Prawo autorskie. Wyd. 2. popr. i uzup. (Stan prawny na dzień 1 października 2014 r.)

Podręcznik dla studentów szkół filmowych

1 ocena

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

26,88  33,60

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa: 33,60 zł (-20%)

Najniższa cena z 30 dni: 20,16 zł  


26,88

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Książka w sposób przystępny przedstawia zagadnienia prawa autorskiego. Przeznaczona jest dla studentów szkół filmowych, a konkretnie kierunków: reżyseria, realizacja obrazu oraz organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej. Napisana została głównie z myślą o studentach Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego. Może być wykorzystywana także przez studentów innych kierunków artystycznych. Przeznaczenie warunkuje treść podręcznika. Zawiera on omówienie norm prawnych znajdujących zastosowanie w związku z twórczością filmową. Jest podzielony na dwie części. Pierwsza zatytułowana „Ogólne prawo autorskie” obejmuje rozdziały 1-13, a druga zatytułowana „Prawo filmowe” rozdziały 14-18. Podręcznik może też stanowić cenną pomoc dla studentów innych szkół i kierunków o charakterze artystycznym. Jednakże należy wówczas uwzględnić specyficzne kwestie dotyczące innych utworów poza dziełami audiowizualnymi.


Rok wydania2015
Liczba stron394
KategoriaPrawo własności intelektualnej
WydawcaUniwersytet Śląski
ISBN-13978-83-8012-051-8
Numer wydania2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Spis treści
  
  Wykaz skrótów /    11
  
  Wprowadzenie /    13
  
  Część I
  Ogólne prawo autorskie
  
  1. Zagadnienia wstępne /    19
  1.1. Rys historyczny /    19
  1.2. Pojęcie prawa autorskiego /    24
  1.3. Źródła prawa autorskiego /    24
  1.4. Miejsce prawa autorskiego w systemie prawa /    26
  1.5. Treść prawa autorskiego /    26
  
  2. Pojęcie i rodzaje utworów /    27
  2.1. Pojęcie utworu /    27
  2.2. Utwór jako wynik działalności twórczej człowieka /    28
  2.3. Twórczość /    28
  2.4. Ustalenie a utrwalenie utworu /    31
  2.5. Utwór a dzieło /    33
  2.6. Okoliczności nieistotne dla powstania ochrony autorskoprawnej /    36
  2.7. Poszczególne kategorie utworów /    38
  2.8. Utwory samoistne i niesamoistne /    40
  2.9. Utwory zależne /    43
  2.10. Zbiory utworów /    47
  2.11. Ochrona tytułu utworu /    49
  2.12. Wyłączenia spod ochrony /    54
  2.13. Formalne przesłanki ochrony /    54
  2.14. Ochrona procesu twórczego /    55
  
  3. Podmiot prawa autorskiego /    57
  3.1. Twórcy /    57
  3.2. Współtwórcy /    60
  3.3. Utwory połączone /    65
  3.4. Utwory zbiorowe /    66
  3.5. Utwory pracownicze /    67
  3.6. Prace dyplomowe studentów /    71
  
  4. Autorskie prawa osobiste /    73
  4.1. Pojęcie autorskich praw osobistych /    73
  4.2. Stosunek autorskich praw osobistych do dóbr osobistych prawa cywilnego /    76
  4.3. Prawo do autorstwa utworu /    76
  4.4. Prawo do oznaczania utworu swoim nazwiskiem /    78
  4.5. Prawo do integralności utworu /    81
  4.6. Prawo do rzetelnego wykorzystania utworu /    84
  4.7. Prawo do decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności /    85
  4.8. Prawo nadzoru nad sposobem korzystania z utworu /    86
  4.9. Prawo odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia ze względu na istotne interesy twórcze /    86
  4.10. Prawo wprowadzania zmian w utworze /    87
  4.11. Prawo dostępu do utworu /    88
  4.12. Prawo do decydowania o losach oryginalnego egzemplarza utworu plastycznego /    89
  4.13. Ochrona autorskich praw osobistych /    90
  
  5. Majątkowe prawa autorskie /    93
  5.1. Treść majątkowych praw autorskich /    93
  5.2. Pojęcie pola eksploatacji utworów /    99
  5.3. Poszczególne pola eksploatacji /    104
  5.3.1. Utrwalenie /    104
  5.3.2. Zwielokrotnienie /    106
  5.3.3. Wprowadzenie do obrotu /    109
  5.3.4. Najem i użyczenie /    111
  5.3.5. Wystawienie /    112
  5.3.6. Wykonanie /    113
  5.3.7. Wyświetlenie /    114
  5.3.8. Odtworzenie /    115
  5.3.9. Pola eksploatacji w zakresie działalności telewizyjnej /    116
  5.3.10. Nowe typy usług związane z postępem technicznym /    118
  5.4. Zakres majątkowych praw autorskich /    121
  5.4.1. Czas trwania majątkowych praw autorskich /    121
  5.4.2. Domaine public payant /    123
  5.4.3. Droit de suite /    123
  5.5. Ochrona autorskich praw majątkowych /    125
  
  6. Dozwolony użytek czyniony z utworów /    131
  6.1. Pojęcie dozwolonego użytku /    131
  6.2. Dozwolony użytek prywatny /    132
  6.3. Dozwolony użytek publiczny /    138
  6.3.1. Pojęcie /    138
  6.3.2. Dozwolony użytek w celach informacyjnych /    138
  6.3.3. Dozwolony użytek w celach oświatowych i naukowych /    140
  6.3.4. Dozwolony użytek w sferze odbioru nadawanych utworów /    143
  6.3.5. Dozwolony użytek w zakresie wykonywania utworów /    145
  6.3.6. Dozwolony użytek w zakresie utworów plastycznych /    146
  6.3.7. Dozwolony użytek w celach państwowych /    147
  6.3.8. Dozwolony użytek w celach gospodarczych /    148
  
  7. Prawa pokrewne /    149
  7.1. Pojęcie praw pokrewnych /    149
  7.2. Prawa artystów wykonawców /    150
  7.3. Prawa do fonogramów i wideogramów /    157
  7.4. Prawa do nadań /    161
  7.5. Pierwsze wydania (wydania pośmiertne) /    163
  
  8. Umowy prawa autorskiego /    165
  8.1. Wprowadzenie /    165
  8.2. Cechy charakterystyczne umów prawa autorskiego /    166
  8.3. Rodzaje umów prawa autorskiego /    167
  8.4. Umowy przenoszące prawo autorskie /    168
  8.5. Umowy licencyjne /    171
  8.6. Forma umów prawa autorskiego /    175
  8.7. Ogólne zasady umownego prawa autorskiego /    175
  8.8. Rozwiązanie umowy /    177
  8.8.1. Sposoby rozwiązania stosunku umownego /    177
  8.8.2. Odstąpienie od umowy /    178
  Umowne prawo odstąpienia /    178
  Ustawowe prawo odstąpienia /    178
  8.8.3. Wypowiedzenie umowy /    181
  8.8.4. Wzajemne żądania stron przy odstąpieniu od umowy lub przy jej wypowiedzeniu /    181
  
  9. Prawo autorskie w społeczeństwie informacyjnym /    183
  9.1. Programy komputerowe /    183
  9.2. Bazy danych /    185
  9.3. Utwory multimedialne /    187
  9.4. Gry komputerowe /    190
  9.5. Infostrady (sieci informatyczne) /    191
  
  10. Ochrona prawna wizerunku /    197
  10.1. Pojęcie wizerunku /    197
  10.2. Podmiot prawa do wizerunku /    200
  10.3. Charakter prawa do wizerunku /    201
  10.4. Treść prawa do wizerunku /    202
  10.4.1. Wstęp /    202
  10.4.2. Zgoda na sporządzenie wizerunku /    202
  10.4.3. Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku /    204
  10.4.4. Sytuacje, w których uzyskanie zgody na ustalenie i rozpowszechnianie wizerunku nie jest konieczne /    206
  
  11. Organizacje zbiorowego zarządzania /    211
  11.1. Wprowadzenie /    211
  11.2. Forma prawna organizacji zbiorowego zarządzania /    213
  11.3. Zadania organizacji zbiorowego zarządzania /    214
  11.4. Stosunki wewnętrzne organizacji zbiorowego zarządzania /    217
  11.5. Stosunki zewnętrzne organizacji zbiorowego zarządzania z podmiotami korzystającymi z utworów /    218
  11.6. Wielość organizacji zbiorowego zarządzania /    219
  11.7. Organizacje zbiorowego zarządzania w Polsce /    220
  
  12. Konwencje międzynarodowe /    221
  12.1. Wprowadzenie /    221
  12.2. Konwencja berneńska /    222
  12.3. Konwencja rzymska /    224
  12.4. Porozumienie TRIPS /    226
  12.5. Konwencje WIPO /    227
  
  13. Prawo autorskie Unii Europejskiej /    231
  13.1. Wprowadzenie /    231
  13.2. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej /    233
  13.3. Dyrektywy a prawo polskie /    237
  
  Część II
  Prawo filmowe
  
  1. Film jako przedmiot regulacji cywilnoprawnych /    253
  1.1. Wstęp /    253
  1.2. Pojęcie filmu /    257
  1.2.1. Wprowadzenie /    257
  1.2.2. Ujęcie historyczne /    259
  1.2.3. Utwór kinematograficzny /    261
  1.2.4. Utwór audiowizualny /    263
  1.2.5. Wideogram /    269
  1.2.6. Film /    271
  1.2.7. Podsumowanie /    273
  
  2. Podmioty prawa autorskiego do filmu /    275
  2.1. Wstęp /    275
  2.2. Twórcy /    276
  2.3. Producent /    281
  
  3. Osobiste prawa autorskie twórców filmowych /    285
  3.1. Wstęp /    285
  3.2. Prawo do autorstwa utworu audiowizualnego /    285
  3.3. Prawo do integralności utworu audiowizualnego /    286
  3.4. Prawo decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu audiowizualnego publiczności /    291
  
  4. Majątkowe prawa autorskie do filmu /    293
  4.1. Zakres praw majątkowych do filmu /    293
  4.2. Zakres praw majątkowych producenta /    293
  4.3. Zakres praw majątkowych twórców filmowych i aktorów /    296
  4.3.1. Słowo wstępne /    296
  4.3.2. Podmioty uprawnione do wynagrodzenia z tytułu eksploatacji filmu /    297
  4.3.3. Podmioty zobowiązane do wypłaty wynagrodzenia z tytułu eksploatacji filmu /    299
  4.3.4. Rodzaje wynagrodzenia /    300
  4.3.5. Pola eksploatacji objęte obowiązkiem zapłaty wynagrodzenia /    300
  4.3.6. Pośrednictwo organizacji zbiorowego zarządzania /    303
  4.4. Konflikt interesów /    303
  
  5. Umowy w dziedzinie filmu /    305
  5.1. Wprowadzenie /    305
  5.2. Umowa o stworzenie filmu (o produkcję audiowizualną) /    308
  5.3. Umowa o rozpowszechnianie filmu /    309
  
  Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych /    315
  Wykaz orzeczeń sądowych w sprawach dotyczących prawa autorskiego i praw pokrewnych /    377
  Bibliografia /    385
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia