Co decyduje o konkurencyjności polskiej gospodarki?

-11%

Co decyduje o konkurencyjności polskiej gospodarki?

1 opinia

Wydawca:

CeDeWu

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

15,18  17,06

Format: pdf

15,1817,06

cena referencyjna

cena zawiera podatek VAT

Od lat istotnymi kategoriami ekonomicznymi są konkurencja, konkurencyjność, pozycja konkurencyjna czy międzynarodowa zdolność konkurencyjna zarówno w odniesieniu do gospodarek świata, ale również w stosunku do regionów, a także przedsiębiorstw. W warunkach globalizacji pojęcie konkurencyjności rozpatrywać można na dwóch poziomach: mikro i makro. Poziom mikro – to pozycja firmy na rynku wewnętrznym, a poziom makro – pozycja kraju w gospodarce światowej. Książkę tę powinien przeczytać każdy, kto chce wzbogacić swoją wiedzę i lepiej zrozumieć funkcjonowanie różnych dziedzin gospodarki polskiej oraz podjąć próbę odpowiedzenia sobie na pytanie, czy Polska gospodarka jest w rzeczywistości konkurencyjna na rynku światowym, jeśli tak, to jakie czynniki to powodują?


Autorzy niniejszej publikacji to pracownicy naukowi polskich uczelni publicznych i prywatnych, którzy w swojej działalności naukowej badają różne aspekty życia gospodarczego polskiej gospodarki, takie jak: wpływ kapitału zagranicznego na działalność polskich eksporterów, funkcjonowanie szarej strefy jako alternatywy dla legalnej sfery gospodarczej, realizacja założeń gospodarki opartej na wiedzy, znaczenie pojęcia innowacyjności i technologia w polskiej gospodarce, a także tematyka związana z rynkiem pracy i zmianami, które się na nim dokonują.


Walorem pracy jest jej aktualność. Autorzy niniejszej publikacji dołożyli wszelkich starań, by ich poruszana przez nich problematyka oraz przedstawiane dane były aktualne. Ponadto w wielu artykułach można odnaleźć unikatowe badania przeprowadzone przez autorów dla celów niniejszej publikacji.


Rok wydania2008
Liczba stron339
KategoriaInne
WydawcaCeDeWu
ISBN-13978-83-7941-118-4
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  

1. Konkurencyjność przedsiębiorstwa a współczesne zachowania konsumpcyjne - Katarzyna Włodarczyk-Śpiewak
1.1. Wprowadzenie
1.2. Aspekty badania konkurencyjności
1.3. Konkurencyjność przedsiębiorstw
1.4. Współczesne zachowania konsumpcyjne
1.5. Wyzwania dla konkurencyjności firm w świetle zachowań konsumpcyjnych
1.6. Podsumowanie
Bibliografia

2. Otwarte Fundusze Emerytalne jako narzędzie nieuświadomionej eksploatacji globalnego rynku finansowego przez gospodarstwa domowe - Agnieszka Bobrowska, Marta Maciejasz-Świątkiewicz
2.1. Wprowadzenie
2.2. Postawy gospodarstw domowych względem OFE
2.3. Działalność lokacyjna OFE na rynkach międzynarodowych
2.4. Podsumowanie
Bibliografia

3. Motywy międzynarodowych przejęć przez przedsiębiorstwa z Polski - Małgorzata Jaworek
3.1. Wprowadzenie
3.2. Transakcje przejęcia a strategia przedsiębiorstwa
3.3. Motywy międzynarodowych fuzji i przejęć
3.4. Motywy międzynarodowych przejęć zrealizowanych przez przedsiębiorstwa z Polski - wyniki badania
3.5. Podsumowanie
Bibliografia

4. Rola zagranicznego kapitału produkcyjnego w działalności eksportowej polskich przedsiębiorstw przemysłowych - Sylwia Talar
4.1. Wprowadzenie
4.2. Miejsce podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego w polskiej gospodarce
4.3. Stopień penetracji polskiego przemysłu przez zagraniczny kapitał produkcyjny
4.4. Zagraniczny kapitał produkcyjny a skłonność do eksportu polskiego przemysłu
4.5. Podsumowaniu
Bibliografia

5. Kierunki inwestycji przedsiębiorstw ukraińskich w Polsce - Wiktor Rybka
5.1. Wprowadzenie
5.2. Formy wchodzenia przedsiębiorstw ukraińskich do gospodarki Polski
5.3. Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw ukraińskich w Polsce
5.4. Struktura sektorowa ukraińskich inwestycji w Polsce
5.5. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jako miejsce pozyskania kapitału przez ukraińskie przedsiębiorstwa
5.6. Podsumowanie
Bibliografia

6. Analiza porównawcza pozycji międzynarodowej złotego w kontekście przyjęcia Polski do strefy Euro - Krzysztof Ćwikliński
6.1. Wprowadzenie
6.2. Analiza pozycji złotego w kontekście spełnienia przez Polskę i inne kraje Unii Europejskiej kryteriów konwergencji
6.3. Podsumowanie
Bibliografia

7. Szara strefa - alternatywa dla legalnej sfery gospodarki - Małgorzata Gasz
7.1. Wprowadzenie
7.2. Definicja szarej strefy
7.3. Przyczyny rozwoju szarej strefy
7.4. Rozmiary szarej strefy w Polsce i na świecie
7.5. Skutki funkcjonowania gospodarki równoległej
7.6. Podsumowanie
Bibliografia

8. O potrzebie tworzenia marek globalnych w Polsce - Mirosław Bochenek
8.1. Wprowadzenie
8.2. Globalizacja i jej skutki
8.3. Wpływ korporacji transnarodowych na proces globalizacji
8.4. Marka globalna jako narzędzie zwiększania konkurencyjności
8.5. Potrzeba zwiększenia siły polskich marek
8.5. Podsumowanie
Bibliografia

9. Regionalne uwarunkowania aktywności inwestycyjnej przedsiębiorstw w gospodarce polskiej - Anna Szymczak
9.1. Wprowadzenie
9.2. Analiza rozwoju regionów
9.3. Uwarunkowania zewnętrzne działalności przedsiębiorstw
9.4. Podsumowanie
Bibliografia

10. Międzynarodowa współpraca regionów w świetle nowej polityku spójności - Małgorzata Dziembała
10.1. Wprowadzenie
10.2. Uczestnictwo władz regionalnych i lokalnych w formach ponadnarodowej współpracy
10.3. Programy współpracy terytorialnej realizowane w latach 2007-2013
10.4. Programy współpracy transnarodowej i międzyregionalnej w Polsce w latach 2007-2013
10.5. Podsumowanie
Bibliografia

11. Technologia, talent i tolerancja jako czynniki rozwoju regionu - Jan Skonieczny, Adam Świda
11.1. Wprowadzenie
11.2. Istota twórczości w gospodarce
11.3. Czynniki kształtujące sektor twórczy w gospodarce
11.4. Pomiar twórczości w gospodarce
11.5. Podsumowanie
Bibliografia

12. Rola regionów uczących się w kreowaniu zasobów niematerialnych będących podstawą gospodarki wiedzy - Katarzyna Kuźniar
12.1. Wprowadzenie
12.2. Koncepcja uczącego się regionu
12.3. Wzajemne relacje między regionalizacją a GOW w warunkach globalizacji
12.4. Polskie regiony na drodze do GOW
12.5. Podsumowanie
Bibliografia

13. Próba oceny założeń programowych współpracy transgranicznej województwa dolnośląskiego z Saksonią na lata 2007-2013 - Jerzy Ładysz
13.1. Wprowadzenie
13.2. Zarys Europejskiej Współpracy Terytorialnej w latach 2007-2013
13.3. Analiza założeń programowych współpracy transgranicznej Dolnego Śląska z Saksonią na lata 2007-2013
13.4. Podsumowanie
Bibliografia

14. Znaczenie i uwarunkowania innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw - Agnieszka Jakubowska, Beata Granosik
14.1. Wprowadzenie
14.2. Innowacje w modelach wzrostu gospodarczego
14.3. Potencjał „innowacyjny" małych i średnich przedsiębiorstw - wyniki badań
14.4. Podsumowanie
Bibliografia

15. Zmiany w zakresie wykorzystania technologii informacyjno-telekomunikacyjnych przez przedsiębiorstwa w Polsce w procesie wdrażania założeń gospodarki opartej na wiedzy - Maria Klonowska-Matynia, Agnieszka Lisowska
15.1. Wprowadzenie
15.2. Rola wiedzy i informatyzacji w kształtowaniu gospodarki opartej na wiedzy 170
15.3. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2003-2006
15.4. Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych a możliwości rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce
15.5. Wykorzystanie ICT w przedsiębiorstwach w Polsce wg branż w latach 2003-2007
15.6. Wykorzystanie ICT w Polsce na tle wybranych krajów UE
15.7. Podsumowanie
Bibliografia

16. Koncepcja gospodarki opartej na wiedzy fundamentem konkurencyjności przedsiębiorstw - Izabella Pidek-Sousa
16.1. Wprowadzenie
16.2. Koncepcja gospodarki opartej na wiedzy - miejsce wiedzy w budowie przewagi konkurencyjnej
16.3. Podsumowanie
Bibliografia

17. Pracownicy wiedzy w przestrzeni pozaorganizacyjnej (wybrane zagadnienia) - Zbigniew Antczak
17.1. Wprowadzenie
17.2. Podstawowe pojęcia
17.3. Zarys ewolucji organizacji
17.4. Przeobrażenia kształtu kariery zawodowej
17.5. Podsumowanie
Bibliografia

18. Finansowanie działalności badawczo-rozwojowej w ramach funduszy strukturalnych. Próba porównania okresu 2004-2006 z no­wym okresem programowania 2007-2013 - Agnieszka Kacprowicz
18.1. Wprowadzenie
18.2. Działania finansujące działalność badawczo-rozwojową przedsiębiorstw w poprzednim oraz obecnym okresie finansowania
18.3. Działania finansujące wdrożenie prac badawczo-rozwojowych przez przedsiębiorstwa
18.4. Podsumowanie
Bibliografia

19. Wzrost gospodarczy w kontekście problematyki nadmiernego fiskalizmu w Polsce - Marcin Szymfel
19.1. Wprowadzenie
19.2. Istota i funkcje polityki fiskalnej
19.3. Wpływ redystrybucji dochodu na poziom wzrostu gospodarczego - wyniki badań
19.4. Podsumowanie
Bibliografia

20. Zmiany stopy bezrobocia wynikające ze zmian PKB a otoczenie prawne rynku pracy - Janusz Łyko
Bibliografia

21. Ocena sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy w świetle wyników badań aktywności ekonomicznej ludności Polski w la­tach 2000-2007 - Adriana Politaj
21.1. Wprowadzenie
21.2. Badanie aktywności ekonomicznej jako źródło informacji o aktywności ekonomicznej osób niepełnosprawnych
21.3. Aktywność ekonomiczna osób niepełnosprawnych Polsce
21.4. Podsumowanie
Bibliografia

22. Telepraca - przyszłość polskiego rynku pracy - Magdalena Rękas
22.1. Wprowadzenie
22.2. Telepraca - pojęcie, cechy i warunki wykorzystywania
22.3. Telepraca w Polsce w świetle badań rynku pracy
22.4. Korzyści i zagrożenia płynące z wykorzystania telepracy
22.5. Podsumowanie
Bibliografia

23. Logistyczne przemiany w przedsiębiorstwach Pomorza Środkowego - Joanna Dyczkowska, Stanisław Piocha
23.1. Wprowadzenie
23.2. Logistyka jako zasada działania przedsiębiorstwa
23.3. Koszty logistyki w przedsiębiorstwie
23.4. Presja rynku na obsługę klienta
23.5. Infrastruktura makrologistyczna - przepływ informacji
23.6. Podsumowanie
Bibliografia

24. Proces zewnętrznego wzrostu przedsiębiorstw z sektora IT na przykładzie firmy Oracle - Tomasz Galewski
24.1. Wprowadzenie
24.2. Fuzje i przejęcia na rynku IT
24.3. Przykłady fuzji i przejęć na zagranicznych rynkach IT
24.4. Fuzje i przejęcia na polskim rynku IT
24.5. Fuzje i przejęcia realizowane przez firmę Oracle
24.6. Podsumowanie
Bibliografia

25. Poligrafia w dobie globalizacji - branża z perspektywami - Anna Długaszewska
25.1. Wprowadzenie
25.2. Polski rynek drukarń
25.3. Rynek papierniczy jako aspekt wspomagający
25.4. Kondycja branży
25.5. Podsumowanie
Bibliografia

26. Outsourcing w przedsiębiorstwach w świetle wyników badań ankietowych w województwie pomorskim i wielkopolskim - Małgo­rzata Gawrycka
26.1. Wprowadzenie
26.2. Charakterystyka badanych podmiotów
26.3. Wykorzystanie outsourcingu w przedsiębiorstwach
26.4. Podsumowanie
Bibliografia

27. Relacje inwestorskie online jako narzędzie tworzenia wizerunku spółek giełdowych - Krug Anna
27.1. Wprowadzenie
27.2. Relacje inwestorskie - podstawowe zagadnienia
27.3. Ocena serwisów internetowych polskich spółek giełdowych
27.4. Internetowy serwis relacji inwestorskich - nowoczesne narzędzie IR
27.5. Podsumowanie
Bibliografia

28. Związki między ekonomią a kulturą - ujęcie teoretyczne - Marian Noga
28.1. Wprowadzenie
28.2. Powstanie ekonomii jako nauki. Związki ekonomii z socjologią
28.3. System społeczny jako triada: gospodarka - polityka - kultura
28.4. Racjonalność gospodarowania a kultura
28.5. Podsumowanie
Bibliografia

29. Wpływ filtracji na stacjonarność i moc gęstości widmowej koniunkturalnych, realnych i finansowych szeregów czasowych - Wie­sław Łuczyński
Bibliografia

30. Analiza przychodów Narodowego Funduszu Zdrowia - Jolanta Świderska
30.1. Wprowadzenie
30.2. Przychody Narodowego Funduszu Zdrowia w latach 2004-2006
30.3. Podsumowanie
Bibliografia

31. Rynek usług stomatologicznych w świetle zmian w finansowaniu świadczeń zdrowotnych - Jolanta Świderska
31.1. Wprowadzenie
31.2. Finansowanie świadczeń zdrowotnych w zakresie stomatologii
31.3. Zmiany w nakładach finansowych na stomatologię latach 2002-2006
31.4. Korzystanie z usług stomatologicznych
31.5. Zatrudnienie lekarzy dentystów
31.6. Podsumowanie
Bibliografia

RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia