X

  Wstęp 9
  
  Romuald Jończy, Problem nierejestrowanej emigracji definitywnej (emigracji zawieszonej) w badaniu procesów społeczno-gospodarczych na obszarach wiejskich 11
  Agnieszka Baer-Nawrocka, Zmiany w spożyciu i stopniu samowystarczalności żywnościowej w Unii Europejskiej 19
  Katarzyna Kokoszka, Finansowanie UE dla zrównoważonego rozwoju terenów wiejskich − wsparcie dla rolnictwa czy rozwoju regionalnego? 28
  Walenty Poczta, Wspólna waluta euro – potencjalne skutki jej wprowadzenia dla rolnictwa w Polsce 37
  Aldona Mrówczyńska-Kamińska, Struktura agrobiznesu w Polsce i jego znaczenie w gospodarce w kontekście integracji z UE 47
  Józef Kania, System wiedzy i informacji rolniczej w rolnictwie polskim 55
  Marek Wigier, Polityka rolna i zmiany strukturalne w rolnictwie polskim po akcesji do UE 63
  Natalia Buczkowska, Waldemar Czternasty, Zróżnicowanie poziomu absorpcji funduszy unijnych w kujawsko-pomorskim w kontekście byłych granic zaborów 72
  Ryszard Kata, Działalność banków w sferze obsługi finansowej agrobiznesu w Polsce 82
  Jarosław Gołębiewski, Zmiany produktywności pracy w łańcuchu żywnościowym w Polsce 91
  Małgorzata Gableta, Andrzej Bodak, Anna Cierniak-Emerych, Partycypacja pracownicza w przedsiębiorstwach agrobiznesu z perspektywy ustawodawstwa 99
  Tomasz Pajewski, Wpływ funduszy unijnych na rozwój aktywów trwałych w polskim rolnictwie 108
  Krzysztof Firlej, Źródła transferu wiedzy i technologii w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego 117
  Grzegorz Spychalski, Wyzwania rozwoju regionalnego w kontekście procesów globalizacyjnych 126
  Barbara Gołębiewska, Przestrzenne zróżnicowanie powiązań rolnictwa z otoczeniem w latach 2004-2012 141
  Bożena Pawłowska, Katarzyna Chrobocińska, Doskonalenie jakości zarządzania warunkiem konkurencyjności w agrobiznesie 151
  Małgorzata Juchniewicz, Źródła przewagi konkurencyjnej gospodarstw rolniczych użytkujących zasoby własności rolnej Skarbu Państwa 158
  Marta Domagalska-Grędys, Procesy tworzenia grup producentów rolnych a koniunktura gospodarcza w Polsce (2000-2013) 167
  Iwona Kowalska, Wsparcie finansowe konkurencyjności sektora agrobiznesu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 178
  Agnieszka Parlińska, Maria Parlińska, Grażyna Rembielak, Ocena wykorzystania środków PROW 2007-2013 na ułatwianie startu młodym rolnikom 188
  Danuta Kołodziejczyk, Infrastruktura w rozwoju społeczno-gospodarczym gmin w Polsce 198
  Anna Jankowska, Zmiany struktury gospodarstw pod względem wielkości ekonomicznej w Polsce na tle krajów EŚiW po ich akcesji do UE 208
  Eugeniusz Niedzielski, Przekształcenia sektora państwowego w rolnictwie 219
  Grażyna Karmowska, Mirosława Marciniak, Zmiany strukturalne w rolnictwie duoregionu Pomorze 227
  Anna Bisaga, Instytucjonalne uwarunkowania dyfuzji wiedzy w rolnictwie na przykładzie badań w województwie opolskim 236
  Alina Daniłowska, Koncepcja dóbr publicznych a rolnictwo 244
  Katarzyna Żmija, Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej 253
  Sławomir Zawisza, Paulina Wąsik, Rozwój przedsiębiorczości w świetle integracji z Unią Europejską na przykładzie gminy Lubicz 262
  Aleksander Grzelak, Procesy odnowienia majątku w gospodarstwach rolnych w Polsce w świetle wyników rachunkowości rolnej (FADN) 273
  Antoni Mickiewicz, Bartosz Mickiewicz, Ocena przebiegu i realizacji działań zawartych w I osi „Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego” PROW 2007-2013 281
Agrobiznes 2014.  Problemy ekonomiczne  i społeczne. PN 360

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Liczba stron  

290

Kategoria

Publikacje darmowe

Język publikacji

polski

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

Redakcja: Anna Olszańska, Joanna Szymańska
0.0 / 5 (0 głosów)
0 zł

Opis

Katedra Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej od wielu lat zajmuje się problemami agrobiznesu i biobiznesu. Przygotowuje publikacje dotyczące tych tematów, zapraszając do współpracy autorów ze wszystkich ważnych ośrodków krajowych, specjalizujących się w ekonomii rolnictwa i szerzej – w agrobiznesie.
Zmiany ustrojowe, zapoczątkowane w 1989 r., wywołały wiele zasadniczych przemian w sferze agrobiznesu. Po kilku latach adaptacji do nowych warunków gospodarowania rozpoczął się kolejny trudny okres – czas dostosowań do wymogów i zasad związanych z funkcjonowaniem w Unii Europejskiej. Niniejsze opracowanie stanowi zbiór artykułów podsumowujących i analizujących z różnych punktów widzenia 10 lat członkostwa w Unii Europejskiej. Wskazano w nich nie tylko pozytywne zmiany, zachodzące w polskim agrobiznesie, ale i zjawiska negatywne, które się w tym okresie ujawniły.
Opracowania zebrane w niniejszym tomie dotyczą problematyki makroekonomicznej i mikroekonomicznej. W wielu artykułach zamieszczono wnioski z badań empirycznych prowadzonych w ramach różnych projektów badawczych. W prezentowanej publikacji poruszono szereg zagadnień, które można podzielić na kilka głównych grup tematycznych. Duża część artykułów poświęcona jest tematyce konkurencyjności polskiego rolnictwa, a także poszczególnych branż przemysłu spożywczego na rynku unijnym. W tym kontekście omawiano m.in. zmiany strukturalne, trendy, wykorzystywane strategie konkurencji, problemy jakości zarządzania i specjalizacji, także regionalnej, w poszczególnych branżach przemysłu spożywczego. Analizowano również problemy związane z absorpcją funduszy unijnych w poszczególnych regionach kraju i z różnych programów Wspólnej Polityki Rolnej. Poruszane kwestie dotyczyły również rozmaitych aspektów związanych z gospodarką, obrotem ziemią i zmian w strukturze agrarnej oraz czynników warunkujących zachodzące zmiany. Autorzy przedstawili również w artykułach swoje poglądy na temat rozwoju szeroko rozumianych procesów integracyjnych i rozwoju instytucji w otoczeniu rolnictwa. Spora grupa badaczy omówiła zagadnienia związane z rolnictwem ekologicznym oraz alternatywnym wykorzystaniem produktów rolniczych, np. na cele energetyczne.


Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 0 )
0
0
0
0
0
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!