Realizacja funkcji perswazyjnej w tekstach gwarowych

1 opinia

Format:

ibuk

Publikacja jest rozpoznaniem pod kątem mechanizmów perswazji materiału językowe-go, który dotąd nie był przedmiotem dociekań lingwistycznych. Prezentuje specyfikę tekstu gwarowego – ciekawego i barwnego gatunku wypowiedzi, koncentrując się na pragmatycznym wymiarze codziennej komunikacji językowej. Autorka sięgnęła do kor-pusu tekstowego z nagrań bezpośredniego, żywego kontaktu z mieszkańcami wsi, pod-kreślając szczególnie ważne elementy komunikatu, które najlepiej mobilizują odbiorcę do działania zgodnego z intencją nadawcy.
W pierwszej części autorka zajmuje się zagadnieniem mechanizmów i uwarunkowań nakłaniania, wskazując różne stanowiska językoznawców oraz przedstawicieli innych dyscyplin naukowych: politologów, prawników, filozofów, socjologów, psychologów w kwestii rozpoznania relacji między perswazją a manipulacją; w drugiej – bada kierunek oddziaływania perswazyjnego, realizujący się w tekstach gwarowych poprzez: dobór słownictwa i frazeologii, narzucanie sposobu wartościowania, budowę zdań, organizację tekstu oraz pozasłowne środki komunikowania się. Ponadto porównuje techniki i środki oddziaływania, występujące w różnych typach dyskursu.


Liczba stron282
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN-13978-83-7969-598-0
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów     10
  Wstęp     12
  
  ROZDZIAŁ I. Problematyka perswazji w języku i w tekście     30
  1. Przeobrażenia w komunikacji mieszkańców wsi – status dialektów wobec współczesnej polszczyzny     30
  2. Uwarunkowania socjologiczne, psychologiczne i kulturowe komunikacji językowej a zjawisko perswazji     33
  3. Pojęcie perswazji i zasięg oddziaływań perswazyjnych     41
  3.1. Czynniki warunkujące przekaz perswazyjny     43
  3.2. Sposoby definiowania perswazji     43
  4. Historia i stan badań nad perswazją     44
  4.1. Różne ujęcia perswazyjnej funkcji języka     45
  4.2. Opracowania dotyczące różnych aspektów perswazji językowej     52
  5. Komunikacja a perswazja     57
  5.1. Definicja komunikacji językowej     57
  5.2. Komunikacja interpersonalna a perswazja     58
  5.3. Komunikacja bezpośrednia a perswazyjność przekazu     62
  6. Perswazja a manipulacja językowa – określenie pojęć, stan badań     67
  
  ROZDZIAŁ II. Środki wyrażania perswazji     78
  1. Leksykalne środki perswazji     78
  1.1. Wartościowanie, rodzaje wartości i sposoby wartościowania     78
  1.1.1. Wartościowanie bezpośrednie. Wyrażanie ocen za pomocą słownictwa wartościującego – wyrazy wprowadzające pozytywną lub negatywną ocenę     80
  1.2. Leksyka potoczna     85
  1 .3 . Leksyka obca     87
  1.4. Zapożyczenia wewnątrzjęzykowe – słownictwo pochodzące z innych odmian języka     90
  1.5. Wyrazy modne     91
  1.6. Neologizmy     93
  1.6.1. Neologizmy słowotwórcze     94
  1.6.2. Derywaty złożone     97
  1.6.3. Neosemantyzmy     98
  1.7. Stereotyp jako środek wartościowania     98
  1.8. Słownictwo normatywne     104
  1.9. Wyrazy uogólniające     104
  1.10. Perswazyjny walor danych liczbowych     105
  1.11. Rozbudowana synonimika a intensywność ocen     108
  1.12. Antonimy     116
  1.13. Polisemia     119
  1.14. Homonimia     120
  1.15. Wulgaryzmy     121
  1.16. Nazwy własne     124
  1.16.1. Antroponimy     125
  1.16.2. Hipokorystyka imienne     125
  1.16.3. Bezpośrednie zwroty do rozmówcy     127
  1.16.4. Nazwiska     129
  1.16.5. Przezwiska     129
  1.16.6. Nazwy narodowości     130
  1.16.7. Toponimy     131
  1.16.8. Przekształcenia nazw własnych     132
  1.16.9. Nazwy pseudoonomastyczne     133
  2. Przekształcenia semantyczne w tekstach gwarowych a mechanizm przekonywania i nakłaniania     134
  2.1. Epitet     135
  2.1.1. Epitet sprzeczny     137
  2.2. Środki metaforyczne o funkcji perswazyjnej     137
  2.3. Struktury metaforyczne – klasyfikacja semantyczna     140
  2.4. Animizacja i antropomorfizacja     143
  2.5. Peryfraza     144
  2.6. Hiperbola     145
  2.7. Eufemizmy jako środki perswazji     146
  2.8. Porównanie     149
  3. Ironia – jej rodzaje i funkcje     150
  3.1. Kontrast a wyrażanie postawy ironicznej     151
  3.2. Leksyka, frazeologia, metaforyka, gra słów, znaczeń jako element ironii     153
  3.3. Deminutywum jako znak ironii     154
  3.4. Ironiczne porównania     156
  3.5. Pytania ironiczne     157
  3.6. Pochwała jako strategia wprowadzania ironii     158
  3.7. Pozajęzykowe sygnały ironii (ton głosu, gesty, mimika)     159
  4. Związki frazeologiczne jako środek perswazji     161
  4.1. Frazeologia gwarowa. Pojęcie frazeologizm gwarowy     162
  4.2. Frazeologizmy potoczne     163
  4.3. Frazeologizmy o ograniczonym zasięgu występowania     164
  4.4. Innowacje frazeologiczne     167
  4.4.1. Innowacje rozwijające     168
  4 .4 .2 . Innowacje skracające     168
  4.4.3. Kontaminacje frazeologiczne     169
  4.4.4. Innowacje wymieniające     169
  4.4.5. Innowacje regulujące     170
  4.4.6. Dopełnienie jednostki frazeologicznej     171
  5. Intertekstualność jako atrakcyjny środek strategii perswazyjnej     172
  5.1. Nawiązania do wydarzeń historycznych i współczesnych     174
  5.2. Odwołania polityczne     175
  5.3. Odniesienia do znanych tekstów     175
  5.3.1. Odwołania do Biblii     176
  5.3.2. Piosenki ludowe     176
  5.4. Przysłowia jako skuteczny chwyt perswazyjny     178
  5.4.1. Przysłowia wspólnoodmianowe     178
  5.4.2. Przysłowia ludowe     179
  5.5. Gwarowe powiedzenia     181
  5.6. Rymowanki     181
  5.7. Stylizacja a stylizowanie. Typy stylizacji     182
  5.7.1. Nawiązania gatunkowe     183
  5.7.2. Stylizacja na idiolekt     183
  5.7.3. Stylizacja na język obcy     184
  6. Środki morfologiczne stosowane w celu kształtowania opinii i odbioru rzeczywistości zgodnie z intencją nadawcy     185
  6.1. Kategorie gramatyczne     185
  6.1.1. Kategoria gramatyczna osoby – czasownikowe formy 1 i 2 os. l. poj., 1 i 2 os. l. mn. oraz odpowiadające im zaimki ja, ty, my, nasz     185
  6.2. Kategoria trybu     186
  6.2.1. Tryb oznajmujący     186
  6.2.2. Tryb rozkazujący     187
  6.2.3. Bezpośrednie zwroty do nadawcy – używanie 2 os. l. poj. i 2 os. l. mn     188
  6.2.4. Tryb warunkowy (przypuszczający)     190
  6.3. Czasowniki modalne     190
  6.4. Kategoria czasu     191
  6.4.1. Czas teraźniejszy     191
  6.4.2. Czas przyszły     191
  6.4.3. Czas przeszły     192
  6.5. Konstrukcje nieokreślone     192
  6.6. Aspekt czasownika     193
  6.7. Kategoria stopnia     193
  6.7.1. Stopień równy     193
  6.7.2. Stopień wyższy     194
  6.7.3. Stopień najwyższy     194
  6.8. Środki słowotwórcze jako wykładniki pozytywnych i negatywnych emocji     194
  6.8.1. Deminutywa i augmentatywa rzeczownikowe     195
  6.8.2. Ekspresywizmy rzeczownikowe    196
  6.8.3. Deminutywa przymiotnikowe i przysłówkowe     197
  7. Środki składniowe a perswazyjność przekazu     198
  7.1. Pojęcie składni emocjonalnej     198
  7.2. Składnia wewnątrzwypowiedzeniowa     199
  7.2.1. Podmiot     199
  7.2.2. Orzeczenie     199
  7.3. Typy wypowiedzeń a perswazyjność przekazu     201
  7.3.1. Równoważniki zdań     201
  7.3.2. Zdania pojedyncze nierozwinięte: oznajmujące, żądające, pytajne     202
  7.3.3. Zdania pojedyncze rozwinięte: oznajmujące, żądające, pytajne     203
  7.4. Zdania złożone     204
  7.4.1. Zdania współrzędne w funkcji ekspresywnej     205
  7.4.2. Wypowiedzenia złożone podrzędnie     206
  7.5. Zdanie eliptyczne     207
  7.6. Parenteza     208
  7.7. Aposjopeza     209
  7.8. Zdanie pytajne     210
  7.9. Modulant     213
  7.10. Presupozycja     215
  7.11. Kompozycja tekstu     216
  7.12. Powtórzenie jako emocjonalne zaakcentowanie sądów     216
  7.13. Paralelizm syntaktyczny     218
  7.13.1. Anafora     218
  7.13.2. Epifora     219
  7.14. Szyk wyrazów     219
  7.15. Sposób łączenia zdań     220
  7.15.1. Asyndeton     221
  7.15.2. Polisyndeton     221
  7 .16 . Pauza uczuciowa     222
  7.17. Wykrzyknienie     222
  8. Pojęcia argumentowanie, argumentacja, argument     224
  8.1. Typy argumentacji     226
  8.1.1. Argumentacja odwołująca się do natury     226
  8.1.2. Argumentacja podkreślająca zaangażowanie w pracę     227
  8.1.3. Argumentacja ukierunkowana na przewidywanie przyszłości     227
  8.1.4. Argumentacja odwołująca się do podnoszenia wiedzy     228
  8.1.5. Argumentacja odwołująca się do interesów materialnych słuchacza     228
  8.1.6. Argumentacja odwołująca się do wiary religijnej     229
  8.1.7. Argumentacja podkreślająca więzi międzyludzkie     229
  8.2. Techniki erystyczne     230
  8.2.1. Technika autorytetu     230
  8.2.2. Technika porównań i przykładu     233
  8.2.3. Technika nagromadzenia, akcentowania     233
  8.2.4. Technika uprzedzania zarzutów     233
  9. Komunikacja niewerbalna jako element wzmacniający perswazyjność przekazu     234
  9.1. Specyfika tekstów mówionych     235
  9.2. Wizualne komponenty przekazu     235
  9.3. Parametry akustyczne     238
  9.4. Perswazja gestu     242
  9.5. Dźwięki paralingwistyczne     242
  9.6. Dystans fizyczny między rozmówcami     244
  
  Podsumowanie     246
  Bibliografia     256
  Résumé     280
  Od Redakcji     282
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia