    Pochodne kamptotecyny    199
    Inne leki cytotoksyczne    199
  VIII-3. Leki hormonalne    200
    Hormony i ich analogi    200
    Antagoniści i modulatory receptorów dla hormonów    200
    Inhibitory syntezy hormonów    201
  VIII-4. Leki biologiczne    202
    Wstęp    202
    Interferony i cytokiny    202
    Przeciwciała    202
    Połączenia przeciwciał lub cytokin z izotopami lub toksynami    204
    Adjuwanty    205
    Inhibitory kinaz tyrozynowych    205
    Inne leki    206
  VIII-5. Inne leki przeciwnowotworowe    207
  VIII-6. Ogólne zasady leczenia przeciwnowotworowego    209
  
  Rozdział IX LEKI STOSOWANE W CHOROBACH UKŁADÓW I NARZĄDÓW Jacek Jawień, Rafał Olszanecki, Paweł Wołkow     213
  IX-1. Leki wpływające na układ hormonalny – Paweł Wołkow    214
    Hormony oraz farmakologia podwzgórza i przysadki    215
    Hormony tarczycy    218
    Hormony kory nadnerczy    220
    Hormony płciowe    223
    Hormony i leki wpływające na metabolizm wapnia i mineralizację kości    228
    Homeostaza węglowodanowa, czynność wewnątrzwydzielnicza trzustki i leki przeciwcukrzycowe    232
  IX-2. Leki wpływające na układ krwiotwórczy i układ krzepnięcia – Jacek Jawień    237
    Leki wpływające na układ krwiotwórczy    240
    Leki hamujące czynność płytek krwi    242
    Leki hamujące krzepliwość krwi    244
    Leki fibrynolityczne    247
    Leki hamujące fibrynolizę    248
  IX-3. Leki układu oddechowego – Paweł Wołkow    249
    Leki ułatwiające usuwanie śluzu z dróg oddechowych    249
    Leki przeciwkaszlowe    250
    Leki rozszerzające oskrzela    251
    Leki o działaniu przeciwzapalnym    252
    Ogólne zasady leczenia astmy oskrzelowej    254
  IX-4. Leki układu pokarmowego – Rafał Olszanecki    255
    Leki hamujące wymioty i zapobiegające nudnościom    256
    Leki wywołujące wymioty    258
    Leki stosowane w leczeniu schorzeń przełyku    258
    Farmakoterapia choroby refluksowej oraz choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy    258
    Leki prokinetyczne    262
    Leki przeczyszczające    263
    Leki stosowane w zwalczaniu biegunek    265
    Leki stosowane w leczeniu chorób zapalnych jelita grubego    266
    Leki stosowane w leczeniu chorób wątroby    268
    Wybrane leki stosowane w leczeniu chorób trzustki    270
  IX-5. Leki układu moczowego – Paweł Wołkow    271
    Leki moczopędne    271
    Leki hamujące diurezę    274
    Leczenie łagodnego przerostu prostaty    275
  IX-6. Leki układu krążenia – Jacek Jawień    276
    Leki stosowane w niewydolności serca    278
    Leczenie niewydolności serca    280
    Blokery kanałów wapniowych    280
    Leki stosowane w leczeniu przewlekłego nadciśnienia tętniczego    282
    Leczenie farmakologiczne przewlekłego nadciśnienia tętniczego    284
    Leki stosowane w leczeniu nagłych wzrostów ciśnienia (przełom nadciśnieniowy)    285
    Leczenie nadciśnienia płucnego    285
    Leki stosowane w leczeniu dławicy piersiowej stabilnej    285
    Leczenie ostrego zespołu wieńcowego    287
    Farmakologia w reanimacji    288
    Leki stosowane w leczeniu miażdżycy tętnic    288
    Leki antyarytmiczne    290
  IX-7. Leki stosowane w dermatologii – Paweł Wołkow    294
    Leki stosowane w chorobach zakaźnych skóry    295
    Leki o działaniu przeciwzapalnym i immunomodulującym    295
    Środki przeciwświądowe    296
    Środki keratolityczne    296
    Leczenie trądziku pospolitego    296
    Leki stosowane w łuszczycy    296
    Leczenie oparzeń i ran    297
  IX-8. Leki okulistyczne – Paweł Wołkow    298
    Leczenie zakażeń w okulistyce    298
    Leczenie stanów zapalnych niezwiązanych z zakażeniem    299
    Leki stosowane w zwyrodnieniu plamki związanym z wiekiem    299
    Leki stosowane w leczeniu jaskry    300
  IX-9. Farmakoterapia w położnictwie – Rafał Olszanecki    302
    Leki kurczące macicę    302
    Leki hamujące skurcze macicy (tokolityczne)    303
  
  Rozdział X ELEMENTY FARMAKOLOGII KLINICZNEJ Ryszard Korbut, Rafał Olszanecki, Paweł Wołkow    305
  X-1. Farmakokinetyka – Ryszard Korbut    306
    Drogi podawania leków    306
    Absorpcja leków    306
    Biodostępność leków    307
    Dystrybucja leku w ustroju    307
    Wyznaczniki stężenia leku w osoczu i dawkowanie leków    308
    Farmakokinetyka podawania leków    308
    Eliminacja leków    309
  X-2. Zmienność odpowiedzi na lek i indywidualizacja terapii – Rafał Olszanecki    311
  X-3. Farmakogenetyka i farmakogenomika – Paweł Wołkow    314
  X-4. Odmienności stosowania leków u osób w starszym wieku – Rafał Olszanecki    316
  X-5. Odmienności stosowania leków u dzieci – Rafał Olszanecki    318
    Drogi podawania i dawkowanie leków    319
  X-6. Stosowanie leków w okresie ciąży i karmienia piersią – Rafał Olszanecki    320
    Przechodzenie leków przez łożysko    320
    Stosowanie leków w okresie ciąży i w okresie okołoporodowym    321
  X-7. Niepożądane działania leków – Paweł Wołkow    326
  X-8. Interakcje leków – Rafał Olszanecki    327
    Interakcje farmaceutyczne    327
    Interakcje farmakodynamiczne    327
    Interakcje farmakokinetyczne    328
  X-9. Terapia monitorowana stężeniem leku w organizmie – Paweł Wołkow    330
  
   Rozdział XI WYBRANE ZAGADNIENIA SPECJALNE Rafał Olszanecki    331
  XI-1. Witaminy, biopierwiastki i inne suplementy diety    332
    Witaminy rozpuszczalne w tłuszczach    332
    Witaminy rozpuszczalne w wodzie    333
    Biopierwiastki i wybrane inne suplementy diety    335
  XI-2. Wybrane informacje o preparatach ziołowych    337
  XI-3. Leki dostępne bez recepty (OTC) – korzyści i zagrożenia    340
  XI-4. Leki „sieroce”    342
  XI-5. Elementy toksykologii    344
    Ogólne postępowanie w zatruciach    344
  Skorowidz    349
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia