Ekonomiczne i polityczne wyzwania we współczesnym ładzie globalnym

-11%

Ekonomiczne i polityczne wyzwania we współczesnym ładzie globalnym

1 opinia

Wydawca:

CeDeWu

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

15,12  16,99

Format: pdf

15,1216,99

cena zawiera podatek VAT

Książka ukazuje współczesne przemiany cywilizacyjne określane mianem globalizacji w wymiarze ekonomicznym, politologicznym oraz społeczno-kultu­rowym. W postrzeganiu współczesnego świata dużą nośność poznawczą zdobywa kategoria „globalizacja". Zwykle rozumie się przez nią procesy za­gęszczania, a także intensyfikowania powiązań i zależności ekonomicznych, finansowych, politycznych, kulturowych, ideologicznych między społecz­nościami ludzkimi, co prowadzi do uniformizacji świata w tych zakresach i znajdują odzwierciedlenie w pojawieniu się więzi społecznych, solidarności i tożsamości w skali ponadlokalnej i ponadnarodowej. Publikacja prezentuje aktualny stan badań nad współczesnym ładem globalnym. Ukazuje rzeczywi­stość ekonomiczne w dobie kryzysu światowego. Wskazuje na nowe jakości w wymiarze gospodarczym. Przedstawia współczesne procesy zacho­dzące zarówno w ładzie międzynarodowym, jak i państwowym. Szeroki zakres tematyczny prezentowanych zagadnień pozwala na pełne poznanie pro­cesów zachodzących we współczesnym świecie.


Liczba stron452
WydawcaCeDeWu
ISBN-13978-83-7941-212-9
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  

Wprowadzenie

Część 1. Ekonomiczny wymiar globalizacji

1. Integracja i globalizacja w dobie kryzysu - Stanisław Swadźba
1.1. Integracja a globalizacja
1.1.1. Integracja jako element globalizacji - globalizacja jako suma procesów integracyjnych
1.1.2. Globalizacja jako wyższy etap integracji
1.1.3. Integracja i globalizacja jako dwa przeciwstawne procesy
1.1.4. Integracja i globalizacja jako procesy odmienne, ale wzajemnie przenikające się
1.2. Istota obecnego kryzysu
1.3. Wpływ kryzysu na proces międzynarodowej integracji
1.3.1. Wpływ kryzysu na proces „poszerzania” integracji europejskiej
1.3.2. Wpływ kryzysu na proces „pogłębiania” integracji europejskiej
1.4. Wpływ kryzysu na proces globalizacji

2. The Role of the State in the Contemporary Economy: does the Crisis Matter? - Juraj Nemec
2.1. Economic role of the government - „mainstream” economics analysis
2.1.1. Market Failure: Allocative Role of Government and Crisis
2.1.2. Inequality: Redistributive Role of Government and Crisis
2.1.3. „Fighting the crisis" - Stabilisation Role of Government and Crisis

3. Procedura idealizacji i stopniowej konkretyzacji jako metoda budowy teorii ekonomicznej - Grzegorz Babicz, Władysław Balicki, Barbara Ptaszyńska
3.1. Teoretyczne aspekty gotowania jajek na miękko
3.2. Metoda idealizacji i konkretyzacji
3.3. Zastosowania J.M. Keynesa teorii równowagi na rynku dóbr i usług
3.4. Model bezrobocia transformacyjnego
3.5. Model wzrostu w obecności bezrobocia transformacyjnego
3.5.1. Metoda sprzężeń zwrotnych
3.6. Przykład teorii bazujących na konkurencyjnych czynnikach głównych
3.6.1. Teoria obszarów walutowych R.Z. Alibera
3.6.2. Teorie korzyści komparatywnych K. Kojimy
3.6.3. Teoria poziomu rozwoju gospodarczego J.H. Dunninga

4. Zarządzanie przemianami współczesnego świata w warunkach realnych rozwoju zrównoważonego - Julianna Bartosewicz
4.1. Przemiany gospodarcze świata w XIX i XX w.
4.1.1. Przemiany gospodarcze świata w latach 1870-1939
4.1.2. Rozwój gospodarki światowej w latach 1947-1970
4.1.3. Stan gospodarki światowej oraz jej rozwój w latach 1970-2000
4.2. Realny rozwój zrównoważony stymulatorem przemian gospodarczych świata
4.2.1. Realny rozwój zrównoważony a przemiany gospodarcze współczesnego świata
4.2.2. Ekonomia zrównoważonego rozwoju a internacjonalizacja przemian gospodarczych
4.2.3. Technologie proekologiczne w realizacji strategii rozwoju zrównoważonego
4.3. Propozycja i perspektywy zmiany podejścia do przemian współczesnego świata
4.3.1. Nowe podejście do przemian współczesnego świata
4.3.2. Propozycja umiejętnego zarządzania przemianami w warunkach realnego rozwoju zrównoważonego
4.3.3. Propozycja programu zarządzania przemianami współczesnego świata

5. Monetarystyczna krytyka teorii Keynesa - Urszula Zagóra-Jonszta
5.1. Poglądy Friedmana na rolę państwa w kontekście krytyki keynesizmu
5.2. Monetarystyczne ujęcie polityki pieniężnej jako reakcja na keynesizm
5.3. Krytyka keynesowskiej polityki fiskalnej

6. Rola funduszy państwowych w gospodarce światowej - Eugeniusz Gostomski
6.1. Przyczyny powstania, klasyfikacja funduszy państwowych i ich zadania
6.2. Największe fundusze państwowe, udział w rynku i główne tendencje rozwojowe
6.3. Zagrożenia i korzyści z ekspansji państwowych funduszy inwestycyjnych
6.4. Ograniczenia w zakresie dostępu funduszy państwowych do rynków zagranicznych

7. Państwo wobec roli rolnictwa w gospodarce narodowej - Mieczysław Adamowicz
7.1. Ogólne trendy rozwojowe i kierunki zmian strukturalnych w rolnictwie
7.2. Przesłanki interwencjonizmu rolniczego
7.3. Cele i instrumenty oddziaływania na rolnictwo i rozwój wsi
7.4. Programowanie i implementacja polityki rolnej

8. Zmierzch epoki banków inwestycyjnych w obliczu globalnego kryzysu finansowego - Sławomir Antkiewicz
8.1. Straty banków inwestycyjnych w 2007 roku
8.2. Przejęcie Bear Stearns przez JPMorgan Chase
8.3. 15 września 2008 r. jako symboliczna data rozpoczęcia globalnego kryzysu
8.4. Pozycja rynkowa Lehman Brothers przed krachem na rynku kredytów subprime
8.5. Droga do upadku Lehman Brothers - przebieg wydarzeń
8.6. Przejęcie Merrill Lynch przez Bank of America
8.7. Morgan Stanley i Goldman Sachs jako banki uniwersalne
8.8. Pomoc publiczna dla banków inwestycyjnych - dylemat moralny

9. Transformacja gospodarcza w Polsce - w kręgu zamierzeń i dokonań - Wacław Jarmołowicz, Dawid Piątek
9.1. Transformacja gospodarcza - jej cele, uwarunkowania i kierunki
9.2. Strategie transformacji - podstawy koncepcyjne
9.3. Terapia szokowa - zalecenia dla transformacji. Doświadczenia Polski

10. Rozwój i finansowanie zrównoważonego rozwoju w Polsce w warunkach globalnego kryzysu finansowego - Jerzy Gwizdała
10.1. Założenia zrównoważonego rozwoju dla Polski w aspekcie kryzysu finansowego
10.2. Rola Unii Europejskiej w finansowaniu zrównoważonego rozwoju w Polsce

11. Rola Chin w światowym handlu - Monika Wyrzykowska
11.1. Znaczenie Chin w gospodarce światowej
11.2. Handel zagraniczny Chin
11.3. Wymiana handlowa Chin z UE
11.4. Wymiana handlowa Chin z Polską

12. Inequality in Distribution of the Economic Development Results in China - Ewa Cieślik
12.1. GDP disproportions
12.2. Disproportions in expenditure on consumption
12.3. Disproportions in the investment and work efficiency
12.4. Disproportions in foreign trade and foreign direct investment
12.5. Divergence of economic development by level of urbanization
12.6. Chinese provinces rank

13. Kapitał państwowy w systemie bankowym Federacji Rosyjskiej - Lech Bartosik
13.1. Kapitał państwowy w systemie bankowym - pro et contra
13.2. System bankowy Federacji Rosyjskiej
13.3. Kapitał państwowy w systemie bankowym Federacji Rosyjskiej

14. Klient jako główny podmiot współpracy warunkujący przewagę konkurencyjną przedsiębiorstw - Aleksandra Kolemba
14.1. Krótka charakterystyka relacji przedsiębiorstw z klientami
14.2. Poziomy relacji przedsiębiorstw z klientami
14.3. Czynniki sprzyjające nawiązywaniu relacji przedsiębiorstw z klientami
14.4. Przewaga konkurencyjna a relacje

Część 2. Państwo i społeczeństwo we współczesnej rzeczywistości globalnej

15. Zderzenie kultur prawnych - Zdzisław Brodecki
15.1. Zmysł ciągłości
15.2. Zmysł związku
15.3. Zmysł kierunku

16. Globalizacja - idea a rzeczywistość przemian cywilizacyjnych - Andrzej Chodubski

17. Jakie państwa zyskują na globalizacji? - Ewa Polak
17.1. Asymetria procesów globalizacji
17.2. Beneficjenci i ofiary globalizacji
17.3. Przypadek chiński

18. Mass media oraz Internet a przemiany kulturowo-cywilizacyjne współczesnego świata - Sabina Bartosewicz
18.1. Mass media a współczesne społeczeństwo świata
18.1.1. Rzeczywistość, socjalizacja i rozrywka w mass mediach
18.1.2. Mass media w kontaktach pośrednich, bezpośrednich i życiu społecznym
18.2. Internet jako podstawowe narzędzie komunikacji we współczesnym świecie
18.2.1. Komunikowanie komercyjne i społeczne w mass mediach
18.2.2. Rola człowieka w mass mediach
18.2.3. Internet uniwersalnym środkiem informacji w globalnej skali
18.3. Przemiany kulturowo-cywilizacyjne w obecnym świecie
18.3.1. Komunikowanie międzykulturowe w mass mediach
18.3.2. Czas, przestrzeń i rzeczywistość w świetle mass mediów

19. Wyzwania edukacyjne w globalizującym się świecie - Danuta Beger
19.1. Wyzwanie 1 - edukacja w wolności
19.1.1. Edukacja po roku 1989
19.1.2. Nurt antyautorytarny
19.1.3. Nurt pedagogiki krytycznej
19.1.4. Nurt emancypacyjny
19.2. Wyzwanie 2 - edukacja w świecie technologii informacyjnych
19.2.1. Wpływ zmian technologicznych na świadomość społeczną
19.2.2. E-edukacja odpowiedzią na współczesne wyzwania edukacyjne

20. Osobowość przedstawiciela społeczności lokalnej a globalizacja - Gerard Kuźnik, Sabina Krawczyk
20.1. Globalizacja
20.2. Regulacje prawne przedstawiciela społeczności lokalnej
20.3. Postulaty de lege ferenda dla przedstawicieli władz lokalnych
20.3.1. Przesłanka zdrowia kandydata na przedstawiciela władzy lokalnej
20.3.2. Przesłanka wiedzy
20.3.3. Przesłanki pozytywne
20.3.4. Kryterium miejsca zamieszkania
20.3.5. Przesłanki etyczno-moralne przedstawiciela społeczności lokalnej

21. Globalne nierówności a ekonomiczne wykluczenie cyfrowe - Jan Kreft
21.1. Trwałe rozwarstwienie
21.2. Wykluczenie cyfrowe
21.3. Warunki rozwoju
21.4. Podziały
21.5. Koniec geografii

22. The „Socio-Exclusion" As A Phenomenon In The Information Society - Poland's Case Over 2005-2008 Period - Teresa Kamińska
22.1. Does the ICT development affects socio-exclusion?
22.2. Why are people socio-excluded from the information society?

23. Mobility Of The Network Society In Poland - Grzegorz Dzwonnik
23.1. Where are located Polish internet users?
23.2. Technical potential for mobility of the network society in Poland
23.3. Is the Polish network society a mobile one?

24. Manifestation Of Leadership Behavioural Petterns: Empirical Study Of Indian Managers - Upasna Joshi
24.1. Research Methodology
24.2. Analysis and Interpretation of Findings
24.3. Managerial Implications

25. System emerytalny w Norwegii - Jarosław Poteraj
25.1. Ogólna informacja o kraju
25.2. Rozwój historyczny systemu emerytalnego w Norwegii
25.3. System emerytalny w Norwegii - stan na 1 lipca 2009 roku
25.4. Wyzwania i przewidywane zmiany w systemie emerytalnym Norwegii

26. Stereotypy i uprzedzenia Polaków wobec narodów sąsiednich - tendencje zmian i ich społeczno-polityczne uwarunkowania - Jaro­sław Załęcki
26.1. Czesi i Słowacy
26.2. Litwini, Białorusini i Ukraińcy
26.3. Rosjanie i Niemcy

27. Społeczeństwo wiedzy i idea uczenia się przez całe życie. Analiza programu ERASMUS - Anna Brzezińska
27.1. Społeczeństwo wiedzy
27.2. Geneza idei uczenia się przez całe życie
27.3. Program Erasmus

28. Zagrożenia dla niezależnego dziennikarstwa. Kapitał zagraniczny w polskiej prasie regionalnej - Lidia Pokrzycka
28.1. Grupa Wydawnicza Polskapresse
28.2. Orkla Media/Mecom
28.3. Koncentracja prasy
28.4. Kapitał obcy a dziennikarze prasy lokalnej

Część 3. Ład międzynarodowy w dobie globalizacji

29. Migracje ludności we współczesnej rzeczywistości globalnej - Rafał Majewski

30. Dysproporcje społeczno-gospodarcze w regionach Unii Europejskiej w dobie globalizacji - Magdalena Iljaszewicz
30.1. Rozpiętości w rozwoju poszczególnych regionów Unii Europejskiej
30.2. Nierówności w regionach Unii Europejskiej a globalizacja

31. Afryka w drodze do społeczeństwa informacyjnego na tle innych regionów świata - Anna Kuczyńska
31.1. Rozwój Internetu w „cywilizacji przetrwania”
31.2. Ekspansja Internetu i regionalne dysproporcje w rozwoju społeczeństwa informacyjnego na świecie
31.3. „Cyfrowa przepaść” między Afryką i resztą świata

32. Działania Federacji Rosyjskiej w sferze międzynarodowej - Natalia Bednarczyk
32.1. Nowe położenie strategiczne
32.2. Siła i prestiż międzynarodowy Federacji Rosyjskiej
32.2.1. Formy oddziaływania międzynarodowego Federacji Rosyjskiej
32.2.2. Główne źródła ograniczeń międzynarodowej pozycji Federacji Rosyjskiej
32.3. Udział Rosji w organizacjach międzynarodowych i gospodarczych
32.4. Działania rosyjskiej polityki zagranicznej na obszarze Azji Centralnej
32.5. Polityka Rosji w ramach „bliskiej zagranicy” WNP
32.6. Miejsce Federacji Rosyjskiej w stosunkach międzynarodowych

33. Wybrane aspekty polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej wobec Unii Europejskiej w latach 1991-2008 - Magdalena Bierowiec
33.1. Zmienność rosyjskiej polityki wobec Unii Europejskiej
33.2. PCA początkiem strategicznego partnerstwa?
33.3. Współpraca naukowo-techniczna
33.4. Wymiar Północny Unii Europejskiej
33.5. Rosyjskie społeczeństwo wobec Unii Europejskiej
33.6. Z Unią, czy poza Unią?

34. Wpływ przemian politycznych i gospodarczych w Regionie Kurdyjskim północnego Iraku na sytuację Kurdystanu Syryjskiego - Ma­ria Giedz
34.1. Region Kurdyjski
34.2. Uwarunkowania polityczne
34.3. Syryjska Republika Arabska a syryjski Kurdystan
34.4. Tło gospodarcze syryjskiego Kurdystanu
34.5. Kurdowie w Syrii
34.6. Nadzieja na zmiany polityczne
34.7. Upadek gospodarki na terenach kurdyjskich

35. „Partnerstwo Wschodnie” a dziedzictwo tożsamości obywatelskiej mieszkańców dawnej Rzeczypospolitej - Artur Roland Kozłow­ski

RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia