Łączenie solidaryzmu z wolnością w ubezpieczeniach społecznych

-20%

Łączenie solidaryzmu z wolnością w ubezpieczeniach społecznych

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

31,20  39,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

31,2039,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Książka Christopha Sowady jest pierwszą na polskim rynku, która ukazuje problemy funkcjonowania i zmian systemu zdrowotnego w pełni jego teoretycznej i praktycznej złożoności. Jednocześnie pozbawia złudzeń co do tego, że istnieje jedno remedium i możliwe są szybkie i zasadnicze przeobrażenia tego systemu.
(…) Szczególnie wartościowe w tej pracy jest to, że ogólne rozważania na temat łączenia rynku i państwa (public – private mix) w systemie zdrowotnym są konfrontowane z doświadczeniami wieloletniego reformowania tych systemów w trzech krajach, które świadomie wybrały poszukiwanie odpowiednich proporcji w działaniu zróżnicowanych mechanizmów: Szwajcarii, Niemiec i Holandii.
(…) Oryginalnym elementem tych rozważań jest potraktowanie solidaryzmu; nie tyle jako wartości (celu), a de facto – jako instrumentu ładu społeczno-gospodarczego, obok rynku i państwa.
Prof. dr hab. Stanisława Golinowska
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie


Christoph Sowada (ur. w roku 1966), absolwent uniwersytetu Justusa Liebiga w Giessen (Niemcy), uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych na uniwersytecie w Poczdamie (Niemcy). Od roku 2000 pracownik Instytutu Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, współtwórca pierwszego w Polsce zespołu ekonomiki zdrowia. W pracy naukowej i dydaktyce zajmuje się głównie problemami finansowania w ochronie zdrowia. Współautor raportów Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce – Zielona Księga I i Zielona Księga II, autor kilkudziesięciu publikacji naukowych.


Liczba stron426
WydawcaWydawnictwo Naukowe Scholar
ISBN-13978-83-7383-662-4
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY


PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wprowadzenie     11
  Część pierwsza
  Rozdział I
  Normatywne i metodologiczne założenia koncepcji SMSM     23
  1.1. Społeczna gospodarka
  rynkowa     24
  1.2. Racjonalność homo oeconomicus i metodologiczny indywidualizm     28
  1.3. Struktura nadrzędnych celów społeczeństwa otwartego     32
  1.3.1. Pokój     33
  1.3.2. Wolność     34
  1.3.3. Sprawiedliwość     36
  1.3.4. Dobrobyt     42
  1.4. Cele pośrednie realizowane przez system finansowego zabezpieczenia
  opieki zdrowotnej     42
  1.4.1. Funkcjonalny cel zdrowotny – zabezpieczenie finansowe
  świadczeń w momencie wystąpienia potrzeby zdrowotnej     43
  1.4.1.1. Indywidualny wymiar celu zdrowotnego     44
  1.4.1.2. Społeczny wymiar celu zdrowotnego     46
  1.4.2. Funkcjonalny cel bezpieczeństwa – zabezpieczenie finansowe
  potencjalnie potrzebnych świadczeń     52
  1.4.2.1. Indywidualny wymiar celu bezpieczeństwa     52
  1.4.2.2. Społeczny wymiar celu bezpieczeństwa     53
  1.4.3. Efektywna alokacja i kapitał społeczny     54
  1.5. Harmonia/balans celów     57
  Rozdział II
  Podstawowe instrumenty realizacji celów     62
  2.1. Instrumenty realizacji celów w modelu społeczeństwa otwartego     63
  2.2. Rynek     66
  2.2.1. Zasadnicze elementy mechanizmu rynkowego     67
  2.2.1.1. Konkurencja     68
  2.2.1.2. Mechanizm cenowy     71
  2.2.2. Zawodność instrumentu rynku –
  perspektywa teorii pozytywnej i normatywnej     72
  2.2.2.1. Dobra publiczne
  i dobra społeczne     73
  2.2.2.2. Efekty zewnętrzne     77
  2.2.2.3. Rosnące efekty (korzyści) skali i monopole     79
  2.2.2.4. Ograniczona suwerenność konsumencka     81
  2.2.2.5. Niekompletność informacji i asymetrie informacyjne     86
  2.2.3. Rynek a sprawiedliwość     94
  2.3. Państwo     96
  2.3.1. Zadania państwa w społeczeństwie otwartym     97
  2.3.2. Zawodność państwa     99
  2.3.2.1. Konkurencja partyjna i cel wygrania wyborów     100
  2.3.2.2. Biurokracja     101
  2.3.2.3. Grupy interesu     102
  2.4. Solidaryzm     105
  2.4.1. Istota narzędzia solidaryzmu     106
  2.4.2. Solidaryzm a sprawiedliwość     109
  2.4.3. Zawodność solidaryzmu     110
  2.4.3.1. Zawodność solidaryzmu a wielkość grupy solidarnej     110
  2.4.3.2. Normatywna zawodność solidaryzmu     114
  2.5. Narzędzia rynku, państwa i solidaryzmu
  – wstępne wnioski     115
  Rozdział III
  Techniki finansowania opieki zdrowotnej     117
  3.1. Źródła i techniki finansowania a instrumenty realizacji celów     117
  3.2. Finansowanie bezpośrednie (out of pocket)     119
  3.3. Finansowanie budżetowe     120
  3.4. Finansowanie ubezpieczeniowe     122
  3.4.1. Prywatne ubezpieczenia zdrowotne     124
  3.4.2. Parafiskalne ubezpieczenie zdrowotne     126
  3.4.3. Solidarne ubezpieczenie zdrowotne     129
  3.5. Inne techniki finansowania     131
  3.5.1. Organizacja pomocy ex post     131
  3.5.2. Medyczne/zdrowotne konta oszczędnościowe     131
  3.5.3. Bon zdrowotny     133
  Część druga
  Rozdział IV
  Podmiotowy i przedmiotowy zakres ubezpieczenia zdrowotnego
  w koncepcji SMSM     137
  4.1. Systemy referencyjne     138
  4.1.1. Szkic rozwoju niemieckiego systemu
  finansowania opieki zdrowotnej     138
  4.1.2. Szkic rozwoju szwajcarskiego systemu
  finansowania opieki zdrowotnej     140
  4.1.3. Szkic rozwoju holenderskiego systemu
  finansowania opieki zdrowotnej     141
  4.2. Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego     142
  4.2.1. Powszechność zabezpieczenia a obowiązek ubezpieczenia     142
  4.2.2. Obowiązek ubezpieczenia w Niemczech, Szwajcarii i Holandii     145
  4.2.2.1. Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego w Niemczech     146
  4.2.2.2. Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego w Szwajcarii     151
  4.2.2.3. Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego w Holandii     152
  4.2.2.4. Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego – wnioski     154
  4.3. Zakres świadczeń gwarantowanych przez obowiązkowe
  ubezpieczenie     155
  4.3.1. Uzasadnienie ograniczeń gwarantowanego koszyka
  świadczeń     155
  4.3.2. Explicite ograniczony koszyk gwarantowany
  a medycyna dwóch klas     158
  4.3.3. Zasady tworzenia koszyka     159
  4.3.4. Świadczenia gwarantowane w Niemczech, Szwajcarii
  i Holandii     165
  4.3.4.1. Świadczenia gwarantowane w Niemczech     165
  4.3.4.2. Świadczenia gwarantowane w Szwajcarii     166
  4.3.4.3. Świadczenia gwarantowane w Holandii     167
  4.3.5. Świadczenia gwarantowane – wstępne wnioski     169
  Rozdział V
  Zasady kalkulacji składki     170
  5.1. Obowiązkowe ubezpieczenie prywatne     171
  5.2. Obowiązkowe ubezpieczenie solidarne     172
  5.2.1. Zróżnicowanie składek ryczałtowych     173
  5.2.2. Zmiana składki ryczałtowej w trakcie trwania ubezpieczenia     175
  5.3. Obowiązkowe ubezpieczenie parafiskalne     176
  5.3.1. Sprawiedliwość składki zależnej od dochodu     177
  5.3.2. Alokacyjna efektywność składki solidarnej
  i składki parafiskalnej     182
  5.3.3. Podział składki między pracodawcę i pracownika     185
  5.4. Kalkulacja składki w systemie niemieckim, holenderskim
  i szwajcarskim     186
  5.4.1. Kalkulacja składek podstawowych ubezpieczeń zdrowotnych
  w Niemczech     186
  5.4.1.1. Podstawa naliczania składek w systemie GKV     187
  5.4.1.2. Stopa składki GKV     188
  5.4.1.3. Podział składki między ubezpieczonego i pracodawcę
  oraz ubezpieczenie rentowe     190
  5.4.1.4. Odwrotna redystrybucja dochodów w GKV     191
  5.4.1.5. Kalkulacja składek w prywatnym ubezpieczeniu
  zdrowotnym     192
  5.4.2. Powszechne solidarne ubezpieczenie w Szwajcarii     194
  5.4.3. Powszechne parafiskalno-solidarne ubezpieczenie w Holandii     196
  5.5. Wsparcie dla osób z niewystarczającą zdolnością płatniczą     198
  5.5.1. Ustalenie wysokości zasiłku celowego     199
  5.5.1.1. Definicja i granica dochodu własnego uprawniającego
  do otrzymania zasiłku     200
  5.5.1.2. Uprawnienia do zasiłku a rozkład dochodów własnych
  w cyklu życia     201
  5.5.1.3. Wysokość zasiłku a rodzaj ubezpieczenia     202
  5.5.1.4. Redukcja składki przy wzroście dochodów własnych     204
  5.5.2. Ujemny podatek dochodowy jako alternatywa
  dla zasiłku celowego     209
  5.6. Pomoc w wypełnieniu obowiązku ubezpieczenia w Niemczech,
  Szwajcarii i Holandii     210
  5.6.1. Zasiłki składkowe w Niemczech     211
  5.6.2. Zasiłki składkowe w Szwajcarii     212
  5.6.3. Zasiłki składkowe w Holandii     219
  5.7. Kalkulacja składki i pomoc państwa w jej regulacji – wstępne wnioski     219
  Rozdział VI
  Wolność wyboru ubezpieczonych i konkurencja płatników     225
  6.1. Konkurencja związana ramami solidaryzmu     226
  6.1.1. Pozytywny wymiar konkurencji i akceptacja jej wyników     227
  6.1.2. Rola państwa w instytucjonalizacji konkurencji     229
  6.1.3. Konkurencja, racjonalizacja i stosunki własności     233
  6.2. Pola konkurencji     237
  6.2.1. Zakres ubezpieczonych świadczeń     237
  6.2.2. Dopuszczenie selektywnego kontraktowania
  świadczeniodawców     240
  6.2.3. Ograniczenia w wyborze świadczeniodawcy przez pacjenta     242
  6.2.4. Wysokość składki podstawowej i jej stabilizacja w czasie     243
  6.2.5. Dostępność ubezpieczyciela i jakość obsługi klienta     244
  6.2.6. Bodźce finansowe dla ubezpieczonych     246
  6.2.6.1. Szczególne uzasadnienie implementacji bodźców
  finansowych dla ubezpieczonego w systemie SMSM     246
  6.2.6.2. Kompatybilność podstawowych instrumentów
  sterowania popytem z systemem SMSM     250
  6.2.6.3. Konkurencja, bodźce finansowe i wybór
  ubezpieczonego     257
  6.3. Konkurencja ubezpieczycieli i wybór dla ubezpieczonych
  w Niemczech, Szwajcarii i Holandii     259
  6.3.1. Konkurencja płatników i wybór dla ubezpieczonych
  w Niemczech     259
  6.3.1.1. Wybór i zmiana ubezpieczyciela     260
  6.3.1.2. Zakres świadczeń     262
  6.3.1.3. Przymus kontraktowania     264
  6.3.1.4. Składka     265
  Konkurencja płatników i wybór dla ubezpieczonych
  w Szwajcarii     272
  6.3.2.1. Wybór i zmiana ubezpieczyciela     272
  6.3.2.2. Zakres świadczeń     273
  6.3.2.3. Przymus kontraktowania     274
  6.3.2.4. Składka     274
  6.3.2.5. Bodźce finansowe     274
  6.3.3. Konkurencja płatników i wybór dla ubezpieczonych
  w Holandii     279
  6.3.3.1. Wybór i zmiana ubezpieczyciela     279
  6.3.3.2. Zakres świadczeń     280
  6.3.3.3. Przymus kontraktowania     280
  6.3.3.4. Składka     280
  6.3.3.5. Bodźce finansowe     281
  6.4. Konkurencja ubezpieczycieli a selekcja ryzyka     283
  6.4.1. Mechanizmy selekcji ryzyka
  w społecznych ubezpieczeniach zdrowotnych     283
  6.4.2. Mechanizm wyrównania finansowego między
  ubezpieczycielami     286
  6.5. Wyrównanie finansowe między ubezpieczycielami w Niemczech,
  Szwajcarii i Holandii     293
  6.5.1. Wyrównanie finansowe między kasami chorych w Niemczech    293
  6.5.2. Wyrównanie finansowe w powszechnym ubezpieczeniu
  w Szwajcarii     297
  6.5.3. Wyrównanie finansowe w Holandii     299
  6.6. Konkurencja ubezpieczycieli i wybór ubezpieczonych –
  ocena wstępna     301
  Rozdział VII
  Stabilizacja ubezpieczenia i składki w długim okresie     312
  7.1. Zewnętrzne wyzwania dla systemu SMSM     313
  7.1.1. Zmiany struktury demograficznej i problem starości     313
  7.1.2. Postęp naukowy i technologiczny     315
  7.1.3. Zmiany w postawach i wartościach a skłonność do płacenia     318
  7.2. SMSM a stabilizacja składek w długim okresie     321
  7.2.1. Pułapka umowy społecznej     322
  7.2.2. Racjonowanie świadczeń na starość     325
  7.2.3. Ogólne rezerwy demograficzne     328
  7.2.4. Zindywidualizowane rezerwy na starość –
  mechanizm kapitałowy     330
  7.2.4.1. Cele i zagrożenia mechanizmu kapitałowego     330
  7.2.4.2. Konstrukcja rezerwy na starość
  a wpływ nieubezpieczalnych czynników     333
  7.2.4.3. Rezerwy na starość a zmiana ubezpieczyciela     334
  7.2.4.4. Indywidualizacja rezerw na starość a zachowania
  strategiczne     338
  7.2.4.5. Problemy okresu przejściowego     339
  7.2.5. Kombinacja ubezpieczenia zdrowotnego z ubezpieczeniem
  na życie     341
  7.3. Rezerwy na starość w niemieckim systemie PKV     342
  7.4. Zabezpieczenie stabilności składki w długim okresie –
  ocena wstępna     346
  Podsumowanie i wnioski końcowe     348
  Bibliografia     359
  Spis rycin     411
  Spis tabel     412
  Indeks nazwisk     413
  
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia