Polszczyzna południowokresowa XVII i XVIII wieku

(na podstawie epistolografii)

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

23,92  29,90

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

23,9229,90

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Książka jest naukowym opracowaniem polszczyzny południowokresowej XVII i XVIII w. Autorka zrekonstruowała dzisiaj już historyczny wariant terytorialny języka polskiego na podstawie najbliższego ówczesnej polszczyźnie mówionej źródła, jakim są listy. W ten sposób odkryła także nowe źródła dla językoznawstwa historycznego, tym bardziej wartościowe, że rękopiśmienne, więc niepoddane normalizującej korekturze drukar-skiej, która w znacznym stopniu zacierała, a nawet eliminowała znamiona regionalne języka polskiego dawnych epok.
Monografia zawiera wszechstronny i wiarygodny opis dziejów języka polskiego na Kre-sach Południowo-Wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, który na ukraińskim (ruskim) obszarze etnicznym kształtował się przez wieki, wchłaniając tamtejsze słowa, formy gramatyczne i sposób wymowy. Metody badawcze językoznawstwa diachronicznego zostały przez autorkę potraktowane interpretacyjnie, a nie odtwórczo. Zrezygnowała ona z ujęcia wyłącznie dyferencyjnego i sformułowała systemowe i zarazem porównawcze kryterium opisu. Rezultatem takiego podejścia metodologicznego jest pełna i oryginalna monografia języka polskiego z XVII i XVIII w., używanego na ruskim (ukraińskim) obszarze etnicznym.


Liczba stron535
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN-13978-83-7969-603-1
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  WSTĘP    11
  I. WPROWADZENIE HISTORYCZNE    17
  1. Dzieje Kresów Południowo-Wschodnich w zarysie. Sytuacja polityczno-społeczna, kulturowa i wyznaniowa    17
  2. Język polski na Kresach Południowo-Wschodnich    45
  II. TEORETYCZNE I METODOLOGICZNE ZAŁOŻENIA PRACY    56
  1. Ustalenia terminologiczne    56
  2. Metody badawcze    61
  3. Stan badań    79
  III. LISTY POŁUDNIOWOKRESOWE NA TLE EPISTOLOGRAFII POLSKIEJ    73
  1. List w ujęciu historyczno-genologicznym    73
  2. Charakterystyka podstawy materiałowej    79
  3. Zasady cytowania materiału    86
  IV. GRAFIA I ORTOGRAFIA    88
  1. Pisownia samogłosek    88
  2. Pisownia spółgłosek    95
  3. Oznaczanie miękkości    97
  4. Obce wzory graficzne    99
  5. Pisownia fonetyczna i etymologiczna    101
  6. Pisownia łączna i rozdzielna    102
  7. Wielkie litery    104
  8. Interpunkcja    105
  9. Skróty graficzne    106
  10. Wnioski    107
  V. FONETYKA    108
  1. Wokalizm    109
  1.1. Samogłoski pochylone    109
  1.2. Redukcje samogłosek nieakcentowanych    116
  1.3. Samogłoski nosowe    120
  1.4. Wpływ spółgłosek półotwartych na poprzedzające samogłoski    137
  1.5. Oboczności i wyrównania o charakterze morfonologicznym    140
  1.6. Samogłoski w nagłosie    143
  1.7. Grupy -iza, -yza    144
  1.8. Różne zjawiska samogłoskowe    145
  2. Konsonantyzm    147
  2.1. Spółgłowski szeregu S – Ś – Š    147
  2.2. Wahania spółgłosek w zakresie twarda : miękka oraz inne zmiany w stopniu miękkości spółgłosek    155
  2.2.1. Wahania n i ń    155
  2.2.2. Wahania k i A, g i )    158
  2.2.3. Wahania , i -    162
  2.2.4. Wahania l i C    164
  2.2.5. Wahania l i ł    165
  2.2.6. Dyspalatalizacja spółgłosek miękkich    167
  2.3. Realizacja dawnego O miękkiego    168
  2.4. Spółgłoski tylnojęzykowe    170
  2.5. Niezgłoskotwórcze i    172
  2.6. Mieszanie spółgłosek v i u oraz v i ł    174
  2.7. Grupy spółgłoskowe    176
  2.8. Upodobnienia i odpodobnienia    178
  2.9. Uproszczenia grup spółgłoskowych i podwojenia spółgłosek    179
  2.10. Różne zjawiska spółgłoskowe    182
  3. Wnioski    184
  VI. FLEKSJA    188
  1. Odmiana rzeczowników    188
  1.1. Wahania w kategorii rodzaju    188
  1.2. Rzeczowniki męskie    189
  1.2.1. Rzeczowniki męskie zakończone na spółgłoskę    189
  1.2.2. Rzeczowniki męskie zakończone na -a i inne    196
  1.2.3. Osobliwości w zakresie tematu niektórych rzeczowników męskich    198
  1.3. Rzeczowniki żeńskie    198
  1.4. Rzeczowniki nijakie    208
  1.5. Rzeczowniki zbiorowe    209
  1.6. Liczba podwójna    210
  2. Odmiana przymiotników i imiesłowów przymiotnikowych    210
  2.1 Odmiana niezłożona    210
  2.2. Odmiana złożona    212
  3. Odmiana zaimków    217
  3.1. Zaimki jednorodzajowe    217
  3.2. Zaimki rodzajowe    220
  4. Odmiana liczebników    226
  5. Odmiana czasowników    230
  5.1. Bezokolicznik    230
  5.2. Czas teraźniejszy i przyszły prosty    232
  5.3. Tryb rozkazujący    235
  5.4. Czas przeszły    236
  5.5. Czas zaprzeszły    240
  5.6. Tryb przypuszczający    241
  5.7. Czas przeszły trybu przypuszczającego    243
  5.8. Czas przyszły złożony    244
  5.9. Imiesłowy    245
  5.10. Czasowniki zwrotne    248
  6. Wnioski    250
  VII. SKŁADNIA    257
  1. Zdanie pojedyncze    257
  1.1. Związek główny    258
  1.1.1. Związek podmiotu z orzeczeniem    258
  1.1.1.1. Osobliwości zgody w związku głównym    258
  1.1.1.2. Mianownik w negacji    260
  1.1.2. Struktury jednoczłonowe wyrażające uogólnionego || nieokreślonego agensa    260
  1.1.3. Struktury bierne o nieokreślonym agensie    264
  1.1.4. Orzeczenie    266
  1.1.4.1. Strona bierna    266
  1.1.4.2. Orzeczenie imienne    267
  1.2. Związki poboczne    270
  1.2.1. Związki z dopełnieniem    270
  1.2.1.1. Dopełnienie kazualne zastąpione później innym kazualnym    271
  1.2.1.2. Dopełnienie kazualne zastąpione później przez przyimkowe    276
  1.2.1.3. Dopełnienie przyimkowe zastąpione później przez kazualne    281
  1.2.1.4. Dopełnienie przyimkowe zastąpione później innym przyimkowym    284
  1.2.1.5. Dopełnienie bezokolicznikowe zastąpione współcześnie przez inne konstrukcje    287
  1.2.2. Związki z okolicznikiem    288
  1.2.2.1. Okolicznik kazualny    288
  1.2.2.2. Okolicznik przysłówkowy    290
  1.2.2.3. Okolicznik przyimkowy    291
  1.2.2.4. Okolicznik wyrażony bezokolicznikiem    299
  1.2.3. Związki z przydawką    300
  1.2.3.1. Przydawka przymiotna    300
  1.2.3.2. Przydawka rzeczowna    301
  1.2.3.3. Przydawka przyimkowa    302
  1.2.3.4. Przydawka wyrażona liczebnikiem    305
  1.2.3.5. Przydawka wyrażona imiesłowem nieodmiennym    306
  1.2.3.6. Przydawka bezokolicznikowa    307
  1.2.4. Funkcje niektórych przyimków    307
  1.3. Szyk wyrazów w zdaniu    310
  2. Wypowiedzenie złożone    313
  2.1. Wskaźniki zespolenia    313
  2.2. Konstrukcja accusativus cum infinitivo    321
  2.3. Imiesłowowy równoważnik zdania i osobliwości jego składni    323
  2.4. Wypowiedzenie wielokrotnie złożone    327
  3. Wnioski    329
  VIII. SŁOWOTWÓRSTWO    339
  1. Rzeczowniki    340
  1.1. Formacje sufiksalne    340
  1.2. Formacje prefiksalne    368
  1.3. Formacje prefiksalno-sufiksalne    369
  1.4. Formacje paradygmatyczne    369
  1.5. Rzeczowniki złożone    373
  1.6. Derywaty oparte na wyrażeniach przyimkowych    375
  2. Przymiotniki    377
  2.1. Formacje sufiksalne    377
  2.2. Formacje prefiksalne    384
  2.3. Formacje paradygmatyczne    386
  2.4. Przymiotniki od wyrażeń przyimkowych    386
  2.5. Przymiotniki złożone    387
  2.6. Zadiektywizowane imiesłowy    388
  3. Przysłówki    389
  3.1. Formacje sufiksalne    389
  3.2. Adwerbializowane przymiotniki    393
  4. Czasowniki    394
  4.1. Formacje prefiksalne    394
  4.2. Formacje paradygmatyczne    404
  5. Wnioski    406
  IX. SŁOWNICTWO    410
  1. Wyrazy rodzime    411
  2. Wyrazy zapożyczone    418
  2.1. Zapożyczenia łacińskie    418
  2.2. Zapożyczenia wschodniosłowiańskie    436
  2.3. Zapożyczenia niemieckie    446
  2.4. Zapożyczenia francuskie    447
  2.5. Zapożyczenia włoskie    448
  2.6. Zapożyczenia węgierskie    449
  2.7. Zapożyczenia czeskie    449
  2.8. Zapożyczenia tureckie    449
  2.9. Wyrazy o niejasnym pochodzeniu    450
  3. Wnioski    450
  ZAKOŃCZENIE    453
  BIBLIOGRAFIA    469
  WYKAZ ZASTOSOWANYCH SKRÓTÓW    503
  WYKAZ ŹRÓDEŁ    507
  ANEKS    521
  SOUTHERN FRONTIERLAND POLISH OF THE 17TH AND 18TH CENTURY. A CASE STUDY IN EPISTOLOGRAPHY (SUMMARY)    529
  OD REDAKCJI    533
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia