Branżowe problemy rachunkowości i podatków. PN 373

Branżowe problemy rachunkowości i podatków. PN 373

1 opinia

Format:

ibuk

Postęp techniczny i technologiczny, troska o ochronę środowiska naturalnego i społecznego oraz potrzeba zapewnienia zrównoważonego rozwoju wyznaczają kierunki działań i strategii podmiotów gospodarczych. Natomiast ich przynależność do określonego działu gospodarki narodowej, gałęzi, a nawet branży determinuje specyfikę prowadzonych działań i wraz z tym charakter problemów.

Dyskusja o problemach rachunkowego i podatkowego ujęcia skutków zdarzeń wynikających ze specyfiki branży przyczyniła się do zorganizowania spotkania przedstawicieli nauki i praktyki. Zagadnieniom specjalizacji w danej dziedzinie usług, handlu lub produkcji poświęcony jest niniejszy zeszyt Prac Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. W kręgu zainteresowań autorów znalazły się problemy: rolnictwa, energetyki, finansów, ubezpieczeń czy budownictwa.

Ze względu na różnorodność poruszanych zagadnień prace autorów zostały pogrupowane tematycznie. Działem gospodarki narodowej, w którym zidentyfikowano najwięcej problemów, okazało się rolnictwo. Stoją przed nim wyzwania związane z budowaniem systemu opodatkowania podatkiem dochodowym i systemu informacyjnego rachunkowości. W niniejszym zeszycie zaprezentowano istotę produktów rolnych, zasady ich wyceny i ewidencji oraz skutki przyjęcia określonej formy prawnej podmiotów branży ogrodniczej. Zajęto się również podatkowymi aspektami prowadzenia działań w gospodarstwach rolnych na Białorusi.

Autorzy opracowań z działu gospodarki finanse zwracają szczególną uwagę na aktualne rozwiązania prawne stosowane w bankach, zarówno w zakresie opodatkowania rezerw celowych, jak i sposobu rozliczania przychodów i kosztów prowadzonej przez nie działalności polegającej na oferowaniu ubezpieczeń, w związku z rozwojem rynku bancassurance. Ukazano wpływ rezerw techniczno-bezpieczeniowych na wynik finansowy i podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym w polskich i białoruskich zakładach ubezpieczeń, stosujących krajowe i międzynarodowe regulacje rachunkowości. Zaprezentowano również zakres zmian w rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.

Wiele uwagi poświęcili autorzy zeszytu prezentacji i zakresowi ujawnień w sprawozdaniach finansowych takich szczególnych składników aktywów, jak wartości niematerialne i prawne w przemyśle wydobywczym, paliwowo-energetycznym i branży telekomunikacyjnej. Zgodnie podkreślali, że sposób prezentacji oraz zakres informacji i ich szczegółowość są bardzo zróżnicowane.

W kolejnej części prac naukowych autorzy odpowiadają na liczne pytania, w tym na temat użyteczności informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych: przedsiębiorstw świadczących usługi długoterminowe, produkujących olejki do e-papierosów, podejmujących innowacyjne procesy w różnych branżach na Białorusi, firm budowlanych będących w upadłości likwidacyjnej oraz podmiotów sektora finansów publicznych i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej czy zakresu funduszy specjalnych różnych branż.

Redaktorzy wyrażają nadzieję, że przedstawione przez autorów rachunkowe i podatkowe problemy podmiotów gospodarczych wynikające z przynależności do działu gospodarki danego kraju, sektora i branży zostały w stopniu wystarczającym rozwiązane, a przedstawione dociekania naukowe przyczynią się do ich unikania. Czytelnikom życzą zajmującej i wzbogacającej wiedzę lektury.


Liczba stron320
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
ISBN-13978-83-7695-435-6
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    9
  Halina Buk: Prezentacja w sprawozdaniu finansowym praw do emisji gazów cieplarnianych na przykładzie spółek branży paliwowo-energetycznej    11
  Jolanta Chluska, Jolanta Rubik: Informacyjne aspekty rachunku kosztów w wycenie kontraktów długoterminowych    23
  Zuzanna Firkowska-Jakobsze, Joanna Szwajcar: Istota oraz zasady prezentacji funduszy specjalnych w sprawozdaniu finansowym jednostki    34
  Waldemar Gos, Stanisław Hońko: Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – aspekty bilansowe i podatkowe    46
  Olga Grzybek: Jakość informacji o wartościach niematerialnych prezentowanych w sprawozdaniach finansowych spółek telekomunikacyjnych    56
  Natalia Jevseychikova: Instrumenty stymulacji podatkowej innowacyjnych procesów gospodarczych na Białorusi    66
  Małgorzata Kamieniecka: Możliwości wykorzystania narzędzi rachunkowości finansowej w logistyce    77
  Yury Karaleu: Procedura przekształcania pozycji sprawozdania finansowego zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 29 „Sprawozdawczość finansowa w warunkach hiperinflacji”    89
  Joanna Koczar: Usługi z zakresu rachunkowości jako usługi dla biznesu – aspekt międzynarodowy    107
  Iwona Kumor, Lucyna Poniatowska: Odpisy aktualizujące należności jako instrument polityki rachunkowości kształtujący wynik finansowy na przykładzie spółek z branży energetycznej objętych WIG 30    119
  Irina Lukyanova, Maria Shkliarova: Ewidencja aktywów biologicznych w gospodarstwach rolnych – białoruskie krajowe normy a MSSF    133
  Aleksandra Łakomiak: Branżowe problemy rachunkowości i podatków ogrodniczych grup producentów rolnych    148
  Przemysław Mućko: Uwarunkowania zmian w makropolityce rachunkowości funduszy własnych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej    170
  Wojciech A. Nowak: Rachunkowość sektora finansów publicznych jako rachunkowość branżowa    182
  Anastazja Piekarska: Opodatkowanie małych gospodarstw rolnych na Białorusi    195
  Edward Pielichaty: Zasady rachunkowości Banku w Świetle Rekomendacji U    208
  Katarzyna Piotrowska: Użyteczność informacji sprawozdawczej spółek budowlanych w upadłości likwidacyjnej    217
  Lucyna Poniatowska: Produkty rolne i zasady ich wyceny według polskich i międzynarodowych regulacji rachunkowości    229
  Piotr Prewysz-Kwinto, Grażyna Voss: Wartości niematerialne i prawne w polskim przemyśle wydobywczym    241
  Paweł Rumniak: Marka jako składnik aktywów przedsiębiorstwa    250
  Adrian Ryba: Ewidencja i wycena aktywów biologicznych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej – artykuł dyskusyjny    261
  Tatiana Verezubova: Rachunkowość i podatki – problemy białoruskich firm ubezpieczeniowych    272
  Edward Wiszniowski: Rewolucja czy normalizacja rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych?    282
  Aneta Wszelaki: Kwestie podatkowe w obszarze utworzenia rezerw celowych w bankach    296
  Katarzyna Żuk: Wycena i ujęcie w rachunkowości produktów gotowych i półproduktów związanych z produkcją e-liquidów do e-papierosów    307
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia