Nowy ład?

Dynamika struktur społecznych we współczesnych społeczeństwach

1 opinia

Format:

ibuk

Książkę otwiera refleksja na temat dynamiki struktur społecznych i nierówności, ujęć teoretycznych i procesów globalnych. Opis i analiza struktury społecznej oraz dynamiki nierówności społecznych w rozwiniętych społeczeństwach kapitalistycznych dokonywane są z różnych perspektyw. Podział dóbr wewnątrz tych społeczeństw jest coraz bardziej nierówny. Programy polityki zwalczania ubóstwa nie zmniejszają tego zjawiska, rośnie też dziedziczenie nierówności. Wskazuje się też ekonomiczne, polityczne i społeczne procesy, które prowadzą do wzrostu nierówności w Europie. Są to neoliberalna polityka gospodarcza, która powoduje, że działania rynkowe i konkurencja rynkowa zastępują usługi publiczne. W społeczeństwach europejskich mają miejsce dwa równoległe procesy: wzrasta liczebnie klasa średnia i rosną obszary wykluczenia społecznego. Zmiana społeczna jest rezultatem działań aktorów społecznych. Rosnące nierówności społeczne są następstwem świadomych decyzji politycznych i gospodarczych.
W latach 90. zmiany te objawiły się jako powstanie masowego i chronicznego bezrobocia i w konsekwencji, wytworzenie się kategorii społecznej – bezrobotnych. Pracownicy zakładów przemysłowych z dnia na dzień stawali się zbędni i z przedstawicieli „przodującej klasy robotniczej” przekształcali się najpierw w klientów urzędów pracy, a następnie – w klientów pomocy społecznej. W Łodzi było to szczególnie widoczne, ponieważ upadały wielkie zakłady przemysłowe, w których często pracowały całe rodziny.


Liczba stron436
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN-13978-83-7969-608-6
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wprowadzenie (Jolanta Grotowska-Leder, Ewa Rokicka)     11
  Profesor Warzywoda-Kruszyńska o swoim życiu. Wywiad Magdaleny Rek-Woźniak i Wojciecha Woźniaka     23
  Ważniejsze publikacje w dorobku naukowym Profesor Wielisławy Warzywody-Kruszyńskiej     39
  
  Część    1
  DYNAMIKA SPOŁECZNYCH STRUKTUR I NIERÓWNOŚCI. PODEJŚCIA TEORETYCZNE I PROCESY GLOBALNE / DYNAMICS OF SOCIAL STRUCTURES AND INEQUALITIES. THEORETICAL APPROACHES AND GLOBAL PROCESSES
  Harri Melin, Social inequalities     51
  – Nierówności społeczne     62
  Nikolai Genov, Structural options and constraints for upgrading organizational rationality. Case of the eurozone crisis     63
  – Aspekty strukturalne i ograniczenia modernizacji racjonalności organizacyjnej w dobie kryzysu w strefie euro     72
  Krystyna Janicka, Kazimierz M. Słomczyński, Od nierówności do polaryzacji: biegunowość struktury klasowej a pogłębiające się różnice w postawach i zachowaniach natury społecznej i politycznej     73
  – From inequality to polarisation: class structure divide and the differences in social and political attitudes     92
  Włodzimierz Wesołowski, Teoretyczne aspekty badania elit politycznych     93
  – Theoretical aspects of studying political elites     120
  Edmund Lewandowski, Osobliwości struktury społecznej Polski w ujęciu historycznym     121
  – Peculiarities of Polish social structure in historical perspective     136
  Jolanta Grotowska-Leder, Współczesne ubóstwo w perspektywie strukturalnej     137
  – Contemporary poverty in the structural perspective     157
  Ewa Rokicka, Jakość życia – konteksty, koncepcje, interpretacje     159
  – Quality of life – context, concepts, interpretations     177
  Krzysztof Frysztacki, Wracając do problematu teorii socjologicznej i praktyki społecznej     179
  – On the question of sociological theory and social practice once again     187
  
  Część    2
  NIERÓWNOŚCI I UBÓSTWO – ODPOWIEDZI POLITYCZNE / INEQUALITIES AND POVERTY. POLICY RESPONSES
  
  Dieter Eissel, Shift from welfare state to competition state. Case of Germany     191
  – Od państwa opiekuńczego do państwa opartego na konkurencji. Przypadek Niemiec     206
  Dagmar Kutsar, Kairi Kasearu, Avo Trumm, Involuntary outsiders or those just taking time off? Young people who are not in education, employment or training in Estonia     207
  – Neets – młodzi ludzie poza edukacją, zatrudnieniem i szkoleniami w Estonii     218
  Lynda Henley Walters, Intergenerational inheritance of poverty: bad news for children, challenge for policy     219
  – Międzypokoleniowe dziedziczenie ubóstwa: złe wieści dla dzieci, wyzwanie dla polityki społecznej     234
  Danuta Walczak-Duraj, Ład aksjonormatywny w gospodarce rynkowej – ciągłość czy zmiana     235
  – Axio-normative order in market economy – continuity or change?     252
  Jacek Wódz, Polityczne wymiary zróżnicowań regionalnych w Polsce. Kilka refleksji z punktu widzenia socjologii i antropologii polityki     253
  – Political dimensions of regional disparities in Poland. Some reflections from the perspective of sociology and anthropology of politics     268
  Grażyna Mikołajczyk-Lerman, Dziecko niepełnosprawne – czy pełnoprawny obywatel?     269
  – Child with a disability – is a full citizen?     285
  
  Część    3
  SPOŁECZNE KONSEKWENCJE PRZEMIAN STRUKTURALNYCH. Z BADAŃ EMPIRYCZNYCH / SOCIAL CONSEQUENCES OF STRUCTURAL CHANGES. FROM THE FIELDWORK
  Paweł Starosta, Sieciowy komponent kapitału społecznego     289
  – Network social capital     331
  Kazimiera Wódz, Jolanta Klimczak-Ziółek, Społeczne implikacje przekształceń strukturalnych w dawnych okręgach przemysłowych Europy     333
  – Social implications of structural transformation in the old industrial regions of Europe     346
  Maria Zielińska, Tomasz Kołodziej, Autopercepcja położenia społecznego w kontekście zmian struktury społecznej w perspektywie regionalnej i ogólnopolskiej     347
  – Self-perception of social positions in the context of changes of social structure. Regional and national perspective     364
  Elżbieta Tarkowska, Biedni o politykach     367
  – The poor about politicians     378
  Agnieszka Golczyńska-Grondas, Małgorzata Potoczna, Znaczenie badań biograficznych w analizach ubóstwa i wykluczenia społecznego     379
  – Biographical research in the analysis of poverty and social exclusion     396
  Zdzisława Kawka, Przemiany rodziny w Polsce z perspektywy statystycznej. Między kryzysem a nadzieją     399
  – Transformation of the family in Poland from the statistical perspective. Between crisis and hope     410
  Piotr Szukalski, Rodzina przyszłości w perspektywie demograficznej     411
  – The family in the future – demographic perspective     427
  
  Noty o autorach     429
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia