Rachunkowość a controlling. PN 344

Rachunkowość a controlling. PN 344

1 opinia

Format:

ibuk

Rachunkowość jednostek gospodarczych jest zorientowana na dostarczanie informacji
zarówno wewnętrznym, jak i zewnętrznym użytkownikom. Informacje te dotyczą procesów gospodarczych i rezultatów działalności wykorzystywanych w dokonywaniu ocen i podejmowaniu decyzji, co czyni rachunkowość najważniejszym elementem systemu informacyjnego jednostek gospodarczych.

Rachunkowość stanowi również podstawową bazę informacyjną dla controllingu. Rachunkowość ukierunkowana na controlling ma za zadanie informacyjne wspomaganie procesu podejmowania decyzji i oceny działalności poszczególnych jednostek organizacyjnych na poziomie całego przedsiębiorstwa. Takie ukierunkowanie rachunkowości zapewnia obsługę informacyjną wszystkich funkcji zarządzania: planowania, organizowania, motywowania i kontrolowania.

Rola rachunkowości w systemie informacyjnym controllingu wynika z jej zadania, którym jest pomiar rezultatów działalności jednostki gospodarczej oraz poszczególnych ośrodków odpowiedzialności. Rezultaty tego pomiaru są prezentowane nie tylko w sprawozdaniach finansowych, ale także w wewnętrznych raportach sporządzanych okresowo oraz na bieżąco według potrzeb. Jakość informacji dostarczanych przez rachunkowość w dużym stopniu przesądza o skuteczności działań podejmowanych w ramach controllingu.

Niniejszy zeszyt Prac Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu jest poświęcony rachunkowości uważanej za najważniejszy system informacyjny controllingu. Zaprezentowano w nim artykuły naukowe dotyczące różnych etapów procesu informacyjnego rachunkowości. Część artykułów porusza zagadnienia teoretyczne dotyczące koncepcji, zasad i procedur przetwarzania informacji w systemie rachunkowości, część zaś prezentuje problemy i przykłady praktycznego prowadzenia rachunkowości ukierunkowanej na controlling w określonych jednostkach gospodarczych oraz instytucjach.


Liczba stron604
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp     11
  
  Krzysztof Adamowicz, Piotr Szczypa: Możliwości wykorzystania rachunkowości zarządczej w Lasach Państwowych     13
  Tomasz Ankiewicz, Zofia Wyszkowska: Proces wdrażania systemu controllingu w przedsiębiorstwie produkcyjnym     25
  Wioletta Baran: System kontroli zarządczej w podmiotach leczniczych     41
  Małgorzata Białas, Anna Surowiec: Przykład wykorzystania umowy konsorcjum w celu stworzenia skutecznego mechanizmu kontroli we współpracy międzyorganizacyjnej     52
  Agnieszka Bieńkowska, Zygmunt Kral, Anna Zabłocka-Kluczka: Rozwiązania organizacyjne controllingu w organizacjach sieciowych     61
  Adam Bujak: Charakterystyka problemów decyzyjnych dotyczących funkcjonowania systemu informacyjnego rachunkowości w przedsiębiorstwie     75
  Andrzej Bytniewski: Efekty modernizacji technologicznej systemu rachunkowości     84
  Joanna Dyczkowska, Tomasz Dyczkowski: Organizacja kontroli zarządczej w jednostkach sektora publicznego – wyniki badań empirycznych     94
  Tomasz Dyczkowski, Joanna Dyczkowska: Wpływ technologii informacyjnych na funkcjonowanie systemów sprawozdawczości zarządczej w polskich przedsiębiorstwach     109
  Joanna Dynowska, Zdzisław Kes: Systemy FK stosowane w biurach rachunkowych w województwie warmińsko-mazurskim – wyniki badań ankietowych     122
  Krzysztof Dziadek: Specyfika, zakres i narzędzia rachunkowości zarządczej projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej     134
  Wojciech Fliegner: Metoda identyfikacji procesów ewidencji księgowej w środowisku informatycznym     144
  Stanisław Gędek: Podstawy krótkookresowych decyzji produkcyjnych w przedsiębiorstwach wieloasortymentowych     160
  Anna Glińska: Podejmowanie decyzji w zakresie kształtowania struktury zatrudnienia w zakładach pracy chronionej     171
  Renata Gmińska: Aspekty behawioralne w rachunkowości zarządczej     185
  Katarzyna Goldmann: Trendy zarządzania płynnością finansową − wyniki badań     194
  Bartosz Góralski: Wartość firmy – czy istnieje wzorcowa metoda szacowania wartości godziwej?     203
  Angelika Kaczmarczyk: Aktywowanie kosztów w bilansie a wiarygodność informacji sprawozdawczej     213
  Marcin Klinowski: Ryzyko w analizie i ocenie projektów     221
  Paul-Dieter Kluge: Statystyczne metody rankingowe i ratingowe jako instrumenty controllingu – zalety i wady     231
  Konrad Kochański: Rola i miejsce budżetowania działalności marketingowej w przedsiębiorstwach handlowych sektora MSP w świetle badań empirycznych     246
  Joanna Koczar: Rozwój rachunkowości zarządczej w Rosji − wybrane problemy     259
  Magdalena Kowalczyk: Analiza SWOT jako instrument controllingu strategicznego gmin     267
  Mieczysław Kowerski: Czy spółki giełdowe z udziałem Skarbu Państwa płacą zbyt duże dywidendy?     276
  Alina Kozarkiewicz: Kontrola tworzenia i apropriacji wartości w sieciach międzyorganizacyjnych     286
  Wojciech Dawid Krzeszowski: Niepodzielony wynik finansowy a opodatkowanie     295
  Mirosława Kwiecień: Współczesna rachunkowość a controlling     303
  Tomasz Lis: Rozwój optymalizacji kosztów w procesach produkcyjnych – wybrane zagadnienia     313
  Monika Łada: Ugruntowane teorie o rachunkowości zarządczej     323
  Paweł Malinowski, Tomasz Ćwieląg: Wykorzystanie benchmarkingu wraz z instrumentarium controllingu w zarządzaniu przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym     331
  Elżbieta Marcinkowska, Joanna Sawicka, Anna Stronczek: Outsourcing a system decyzyjny przedsiębiorstwa     341
  Łukasz Matuszak: Dylematy implementacji Międzynarodowych Ram Zintegrowanej Sprawozdawczości     352
  Bożena Nadolna: Identyfikacja zagrożeń dla walidacji badań w rachunkowości zarządczej     365
  Beata Namiel: Analiza udziału gmin w podatkach dochodowych a dochody gmin za lata 2008-2012 na potrzeby controllingu wykorzystywanego w realizacji usług samorządu gminnego     378
  Maria Nieplowicz: Budżet zadaniowy w miastach na prawach powiatu – wybrane zagadnienia     388
  Edward Nowak: Obowiązki w zakresie sprawozdawczości a wielkość jednostki gospodarczej     396
  Marta Nowak: Znaczenie wymiarów czasu w controllingu − definicje teoretyczne a psychologiczna charakterystyka controllerów     405
  Katarzyna Piotrowska: Rachunek kosztów w warunkach upadłości likwidacyjnej     414
  Krzysztof Prymon: Możliwość wystąpienia zjawiska kreatywnej rachunkowości w rolnictwie w świetle projektowanych zmian w opodatkowaniu gospodarstw rolnych     424
  Ewa Różańska: Finansowa ocena projektów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwie społecznie odpowiedzialnym     434
  Jolanta Rubik: Nowe wyzwania dla controllingu personalnego w kontekście społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw     446
  Marzena Rydzewska-Włodarczyk, Honorata Gumna: Budżetowanie kosztów w organizacjach pozarządowych na przykładzie fundacji „Ogrody Róż”     455
  Beata Sadowska: Okresowa ocena pracownicza jako element controllingu zakładu budżetowego – studium przypadku     467
  Irena Sobańska, Dariusz Rojek: Wpływ rachunkowości zarządczej na kulturę organizacyjną w innowacyjnym przedsiębiorstwie     476
  Aleksandra Sulik-Górecka: Obszar kontroli wewnętrznej w procedurach rewizyjnych zamkniętych funduszy inwestycyjnych     489
  Olga Szołno: Uwarunkowania efektywnego funkcjonowania budżetowania w jednostkach samorządu terytorialnego     500
  Łukasz Szydełko: Polityka rachunkowości w przedsiębiorstwie zorientowanym procesowo − wybrane zagadnienia     511
  Katarzyna Szymczyk-Madej: Budowa i funkcjonowanie systemów informatycznych rachunkowości − porównanie wyników badań z lat 2005 i 2014    520
  Agnieszka Tubis: Controllingowy system informacyjny na potrzeby zarządzania ogumieniem w przedsiębiorstwie transportu drogowego     531
  Adam Węgrzyn: Analiza porównawcza alternatywnych źródeł finansowania inwestycyjnego projektu infrastrukturalnego w energetyce przy wykorzystaniu funduszu typu equity oraz bankowego kredytu komercyjnego     540
  Edward Wiszniowski: Prawne przesłanki ogłoszenia upadłości a zdolność do kontynuacji działania jednostki gospodarczej według rachunkowości     560
  Tomasz Wójtowicz: Wycena rynkowa a wartość księgowa składników bilansu przedsiębiorstwa     569
  Paweł Wroński: Zmiany we wdrażaniu systemów wspomagania zarządzania przedsiębiorstwami w latach 2002-2013 − wyniki badań praktycznych     583
  Grzegorz Zimon: Strategie zarządzania kapitałem obrotowym a płynność finansowa przedsiębiorstw     591
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia