Gramatyka niemiecka z uwagami konfrontatywnymi

Gramatyka niemiecka z uwagami konfrontatywnymi

1 opinia

Format:

ibuk

W podręczniku zastosowano autorski model analizy językowej opartej na ogólnoludzkich cechach językowych (publikowanych w naszym Wydawnictwie w 2004 roku, zrecenzowanych pozytywnie w kraju i za granicą). Zamieszczono też nowatorskie reguły gramatyczne obejmujące wszystkie dziedziny gramatyczne,od fonetyki i fonologii, do składni, z uwzględnieniem walencji, tematu i rematu w opisie szyku wyrazów w języku niemieckim. W przykładach niemieckich zastosowano obowiązującą od 1 sierpnia 2006 roku ortografię niemiecką. Wszystkie są tłumaczone na język polski, co poza autorskimi uwagami i konfrontatywnymi pobudza do dalszego samodzielnego porównania językowego. Do poszczególnych rozdziałów dodano informacje o najnowszych wynikach badań, np. o nowym rodzajniku nieokreślonym. Poszerzono walencję czasownika, tworząc rozdział 16. Poprzez odnośniki do innych podrozdziałów i dokładne opracowanie indeksu terminów umożliwiono recepcję tylko wybranych rozdziałów.

Podręcznik przeznaczony jest dla studentów filologii germańskiej oraz językoznawstwa.


Liczba stron551
WydawcaWydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ISBN-13978-83-232-2832-5
Numer wydania2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  OD AUTORA    5
  1. Słowo wstępne    17
  1.1. Jak człowiek opanowuje język?    17
  1.2. Czym jest gramatyka?    18
  1.3. Rys historyczny gramatyki niemieckiej    21
  1.4. Ocena gramatyk niemieckich    22
  2. Jednostki strony dźwiękowej języka    27
  2.0. Ogólnoludzkie cechy językowe    27
  2.1. Definicja tekstu    28
  2.2. Terminologia gramatyczna    29
  2.3. Jednostki strony dźwiękowej języka    30
  2.3.1. Sekwencja jednego mówcy    30
  2.3.2. Wypowiedź    32
  2.3.3. Sekwencje wypowiedzi    34
  2.3.4. Sylaby    35
  2.3.5. Głoski    36
  2.3.6. Głoski i litery    37
  2.3.7. Głoski i fonemy    38
  2.4. Wymowa głosek języka niemieckiego    40
  2.4.0. Realizacja dźwiękowa mowy    40
  2.4.1. Narządy mowy i ich czynności    41
  2.5. Artykulacja głosek    45
  2.5.0. Wprowadzenie ogólne    45
  2.5.1. Samogłoski    46
  2.5.1.0. Terminologia opisu    46
  2.5.1.1. Artykulacja samogłosek    50
  2.5.1.2. Wspólne cechy artykulacyjne samogłosek    56
  2.5.3. Dwugłoski    57
  2.5.4. Ortograficzna reprezentacja samogłosek    58
  2.5.5. Spółgłoski    61
  2.5.5.0. Samogłoski a spółgłoski    61
  2.5.5.1. Terminologia opisu    62
  2.5.5.2. Spółgłoski zwarto-wybuchowe    65
  2.5.5.3. Spółgłoski szczelinowe    70
  2.5.5.4. Spółgłoski zwarto-szczelinowe    78
  2.5.5.5. Spółgłoski półotwarte    78
  2.5.5.6. Koartykulacja    82
  2.5.5.7. Asymilacja    83
  2.6. Uwagi końcowe    84
  3. Jednostki strony znaczeniowej języka    87
  3.0. Uwagi wstępne    87
  3.1. Znaczenie i sens    88
  3.2. Jednostki językowe strony dźwiękowej ze znaczeniem    89
  3.3 Granice słowa    95
  3.3.0. Rys historyczny    95
  3.3.1. Słowoformy prymarne    97
  3.3.2. Słowoformy sekundarne    101
  3.3.3. Słowoformy tercjarne    103
  3.4. Uwagi końcowe    109
  3.5. Analiza słowoform    112
  3.5.0. Rys historyczny    112
  3.5.1. Podstawowe terminy analizy    112
  3.5.2. Procedura analizy słowoform    117
  3.5.3. Analiza słowoform prostych    122
  3.5.4. Słowoformy złożone    124
  3.6. Podsumowanie    129
  4. Klasyfikacja słowoform    131
  4.0. Rys historyczny    131
  4.1. Pierwsza część mowy (pytania prymarne)    132
  4.2. Druga część mowy (odnośniki)    135
  4.3. Trzecia część mowy (ekwiwalenty wypowiedzi)    139
  4.4. Czwarta część mowy (finitum)    140
  4.5. Piąta część mowy (potencjalne finitum)    145
  4.6. Szósta część mowy (modyfikator (potencjalnego) finitum)    149
  4.7. Siódma część mowy (obligatoryjny zaimek zwrotny)    150
  4.8. Ósma część mowy (indefinitum)    152
  4.9. Dziewiąta część mowy (partykuły)    154
  4.10. Dziesiąta część mowy (słowoformy modalne)    155
  4.11. Jedenasta część mowy (słowoformy deiktyczne)    156
  4.12. Dwunasta część mowy (przysłówek)    158
  4.13. Klasyfikacja potencjalnych wypowiedzi minimalnych    160
  4.14. Trzynasta część mowy (rzeczownik)    166
  4.15. Czternasta część mowy (słowoformy funkcyjne)    167
  4.16. Piętnasta część mowy (przymiotnik)    168
  4.17. Szesnasta część mowy (imiesłów czasu neutralnego)    170
  4.18. Klasyfikacja wypowiedzeń według ilości finitów    172
  4.19. Siedemnasta część mowy (spójniki współrzędne)    175
  4.20. Osiemnasta część mowy (spójniki podrzędne)    176
  4.21. Podsumowanie    177
  5. Czasownik    181
  5.1. Termin czasownik    181
  5.2. Gramatyczne kategorie czasownika    181
  5.3. Czasy gramatyczne    183
  5.4. Klasyfikacja potencjalnego finitum    185
  5.5. Tworzenie prostych słowoform czasownikowych    189
  5.5.0. Uwagi wstępne    189
  5.6. Czas neutralny trybu oznajmującego    190
  5.7. Tryb rozkazujący    203
  5.8. Czas neutralny trybu przypuszczającego    207
  5.9. Imiesłów czasu neutralnego    209
  5.10. Czasowniki nieregularne    210
  5.10.0. Objaśnienie do tabeli czasowników nieregularnych    210
  5.10.1. Lista czasowników nieregularnych    211
  5.11. Imiesłów czasu przeszłego    221
  5.12. Czas przeszły narracyjny trybu oznajmującego    224
  5.13. Czas przeszły narracyjny trybu przypuszczającego    227
  5.14. Czasowniki regularne i nieregularne    229
  5.15. Syntaktyczne kompleksy czasownikowe    231
  5.15.1. Kompleksowe bezokoliczniki    231
  5.15.2. Haben lub sein w bezokoliczniku czasu przeszłego    235
  5.15.2.1. Bezokolicznik czasu przeszłego z haben    236
  5.15.2.2. Bezokolicznik czasu przeszłego z sein    238
  5.15.3. Bezokolicznik zastępczy    241
  5.16. Tworzenie złożonych czasów gramatycznych trybu oznajmującego    243
  5.16.0 Wprowadzenie    243
  5.16.1. Nowe reguły tworzenia złożonych czasów gramatycznych    245
  5.16.1.1. Czas modalny trybu oznajmującego    245
  5.16.1.2. Zastępczy tryb przypuszczający    246
  5.16.1.3. Czas neutralny strony biernej trybu oznajmującego    247
  5.16.1.4. Czas przeszły narracyjny strony biernej trybu oznajmującego    247
  5.16.1.5. Czas przeszły dialogowy trybu oznajmującego    247
  5.16.1.6. Czas przeszły niedialogowy trybu oznajmującego    248
  5.16.1.7. Tworzenie trybu przypuszczającego złożonych czasów gramatycznych    248
  5.16.2. Rozszyfrowywanie złożonych czasów gramatycznych    249
  5.17. Podsumowanie    251
  5.18. Uwagi końcowe    252
  6. Rzeczownik jako jądro wypowiedzi minimalnych    257
  6.1. Pisownia i znaczenie rzeczowników    257
  6.2. Semantyczna klasyfikacja rzeczowników    258
  6.3. Kategorie rzeczownika    261
  6.3.1. Liczba    261
  6.3.2. Przypadek    265
  6.3.3. Rodzaj gramatyczny    266
  6.3.4. Formalna neutralizacja rodzaju gramatycznego    273
  6.4. Deklinacja rzeczownika    274
  6.4.0. Rys historyczny    274
  6.4.1. Wykładniki syntaktyczne rzeczownika    275
  6.4.2. Opuszczanie wykładników syntaktycznych w wypowiedzi    278
  6.4.3. Fakultatywność wykładników syntaktycznych    282
  6.4.4. Wykładniki syntaktyczne substantywizacji    283
  6.5. Uwagi końcowe    285
  7. Czternasta część mowy (słowoformy funkcyjne)    289
  7.1. Klasyfikacja słowoform funkcyjnych    289
  7.2. Rodzajniki    292
  7.3. Lista rodzajników    293
  7.4. Deklinacja rodzajników    294
  7.5. Funkcje gramatyczne rodzajników    296
  7.6. Użycie rodzajników    300
  7.6.1. Wprowadzenie    300
  7.6.2. Rodzajnik określony    301
  7.6.3. Rodzajnik nieokreślony    303
  7.6.4. Rodzajnik zerowy    305
  7.6.5. Rodzajniki przyimkowe    308
  7.7. Przyimki    310
  7.7.1. Cechy syntaktyczno-morfologiczne    310
  7.7.2. Rekcja przyimków    313
  8. Stopniowanie    323
  8.1. Terminologia    323
  8.2. Stopniowanie za pomocą sufiksów    326
  8.3. Zmiany w tematach w stopniu wyższym i najwyższym    330
  8.4. Stopniowanie za pomocą innych środków językowych    333
  9. Syntaktyczne wykładniki przymiotników    335
  9.0. Rys historyczny    335
  9.1. Pozycja przymiotnika    336
  9.2. Przymiotniki bez syntaktycznych wykładników    337
  9.3. Przymiotniki z wykładnikami syntaktycznymi    338
  9.4. Uwagi końcowe    345
  10. Syntaktyczna analiza wypowiedzi    347
  10.0. Rys historyczny    347
  10.1. Człony wypowiedzi    349
  10.2. Klasyfikacja członów wypowiedzi    351
  10.2.1. Pierwszy człon wypowiedzi (parenteza)    352
  10.2.2. Drugi człon wypowiedzi (człon wiodący)    353
  10.2.3. Trzeci człon wypowiedzi (potencjalny człon wiodący)    353
  10.2.4. Czwarty człon wypowiedzi (modyfikator)    354
  10.2.5. Piąty człon wypowiedzi (człon modalny)    354
  10.2.6. Szósty człon wypowiedzi (człon partykuły)    355
  10.2.7. Siódmy człon wypowiedzi (człon spójnikowy)    355
  10.2.8. Ósmy człon wypowiedzi (formalny podmiot)    356
  10.2.9. Dziewiąty człon wypowiedzi (formalne dopełnienie w bierniku)    356
  10.2.10. Dziesiąty człon wypowiedzi (formalne dopełnienie w celowniku)    357
  10.2.11. Jedenasty człon wypowiedzi (formalne dopełnienie przyimkowe)    358
  10.2.12. Dwunasty człon wypowiedzi (podmiot)    358
  10.2.13. Trzynasty człon wypowiedzi (człon was?)    359
  10.2.14. Czternasty człon wypowiedzi (dopełnienie w bierniku)    362
  10.2.15. Piętnasty człon wypowiedzi (dopełnienie w celowniku)    362
  10.2.16. Szesnasty człon wypowiedzi (fakultatywny celownik)    363
  10.2.17. Siedemnasty człon wypowiedzi (dopełnienie w dopełniaczu)    364
  10.2.18. Osiemnasty człon wypowiedzi (dopełnienie przyimkowe)    365
  10.2.19. Dziewiętnasty człon wypowiedzi (człon przyimkowy)    366
  10.2.20. Dwudziesty człon wypowiedzi (człon wie?)    367
  10.2.21. Dwudziesty pierwszy człon wypowiedzi (człon wo?)    367
  10.2.22. Dwudziesty drugi człon wypowiedzi (człon wohin?)    368
  10.2.23. Dwudziesty trzeci człon wypowiedzi (człon woher?)    368
  10.2.24. Dwudziesty czwarty człon wypowiedzi (człon wann?)    369
  10.2.25. Dwudziesty piąty człon wypowiedzi (człon bis wann?)    369
  10.2.26. Dwudziesty szósty człon wypowiedzi (człon seit wann?)    369
  10.2.27. Dwudziesty siódmy człon wypowiedzi (człon wie oft?)    370
  10.2.28. Dwudziesty ósmy człon wypowiedzi (człon wie lange?)    370
  10.2.29. Dwudziesty dziewiąty człon wypowiedzi (człon wie weit?)    371
  10.2.30. Trzydziesty człon wypowiedzi (człon wie viel?)    371
  10.2.31. Trzydziesty pierwszy człon wypowiedzi (człon warum?)    371
  10.3. Proste i złożone człony wypowiedzi    372
  10.4. Klasyfikacja wypowiedzi złożonych    376
  10.4.1 Uściślenia terminologiczne    376
  10.4.2. Wypowiedzi podrzędne    378
  10.4.2.1. Paradygmatyczne wypowiedzi klasy piątej    378
  10.4.2.2. Paradygmatyczne wypowiedzi klasy czwartej    383
  10.4.2.3. Wypowiedzi współrzędne    386
  10.5. Uwagi końcowe    387
  11. Prozodia    391
  11.0. Terminologia    391
  11.1. Akcentuacja słowoform prostych    393
  11.2. Akcentuacja słowoform obcych    396
  11.3. Akcentuacja skrótowców sylabowych i literowych    398
  11.4. Akcentuacja wyrazów złożonych    399
  11.5. Akcentuacja słowoform w wypowiedzi    401
  11.6. Intonacja wypowiedzi    406
  11.7. Podsumowanie    410
  12. Czasy gramatyczne w wypowiedzi    413
  12.1. Użycie czasów gramatycznych trybu oznajmującego    413
  12.1.0. Uwagi konfrontatywne    413
  12.1.1. Czas neutralny    414
  12.1.1.1. Teraźniejszość czasu neutralnego    414
  12.1.1.2. Przyszłość czasu neutralnego    415
  12.1.1.3. Przeszłość czasu neutralnego    416
  12.1.1.4. Ponadczasowość    416
  12.1.1.5. Niekonwencjonalne użycie czasu neutralnego    417
  12.1.2. Czas narracyjny    418
  12.1.3. Czas przeszły dialogowy (Perfekt)    420
  12.1.4. Czas przeszły niedialogowy (Plusquamperfekt)    421
  12.1.5. Czas modalny I (Futur I)    421
  12.1.6. Czas modalny II (Futur II)    423
  12.1.7. Relatywne użycie czasów gramatycznych    424
  12.1.8. Wymienialność czasów gramatycznych    426
  12.2. Użycie trybu przypuszczającego    427
  12.2.0. Uwagi wstępne    427
  12.2.1. Mowa niezależna i zależna    427
  12.2.2. Użycie trybu przypuszczającego w wypowiedziach pojedynczych    435
  12.2.3. Użycie trybu przypuszczającego w wypowiedziach złożonych    438
  12.3. Strona czynna i bierna w wypowiedzi    441
  12.3.1. Krótkie wprowadzenie    441
  12.3.2. Opozycja wypowiedź czynna : wypowiedź bierna    442
  12.3.3. Przekształcenie wypowiedzi czynnej na bierną    446
  12.3.4. Użycie strony biernej    454
  12.5. Uwagi końcowe    455
  13. Szyk członów wypowiedzi    457
  13.0. Wprowadzenie    457
  13.1. Ścisły szyk członów wypowiedzi w wypowiedzi pojedynczej    460
  13.1.1. Pozycja członu wiodącego    461
  13.1.2. Pozycja potencjalnych członów wiodących    461
  13.1.3. Pozycja modyfikatora    462
  13.1.4. Pozycja członu was? i wie?    463
  13.1.5. Pozycja członu partykuły nicht    463
  13.2. Struktura wypowiedzi pojedynczej    465
  13.2.1. Występowanie członków wypowiedzi w przedpolu    468
  13.2.1.1. Jednoczłonowe obsadzenie przedpola    468
  13.2.1.2. Wieloczłonowe obsadzenie przedpola    470
  13.2.2. Szyk członów wypowiedzi w polu centralnym    473
  13.2.2.0. Uwagi wstępne    473
  13.2.2.1. Dwuczłonowe obsadzenie pola centralnego z podmiotem    474
  13.2.2.2. Dwuczłonowe obsadzenie pola centralnego bez podmiotu    476
  13.2.2.3. Trójczłonowe obsadzenie pola centralnego z podmiotem    483
  13.2.2.4. Trójczłonowe obsadzenie pola centralnego bez podmiotu    491
  13.2.2.5. Wieloczłonowe obsadzenie pola centralnego    495
  13.3. Szyk członów wypowiedzi w wypowiedziach złożonych    498
  13.3.1. Szyk członów wypowiedzi w wypowiedziach współrzędnych    498
  13.3.2. Szyk członów wypowiedzi w wypowiedziach podrzędnych    501
  13.4. Występowanie członów wypowiedzi w polu końcowym    512
  13.5. Uwagi końcowe    516
  14. Walencja    519
  14.0. Rys historyczny    519
  14.1. Prymarne i sekundarne słowa semantyczne w wypowiedzi    521
  14.2. Obligatoryjne i fakultatywne człony walencyjne    524
  14.3. Uwagi końcowe    529
  LITERATURA    531
  Literatura źródłowa    531
  Literatura językoznawcza    531
  INDEKS TERMINÓW    543
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia