Edukacja przyrodnicza wobec wyzwań współczesności

Edukacja przyrodnicza wobec wyzwań współczesności

1 opinia

Format:

ibuk

RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa:

Najniższa cena z 30 dni: 19,95 zł  


19,95

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Nowoczesny podręcznik akademicki, który jest skierowany zarówno do studentów kierunków przyrodniczych przygotowujących się do zawodu nauczyciela, jak i nauczycieli przedmiotów przyrodniczych, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę z zakresu dydaktyki.


Omawia takie zagadnienia, jak:
– teoria i praktyka kształcenia przyrodniczego w obliczu zmian, jakie zachodzą w nauce, technice i kulturze,
– edukacyjne znaczenie mediów i Internetu,
– problemy bio- i ekoetyczne stanowiące żywotne problemy współczesnego świata,
– możliwości i sposoby dostosowania nauczania przyrody, biologii oraz ochrony środowiska do współczesnych potrzeb.


Ponadto zawiera:
– przykłady praktycznych rozwiązań dydaktycznych oraz
– wskazówki dla nauczycieli odnoszące się do ich rozwoju zawodowego.


Rok wydania2015
Liczba stron312
KategoriaEdukacja
WydawcaWydawnictwo Innowacje Edukacja A.Kubajak
ISBN-13978-83-62501-32-8
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  WSTĘP (Wiesław Stawiński)    9
  ROZDZIAŁ 1. WSPÓŁCZESNE WYZWANIA CYWILIZACYJNE A EDUKACJA PRZYRODNICZA (Wiesław Stawiński)    11
  1.1. Problemy globalizacji    11
  1.2. Problemy demograficzne i społeczne    14
  1.3. Narastanie uzależnień    18
  1.4. Zrównoważony rozwój    22
  1.5. Różnorodność biologiczna    25
  1.5.1. Konieczność ochrony różnorodności biologicznej    26
  1.5.2. Sposoby ochrony różnorodności biologicznej    27
  1.6. Potrzeby człowieka i jakość jego życia    29
  1.6.1. Charakterystyczne cechy jakości życia ludzkiego    29
  1.6.2. Obiektywne i subiektywne wskaźniki jakości życia    30
  1.6.3. Podwyższanie jakości życia celem zrównoważonego rozwoju    31
  1.7. Zagrożenia realizacji idei zrównoważonego rozwoju    33
  1.8. Wkład edukacji przyrodniczej i środowiskowej w przezwyciężanie zagrożeń realizacji idei zrównoważonego rozwoju    36
  ROZDZIAŁ 2. PROBLEMY BIO- I EKOETYCZNE W EDUKACJI PRZYRODNICZEJ (Wiesław Stawiński)    39
  2.1. Zagadnienia bioetyczne związane z nauczaniem biologii    40
  2.1.1. Badania nad embrionami ludzkimi    40
  2.1.2. Zapłodnienie in vitro    41
  2.1.3. Klonowanie    42
  2.1.4. Aborcja    42
  2.1.5. Transplantacja narządów    43
  2.1.6. Eutanazja    44
  2.1.7. Obniżenie szacunku dla życia    45
  2.2. Cele i zadania wychowania bioetycznego    48
  2.2.1. Charakterystyka bioetyki    48
  2.2.2. Zadania szkoły    50
  2.3. Zagadnienia bioetyczne a kształtowanie osobowości uczniów    53
  2.4. Kształtowanie postaw ekoetycznych    56
  ROZDZIAŁ 3. KSZTAŁCENIE PRZYRODNICZE W OBLICZU ZMIAN ZACHODZĄCYCH W NAUCE, TECHNICE I KULTURZE (Katarzyna Potyrała)    59
  3.1. Cywilizacja, kultura, nauka i technika – konteksty edukacyjne    60
  3.2. Cywilizacja jako rzeczywistość wirtualna. Problem uczestnictwa w pseudokulturze i pozory uczestnictwa    67
  3.3. Edukacja o ryzyku    70
  3.4. Postęp w dziedzinie badań biologicznych – nowe treści nauczania w programach szkolnych    77
  ROZDZIAŁ 4. WYBRANE PEDAGOGICZNE ASPEKTY NAUCZANIA I UCZENIA SIĘ PRZYRODY I BIOLOGII (Katarzyna Potyrała)    82
  4.1. Znaczenie wiedzy w społeczeństwie informacyjnym    82
  4.2. Potrzeba nowych rozwiązań dydaktycznych w zakresie edukacji przyrodniczej    88
  4.3. Dydaktyk i nauczyciel biologii jako doradca i mediator    92
  4.4. Uczenie się przez działanie, doświadczanie i komunikowanie    93
  ROZDZIAŁ 5. KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI PRZETWARZANIA INFORMACJI I ZDOBYWANIA WIEDZY (Katarzyna Potyrała)    97
  5.1. Różne modele i teorie uczenia się    98
  5.2. Przetwarzanie informacji, wykorzystywanie jej zgodnie z celami dydaktycznymi oraz włączanie w strukturę posiadanej wiedzy jako etap jej transformacji    102
  5.2.1. Warunki dydaktycznej transformacji    103
  5.2.2. Przykłady dydaktycznego przetwarzania wiedzy    103
  5.3. Kształtowanie prośrodowiskowych postaw i zachowań    109
  5.4. Umiejętności – kwalifikacje – kompetencje    110
  5.4.1. Etapy kształtowania umiejętności    111
  5.4.2. Kompetencje a standardy     113
  5.5. Umiejętności kluczowe    114
  5.6. Edukacja ustawiczna    115
  ROZDZIAŁ 6. DYDAKTYKA PRZYRODY, BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA WOBEC PROPOZYCJI PEDAGOGICZNYCH (Maria Obrębska)    120
  6.1. Zastosowanie teorii i wyników badań wyjaśniających przebieg procesu poznawania przyrody    120
  6.2. Motywowanie ucznia do nauki przyrody i biologii    124
  6.3. Promowanie i rozwijanie w społeczeństwie potrzeby opanowania ze zrozumieniem podstaw wiedzy przyrodniczej, w tym biologicznej    127
  ROZDZIAŁ 7. CELE I ZADANIA NAUCZANIA PRZYRODY, BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA (Alicja Walosik, Maria Obrębska)    129
  7.1. Edukacja przyrodnicza istotnym warunkiem wdrażania idei zrównoważonego
  rozwoju    130
  7.1.1. W jaki sposób środowisko szkolne i edukacja pomagają uczniom czynnie działać na rzecz zrównoważonego rozwoju?    137
  7.1.2. Płaszczyzny edukacji ekologicznej i środowiskowej    137
  7.2. Znaczenie wiedzy przyrodniczej i biologicznej w rozwiązywaniu problemów codziennego życia oraz w ochronie zdrowia    139
  7.3. Wiedza biologiczna podstawą przygotowania do wykonywania wielu zawodów    141
  7.4. Upowszechnianie kultury przyrodniczej, rozwijanie zainteresowań przyrodniczych,
  biologicznych, kształtowanie postaw    141
  7.5. Wkład polskich uczonych w popularyzację wiedzy biologicznej    143
  ROZDZIAŁ 8. NOWOCZESNE NAUCZANIE PRZYRODY I BIOLOGII (Maria Obrębska)    145
  8.1. Inicjatywy podejmowane na rzecz poprawy jakości kształcenia przyrodniczego    147
  8.2. Przeciwdziałanie negatywnym tendencjom w nauczaniu przyrody i biologii    149
  8.2.1. Niski wymiar godzin nauczania przedmiotów przyrodniczych    149
  8.2.2. Problemy unowocześnienia wyposażenia szkół    150
  8.2.3. Ograniczenie zajęć laboratoryjnych i terenowych    151
  8.2.4. Obniżanie się poziomu zainteresowań biologicznych    152
  8.2.5. Niska operatywność wiedzy przyrodniczej i biologicznej    152
  8.3. Upowszechnianie osiągnięć nauk biologicznych    153
  ROZDZIAŁ 9. EDUKACJA – KOMUNIKACJA – MEDIACJA (Katarzyna Potyrała)    155
  9.1. Sposoby komunikacji i interakcje komunikacyjne    156
  9.2. Typy mediacji naukowej (przyrodniczej)    160
  9.3. Środowisko procesu nauczania, e-edukacja, narzędzia technologii informacyjnej w nauczaniu i uczeniu się biologii    161
  ROZDZIAŁ 10. WSPÓŁCZESNA DYDAKTYKA BIOLOGII I DYDAKTYKA PRZYRODY Z PERSPEKTYWY TRADYCJI NAUCZANIA TYCH PRZEDMIOTÓW (Katarzyna Potyrała)    164
  ROZDZIAŁ 11. STANDARDY W EDUKACJI (Alina Stankiewicz)    170
  11.1. Standardy edukacyjne a standardy kwalifikacji zawodowych. Standardy osobiste    171
  11.2. Standardy edukacyjne – czynności ucznia czy materiał nauczania?    178
  11.3. Standardy edukacyjne w planowaniu procesu dydaktyczno-wychowawczego    183
  11.4. Dobór i transformacja biologicznych treści kształcenia w świetle standardów edukacyjnych    190
  ROZDZIAŁ 12. STRATEGIE, FORMY, METODY ORAZ TECHNIKI NAUCZANIA I UCZENIA SIĘ (Alina Stankiewicz, Alicja Walosik)    193
  12.1. Relacje między pojęciami: strategia, metoda, technika i forma pracy uczniów    193
  12.2. Kryteria doboru strategii, form i metod nauczania oraz uczenia się przyrody i biologii    196
  12.3. Rola metod nauczania i uczenia się w kształtowaniu i doskonaleniu umiejętności uczniów    201
  ROZDZIAŁ 13. FUNKCJE WYBRANYCH ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH W KSZTAŁCENIU PRZYRODNICZYM, BIOLOGICZNYM I ŚRODOWISKOWYM (Katarzyna Potyrała)    209
  13.1. Multimedia jako środki dydaktyczne    210
  13.2. Internet jako środek komunikacji i jedno ze źródeł informacji biologicznych    215
  13.3. Prezentacja multimedialna jako środek dydaktyczny w edukacji przyrodniczej i biologicznej    218
  ROZDZIAŁ 14. RACJONALNE I EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE PODRĘCZNIKÓW ORAZ ICH OBUDOWY DYDAKTYCZNEJ (Alina Stankiewicz)    223
  14.1. Rodzaje podręczników    224
  14.2. Struktura podręczników do biologii i przyrody    231
  14.3. Sposoby wykorzystania podręcznika i jego obudowy na lekcji biologii i przyrody    240
  14.4. Kryteria oceny i wyboru podręcznika przez nauczyciela    241
  14.5. Podręcznik w planowaniu pracy dydaktycznej nauczyciela    243
  14.6. Wymagania stawiane przez nauczycieli i uczniów podręcznikom do biologii oraz ich dydaktycznej obudowie    245
  ROZDZIAŁ 15. REALIZACJA ZADAŃ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH SZKOŁY Z WYKORZYSTANIEM ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO W NAUCZANIU I UCZENIU SIĘ (Katarzyna Potyrała, Alicja Walosik)    248
  15.1. Wykorzystanie środowiska naturalnego jako przestrzeni edukacyjnej dla realizacji
  celów kształcenia    248
  15.2. Edukacja ekologiczna oparta na współpracy ze społecznością lokalną    256
  ROZDZIAŁ 16. EWALUACJA I OCENA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZYRODNICZEGO (Alicja Walosik)    260
  16.1. Wybrane uwarunkowania skuteczności kształcenia przyrodniczego, różne aspekty osiągnięć szkolnych, czynniki warunkujące osiągnięcia szkolne    261
  16.1.1. Osiągnięcia szkolne i ich uwarunkowania    262
  16.1.2. Czynniki warunkujące osiągnięcia szkolne    263
  16.2. Psychologiczne i pedagogiczne aspekty oceniania    264
  16.2.1. Ocenianie wewnątrzszkolne    266
  16.2.2. Ocenianie zewnętrzne    269
  16.3. Formułowanie wymagań edukacyjnych z biologii i przyrody    270
  16.3.1. Wymagania programowe a potrzeby edukacyjne ucznia    271
  16.3.2. Jaki jest cel formułowania wymagań edukacyjnych?    271
  16.4. Prawne aspekty oceniania i wynikające z nich powinności nauczyciela biologii i przyrody    275
  ROZDZIAŁ 17. KSZTAŁCENIE I ROZWÓJ ZAWODOWY NAUCZYCIELI PRZYRODY I BIOLOGII (Alicja Walosik)    278
  17.1. Przygotowanie nauczycieli do realizacji nowych zadań edukacyjnych    279
  17.1.1. Jakie zadania stają przed nauczycielem przyrody i biologii w zreformowanej
  szkole w XXI wieku?    280
  17.1.2. Jakie zmiany muszą zajść w kształceniu nauczycieli w ramach nowych zadań edukacyjnych?    282
  17.2. Kompetencje zawodowe nauczyciela biologii i ochrony środowiska współczesnej szkoły    285
  17.2.1. Kwalifikacje niezbędne do pełnienia funkcji nauczyciela we współczesnej szkole    286
  17.2.2. Rozważania nad terminem „kompetencje”    286
  17.2.3. Dyskusje wokół kompetencji nauczycielskich    287
  17.2.4. Jakim przygotowaniem powinien dysponować nauczyciel przyrodnik?    290
  17.3. Rozwój zawodowy nauczyciela biologii i przyrody    291
  ROZDZIAŁ 18. WSPÓŁCZESNE PRIORYTETY BADAWCZE DYDAKTYKI PRZYRODY I BIOLOGII (Katarzyna Potyrała, Alicja Walosik)    298
  BIBLIOGRAFIA    300
  INDEKS    311
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia