Integracja europejska w świetle Traktatu z Lizbony

-25%

Integracja europejska w świetle Traktatu z Lizbony

Aspekty ekonomiczne

2 oceny

Wydawca:

PWE

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

36,00  48,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

36,0048,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Podręcznik obejmuje wiedzę o systemie instytucjonalnym i mechanizmach funkcjonowania Unii Europejskiej po przyjęciu Traktatu z Lizbony. Autorzy przedstawili: genezę i rozwój integracji w Europie; charakter prawny, zasady działania i członkostwo w UE; prawo UE i jej system instytucjonalny; zasady obowiązujące w stosunkach zewnętrznych UE; sposoby finansowania UE; swobody rynku wewnętrznego UE; Wspólną Politykę Handlową oraz Wspólną Politykę Rolną; politykę spójności; wspólne reguły konkurencji; Unię Gospodarczą i Walutową UE.


Podręcznik jest przeznaczony dla studentów ekonomii, zarządzania, stosunków międzynarodowych, europeistyki, międzynarodowych stosunków gospodarczych, politologii, dziennikarstwa.


„Autorom udało się uwzględnić najnowsze zjawiska, jakie pojawiły się i trwają do dziś, a ich skutki trwać zapewne będą jeszcze co najmniej kilka lat, nawet ostatnie wydarzenia związane ze światowym kryzysem finansowym, w tym i kryzysem gospodarczym strefy euro”.
Prof. dr hab. Wiesław Czyżowicz
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie


Liczba stron384
WydawcaPWE
ISBN-13978-83-208-2194-9
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp
  Wykaz skrótów
  
  Rozdział 1. Pojęcie, formy, efekty i koncepcje integracji europejskiej, Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska, Krystyna Michałowska-Gorywoda
  
  1.1. Pojęcie i formy międzynarodowej integracji gospodarczej
  1.2. Wzajemne preferencje handlowe a dyskryminacja w ugrupowaniach integracyjnych
  1.3. Efekty integracji handlowej
  1.3.1. Efekty krótkookresowe (statyczne) unii celnej
  1.3.2. Efekty długookresowe (dynamiczne) unii celnej
  1.4. Koncepcje integracji europejskiej
  1.4.1. Okres do II wojny światowej – zarys ogólny
  1.4.2. Przyczyny i uwarunkowania tworzenia ugrupowań integracyjnych w Europie Zachodniej
  1.4.3. Próby integracji polityczno-gospodarczej w Europie Środkowej i Wschodniej
  1.5. Utworzenie Wspólnot Europejskich jako fundamentu współczesnej integracji europejskiej
  1.6. Rozwój składu członkowskiego Wspólnot Europejskich
  Literatura
  Pytania i zadania
  
  Rozdział 2. Budowa, charakter prawny, członkostwo, cele i zasady działania Unii Europejskiej, Krystyna Michałowska-Gorywoda
  2.1. Geneza ustanowienia Unii Europejskiej
  2.1.1. Rozwój podstaw prawnych UE
  2.1.2. Traktat z Lizbony
  2.2. Struktura i charakter prawny UE
  2.3. Podmiotowość prawna UE
  2.4. Cele i zasady funkcjonowania Unii
  2.5. Wartości UE
  2.6. Członkostwo w UE
  2.6.1. Przystąpienie do UE
  2.6.2. Państwa kandydujące do UE
  2.6.3. Wystąpienie państwa z UE
  2.6.4. Wykluczenie państwa z UE
  2.7. Obywatelstwo Unii
  2.8. Zakres terytorialny obowiązywania TUE
  2.9. Rodzaje kompetencji i zasady ich podziału pomiędzy UE a jej państwa członkowskie
  2.10. Zasady wzmocnionej współpracy
  2.11. Języki i symbole UE
  2.11.1. Języki
  2.11.2. Symbole
  Literatura
  Pytania i zadania
  
  Rozdział 3. Prawo Unii Europejskiej, Jan Barcz
  3.1. Struktura prawa UE i źródła prawa
  3.1.1. Struktura prawa UE
  3.1.2. Unijne prawo pierwotne
  3.1.3. Unijne prawo pochodne
  3.2. Rola parlamentów narodowych państw członkowskich
  3.3. Prawo UE a prawo krajowe państw członkowskich
  3.3.1. Zasady wykonywania prawa unijnego
  3.3.2. Zasada pierwszeństwa prawa unijnego wobec prawa krajowego państw członkowskich
  3.3.3. Zasada skutku bezpośredniego prawa unijnego
  3.4. System ochrony prawnej w UE
  3.4.1. Struktura i właściwość sądów unijnych
  3.4.2. Jurysdykcja w sprawach spornych
  3.4.3. Jurysdykcja w sprawach niespornych
  3.4.4. Zakres właściwości poszczególnych sądów unijnych
  3.5. Prawo UE a prawo polskie w świetle Konstytucji RP z 1997 r.
  3.5.1. Podstawa prawna przystąpienia Polski do UE
  3.5.2. Procedura związania się przez Polskę traktatem akcesyjnym i traktatami rewizyjnymi
  3.5.3. Pierwszeństwo prawa unijnego wobec prawa polskiego
  3.5.4. Problem nowelizacji Konstytucji RP w związku z członkostwem w UE
  Pytania i zadania
  
  Rozdział 4. System instytucjonalny Unii Europejskiej, Krystyna Michałowska-Gorywoda
  4.1. Kształtowanie się systemu instytucjonalnego UE
  4.2. Zarys systemu instytucjonalnego UE
  4.2.1. Parlament Europejski
  4.2.2. Rada Europejska
  4.2.3. Rada Unii
  4.2.4. Komisja Europejska
  4.2.5. System instytucji wymiaru sprawiedliwości UE
  4.2.6. Trybunał Obrachunkowy
  4.2.7. Organy doradcze wspólne dla kilku instytucji
  Literatura
  Pytania i zadania
  
  Rozdział 5. Ramy prawno-instytucjonalne stosunków zewnętrznych Unii Europejskiej, Jan Barcz
  5.1. Wprowadzenie
  5.2. Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa
  5.2.1. Rozwój WPZiB
  5.2.2. WPZiB po wejściu w życie Traktatu z Lizbony
  5.3. Europejska Polityka Sąsiedztwa
  5.4. Struktura i podstawy prawne „działań zewnętrznych Unii”
  5.5. Podsumowanie
  Literatura
  Pytania i zadania
  
  Rozdział 6. Finansowanie Unii Europejskiej, Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska
  6.1. Ogólna charakterystyka systemu finansowania UE
  6.2. Zasady sporządzania budżetu ogólnego UE
  6.3. Procedura uchwalania budżetu ogólnego i kontrola jego realizacji
  6.4. Ewolucja systemu dochodów budżetu UE
  6.5. Ewolucja wydatków z budżetu UE
  6.5.1. Główne kierunki zmian struktury wydatków z budżetu UE
  6.5.2. Struktura wydatków z budżetu UE na mocy Perspektywy finansowej na lata 2007–2013
  6.6. Znaczenie budżetu ogólnego dla procesu integracji w UE i dla jej państw członkowskich
  6.7. Perspektywy zmian dochodów i wydatków budżetu UE
  Literatura
  Pytania i zadania
  
  Rozdział 7. Swobody rynku wewnętrznego, Jan Barcz
  7.1. Pojęcie i struktura rynku wewnętrznego
  7.1.1. Pojęcie rynku wewnętrznego
  7.1.2. Struktura rynku wewnętrznego
  7.2. Społeczny wymiar UE
  7.3. Zasady działania rynku wewnętrznego
  7.3.1. Zasada zakazu dyskryminacji
  7.3.2. Zasada zakazu ograniczeń
  7.3.3. Zasada lojalności
  7.3.4. Zasada pomocniczości i proporcjonalności
  7.4. Zbliżenie prawa krajowego państw członkowskich (harmonizacja prawa)
  7.5. Swoboda przepływu towarów
  7.5.1. Unia celna i Wspólna Taryfa Celna
  7.5.2. Struktura i zakres swobody przepływu towarów
  7.5.3. Pojęcie towaru i reguły pochodzenia towaru
  7.5.4. Zakaz nakładania ceł oraz opłat o skutku równoważnym
  7.5.5. Ograniczenia ilościowe w przywozie i wywozie oraz środki o skutku równoważnym
  7.5.6. Dopuszczalne ograniczenia swobody przepływu towarów
  7.6. Swoboda przepływu osób
  7.6.1. Uwagi wstępne
  7.6.2. Swoboda przepływu pracowników
  7.6.3. Swoboda obywatela Unii do przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich UE
  7.7. Swoboda przedsiębiorczości
  7.7.1. Pojęcie przedsiębiorczości
  7.7.2. Swoboda przedsiębiorczości a inne swobody
  7.7.3. Adresaci obowiązków i praw wynikających ze swobody przedsiębiorczości
  7.7.4. Zakres zakazu dyskryminacji i ograniczeń
  7.7.5. Uprawnienia akcesoryjne
  7.7.6. Wyjątki od działania swobody przedsiębiorczości
  7.8. Regulacje dotyczące swobody przepływu pracowników i swobody przedsiębiorczości
  7.8.1. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego
  7.8.2. Uznawanie kwalifikacji
  7.9. Swoboda świadczenia usług
  7.9.1. Rozwój swobody
  7.9.2. Pojęcie „usługi”
  7.9.3. Swoboda świadczenia usług a inne swobody
  7.9.4. Podmioty uprawnione do korzystania ze swobody
  7.9.5. Zakres zakazu dyskryminacji i zakazu ograniczeń
  7.9.6. Wyłączenia ze swobody
  7.9.7. Perspektywy
  7.10. Swoboda przepływu kapitału i płatności
  7.10.1. Rozwój
  7.10.2. Pojęcie kapitału i płatności (bieżących)
  7.10.3. Skuteczność swobody, zakaz dyskryminacji i zakres zakazu ograniczeń
  Literatura
  Pytania i zadania
  
  Rozdział 8. Wspólna Polityka Handlowa oraz ekonomiczne aspekty swobodnego przepływu towarów w UE, Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska
  8.1. Cele i etapy integracji w sferze obrotu towarowego
  8.2. Zasady funkcjonowania unii celnej
  8.3. Integracja w sferze handlu a zasady GATT/WTO
  8.4. Zasady Wspólnej Polityki Handlowej i jej zakres przedmiotowy
  8.5. Taryfowe środki ochrony przed importem
  8.6. Pozataryfowe instrumenty ochrony przed importem
  8.6.1. Dumping i środki antydumpingowe
  8.6.2. Subsydia i środki antysubsydyjne
  8.6.3. Ochrona przed nadmiernym importem
  8.6.4. Podobieństwa i różnice między różnymi środkami protekcji uwarunkowanej
  8.6.5. Bezpośrednie i pośrednie skutki protekcjonizmu uwarunkowanego
  8.7. Przeciwdziałanie barierom handlowym stosowanym przez partnerów
  8.8. Koordynacja polityki eksportowej
  8.9. Ekonomiczne aspekty swobodnego przepływu towarów na rynku wewnętrznym UE
  8.9.1. Zniesienie barier fizycznych
  8.9.2. Zniesienie barier technicznych
  8.9.3. Eliminacja barier fiskalnych
  Literatura
  Pytania i zadania
  
  Rozdział 9. Wspólna Polityka Rolna, Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska
  9.1. Przyczyny, cele i zasady Wspólnej Polityki Rolnej
  9.1.1. Przyczyny utworzenia WPR
  9.1.2. Cele WPR
  9.1.3. Zasady działania WPR
  9.2. Filary WPR i ich finansowanie
  9.3. Ewolucja Wspólnej Polityki Rolnej i jej efekty
  9.3.1. Pierwszy okres (1962–1992)
  9.3.2. Reforma Mac Sharry’ego w latach 1992–1996
  9.3.3. Reforma WPR w ramach Agendy 2000
  9.3.4. Reforma WPR uzgodniona w 2003 r. w Luksemburgu
  9.4. Zmiany roli głównych instrumentów WPR w ujęciu finansowym
  9.5. Przegląd Wspólnej Polityki Rolnej w 2008 r.
  9.6. Przyszłość WPR
  Literatura
  Pytania i zadania
  
  Rozdział 10. Polityka spójności, Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska
  10.1. Przyczyny prowadzenia polityki spójności w świetle teorii
  10.2. Etapy rozwoju polityki regionalnej w UE
  10.3. Zasady polityki spójności
  10.4. Instrumenty finansowe polityki spójności w latach 2007–2013
  10.4.1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – EFRR
  10.4.2. Europejski Fundusz Społeczny – EFS
  10.4.3. Fundusz Spójności
  10.5. Cele polityki spójności w latach 2007–2013
  10.5.1. Konwergencja
  10.5.2. Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie
  10.5.3. Europejska współpraca terytorialna
  10.6. Procedury i zarządzanie środkami na realizację polityki spójności
  10.7. Środki na politykę spójności w latach 2007–2013 dla Polski
  10.8. Efekty pomocy strukturalnej
  10.9. Dyskusja nad przyszłością polityki spójności
  Literatura
  Pytania i zadania
  
  Rozdział 11. Wspólne reguły konkurencji, Jan Barcz
  11.1. Rola reguł konkurencji na rynku wewnętrznym UE i ich systematyzacja
  11.2. Reguły konkurencji skierowane do przedsiębiorstw
  11.2.1. Zakazane porozumienia między przedsiębiorstwami
  11.2.2. Zakaz nadużywania pozycji dominującej
  11.2.3. Stosowanie zakazu porozumień między przedsiębiorstwami i nadużywania pozycji dominującej
  11.2.4. Kontrola koncentracji przedsiębiorstw
  11.3. Reguły konkurencji skierowane do państw
  11.3.1. Zakazana pomoc publiczna
  11.3.2. Nakaz dostosowania monopoli państwowych
  11.3.3. Państwa członkowskie a przedsiębiorstwa publiczne
  11.3.4. Przedsiębiorstwa zarządzające usługami świadczonymi w ogólnym interesie gospodarczym lub mające charakter monopolu skarbowego
  Literatura
  Pytania i zadania
  
  Rozdział 12. Unia Gospodarcza i Walutowa, Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska, Krystyna Michałowska-Gorywoda
  12.1. Istota unii walutowej, jej przyczyny i efekty
  12.1.1. Istota unii walutowej
  12.1.2. Spodziewane efekty utworzenia unii walutowej (korzyści i koszty)
  12.1.3. Przyczyny budowy Unii Gospodarczej i Walutowej w procesie integracji europejskiej
  12.2. Rozwój integracji walutowej w ramach EWG
  12.2.1. Europejski System Walutowy
  12.2.2. Plan Delorsa
  12.3. Podstawa prawna, etapy i zasady utworzenia UGiW
  12.4. Instytucje UGiW
  12.5. Polityka pieniężna
  12.6. Polityka kursowa
  12.7. Koordynacja polityki gospodarczej w ramach UE
  12.7.1. Ogólne wytyczne polityki gospodarczej
  12.7.2. Dyscyplina budżetowa – Pakt Stabilności i Wzrostu
  12.8. Funkcjonowanie Unii Gospodarczej i Walutowej a kryzys finansowy i gospodarczy
  12.8.1. Strategia Europa 2020
  12.8.2. Decyzja o utworzeniu Europejskiego Mechanizmu Stabilności
  12.8.3. Pakt euro plus
  12.8.4. Wzmocnienie zarządzania gospodarczego w ramach Paktu Stabilności i Wzrostu
  12.9. Dostosowania do spełnienia kryteriów konwergencji w państwach kandydujących do strefy euro
  Literatura
  Pytania i zadania
  
  Rozdział 13. Inne polityki unijne i działania wewnętrzne, Jan Barcz
  13.1. Struktura i zmiany wprowadzone na mocy Traktatu z Lizbony
  13.2. Wybrane polityki sektorów infrastrukturalnych
  13.2.1. Wspólna Polityka Transportowa
  13.2.2. Sieci transeuropejskie
  13.2.3. Polityka energetyczna
  13.3. Polityki społeczne
  13.3.1. Polityka w dziedzinie zatrudnienia
  13.3.2. Polityka społeczna
  13.3.3. Polityka w dziedzinie edukacji, kształcenia zawodowego, młodzieży i sportu
  13.3.4. Polityka w dziedzinie kultury
  13.3.5. Polityka w dziedzinie zdrowia publicznego
  13.3.6. Polityka w dziedzinie ochrony konsumentów
  13.3.7. Polityka przemysłowa
  13.3.8. Polityka w dziedzinie badań i rozwoju technologicznego oraz przestrzeni kosmicznej
  13.3.9. Polityka w dziedzinie środowiska
  13.3.10. Polityka w dziedzinie turystyki
  13.3.11. Polityka w dziedzinie ochrony ludności
  13.3.12. Współpraca administracyjna
  13.4. Przestrzeń Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości UE
  
  Literatura
  Pytania i zadania
  Indeks rzeczowy
  
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia