X

  WSTĘP (Wiesław Stawiński) 9
  ROZDZIAŁ 1. WSPÓŁCZESNE WYZWANIA CYWILIZACYJNE A EDUKACJA PRZYRODNICZA (Wiesław Stawiński) 11
  1.1. Problemy globalizacji 11
  1.2. Problemy demograficzne i społeczne 14
  1.3. Narastanie uzależnień 18
  1.4. Zrównoważony rozwój 22
  1.5. Różnorodność biologiczna 25
  1.5.1. Konieczność ochrony różnorodności biologicznej 26
  1.5.2. Sposoby ochrony różnorodności biologicznej 27
  1.6. Potrzeby człowieka i jakość jego życia 29
  1.6.1. Charakterystyczne cechy jakości życia ludzkiego 29
  1.6.2. Obiektywne i subiektywne wskaźniki jakości życia 30
  1.6.3. Podwyższanie jakości życia celem zrównoważonego rozwoju 31
  1.7. Zagrożenia realizacji idei zrównoważonego rozwoju 33
  1.8. Wkład edukacji przyrodniczej i środowiskowej w przezwyciężanie zagrożeń realizacji idei zrównoważonego rozwoju 36
  ROZDZIAŁ 2. PROBLEMY BIO- I EKOETYCZNE W EDUKACJI PRZYRODNICZEJ (Wiesław Stawiński) 39
  2.1. Zagadnienia bioetyczne związane z nauczaniem biologii 40
  2.1.1. Badania nad embrionami ludzkimi 40
  2.1.2. Zapłodnienie in vitro 41
  2.1.3. Klonowanie 42
  2.1.4. Aborcja 42
  2.1.5. Transplantacja narządów 43
  2.1.6. Eutanazja 44
  2.1.7. Obniżenie szacunku dla życia 45
  2.2. Cele i zadania wychowania bioetycznego 48
  2.2.1. Charakterystyka bioetyki 48
  2.2.2. Zadania szkoły 50
  2.3. Zagadnienia bioetyczne a kształtowanie osobowości uczniów 53
  2.4. Kształtowanie postaw ekoetycznych 56
  ROZDZIAŁ 3. KSZTAŁCENIE PRZYRODNICZE W OBLICZU ZMIAN ZACHODZĄCYCH W NAUCE, TECHNICE I KULTURZE (Katarzyna Potyrała) 59
  3.1. Cywilizacja, kultura, nauka i technika – konteksty edukacyjne 60
  3.2. Cywilizacja jako rzeczywistość wirtualna. Problem uczestnictwa w pseudokulturze i pozory uczestnictwa 67
  3.3. Edukacja o ryzyku 70
  3.4. Postęp w dziedzinie badań biologicznych – nowe treści nauczania w programach szkolnych 77
  ROZDZIAŁ 4. WYBRANE PEDAGOGICZNE ASPEKTY NAUCZANIA I UCZENIA SIĘ PRZYRODY I BIOLOGII (Katarzyna Potyrała) 82
  4.1. Znaczenie wiedzy w społeczeństwie informacyjnym 82
  4.2. Potrzeba nowych rozwiązań dydaktycznych w zakresie edukacji przyrodniczej 88
  4.3. Dydaktyk i nauczyciel biologii jako doradca i mediator 92
  4.4. Uczenie się przez działanie, doświadczanie i komunikowanie 93
  ROZDZIAŁ 5. KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI PRZETWARZANIA INFORMACJI I ZDOBYWANIA WIEDZY (Katarzyna Potyrała) 97
  5.1. Różne modele i teorie uczenia się 98
  5.2. Przetwarzanie informacji, wykorzystywanie jej zgodnie z celami dydaktycznymi oraz włączanie w strukturę posiadanej wiedzy jako etap jej transformacji 102
  5.2.1. Warunki dydaktycznej transformacji 103
  5.2.2. Przykłady dydaktycznego przetwarzania wiedzy 103
  5.3. Kształtowanie prośrodowiskowych postaw i zachowań 109
  5.4. Umiejętności – kwalifikacje – kompetencje 110
  5.4.1. Etapy kształtowania umiejętności 111
  5.4.2. Kompetencje a standardy 113
  5.5. Umiejętności kluczowe 114
  5.6. Edukacja ustawiczna 115
  ROZDZIAŁ 6. DYDAKTYKA PRZYRODY, BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA WOBEC PROPOZYCJI PEDAGOGICZNYCH (Maria Obrębska) 120
  6.1. Zastosowanie teorii i wyników badań wyjaśniających przebieg procesu poznawania przyrody 120
  6.2. Motywowanie ucznia do nauki przyrody i biologii 124
  6.3. Promowanie i rozwijanie w społeczeństwie potrzeby opanowania ze zrozumieniem podstaw wiedzy przyrodniczej, w tym biologicznej 127
  ROZDZIAŁ 7. CELE I ZADANIA NAUCZANIA PRZYRODY, BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA (Alicja Walosik, Maria Obrębska) 129
  7.1. Edukacja przyrodnicza istotnym warunkiem wdrażania idei zrównoważonego
  rozwoju 130
  7.1.1. W jaki sposób środowisko szkolne i edukacja pomagają uczniom czynnie działać na rzecz zrównoważonego rozwoju? 137
  7.1.2. Płaszczyzny edukacji ekologicznej i środowiskowej 137
  7.2. Znaczenie wiedzy przyrodniczej i biologicznej w rozwiązywaniu problemów codziennego życia oraz w ochronie zdrowia 139
  7.3. Wiedza biologiczna podstawą przygotowania do wykonywania wielu zawodów 141
  7.4. Upowszechnianie kultury przyrodniczej, rozwijanie zainteresowań przyrodniczych,
  biologicznych, kształtowanie postaw 141
  7.5. Wkład polskich uczonych w popularyzację wiedzy biologicznej 143
  ROZDZIAŁ 8. NOWOCZESNE NAUCZANIE PRZYRODY I BIOLOGII (Maria Obrębska) 145
  8.1. Inicjatywy podejmowane na rzecz poprawy jakości kształcenia przyrodniczego 147
  8.2. Przeciwdziałanie negatywnym tendencjom w nauczaniu przyrody i biologii 149
  8.2.1. Niski wymiar godzin nauczania przedmiotów przyrodniczych 149
  8.2.2. Problemy unowocześnienia wyposażenia szkół 150
  8.2.3. Ograniczenie zajęć laboratoryjnych i terenowych 151
  8.2.4. Obniżanie się poziomu zainteresowań biologicznych 152
  8.2.5. Niska operatywność wiedzy przyrodniczej i biologicznej 152
  8.3. Upowszechnianie osiągnięć nauk biologicznych 153
  ROZDZIAŁ 9. EDUKACJA – KOMUNIKACJA – MEDIACJA (Katarzyna Potyrała) 155
  9.1. Sposoby komunikacji i interakcje komunikacyjne 156
  9.2. Typy mediacji naukowej (przyrodniczej) 160
  9.3. Środowisko procesu nauczania, e-edukacja, narzędzia technologii informacyjnej w nauczaniu i uczeniu się biologii 161
  ROZDZIAŁ 10. WSPÓŁCZESNA DYDAKTYKA BIOLOGII I DYDAKTYKA PRZYRODY Z PERSPEKTYWY TRADYCJI NAUCZANIA TYCH PRZEDMIOTÓW (Katarzyna Potyrała) 164
  ROZDZIAŁ 11. STANDARDY W EDUKACJI (Alina Stankiewicz) 170
  11.1. Standardy edukacyjne a standardy kwalifikacji zawodowych. Standardy osobiste 171
  11.2. Standardy edukacyjne – czynności ucznia czy materiał nauczania? 178
  11.3. Standardy edukacyjne w planowaniu procesu dydaktyczno-wychowawczego 183
  11.4. Dobór i transformacja biologicznych treści kształcenia w świetle standardów edukacyjnych 190
  ROZDZIAŁ 12. STRATEGIE, FORMY, METODY ORAZ TECHNIKI NAUCZANIA I UCZENIA SIĘ (Alina Stankiewicz, Alicja Walosik) 193
  12.1. Relacje między pojęciami: strategia, metoda, technika i forma pracy uczniów 193
  12.2. Kryteria doboru strategii, form i metod nauczania oraz uczenia się przyrody i biologii 196
  12.3. Rola metod nauczania i uczenia się w kształtowaniu i doskonaleniu umiejętności uczniów 201
  ROZDZIAŁ 13. FUNKCJE WYBRANYCH ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH W KSZTAŁCENIU PRZYRODNICZYM, BIOLOGICZNYM I ŚRODOWISKOWYM (Katarzyna Potyrała) 209
  13.1. Multimedia jako środki dydaktyczne 210
  13.2. Internet jako środek komunikacji i jedno ze źródeł informacji biologicznych 215
  13.3. Prezentacja multimedialna jako środek dydaktyczny w edukacji przyrodniczej i biologicznej 218
  ROZDZIAŁ 14. RACJONALNE I EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE PODRĘCZNIKÓW ORAZ ICH OBUDOWY DYDAKTYCZNEJ (Alina Stankiewicz) 223
  14.1. Rodzaje podręczników 224
  14.2. Struktura podręczników do biologii i przyrody 231
  14.3. Sposoby wykorzystania podręcznika i jego obudowy na lekcji biologii i przyrody 240
  14.4. Kryteria oceny i wyboru podręcznika przez nauczyciela 241
  14.5. Podręcznik w planowaniu pracy dydaktycznej nauczyciela 243
  14.6. Wymagania stawiane przez nauczycieli i uczniów podręcznikom do biologii oraz ich dydaktycznej obudowie 245
  ROZDZIAŁ 15. REALIZACJA ZADAŃ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH SZKOŁY Z WYKORZYSTANIEM ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO W NAUCZANIU I UCZENIU SIĘ (Katarzyna Potyrała, Alicja Walosik) 248
  15.1. Wykorzystanie środowiska naturalnego jako przestrzeni edukacyjnej dla realizacji
  celów kształcenia 248
  15.2. Edukacja ekologiczna oparta na współpracy ze społecznością lokalną 256
  ROZDZIAŁ 16. EWALUACJA I OCENA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZYRODNICZEGO (Alicja Walosik) 260
  16.1. Wybrane uwarunkowania skuteczności kształcenia przyrodniczego, różne aspekty osiągnięć szkolnych, czynniki warunkujące osiągnięcia szkolne 261
  16.1.1. Osiągnięcia szkolne i ich uwarunkowania 262
  16.1.2. Czynniki warunkujące osiągnięcia szkolne 263
  16.2. Psychologiczne i pedagogiczne aspekty oceniania 264
  16.2.1. Ocenianie wewnątrzszkolne 266
  16.2.2. Ocenianie zewnętrzne 269
  16.3. Formułowanie wymagań edukacyjnych z biologii i przyrody 270
  16.3.1. Wymagania programowe a potrzeby edukacyjne ucznia 271
  16.3.2. Jaki jest cel formułowania wymagań edukacyjnych? 271
  16.4. Prawne aspekty oceniania i wynikające z nich powinności nauczyciela biologii i przyrody 275
  ROZDZIAŁ 17. KSZTAŁCENIE I ROZWÓJ ZAWODOWY NAUCZYCIELI PRZYRODY I BIOLOGII (Alicja Walosik) 278
  17.1. Przygotowanie nauczycieli do realizacji nowych zadań edukacyjnych 279
  17.1.1. Jakie zadania stają przed nauczycielem przyrody i biologii w zreformowanej
  szkole w XXI wieku? 280
  17.1.2. Jakie zmiany muszą zajść w kształceniu nauczycieli w ramach nowych zadań edukacyjnych? 282
  17.2. Kompetencje zawodowe nauczyciela biologii i ochrony środowiska współczesnej szkoły 285
  17.2.1. Kwalifikacje niezbędne do pełnienia funkcji nauczyciela we współczesnej szkole 286
  17.2.2. Rozważania nad terminem „kompetencje” 286
  17.2.3. Dyskusje wokół kompetencji nauczycielskich 287
  17.2.4. Jakim przygotowaniem powinien dysponować nauczyciel przyrodnik? 290
  17.3. Rozwój zawodowy nauczyciela biologii i przyrody 291
  ROZDZIAŁ 18. WSPÓŁCZESNE PRIORYTETY BADAWCZE DYDAKTYKI PRZYRODY I BIOLOGII (Katarzyna Potyrała, Alicja Walosik) 298
  BIBLIOGRAFIA 300
  INDEKS 311
Edukacja przyrodnicza wobec wyzwań współczesności

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Liczba stron  

312

Kategoria

Edukacja

ISBN-13

978-83-62501-32-8

Numer wydania

1

Język publikacji

polski

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

Redakcja: Katarzyna Potyrała, Alicja Walosik
0.0 / 5 (0 głosów)
Wypożyczenie

Dostęp online przez aplikację myIBUK. Formaty plików: ibuk

X Format IBUK - ebook dostępny do wypożyczenia

- format książki elektronicznej
- bez instalowania oprogramowania, wystarczy przeglądarka internetowa oraz dostęp do Internetu,
- książka dostępna na Twojej półce w koncie myIBUK,
- dodatkowe funkcje: dodawanie notatek, tagów, zaznaczania fragmentów i cytatów,
- po pobraniu książka dostępna również bez dostępu do internetu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych IBUK »


od 4,92

Wypożycz teraz

Opis

Nowoczesny podręcznik akademicki, który jest skierowany zarówno do studentów kierunków przyrodniczych przygotowujących się do zawodu nauczyciela, jak i nauczycieli przedmiotów przyrodniczych, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę z zakresu dydaktyki.


Omawia takie zagadnienia, jak:
– teoria i praktyka kształcenia przyrodniczego w obliczu zmian, jakie zachodzą w nauce, technice i kulturze,
– edukacyjne znaczenie mediów i Internetu,
– problemy bio- i ekoetyczne stanowiące żywotne problemy współczesnego świata,
– możliwości i sposoby dostosowania nauczania przyrody, biologii oraz ochrony środowiska do współczesnych potrzeb.


Ponadto zawiera:
– przykłady praktycznych rozwiązań dydaktycznych oraz
– wskazówki dla nauczycieli odnoszące się do ich rozwoju zawodowego.


Sprawd? nowy abonament - to si? op?aca!
Ebook dost?pny w abonamencie
Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 0 )
0
0
0
0
0
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!