Gramatyka niemiecka z uwagami konfrontatywnymi

Gramatyka niemiecka z uwagami konfrontatywnymi

1 opinia

Format:

ibuk

W podręczniku zastosowano autorski model analizy językowej opartej na ogólnoludzkich cechach językowych (publikowanych w naszym Wydawnictwie w 2004 roku, zrecenzowanych pozytywnie w kraju i za granicą). Zamieszczono też nowatorskie reguły gramatyczne obejmujące wszystkie dziedziny gramatyczne,od fonetyki i fonologii, do składni, z uwzględnieniem walencji, tematu i rematu w opisie szyku wyrazów w języku niemieckim. W przykładach niemieckich zastosowano obowiązującą od 1 sierpnia 2006 roku ortografię niemiecką. Wszystkie są tłumaczone na język polski, co poza autorskimi uwagami i konfrontatywnymi pobudza do dalszego samodzielnego porównania językowego. Do poszczególnych rozdziałów dodano informacje o najnowszych wynikach badań, np. o nowym rodzajniku nieokreślonym. Poszerzono walencję czasownika, tworząc rozdział 16. Poprzez odnośniki do innych podrozdziałów i dokładne opracowanie indeksu terminów umożliwiono recepcję tylko wybranych rozdziałów.

Podręcznik przeznaczony jest dla studentów filologii germańskiej oraz językoznawstwa.


Rok wydania2015
Liczba stron551
KategoriaPublikacje darmowe
WydawcaWydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ISBN-13978-83-232-2832-5
Numer wydania2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  OD AUTORA     5
  
  1. Słowo wstępne     17
  
  1.1. Jak człowiek opanowuje język?     17
  1.2. Czym jest gramatyka?     18
  1.3. Rys historyczny gramatyki niemieckiej     21
  1.4. Ocena gramatyk niemieckich     22
  
  2. Jednostki strony dźwiękowej języka     27
  
  2.0. Ogólnoludzkie cechy językowe     27
  2.1. Definicja tekstu     28
  2.2. Terminologia gramatyczna     29
  2.3. Jednostki strony dźwiękowej języka     30
  2.3.1. Sekwencja jednego mówcy     30
  2.3.2. Wypowiedź     32
  2.3.3. Sekwencje wypowiedzi     34
  2.3.4. Sylaby     35
  2.3.5. Głoski     36
  2.3.6. Głoski i litery     37
  2.3.7. Głoski i fonemy     38
  2.4. Wymowa głosek języka niemieckiego     40
  2.4.0. Realizacja dźwiękowa mowy     40
  2.4.1. Narządy mowy i ich czynności     41
  2.5. Artykulacja głosek     45
  2.5.0. Wprowadzenie ogólne     45
  2.5.1. Samogłoski     46
  2.5.1.0. Terminologia opisu     46
  2.5.1.1. Artykulacja samogłosek     50
  2.5.1.2. Wspólne cechy artykulacyjne samogłosek     56
  2.5.3. Dwugłoski     57
  2.5.4. Ortograficzna reprezentacja samogłosek     58
  2.5.5. Spółgłoski     61
  2.5.5.0. Samogłoski a spółgłoski     61
  2.5.5.1. Terminologia opisu     62
  2.5.5.2. Spółgłoski zwarto-wybuchowe     65
  2.5.5.3. Spółgłoski szczelinowe     70
  2.5.5.4. Spółgłoski zwarto-szczelinowe     78
  2.5.5.5. Spółgłoski półotwarte     78
  2.5.5.6. Koartykulacja     82
  2.5.5.7. Asymilacja     83
  2.6. Uwagi końcowe     84
  
  3. Jednostki strony znaczeniowej języka     87
  
  3.0. Uwagi wstępne     87
  3.1. Znaczenie i sens     88
  3.2. Jednostki językowe strony dźwiękowej ze znaczeniem     89
  3.3 Granice słowa     95
  3.3.0. Rys historyczny     95
  3.3.1. Słowoformy prymarne     97
  3.3.2. Słowoformy sekundarne     101
  3.3.3. Słowoformy tercjarne     103
  3.4. Uwagi końcowe     109
  3.5. Analiza słowoform     112
  3.5.0. Rys historyczny     112
  3.5.1. Podstawowe terminy analizy     112
  3.5.2. Procedura analizy słowoform     117
  3.5.3. Analiza słowoform prostych     122
  3.5.4. Słowoformy złożone     124
  3.6. Podsumowanie     129
  
  4. Klasyfikacja słowoform     131
  
  4.0. Rys historyczny     131
  4.1. Pierwsza część mowy (pytania prymarne)     132
  4.2. Druga część mowy (odnośniki)     135
  4.3. Trzecia część mowy (ekwiwalenty wypowiedzi)     139
  4.4. Czwarta część mowy (finitum)     140
  4.5. Piąta część mowy (potencjalne finitum)     145
  4.6. Szósta część mowy (modyfikator (potencjalnego) finitum)     149
  4.7. Siódma część mowy (obligatoryjny zaimek zwrotny)     150
  4.8. Ósma część mowy (indefinitum)     152
  4.9. Dziewiąta część mowy (partykuły)     154
  4.10. Dziesiąta część mowy (słowoformy modalne)     155
  4.11. Jedenasta część mowy (słowoformy deiktyczne)     156
  4.12. Dwunasta część mowy (przysłówek)     158
  4.13. Klasyfikacja potencjalnych wypowiedzi minimalnych     160
  4.14. Trzynasta część mowy (rzeczownik)     166
  4.15. Czternasta część mowy (słowoformy funkcyjne)     167
  4.16. Piętnasta część mowy (przymiotnik)     168
  4.17. Szesnasta część mowy (imiesłów czasu neutralnego)     170
  4.18. Klasyfikacja wypowiedzeń według ilości finitów     172
  4.19. Siedemnasta część mowy (spójniki współrzędne)     175
  4.20. Osiemnasta część mowy (spójniki podrzędne)     176
  4.21. Podsumowanie     177
  
  5. Czasownik     181
  
  5.1. Termin czasownik     181
  5.2. Gramatyczne kategorie czasownika     181
  5.3. Czasy gramatyczne     183
  5.4. Klasyfikacja potencjalnego finitum     185
  5.5. Tworzenie prostych słowoform czasownikowych     189
  5.5.0. Uwagi wstępne     189
  5.6. Czas neutralny trybu oznajmującego     190
  5.7. Tryb rozkazujący     203
  5.8. Czas neutralny trybu przypuszczającego     207
  5.9. Imiesłów czasu neutralnego     209
  5.10. Czasowniki nieregularne     210
  5.10.0. Objaśnienie do tabeli czasowników nieregularnych     210
  5.10.1. Lista czasowników nieregularnych     211
  5.11. Imiesłów czasu przeszłego     221
  5.12. Czas przeszły narracyjny trybu oznajmującego     224
  5.13. Czas przeszły narracyjny trybu przypuszczającego     227
  5.14. Czasowniki regularne i nieregularne     229
  5.15. Syntaktyczne kompleksy czasownikowe     231
  5.15.1. Kompleksowe bezokoliczniki     231
  5.15.2. Haben lub sein w bezokoliczniku czasu przeszłego     235
  5.15.2.1. Bezokolicznik czasu przeszłego z haben     236
  5.15.2.2. Bezokolicznik czasu przeszłego z sein     238
  5.15.3. Bezokolicznik zastępczy     241
  5.16. Tworzenie złożonych czasów gramatycznych trybu oznajmującego     243
  5.16.0 Wprowadzenie     243
  5.16.1. Nowe reguły tworzenia złożonych czasów gramatycznych     245
  5.16.1.1. Czas modalny trybu oznajmującego     245
  5.16.1.2. Zastępczy tryb przypuszczający     246
  5.16.1.3. Czas neutralny strony biernej trybu oznajmującego     247
  5.16.1.4. Czas przeszły narracyjny strony biernej trybu oznajmującego     247
  5.16.1.5. Czas przeszły dialogowy trybu oznajmującego     247
  5.16.1.6. Czas przeszły niedialogowy trybu oznajmującego     248
  5.16.1.7. Tworzenie trybu przypuszczającego złożonych czasów gramatycznych     248
  5.16.2. Rozszyfrowywanie złożonych czasów gramatycznych     249
  5.17. Podsumowanie     251
  5.18. Uwagi końcowe     252
  
  6. Rzeczownik jako jądro wypowiedzi minimalnych     257
  
  6.1. Pisownia i znaczenie rzeczowników     257
  6.2. Semantyczna klasyfikacja rzeczowników     258
  6.3. Kategorie rzeczownika     261
  6.3.1. Liczba     261
  6.3.2. Przypadek     265
  6.3.3. Rodzaj gramatyczny     266
  6.3.4. Formalna neutralizacja rodzaju gramatycznego     273
  6.4. Deklinacja rzeczownika     274
  6.4.0. Rys historyczny     274
  6.4.1. Wykładniki syntaktyczne rzeczownika     275
  6.4.2. Opuszczanie wykładników syntaktycznych w wypowiedzi     278
  6.4.3. Fakultatywność wykładników syntaktycznych     282
  6.4.4. Wykładniki syntaktyczne substantywizacji     283
  6.5. Uwagi końcowe     285
  
  7. Czternasta część mowy (słowoformy funkcyjne)     289
  
  7.1. Klasyfikacja słowoform funkcyjnych     289
  7.2. Rodzajniki     292
  7.3. Lista rodzajników     293
  7.4. Deklinacja rodzajników     294
  7.5. Funkcje gramatyczne rodzajników     296
  7.6. Użycie rodzajników     300
  7.6.1. Wprowadzenie     300
  7.6.2. Rodzajnik określony     301
  7.6.3. Rodzajnik nieokreślony     303
  7.6.4. Rodzajnik zerowy     305
  7.6.5. Rodzajniki przyimkowe     308
  7.7. Przyimki     310
  7.7.1. Cechy syntaktyczno-morfologiczne     310
  7.7.2. Rekcja przyimków     313
  
  8. Stopniowanie     323
  
  8.1. Terminologia     323
  8.2. Stopniowanie za pomocą sufiksów     326
  8.3. Zmiany w tematach w stopniu wyższym i najwyższym     330
  8.4. Stopniowanie za pomocą innych środków językowych     333
  
  9. Syntaktyczne wykładniki przymiotników     335
  
  9.0. Rys historyczny     335
  9.1. Pozycja przymiotnika     336
  9.2. Przymiotniki bez syntaktycznych wykładników     337
  9.3. Przymiotniki z wykładnikami syntaktycznymi     338
  9.4. Uwagi końcowe     345
  
  10. Syntaktyczna analiza wypowiedzi     347
  
  10.0. Rys historyczny     347
  10.1. Człony wypowiedzi     349
  10.2. Klasyfikacja członów wypowiedzi     351
  10.2.1. Pierwszy człon wypowiedzi (parenteza)     352
  10.2.2. Drugi człon wypowiedzi (człon wiodący)     353
  10.2.3. Trzeci człon wypowiedzi (potencjalny człon wiodący)     353
  10.2.4. Czwarty człon wypowiedzi (modyfikator)     354
  10.2.5. Piąty człon wypowiedzi (człon modalny)     354
  10.2.6. Szósty człon wypowiedzi (człon partykuły)     355
  10.2.7. Siódmy człon wypowiedzi (człon spójnikowy)     355
  10.2.8. Ósmy człon wypowiedzi (formalny podmiot)     356
  10.2.9. Dziewiąty człon wypowiedzi (formalne dopełnienie w bierniku)     356
  10.2.10. Dziesiąty człon wypowiedzi (formalne dopełnienie w celowniku)     357
  10.2.11. Jedenasty człon wypowiedzi (formalne dopełnienie przyimkowe)     358
  10.2.12. Dwunasty człon wypowiedzi (podmiot)     358
  10.2.13. Trzynasty człon wypowiedzi (człon was?)     359
  10.2.14. Czternasty człon wypowiedzi (dopełnienie w bierniku)     362
  10.2.15. Piętnasty człon wypowiedzi (dopełnienie w celowniku)     362
  10.2.16. Szesnasty człon wypowiedzi (fakultatywny celownik)     363
  10.2.17. Siedemnasty człon wypowiedzi (dopełnienie w dopełniaczu)    364
  10.2.18. Osiemnasty człon wypowiedzi (dopełnienie przyimkowe)     365
  10.2.19. Dziewiętnasty człon wypowiedzi (człon przyimkowy)     366
  10.2.20. Dwudziesty człon wypowiedzi (człon wie?)     367
  10.2.21. Dwudziesty pierwszy człon wypowiedzi (człon wo?)     367
  10.2.22. Dwudziesty drugi człon wypowiedzi (człon wohin?)     368
  10.2.23. Dwudziesty trzeci człon wypowiedzi (człon woher?)     368
  10.2.24. Dwudziesty czwarty człon wypowiedzi (człon wann?)     369
  10.2.25. Dwudziesty piąty człon wypowiedzi (człon bis wann?)     369
  10.2.26. Dwudziesty szósty człon wypowiedzi (człon seit wann?)     369
  10.2.27. Dwudziesty siódmy człon wypowiedzi (człon wie oft?)     370
  10.2.28. Dwudziesty ósmy człon wypowiedzi (człon wie lange?)    370
  10.2.29. Dwudziesty dziewiąty człon wypowiedzi (człon wie weit?)     371
  10.2.30. Trzydziesty człon wypowiedzi (człon wie viel?)     371
  10.2.31. Trzydziesty pierwszy człon wypowiedzi (człon warum?)     371
  10.3. Proste i złożone człony wypowiedzi     372
  10.4. Klasyfikacja wypowiedzi złożonych     376
  10.4.1 Uściślenia terminologiczne     376
  10.4.2. Wypowiedzi podrzędne     378
  10.4.2.1. Paradygmatyczne wypowiedzi klasy piątej     378
  10.4.2.2. Paradygmatyczne wypowiedzi klasy czwartej     383
  10.4.2.3. Wypowiedzi współrzędne     386
  10.5. Uwagi końcowe     387
  
  11. Prozodia     391
  
  11.0. Terminologia     391
  11.1. Akcentuacja słowoform prostych     393
  11.2. Akcentuacja słowoform obcych     396
  11.3. Akcentuacja skrótowców sylabowych i literowych     398
  11.4. Akcentuacja wyrazów złożonych     399
  11.5. Akcentuacja słowoform w wypowiedzi     401
  11.6. Intonacja wypowiedzi     406
  11.7. Podsumowanie     410
  
  12. Czasy gramatyczne w wypowiedzi     413
  
  12.1. Użycie czasów gramatycznych trybu oznajmującego     413
  12.1.0. Uwagi konfrontatywne     413
  12.1.1. Czas neutralny     414
  12.1.1.1. Teraźniejszość czasu neutralnego     414
  12.1.1.2. Przyszłość czasu neutralnego     415
  12.1.1.3. Przeszłość czasu neutralnego     416
  12.1.1.4. Ponadczasowość     416
  12.1.1.5. Niekonwencjonalne użycie czasu neutralnego     417
  12.1.2. Czas narracyjny     418
  12.1.3. Czas przeszły dialogowy (Perfekt)     420
  12.1.4. Czas przeszły niedialogowy (Plusquamperfekt)     421
  12.1.5. Czas modalny I (Futur I)     421
  12.1.6. Czas modalny II (Futur II)     423
  12.1.7. Relatywne użycie czasów gramatycznych     424
  12.1.8. Wymienialność czasów gramatycznych     426
  12.2. Użycie trybu przypuszczającego     427
  12.2.0. Uwagi wstępne     427
  12.2.1. Mowa niezależna i zależna     427
  12.2.2. Użycie trybu przypuszczającego w wypowiedziach pojedynczych     435
  12.2.3. Użycie trybu przypuszczającego w wypowiedziach złożonych     438
  12.3. Strona czynna i bierna w wypowiedzi     441
  12.3.1. Krótkie wprowadzenie     441
  12.3.2. Opozycja wypowiedź czynna : wypowiedź bierna     442
  12.3.3. Przekształcenie wypowiedzi czynnej na bierną     446
  12.3.4. Użycie strony biernej     454
  12.5. Uwagi końcowe     455
  
  13. Szyk członów wypowiedzi     457
  
  13.0. Wprowadzenie     457
  13.1. Ścisły szyk członów wypowiedzi w wypowiedzi pojedynczej     460
  13.1.1. Pozycja członu wiodącego     461
  13.1.2. Pozycja potencjalnych członów wiodących     461
  13.1.3. Pozycja modyfikatora     462
  13.1.4. Pozycja członu was? i wie?     463
  13.1.5. Pozycja członu partykuły nicht     463
  13.2. Struktura wypowiedzi pojedynczej     465
  13.2.1. Występowanie członków wypowiedzi w przedpolu     468
  13.2.1.1. Jednoczłonowe obsadzenie przedpola     468
  13.2.1.2. Wieloczłonowe obsadzenie przedpola     470
  13.2.2. Szyk członów wypowiedzi w polu centralnym     473
  13.2.2.0. Uwagi wstępne     473
  13.2.2.1. Dwuczłonowe obsadzenie pola centralnego z podmiotem     474
  13.2.2.2. Dwuczłonowe obsadzenie pola centralnego bez podmiotu     476
  13.2.2.3. Trójczłonowe obsadzenie pola centralnego z podmiotem     483
  13.2.2.4. Trójczłonowe obsadzenie pola centralnego bez podmiotu     491
  13.2.2.5. Wieloczłonowe obsadzenie pola centralnego     495
  13.3. Szyk członów wypowiedzi w wypowiedziach złożonych     498
  13.3.1. Szyk członów wypowiedzi w wypowiedziach współrzędnych     498
  13.3.2. Szyk członów wypowiedzi w wypowiedziach podrzędnych     501
  13.4. Występowanie członów wypowiedzi w polu końcowym    512
  13.5. Uwagi końcowe     516
  
  14. Walencja     519
  
  14.0. Rys historyczny     519
  14.1. Prymarne i sekundarne słowa semantyczne w wypowiedzi     521
  14.2. Obligatoryjne i fakultatywne człony walencyjne     524
  14.3. Uwagi końcowe     529
  
  LITERATURA     531
  Literatura źródłowa     531
  Literatura językoznawcza     531
  INDEKS TERMINÓW     543
  POSŁOWIE
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia