Gleboznawstwo

1 opinia

Redakcja:

Andrzej Mocek

Format:

mobi, epub, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

62,93  89,90

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

62,9389,90

cena zawiera podatek VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Kompendium wiedzy o glebie opracowane według najnowszych kryteriów stosowanych w Polsce i na świecie.


Nowoczesny, ogólnopolski podręcznik gleboznawstwa. Zaprezentowano w nim wiadomości dotyczące genezy, budowy morfologicznej, właściwości oraz klasyfikacji przyrodniczej i użytkowej gleb. Omówiono nowoczesną metodykę oznaczania najważniejszych parametrów glebowych. Książka jest bogato ilustrowana (m.in. są fotografie najważniejszych typów gleb Polski).


W publikacji przedstawiono nową klasyfikację uziarnienia mineralnych utworów glebowych, opracowaną przez PTG (2009), które nawiązują ściśle do podziałów na frakcje i grupy granulometryczne stosowane powszechnie w literaturze międzynarodowej. Zaprezentowano również nowe zasady klasyfikacji przyrodniczej gleb. Systematyka gleb Polski (SgP 2011) jest oparta na kryteriach najczęściej stosowanych w taksonomiach gleb o zasięgu światowym, zalecanych oraz wykorzystywanych w krajach Unii Europejskiej.


Książka jest przeznaczona dla studentów kierunków: rolniczych, przyrodniczych, inżynierii kształtowania środowiska, ochrony środowiska, biologii, geografii, geodezji, architektury krajobrazu w ramach studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich oraz dla pracowników naukowych wyższych uczelni i instytutów badawczych.


Rok wydania2015
Liczba stron589
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-18795-8
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa XIII
  
  1. Definicja i funkcje gleby w środowisku (krajobrazie) Andrzej Mocek     1
  
  1.1. Definicja     1
  1.2. Funkcje gleby     1
  
  2. Geologiczne podstawy gleboznawstwa Jerzy Weber, Zbigniew Zagórski     3
  
  2.1. Wprowadzenie     3
  2.2. Miejsce Ziemi we Wszechświecie, jej powstanie i historia     3
  2.3. Budowa Ziemi     9
  2.4. Procesy geologiczne i cykl skalny     10
  2.4.1. Magmatyzm     12
  2.4.2. Metamorfizm     13
  2.4.3. Wietrzenie     15
  2.4.4. Erozja, transport, sedymentacja i diageneza     24
  2.5. Podstawy mineralogii     27
  2.5.1. Systematyka minerałów     28
  2.5.2. Budowa i podział krzemianów     30
  2.5.3. Charakterystyka najważniejszych minerałów skałotwórczych     32
  2.5.4. Minerały ilaste i ich znaczenie     35
  2.6. Skały magmowe     44
  2.6.1. Budowa skał magmowych     44
  2.6.2. Systematyka skał magmowych     45
  2.6.3. Charakterystyka ważniejszych skał magmowych występujących w Polsce     49
  2.7. Skały osadowe     53
  2.7.1. Podział skał osadowych     54
  2.7.2. Charakterystyka ważniejszych skał okruchowych luźnych     55
  2.7.3. Charakterystyka ważniejszych skał okruchowych scementowanych     59
  2.7.4. Charakterystyka ważniejszych skał pochodzenia chemicznego i organicznego     60
  2.8. Skały metamorficzne     64
  2.8.1. Budowa skał metamorficznych     64
  2.8.2. Charakterystyka ważniejszych skał metamorficznych     65
  
  3. Czynniki i procesy glebotwórcze Renata Bednarek, Stefan Skiba     68
  
  3.1. Wprowadzenie     68
  3.2. Wpływ poszczególnych czynników glebotwórczych na powstawanie i rozwój gleb     69
  3.2.1. Organizmy żywe     69
  3.2.2. Klimat     72
  3.2.3. Materiały macierzyste (skały macierzyste)     73
  3.2.4. Rzeźba terenu     74
  3.2.5. Warunki wodne     76
  3.2.6. Czas     77
  3.2.7. Działalność człowieka     80
  3.3. Istota procesu glebotwórczego i zjawiska składające się na proces glebotwórczy.    82
  3.4. Elementarne (typologiczne) procesy glebotwórcze     83
  3.4.1. Proces inicjalny     83
  3.4.2. Proces darniowy     85
  3.4.3. Proces brunatnienia     86
  3.4.4. Proces lessiważu     87
  3.4.5. Proces bielicowania     88
  3.4.6. Proces rdzawienia     89
  3.4.7. Proces glejowy     90
  3.4.8. Proces torfienia     91
  3.4.9. Proces murszenia     91
  3.4.10. Proces wertylizacji     92
  3.4.11. Proces ferralityzacji     93
  3.4.12. Proces salinizacji (zasolenia)     94
  3.4.13. Proces sołonizacji     96
  3.4.14. Proces sołodyzacji     97
  
  4. Morfologia gleb Cezary Kabała     99
  
  4.1. Wprowadzenie     99
  4.2. Pedon i profil glebowy     99
  4.3. Główne poziomy glebowe (genetyczne)     105
  4.3.1. Miąższość gleby     109
  4.4. Barwa gleby     110
  4.5. Oglejenie gleby     113
  4.5.1. Identyfikacja oglejenia na podstawie barw redukcyjnych     113
  4.5.2. Identyfikacja oglejenia na podstawie barw redukcyjnych i oksydacyjnych     114
  4.6. Struktura gleby     115
  4.6.1. Struktury proste (nieagregatowe)     115
  4.6.2. Struktury agregatowe     116
  4.6.2.1. Struktury sferoidalne     117
  4.6.2.2. Struktury foremnowielościenne (blokowe)     118
  4.6.2.3. Struktury wrzecionowate     118
  4.6.2.4. Struktury dyskoidalne     118
  4.6.2.5. Struktury soczewkowe     119
  4.6.2.6. Stopień ukształtowania i trwałości struktury     119
  4.6.3. Struktury włókniste     120
  4.6.4. Stopnie rozkładu materiałów torfowych     120
  4.6.5. Stopnie rozkładu materiału organicznego w poziomach ektopróchnicznych     121
  4.7. Układ gleby     122
  4.7.1. Układ gleby w stanie suchym     123
  4.7.2. Układ gleby w stanie wilgotnym     123
  4.8. Nagromadzenia i wytrącenia substancji     124
  4.9. Zarys mikromorfologii gleb     127
  
  5. Właściwości fizyczne gleb Wojciech Owczarzak, Ryszard Dębicki, Andrzej Mocek    131
  
  5.1. Wprowadzenie     131
  5.2. Gleba jako układ trójfazowy     131
  5.3. Podział właściwości fizycznych gleb     133
  5.4. Podstawowe właściwości fizyczne gleb     133
  5.4.1. Skład granulometryczny gleb (uziarnienie)     133
  5.4.1.1. Frakcje granulometryczne     133
  5.4.1.2. Grupy granulometryczne     135
  5.4.1.3. Zgodność klasyfikacji uziarnienia gleb i utworów mineralnych według PTG (2008 r.) ze standardem USDA     139
  5.4.1.4. Kategorie ciężkości agrotechnicznej gleb według PTG (2008 r.)     143
  5.4.1.5. Interpretacja wyników analizy składu granulometrycznego (uziarnienia)     143
  5.4.1.6. Oznaczanie uziarnienia gleb w badaniach terenowych     147
  5.4.2. Powierzchnia właściwa gleb     149
  5.4.3. Gęstość gleb     152
  5.4.3.1. Gęstość fazy stałej     152
  5.4.3.2. Gęstość objętościowa     154
  5.4.4. Wilgotność gleby     155
  5.4.5. Porowatość gleb     156
  5.4.5.1. Porowatość ogólna     156
  5.4.5.2. Porowatość różnicowa     158
  5.4.6. Plastyczność     159
  5.4.7. Lepkość gleb     160
  5.4.8. Zwięzłość gleb     161
  5.4.9. Zmiany objętościowe gleby     161
  5.4.9.1. Uwagi wstępne     161
  5.4.9.2. Pęcznienie     161
  5.4.9.3. Kurczliwość     163
  5.4.9.4. Procesy mrozowe     163
  5.4.10. Struktura gleb     164
  5.4.10.1. Uwagi wstępne     164
  5.5. Funkcjonalne właściwości fizyczne gleb     165
  5.5.1. Obieg wody w przyrodzie     165
  5.5.1.1. Źródła, rodzaje i postaci wody glebowej     168
  5.5.1.2. Siły wiązania wody w glebie (potencjał wody glebowej)     169
  5.5.1.3. Pojemność wodna gleby (retencja wodna)     172
  5.5.1.4. Ruch wody w glebie     174
  5.5.1.4.1. Infiltracja     174
  5.5.1.4.2. Filtracja     175
  5.5.1.4.3. Podsiąk kapilarny     177
  5.5.1.5. Zapas wody glebowej     178
  5.5.1.6. Gospodarka wodna gleby     180
  5.5.1.6.1. Czynniki kształtujące gospodarkę wodną     180
  5.5.1.6.2. Bilans wodny gleb     183
  5.5.2. Powietrzne i cieplne właściwości gleb     184
  5.5.2.1. Właściwości powietrzne     184
  5.5.2.2. Właściwości cieplne     187
  
  6. Właściwości chemiczne gleb Sławomir Gonet, Halina Smal, Józef Chojnicki     189
  
  6.1. Wprowadzenie     189
  6.2. Materia organiczna gleb     189
  6.2.1. Podstawowe definicje, źródła i zawartość materii organicznej w glebach     189
  6.2.2. Substancje humusowe     194
  6.2.3. Funkcje i rola materii organicznej     199
  6.3. Odczyn, kwasowość i właściwości buforowe gleb     201
  6.4. Właściwości sorpcyjne gleb     208
  6.5. Skład chemiczny gleby     216
  6.5.1. Pierwiastki niezbędne do życia roślin     216
  6.5.2. Makroskładniki (azot, fosfor, potas, wapń, magnez, siarka)     217
  6.5.3. Mikroskładniki (żelazo, mangan, cynk, miedź, bor, molibden, kobalt, chlor)     226
  
  7. Właściwości biologiczne i biochemiczne gleby Jan Kucharski, Wiesław Barabasz, Elżbieta J. Bielińska, Jadwiga Wyszkowska     232
  
  7.1. Wprowadzenie     232
  7.2. Drobnoustroje glebowe     234
  7.2.1. Wirusy     234
  7.2.2. Bakterie     235
  7.2.3. Grzyby     240
  7.2.4. Glony     242
  7.3. Mezo- i makrofauna     242
  7.4. Mikrobiologiczne przemiany materii organicznej w glebie     248
  7.5. Mikrobiologiczne przemiany azotu glebowego     253
  7.5.1. Wiązanie azotu     253
  7.5.2. Amonifikacja     256
  7.5.3. Immobilizacja     258
  7.5.4. Nitryfikacja     259
  7.5.5. Denitryfikacja     261
  7.6. Mikoryza     262
  7.7. Rola mikroorganizmów w przemianach fosforu, siarki, żelaza i manganu     265
  7.8. Mikroorganizmy i enzymy glebowe jako bioindykatory jakości i zdrowotności gleby     272
  
  8. Systematyka gleb Polski Jerzy Marcinek, Jolanta Komisarek     281
  
  8.1. Wprowadzenie     281
  8.2. Założenia do systematyki gleb     282
  8.2.1. Współczesna koncepcja gleby klasyfikowanej     282
  8.2.2. Poziomy i warstwy glebowe wyróżnione w systematyce gleb Polski     283
  8.2.3. Koncepcja indywiduum glebowego w klasyfikacji gleb     284
  8.2.4. Ogólne zasady systematyki gleb Polski     285
  8.3. Materiały, poziomy i właściwości diagnostyczne gleb klasyfikowanych     287
  8.3.1. Materiały glebowe     287
  8.3.1.1. Mineralne diagnostyczne materiały glebowe     288
  8.3.1.2. Organiczne diagnostyczne materiały glebowe     289
  8.3.2. Powierzchniowe poziomy diagnostyczne (epipedony)     291
  8.3.3. Podpowierzchniowe poziomy diagnostyczne (endopedony)     294
  8.3.4. Mineralne warstwy i podłoża w glebach organicznych     297
  8.3.5. Diagnostyczne właściwości gleb     298
  8.4. Klasyfikacja i identyfikacja taksonomicznych jednostek glebowych     302
  8.4.1. Opis wydzielonych jednostek taksonomicznych w systematyce gleb Polski     302
  Fotografie wybranych profili gleb Polski     359
  
  9. Geografia gleb świata Renata Bednarek, Stefan Skiba     365
  
  9.1. Wprowadzenie     365
  9.2. Charakterystyka gleb strefowych kuli ziemskiej w ujęciu geograficzno-genetycznym     367
  9.2.1. Gleby pasa polarnego     367
  9.2.1.1. Gleby obszaru arktyczno-antarktycznego     367
  9.2.1.2. Gleby obszaru tundrowego     369
  9.2.2. Gleby pasa umiarkowanie chłodnego     373
  9.2.2.1. Gleby marzłociowej strefy tajgi     373
  9.2.2.2. Gleby bezmarzłociowej strefy tajgi     374
  9.2.2.2.1. Gleby podstrefy tajgi północnej     375
  9.2.2.2.2. Gleby podstrefy tajgi środkowej     375
  9.2.2.2.3. Gleby podstrefy tajgi południowej     377
  9.2.3. Gleby pasa umiarkowanie ciepłego     378
  9.2.3.1. Gleby strefy wilgotnej     378
  9.2.3.2. Gleby strefy przejściowej     380
  9.2.3.3. Gleby strefy suchej     384
  9.2.4. Gleby pasa subtropikalnego     385
  9.2.4.1. Gleby strefy wilgotnej     385
  9.2.4.2. Gleby strefy przejściowej     387
  9.2.4.3. Gleby strefy suchej     389
  9.2.5. Gleby pasa tropikalnego     392
  9.2.5.1. Gleby strefy wilgotnej     392
  9.2.5.2. Gleby strefy przejściowej     394
  9.2.5.3. Gleby strefy suchej     397
  9.3. Charakterystyka ważniejszych gleb śródstrefowych (intrazonalnych) kuli ziemskiej     398
  9.3.1. Takyry     399
  9.3.2. Andosole (gleby wulkaniczne)     399
  9.3.3. Gleby mangrowe (namorzynowe)     401
  9.3.4. Podbieły     402
  9.4. Charakterystyka ważniejszych gleb niestrefowych (azonalnych) kuli ziemskiej     403
  9.4.1. Plaggosole     403
  9.4.2. Heilutu     403
  9.4.3. Terra preta     404
  9.4.4. Gleby chinampa (czinampa)     405
  9.5. Gleby świata w ujęciu amerykańskiej klasyfikacji gleb     405
  9.6. Gleby świata w ujęciu klasyfikacji gleb WRB (World Reference Base for Soil Resources 2007)     408
  9.7. Geografia gleb Polski     411
  9.7.1. Specyficzne cechy pokrywy glebowej Polski     411
  9.7.2. Główne prawidłowości w geograficznym rozmieszczeniu gleb w Polsce     413
  9.7.2.1. Gleby terenów nizinnych i wyżynnych     413
  9.7.2.2. Gleby terenów górskich     418
  9.7.2.2.1. Gleby Sudetów     419
  9.7.2.2.2. Gleby Karpat     419
  
  10. Podstawy kartografii i klasyfikacji użytkowej gleb Piotr Skłodowski, Bolesław Bieniek, Anna Bielska     430
  
  10.1. Technika terenowych prac gleboznawczych     432
  10.2. Kartografia gleb siedlisk leśnych     439
  10.3. Klasyfikacja bonitacyjna gleb     441
  10.3.1. Klasyfikacja gruntów ornych     447
  10.3.2. Klasyfikacja gleb użytków zielonych     451
  10.3.3. Klasyfikacja gleb pod lasami     455
  10.3.4. Klasyfikacja gruntów pod wodami     459
  10.3.5. Klasyfikacja nieużytków     459
  10.3.6. Klasyfikacja gruntów zrekultywowanych     460
  10.3.7. Treść map klasyfikacyjnych (glebowo-bonitacyjnych)     462
  10.3.8. Współczynniki przeliczeniowe i wskaźniki bonitacji gleb     465
  10.4. Klasyfikacja glebowo-rolnicza     467
  10.4.1. Kompleksy przydatności rolniczej gruntów ornych     467
  10.4.2. Kompleksy trwałych użytków zielonych     474
  10.4.3. Treść map glebowo-rolniczych     475
  10.4.4. Aneks do mapy glebowo-rolniczej     475
  10.5. Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej     478
  10.5.1. Wycena gleb     480
  10.5.2. Wycena agroklimatu     482
  10.5.3. Wycena rzeźby terenu     482
  10.5.4. Wycena stosunków wodnych     483
  
  11. Zagrożenia, ochrona i rekultywacja gleb Anna Karczewska, Stanisław Baran, Mirosława Gilewska     485
  
  11.1. Wprowadzenie     485
  11.2. Główne zagrożenia i mechanizmy degradacji gleb w świetle Strategii Tematycznej Ochrony Gleb Unii Europejskiej     486
  11.2.1. Erozja     486
  11.2.1.1. Erozja wodna     487
  11.2.1.2. Erozja wietrzna     491
  11.2.2. Spadek zawartości materii organicznej w glebach     492
  11.2.3. Zanieczyszczenie gleb (lokalne oraz rozproszone)     493
  11.2.4. Zasklepianie gleb     497
  11.2.5. Zagęszczanie gleb     498
  11.2.6. Utrata bioróżnorodności gleb     500
  11.2.7. Zasolenie gleb     501
  11.2.8. Powodzie i osuwiska ziemi     502
  11.3. Zagrożenie gleb degradacją na świecie     503
  11.4. Zagrożenia i degradacja gleb w Polsce     504
  11.4.1. Wyłączenia gleb z użytkowania     504
  11.4.2. Erozja wodna i wietrzna w Polsce     504
  11.4.3. Degradacja geomechaniczna     506
  11.4.4. Degradacja hydrologiczna     510
  11.4.5. Degradacja chemiczna     513
  11.4.5.1. Zakwaszenie gleb     513
  11.4.5.2. Zanieczyszczenie metalami ciężkimi     514
  11.4.5.3. Podatność magnetyczna gleb jako wskaźnik zanieczyszczenia     520
  11.5. Ochrona gleb     520
  11.5.1. Ochrona gleb w prawodawstwie polskim     521
  11.6. Rekultywacja terenów zdegradowanych     523
  11.6.1. Ogólne założenia rekultywacji     524
  11.6.2. Kierunki zagospodarowania terenów zdegradowanych     524
  11.6.3. Fazy rekultywacji     525
  11.7. Rekultywacja i zagospodarowanie wybranych terenów zdegradowanych geomechanicznie     526
  11.7.1. Zwałowiska górnictwa węgla brunatnego     526
  11.7.2. Hałdy górnictwa węgla kamiennego     530
  11.7.3. Kamieniołomy, piaskownie i żwirownie     532
  11.7.4. Składowiska odpadów poflotacyjnych rud metali     535
  11.8. Wybrane zagadnienia z zakresu rekultywacji (remediacji) gleb zdegradowanych chemicznie     537
  11.8.1. Wapnowanie – metoda rekultywacji gleb zakwaszonych     537
  11.8.2. Wybór strategii remediacji. Metody unieruchamiania i usuwania zanieczyszczeń     538
  11.8.3. Zasady remediacji gleb zanieczyszczonych metalami ciężkimi     538
  11.8.4. Znaczenie i zasady stosowania materii organicznej w rekultywacji     540
  11.8.5. Przykłady metod dekontaminacji gleb     541
  11.8.6. Metody fitoremediacji w rekultywacji gleb     543
  
  Literatura     547
  Indeks     558
  Mapa: Typy gleb     572
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia