WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

17,00  20,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

17,0020,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

Oddajemy do rąk Państwa pierwsze wydanie monografii naukowej pt.: „Gospodarka światowa i krajowa jej wyzwania we współczesnych czasach”, która została opracowana przez pracowników naukowych z różnych uczelni wyższych w Polsce takich, jak: Uniwersytet Szczeciński WNEiZ, Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Uniwersytet Łódzki Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Politechnika Poznańska Wydział Inżynierii Zarządzania, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
W tym wydaniu zostały poruszone wybrane kwestie, które są istotne w tej problematyce, jak i również zostały ujęte tematy z wydarzeń, jakie dokonały się w przeciągu lat, a nawet wieków.
Zespołowy charakter opracowania, przy stosunkowo licznym udziale auto¬rów, wpłynął na pewne różnice w ujęciu i zindywidualizowanie cech poszczególnych rozdziałów. W sumie, jednak daje to pełniejsze i bardziej wyczerpujące ujęcie tematyki.
Mamy nadzieję, że to wydanie spotka się z pozytywnym przyjęciem i pomoże czytelnikom w zrozumieniu, a także ocenie rozmaitych kwestii z za¬kresu gospodarki światowej i krajowej.
Praca składa się z 10 rozdziałów oraz w pierwszej kolejności z wprowadzenia do tematyki gospodarki światowej i krajowej, także ta część została przygotowana od strony teoretycznej, która objaśnia ogólne definicje, procesy i trendy zachodzące we współczesnej gospodarce światowej oraz krajowej.
W Rozdziale I autor przedstawia ewolucję, istotę i ważność nauki od czasów prehistorycznych, aż do współczesnych, a także jej wpływ na rozwój cywilizacji i postępu technicznego.
Głównym celem Rozdział II jest wskazanie korzyści i zagrożeń wynikających dla Polski z realizacji założeń polityki energetycznej. Dodatkowo zostaną przedstawione konsekwencje związane z pogłębieniem integracji w sektorze energetycznym. Poruszana w artykule problematyka jest aktualna oraz niezmiernie ważna. Nie tylko Polska, ale cała Europa i Świat stoją w obliczu zmian klimatycznych. Konwencjonalne zasoby energii, od których Unia Europejska jest uzależniona nie są niewyczerpywalne. W przypadku Polski, nadmierne uzależnienie od importu gazu i ropy naftowej z kierunku wschodniego rodzi wiele obaw.
Rozdział III przedstawia zasady fiskalne regulujące funkcjonowanie sfery finansów publicznych w Unii Europejskiej, dokonano analizy stanu finansów publicznych krajów UE oraz opisano i przeanalizowano zmiany, a także wyzwania związane z kryzysem zadłużenia.
Celem Rozdziału IV jest ukazanie innowacyjnych instrumentów stosowanych w zarządzaniu ryzykiem walutowym. Zdefiniowano innowację finansową na rynku walutowym oraz wskazano na szanse i zagrożenia, jakie niosą ze sobą te instrumenty.
Kolejny Rozdział V przedstawia aktualne kierunki działań podejmowanych w sektorze bankowym w Polsce w warunkach spowolnienia gospodarczego. Działania te w ramach realizowanego procesu zmian i restrukturyzacji, polegają nie tylko na unowocześnieniu i oferowaniu nowych usług bankowych, podjęciu procesu konsolidacji, ale także odbudowie zaufania społecznego utraconego nieodpowiedzialną polityką monetarną na świecie. W efekcie podjętych przedsięwzięć ma nastąpić trwała poprawa sytuacji ekonomiczno-finansowej sektora bankowego na polskim rynku.
Rozdział VI, celem artykułu jest przedstawienie polityki inwestycyjnej Otwartych Funduszy Emerytalnych oraz wybranych ograniczeń prawnych związanych z podmiotowymi limitami inwestycyjnymi. W części empirycznej artykułu została dokonana analiza polityki inwestycyjnej OFE. Analiza porównawcza zastosowana przez autorkę umożliwiła porównanie portfeli inwestycyjnych trzech wybranych Otwartych Funduszy Emerytalnych w Polsce: ING OFE, Generali OFE oraz Aviva OFE pod względem rodzaju lokat, w które inwestują. Ponadto, portfele inwestycyjne OFE zostały porównane pod względem spółek wchodzących w ich skład w poszczególnych OFE. Metodą badawczą wykorzystaną w niniejszym badaniu była analiza rocznych informacji dotyczących struktury aktywów ujawnianych przez OFE. Rozważania prezentowane w niniejszym opracowaniu stanowią wstęp do pogłębionych badań nad polityką inwestycyjną OFE w Polsce.
Następny Rozdział VII opisuje wpływ nowoczesnych technologii na zachowania konsumentów w polskiej gospodarce.
Rozdział VIII omawia wybrane aspekty zarządzania środowiskowego na przykładzie przedsiębiorstwa z branży farmaceutycznej. Zostały w nim przedstawione ogólne kierunki polityki środowiskowej, procedurę wdrażania systemu i osiągnięte efekty środowiskowe. Szczególna uwaga została skoncentrowana na kwestii spełniania wymogów stawianych przez normy serii ISO 14000.
Rozdział IX, celem opracowania jest ocena konkurencyjności międzynarodowej przemysłu meblarskiego Polski na tle krajów UE na rynku wspólnotowym. Przeprowadzono analizę wartości eksportu oraz wskaźnika ujawnionej przewagi komparatywnej, wskaźnika pokrycia importu eksportem i indeksu Grubela-Lloyda.
Ostatni Rozdział X opisuje zarządzenie przedsiębiorstwem Venture Capital w krajach trzeciego świata na przykładzie KVCF.


Serdecznie zapraszamy do lektury!
Autorzy


Liczba stron149
WydawcaIVG
ISBN-13978-83-62062-42-3
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

EBOOKI WYDAWCY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    9
  Wprowadzenie do tematyki gospodarki światowej i krajowej    11
  Bibliografia    20
  Informacje o autorze    21
  Wpływ edukacji na rozwój społeczno-ekonomiczny zasobów pracy    22
  Wstęp    22
  11 Edukacja młodzieży i dorosłych w ujęciu historycznym    22
  111 Mezopotamia    22
  112 Egipt    23
  113 Etruskowie    24
  114 Indie    25
  115 Chiny    26
  116 System Egzaminów Państwowych w starożytnych Chinach    26
  12 Edukacja permanentna, edukacja ustawiczna, całożyciowa    29
  13 Przyczyny edukacji dorosłych w okresie przemian    31
  14 Procesy rekonwersji zawodowej    33
  15 Efekty ekonomiczno-gospodarcze tworzenia wiedzy    34
  16 Wpływ poziomu edukacji na rozwój gospodarczy    36
  Zakończenie    39
  Podsumowanie końcowe    39
  The recapitulation final    40
  Bibliografia    42
  Informacje o autorze    42
  Polityka energetyczna Unii Europejskiej– szanse i zagrożenia dla Polski    43
  Wprowadzenie    43
  21 Przesłanki oraz cele Polityki Energetycznej Unii Europejskiej    44
  Energetycznej Unii Europejskiej    48
  szanse i zagrożenia    49
  Podsumowanie    51
  EU energy policy – chances and risks for Poland    52
  Summary    52
  Bibliografia    52
  Spis tabel    53
  Informacje o autorze    53
  Kryzys zadłużenia jako wyzwanie dla krajów Unii Europejskiej    54
  Wstęp    54
  w Unii Europejskiej – wybrane zagadnienia    54
  32 Kryzys zadłużenia w krajach Unii Europejskiej    60
  Europejskiej    63
  Podsumowanie    66
  The challenges of the debt crisis for EU countries    66
  Summary    66
  Bibliografia    66
  Spis tabel    68
  Informacje o autorze    68
  instrumentów walutowych    69
  Wprowadzenie 69 41 Innowacje finansowe a ryzyko walutowe 69 42 Innowacyjne instrumenty finansowe na rynku walutowym    73
  43 Innowacje finansowe na rynku walutowym jako szansa, czy zagrożenie?    76
  Zakończenie    77
  Bibliografia    78
  Spis tabel    79
  Spis rysunków    79
  Informacje o autorze    79
  Determinanty funkcjonowania polskiego sektora bankowego w warunkach spowolnienia gospodarczego    80
  Streszczenie    80
  Wprowadzenie    80
  51 Przyczyny światowego kryzysu finansowego u progu XXI wieku    80
  banków komercyjnych    81
  53 Kierunki procesu restrukturyzacji sektora bankowego    84
  54 Zaufanie powodzeniem zmian w sektorze bankowym    89
  Podsumowanie    91
  economic downturn    92
  Summary    92
  Bibliografia    92
  Spis tabel    94
  Informacje o autorze    94
  porównawcza    95
  Wprowadzenie    95
  w Polsce – podstawy funkcjonowania systemu    95
  62 Polityka inwestycyjna OFE    97
  63 Polityka inwestycyjna wybranych OFE w Polsce – analiza porównawcza    98
  Emerytalnych    98
  i pytania badawcze    99
  633 Portfel inwestycyjny ING OFE, Generali OFE oraz Aviva OFE    100
  Podsumowanie    104
  Investment policy of Open Pension Funds - comparative analysis    104
  Abstract    104
  Bibliografia    104
  Spis tabel    106
  Informacje o autorze    106
  Wpływ nowoczesnych technologii na zachowania konsumentów w polskiej gospodarce    107
  Wprowadzenie    107
  71 Źródło informacji dla konsumenta    107
  72 Zachowania konsumentów    108
  73 Technologia a zakupowe zachowania konsumentów    110
  w procesie konsumpcji    110
  Wnioski    114
  Podsumowanie    114
  The impact of modern technology on consumer behavior in the Polish economy    114
  Summary    114
  Bibliografia    115
  Spis wykresów    115
  Informacje o autorze    115
  Zarządzanie środowiskowe na przykładzie przedsiębiorstwa z branży farmaceutycznej    116
  Streszczenie    116
  81 Uwagi wstępne i metodyka badań    116
  82 Cel i wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego    117
  83 Wyniki badań    118
  Podsumowanie    120
  Environmental Management on the example of enterprise from pharmaceutical sector    121
  Summary    121
  Bibliografia    121
  Informacje o autorze    121
  Konkurencyjność międzynarodowa przemysłu meblarskiego w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej    122
  Streszczenie    122
  Wprowadzenie    122
  91 Międzynarodowa konkurencyjność    123
  przemysłu meblarskiego    124
  Podsumowanie    130
  International competitiveness of the furniture industry in Poland in the European Union    130
  Summary    130
  Bibliografia    130
  Spis tabel    131
  Spis rysunków    131
  Informacje o autorach    131
  Zarządzenie przedsiębiorstwem Venture Capital w krajach trzeciego świata na przykładzie KVCF    132
  Wprowadzenie    132
  101 Otoczenie przedsiębiorstwa – Sierra Leone    132
  102 KVCF    133
  1021 Struktura przedsiębiorstwa    134
  1022 Organizacja i finansowanie    136
  103 Relacje z inwestorami, kontrahentami i NGO’s    137
  104 Wpływ epidemii wirusa Eboli na działalność KVCF    138
  Podsumowanie    139
  Management of a capital venture company in third world countries using an example of KVCF    139
  Bibliografia    139
  Spis rysunków    140
  Informacje o autorze    140
  Wykaz bibliografii    141
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia