Realizacja funkcji perswazyjnej w tekstach gwarowych

1 opinia

Format:

ibuk

Publikacja jest rozpoznaniem pod kątem mechanizmów perswazji materiału językowe-go, który dotąd nie był przedmiotem dociekań lingwistycznych. Prezentuje specyfikę tekstu gwarowego – ciekawego i barwnego gatunku wypowiedzi, koncentrując się na pragmatycznym wymiarze codziennej komunikacji językowej. Autorka sięgnęła do kor-pusu tekstowego z nagrań bezpośredniego, żywego kontaktu z mieszkańcami wsi, pod-kreślając szczególnie ważne elementy komunikatu, które najlepiej mobilizują odbiorcę do działania zgodnego z intencją nadawcy.
W pierwszej części autorka zajmuje się zagadnieniem mechanizmów i uwarunkowań nakłaniania, wskazując różne stanowiska językoznawców oraz przedstawicieli innych dyscyplin naukowych: politologów, prawników, filozofów, socjologów, psychologów w kwestii rozpoznania relacji między perswazją a manipulacją; w drugiej – bada kierunek oddziaływania perswazyjnego, realizujący się w tekstach gwarowych poprzez: dobór słownictwa i frazeologii, narzucanie sposobu wartościowania, budowę zdań, organizację tekstu oraz pozasłowne środki komunikowania się. Ponadto porównuje techniki i środki oddziaływania, występujące w różnych typach dyskursu.


Liczba stron282
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN-13978-83-7969-598-0
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów    10
  Wstęp    12
  ROZDZIAŁ I. Problematyka perswazji w języku i w tekście    30
  1. Przeobrażenia w komunikacji mieszkańców wsi – status dialektów wobec współczesnej polszczyzny    30
  2. Uwarunkowania socjologiczne, psychologiczne i kulturowe komunikacji językowej a zjawisko perswazji    33
  3. Pojęcie perswazji i zasięg oddziaływań perswazyjnych    41
  3.1. Czynniki warunkujące przekaz perswazyjny    43
  3.2. Sposoby definiowania perswazji    43
  4. Historia i stan badań nad perswazją    44
  4.1. Różne ujęcia perswazyjnej funkcji języka    45
  4.2. Opracowania dotyczące różnych aspektów perswazji językowej    52
  5. Komunikacja a perswazja    57
  5.1. Definicja komunikacji językowej    57
  5.2. Komunikacja interpersonalna a perswazja    58
  5.3. Komunikacja bezpośrednia a perswazyjność przekazu    62
  6. Perswazja a manipulacja językowa – określenie pojęć, stan badań    67
  ROZDZIAŁ II. Środki wyrażania perswazji    78
  1. Leksykalne środki perswazji    78
  1.1. Wartościowanie, rodzaje wartości i sposoby wartościowania    78
  1.1.1. Wartościowanie bezpośrednie. Wyrażanie ocen za pomocą słownictwa wartościującego – wyrazy wprowadzające pozytywną lub negatywną ocenę    80
  1.2. Leksyka potoczna    85
  1 .3 . Leksyka obca    87
  1.4. Zapożyczenia wewnątrzjęzykowe – słownictwo pochodzące z innych odmian języka    90
  1.5. Wyrazy modne    91
  1.6. Neologizmy    93
  1.6.1. Neologizmy słowotwórcze    94
  1.6.2. Derywaty złożone    97
  1.6.3. Neosemantyzmy    98
  1.7. Stereotyp jako środek wartościowania    98
  1.8. Słownictwo normatywne    104
  1.9. Wyrazy uogólniające    104
  1.10. Perswazyjny walor danych liczbowych    105
  1.11. Rozbudowana synonimika a intensywność ocen    108
  1.12. Antonimy    116
  1.13. Polisemia    119
  1.14. Homonimia    120
  1.15. Wulgaryzmy    121
  1.16. Nazwy własne    124
  1.16.1. Antroponimy    125
  1.16.2. Hipokorystyka imienne    125
  1.16.3. Bezpośrednie zwroty do rozmówcy    127
  1.16.4. Nazwiska    129
  1.16.5. Przezwiska    129
  1.16.6. Nazwy narodowości    130
  1.16.7. Toponimy    131
  1.16.8. Przekształcenia nazw własnych    132
  1.16.9. Nazwy pseudoonomastyczne    133
  2. Przekształcenia semantyczne w tekstach gwarowych a mechanizm przekonywania i nakłaniania    134
  2.1. Epitet    135
  2.1.1. Epitet sprzeczny    137
  2.2. Środki metaforyczne o funkcji perswazyjnej    137
  2.3. Struktury metaforyczne – klasyfikacja semantyczna    140
  2.4. Animizacja i antropomorfizacja    143
  2.5. Peryfraza    144
  2.6. Hiperbola    145
  2.7. Eufemizmy jako środki perswazji    146
  2.8. Porównanie    149
  3. Ironia – jej rodzaje i funkcje    150
  3.1. Kontrast a wyrażanie postawy ironicznej    151
  3.2. Leksyka, frazeologia, metaforyka, gra słów, znaczeń jako element ironii    153
  3.3. Deminutywum jako znak ironii    154
  3.4. Ironiczne porównania    156
  3.5. Pytania ironiczne    157
  3.6. Pochwała jako strategia wprowadzania ironii    158
  3.7. Pozajęzykowe sygnały ironii (ton głosu, gesty, mimika)    159
  4. Związki frazeologiczne jako środek perswazji    161
  4.1. Frazeologia gwarowa. Pojęcie frazeologizm gwarowy    162
  4.2. Frazeologizmy potoczne    163
  4.3. Frazeologizmy o ograniczonym zasięgu występowania    164
  4.4. Innowacje frazeologiczne    167
  4.4.1. Innowacje rozwijające    168
  4 .4 .2 . Innowacje skracające    168
  4.4.3. Kontaminacje frazeologiczne    169
  4.4.4. Innowacje wymieniające    169
  4.4.5. Innowacje regulujące    170
  4.4.6. Dopełnienie jednostki frazeologicznej    171
  5. Intertekstualność jako atrakcyjny środek strategii perswazyjnej    172
  5.1. Nawiązania do wydarzeń historycznych i współczesnych    174
  5.2. Odwołania polityczne    175
  5.3. Odniesienia do znanych tekstów    175
  5.3.1. Odwołania do Biblii    176
  5.3.2. Piosenki ludowe    176
  5.4. Przysłowia jako skuteczny chwyt perswazyjny    178
  5.4.1. Przysłowia wspólnoodmianowe    178
  5.4.2. Przysłowia ludowe    179
  5.5. Gwarowe powiedzenia    181
  5.6. Rymowanki    181
  5.7. Stylizacja a stylizowanie. Typy stylizacji    182
  5.7.1. Nawiązania gatunkowe    183
  5.7.2. Stylizacja na idiolekt    183
  5.7.3. Stylizacja na język obcy    184
  6. Środki morfologiczne stosowane w celu kształtowania opinii i odbioru rzeczywistości zgodnie z intencją nadawcy    185
  6.1. Kategorie gramatyczne    185
  6.1.1. Kategoria gramatyczna osoby – czasownikowe formy 1 i 2 os. l. poj., 1 i 2 os. l. mn. oraz odpowiadające im zaimki ja, ty, my, nasz    185
  6.2. Kategoria trybu    186
  6.2.1. Tryb oznajmujący    186
  6.2.2. Tryb rozkazujący    187
  6.2.3. Bezpośrednie zwroty do nadawcy – używanie 2 os. l. poj. i 2 os. l. mn    188
  6.2.4. Tryb warunkowy (przypuszczający)    190
  6.3. Czasowniki modalne    190
  6.4. Kategoria czasu    191
  6.4.1. Czas teraźniejszy    191
  6.4.2. Czas przyszły    191
  6.4.3. Czas przeszły    192
  6.5. Konstrukcje nieokreślone    192
  6.6. Aspekt czasownika    193
  6.7. Kategoria stopnia    193
  6.7.1. Stopień równy    193
  6.7.2. Stopień wyższy    194
  6.7.3. Stopień najwyższy    194
  6.8. Środki słowotwórcze jako wykładniki pozytywnych i negatywnych emocji    194
  6.8.1. Deminutywa i augmentatywa rzeczownikowe    195
  6.8.2. Ekspresywizmy rzeczownikowe    196
  6.8.3. Deminutywa przymiotnikowe i przysłówkowe    197
  7. Środki składniowe a perswazyjność przekazu    198
  7.1. Pojęcie składni emocjonalnej    198
  7.2. Składnia wewnątrzwypowiedzeniowa    199
  7.2.1. Podmiot    199
  7.2.2. Orzeczenie    199
  7.3. Typy wypowiedzeń a perswazyjność przekazu    201
  7.3.1. Równoważniki zdań    201
  7.3.2. Zdania pojedyncze nierozwinięte: oznajmujące, żądające, pytajne    202
  7.3.3. Zdania pojedyncze rozwinięte: oznajmujące, żądające, pytajne    203
  7.4. Zdania złożone    204
  7.4.1. Zdania współrzędne w funkcji ekspresywnej    205
  7.4.2. Wypowiedzenia złożone podrzędnie    206
  7.5. Zdanie eliptyczne    207
  7.6. Parenteza    208
  7.7. Aposjopeza    209
  7.8. Zdanie pytajne    210
  7.9. Modulant    213
  7.10. Presupozycja    215
  7.11. Kompozycja tekstu    216
  7.12. Powtórzenie jako emocjonalne zaakcentowanie sądów    216
  7.13. Paralelizm syntaktyczny    218
  7.13.1. Anafora    218
  7.13.2. Epifora    219
  7.14. Szyk wyrazów    219
  7.15. Sposób łączenia zdań    220
  7.15.1. Asyndeton    221
  7.15.2. Polisyndeton    221
  7 .16 . Pauza uczuciowa    222
  7.17. Wykrzyknienie    222
  8. Pojęcia argumentowanie, argumentacja, argument    224
  8.1. Typy argumentacji    226
  8.1.1. Argumentacja odwołująca się do natury    226
  8.1.2. Argumentacja podkreślająca zaangażowanie w pracę    227
  8.1.3. Argumentacja ukierunkowana na przewidywanie przyszłości    227
  8.1.4. Argumentacja odwołująca się do podnoszenia wiedzy    228
  8.1.5. Argumentacja odwołująca się do interesów materialnych słuchacza    228
  8.1.6. Argumentacja odwołująca się do wiary religijnej    229
  8.1.7. Argumentacja podkreślająca więzi międzyludzkie    229
  8.2. Techniki erystyczne    230
  8.2.1. Technika autorytetu    230
  8.2.2. Technika porównań i przykładu    233
  8.2.3. Technika nagromadzenia, akcentowania    233
  8.2.4. Technika uprzedzania zarzutów    233
  9. Komunikacja niewerbalna jako element wzmacniający perswazyjność przekazu    234
  9.1. Specyfika tekstów mówionych    235
  9.2. Wizualne komponenty przekazu    235
  9.3. Parametry akustyczne    238
  9.4. Perswazja gestu    242
  9.5. Dźwięki paralingwistyczne    242
  9.6. Dystans fizyczny między rozmówcami    244
  Podsumowanie    246
  Bibliografia    256
  Résumé    280
  Od Redakcji    282
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia