Rachunkowość a controlling. PN 344

Rachunkowość a controlling. PN 344

1 opinia

Format:

ibuk

Rachunkowość jednostek gospodarczych jest zorientowana na dostarczanie informacji
zarówno wewnętrznym, jak i zewnętrznym użytkownikom. Informacje te dotyczą procesów gospodarczych i rezultatów działalności wykorzystywanych w dokonywaniu ocen i podejmowaniu decyzji, co czyni rachunkowość najważniejszym elementem systemu informacyjnego jednostek gospodarczych.

Rachunkowość stanowi również podstawową bazę informacyjną dla controllingu. Rachunkowość ukierunkowana na controlling ma za zadanie informacyjne wspomaganie procesu podejmowania decyzji i oceny działalności poszczególnych jednostek organizacyjnych na poziomie całego przedsiębiorstwa. Takie ukierunkowanie rachunkowości zapewnia obsługę informacyjną wszystkich funkcji zarządzania: planowania, organizowania, motywowania i kontrolowania.

Rola rachunkowości w systemie informacyjnym controllingu wynika z jej zadania, którym jest pomiar rezultatów działalności jednostki gospodarczej oraz poszczególnych ośrodków odpowiedzialności. Rezultaty tego pomiaru są prezentowane nie tylko w sprawozdaniach finansowych, ale także w wewnętrznych raportach sporządzanych okresowo oraz na bieżąco według potrzeb. Jakość informacji dostarczanych przez rachunkowość w dużym stopniu przesądza o skuteczności działań podejmowanych w ramach controllingu.

Niniejszy zeszyt Prac Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu jest poświęcony rachunkowości uważanej za najważniejszy system informacyjny controllingu. Zaprezentowano w nim artykuły naukowe dotyczące różnych etapów procesu informacyjnego rachunkowości. Część artykułów porusza zagadnienia teoretyczne dotyczące koncepcji, zasad i procedur przetwarzania informacji w systemie rachunkowości, część zaś prezentuje problemy i przykłady praktycznego prowadzenia rachunkowości ukierunkowanej na controlling w określonych jednostkach gospodarczych oraz instytucjach.


Liczba stron604
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    11
  Krzysztof Adamowicz, Piotr Szczypa: Możliwości wykorzystania rachunkowości zarządczej w Lasach Państwowych    13
  Tomasz Ankiewicz, Zofia Wyszkowska: Proces wdrażania systemu controllingu w przedsiębiorstwie produkcyjnym    25
  Wioletta Baran: System kontroli zarządczej w podmiotach leczniczych    41
  Małgorzata Białas, Anna Surowiec: Przykład wykorzystania umowy konsorcjum w celu stworzenia skutecznego mechanizmu kontroli we współpracy międzyorganizacyjnej    52
  Agnieszka Bieńkowska, Zygmunt Kral, Anna Zabłocka-Kluczka: Rozwiązania organizacyjne controllingu w organizacjach sieciowych    61
  Adam Bujak: Charakterystyka problemów decyzyjnych dotyczących funkcjonowania systemu informacyjnego rachunkowości w przedsiębiorstwie    75
  Andrzej Bytniewski: Efekty modernizacji technologicznej systemu rachunkowości    84
  Joanna Dyczkowska, Tomasz Dyczkowski: Organizacja kontroli zarządczej w jednostkach sektora publicznego – wyniki badań empirycznych    94
  Tomasz Dyczkowski, Joanna Dyczkowska: Wpływ technologii informacyjnych na funkcjonowanie systemów sprawozdawczości zarządczej w polskich przedsiębiorstwach    109
  Joanna Dynowska, Zdzisław Kes: Systemy FK stosowane w biurach rachunkowych w województwie warmińsko-mazurskim – wyniki badań ankietowych    122
  Krzysztof Dziadek: Specyfika, zakres i narzędzia rachunkowości zarządczej projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej    134
  Wojciech Fliegner: Metoda identyfikacji procesów ewidencji księgowej w środowisku informatycznym    144
  Stanisław Gędek: Podstawy krótkookresowych decyzji produkcyjnych w przedsiębiorstwach wieloasortymentowych    160
  Anna Glińska: Podejmowanie decyzji w zakresie kształtowania struktury zatrudnienia w zakładach pracy chronionej    171
  Renata Gmińska: Aspekty behawioralne w rachunkowości zarządczej    185
  Katarzyna Goldmann: Trendy zarządzania płynnością finansową − wyniki badań    194
  Bartosz Góralski: Wartość firmy – czy istnieje wzorcowa metoda szacowania wartości godziwej?    203
  Angelika Kaczmarczyk: Aktywowanie kosztów w bilansie a wiarygodność informacji sprawozdawczej    213
  Marcin Klinowski: Ryzyko w analizie i ocenie projektów    221
  Paul-Dieter Kluge: Statystyczne metody rankingowe i ratingowe jako instrumenty controllingu – zalety i wady    231
  Konrad Kochański: Rola i miejsce budżetowania działalności marketingowej w przedsiębiorstwach handlowych sektora MSP w świetle badań empirycznych    246
  Joanna Koczar: Rozwój rachunkowości zarządczej w Rosji − wybrane problemy    259
  Magdalena Kowalczyk: Analiza SWOT jako instrument controllingu strategicznego gmin    267
  Mieczysław Kowerski: Czy spółki giełdowe z udziałem Skarbu Państwa płacą zbyt duże dywidendy?    276
  Alina Kozarkiewicz: Kontrola tworzenia i apropriacji wartości w sieciach międzyorganizacyjnych    286
  Wojciech Dawid Krzeszowski: Niepodzielony wynik finansowy a opodatkowanie    295
  Mirosława Kwiecień: Współczesna rachunkowość a controlling    303
  Tomasz Lis: Rozwój optymalizacji kosztów w procesach produkcyjnych – wybrane zagadnienia    313
  Monika Łada: Ugruntowane teorie o rachunkowości zarządczej    323
  Paweł Malinowski, Tomasz Ćwieląg: Wykorzystanie benchmarkingu wraz z instrumentarium controllingu w zarządzaniu przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym    331
  Elżbieta Marcinkowska, Joanna Sawicka, Anna Stronczek: Outsourcing a system decyzyjny przedsiębiorstwa    341
  Łukasz Matuszak: Dylematy implementacji Międzynarodowych Ram Zintegrowanej Sprawozdawczości    352
  Bożena Nadolna: Identyfikacja zagrożeń dla walidacji badań w rachunkowości zarządczej    365
  Beata Namiel: Analiza udziału gmin w podatkach dochodowych a dochody gmin za lata 2008-2012 na potrzeby controllingu wykorzystywanego w realizacji usług samorządu gminnego    378
  Maria Nieplowicz: Budżet zadaniowy w miastach na prawach powiatu – wybrane zagadnienia    388
  Edward Nowak: Obowiązki w zakresie sprawozdawczości a wielkość jednostki gospodarczej    396
  Marta Nowak: Znaczenie wymiarów czasu w controllingu − definicje teoretyczne a psychologiczna charakterystyka controllerów    405
  Katarzyna Piotrowska: Rachunek kosztów w warunkach upadłości likwidacyjnej    414
  Krzysztof Prymon: Możliwość wystąpienia zjawiska kreatywnej rachunkowości w rolnictwie w świetle projektowanych zmian w opodatkowaniu gospodarstw rolnych    424
  Ewa Różańska: Finansowa ocena projektów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwie społecznie odpowiedzialnym    434
  Jolanta Rubik: Nowe wyzwania dla controllingu personalnego w kontekście społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw    446
  Marzena Rydzewska-Włodarczyk, Honorata Gumna: Budżetowanie kosztów w organizacjach pozarządowych na przykładzie fundacji „Ogrody Róż”    455
  Beata Sadowska: Okresowa ocena pracownicza jako element controllingu zakładu budżetowego – studium przypadku    467
  Irena Sobańska, Dariusz Rojek: Wpływ rachunkowości zarządczej na kulturę organizacyjną w innowacyjnym przedsiębiorstwie    476
  Aleksandra Sulik-Górecka: Obszar kontroli wewnętrznej w procedurach rewizyjnych zamkniętych funduszy inwestycyjnych    489
  Olga Szołno: Uwarunkowania efektywnego funkcjonowania budżetowania w jednostkach samorządu terytorialnego    500
  Łukasz Szydełko: Polityka rachunkowości w przedsiębiorstwie zorientowanym procesowo − wybrane zagadnienia    511
  Katarzyna Szymczyk-Madej: Budowa i funkcjonowanie systemów informatycznych rachunkowości − porównanie wyników badań z lat 2005 i 2014    520
  Agnieszka Tubis: Controllingowy system informacyjny na potrzeby zarządzania ogumieniem w przedsiębiorstwie transportu drogowego    531
  Adam Węgrzyn: Analiza porównawcza alternatywnych źródeł finansowania inwestycyjnego projektu infrastrukturalnego w energetyce przy wykorzystaniu funduszu typu equity oraz bankowego kredytu komercyjnego    540
  Edward Wiszniowski: Prawne przesłanki ogłoszenia upadłości a zdolność do kontynuacji działania jednostki gospodarczej według rachunkowości    560
  Tomasz Wójtowicz: Wycena rynkowa a wartość księgowa składników bilansu przedsiębiorstwa    569
  Paweł Wroński: Zmiany we wdrażaniu systemów wspomagania zarządzania przedsiębiorstwami w latach 2002-2013 − wyniki badań praktycznych    583
  Grzegorz Zimon: Strategie zarządzania kapitałem obrotowym a płynność finansowa przedsiębiorstw    591
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia